Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

61 9 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:20

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng.Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng.Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng.Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng.Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng.Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng.Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng.Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng.Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng. 1 : HỊA Chun ngành Khoa : Chính quy : : : 2011 2015 : HỊA : Chính quy : : : 2011 2015 : Th.S Chuyên ngành Khoa Thái Nguy 15 i Th.S Sinh Viên ii ANTQ BTNMT BVMT BVTV CP QCCP TCCP TCVN TT UBND UNICEF UNEF WHO YTDP TP HCM SIWI iii B ng 3.1 B ng mơ t v trí l y m u n c sinh ho t Tiên Thành 26 B ng 3.2: Các ch tiêu ph B ng 4.1: Th ng th hi n tình hình s d ng ngu n n ng pháp phân tích 27 c c a ng i dân Tiên Thành 33 B ng 4.2: Th ng kê ý ki ch t l B ng 4.3 ng n a ng i dân Tiên Thành v c gi ng 34 K t qu phân tích n c sinh ho t xóm B n Ch p (n c s ch nông thôn) 35 B ng 4.4 K t qu phân tích n c sinh ho t c a xóm Nà M i (Gi ng khoan) 36 B ng 4.5 K t qu phân tích n c sinh ho t c a xóm Nà Ph u (Gi ng 37 B ng 4.6: T ng h p k t qu phân tích n B ng 4.7 S phi B ng 4.8: B ng th hi n ch t l B ng 4.9: B ng th hi n t l h n B ng 4.10 c sinh ho t Tiên Thành .38 u tra thôn 39 ng n c sinh ho t Tiên Thành 39 d ng h th ng l c c 40 Th ng kê tình hình x lý ch t th i r n sinh ho t c a h i Tiên Thành .41 B ng 4.11: Th ng kê tình hình x lý n c th i sinh ho t c a h gia i Tiên Thành 43 iv M CL C Ph n 1.M U 1.1 Tính c p thi t c tài 1.2 M tài 1.2.1 M tài 1.2.2.Yêu c u c tài tài Ph n T NG QUAN TÀI LI U lý lu n c tài th c ti n pháp lý 2.4 Các lo i ô nhi c 10 2.5 Nguyên nhân gây ô nhi m ngu n n c 11 2.5.1.Ô nhi m sinh ho t c i 11 2.5.2 Ô nhi m ho ng nông nghi p 12 2.5.3 Ô nhi m ho ng công nghi p 12 2.6 Tình hình s d c th gi i Vi t Nam 13 2.6.1 Tình hình s d c th gi i 13 2.6.2 Tình hình s d c t i Vi t Nam 16 2.6.3 Tình hình s d c Cao B ng 22 , 25 ng, ph m vi nghiên c u 25 m th i gian nghiên c u 25 3.3 N i dung nghiên c u 25 3.4 25 3.4.1 Ph ng pháp thu nh p k th a tài li u th c p 25 ng v n 26 o sát th c t 26 áp l y m u ân tích phân tích 26 ng kê x lý s li u 27 Ph n K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 28 v u ki n t nhiên, kinh t h i Tiên Thành ,Huy n Ph c Hòa, T nh Cao B ng 28 u ki n t nhiên 28 u ki n kinh t -xã h i 30 4.1.3 Nh n xét chung v u ki n t nhiên - kinh t - h i ng t i công tác qu cv b ov ng c a Tiên Thành, Huy n Ph c Hòa ,T nh Cao B ng 31 4.2 Ngu c tình hình s d c sinh ho t t i Tiên Thành, huy n Ph c Hòa, t nh Cao B ng 33 4.3 Th c tr ng mô c sinh ho t t i Tiên Thành 35 4.3.1 Th c tr c sinh ho t t i xóm B n Ch p 35 4.3.2 Th c tr ng ch c sinh ho t t i 36 4.3.3 Th c tr c sinh ho t t i xóm Nà Ph u 37 4.3.4.T ng h p k t qu c sinh ho t t i Tiên Thành 38 4.3.5 Ý ki n c i dân v ch c sinh ho t t i Tiên Thành 39 4.4 Nguyên nhân có th gây ô nhi m ngu c sinh ho t c a Tiên Thành 40 4.4.1 T ch t th i sinh ho t c a h a bàn 41 c th i sinh ho t 42 4.4.3 Ô nhi m ch t th i t ho ng nông nghi p 43 4.4.4 Ô nhi m rác th i công nghi p 44 xu t m t s bi n pháp ki c sinh ho t t i Tiên Thành 45 4.5.1 Bi n pháp tuyên truy n giáo d c 45 4.5.2 Bi n pháp pháp lu t, sách 46 4.5.3 Bi n pháp kinh t 47 4.5.4 Bi t 47 PH N K T LU NGH 49 5.1 K t lu n 49 ngh 50 Ph n1 ô Tiên thành Tiên thành Trên Em Hòa , - - - Tìm - - - - - 40 B ng 4.9: B ng th hi n t l h Hình th c l c d ng h th ng l S phi u T l % 12 43 88 50 100 ( 4.4 Nguyên nhân có th gây ô nhi m ngu Tiên Thành c sinh ho t c a Tiên Thành c 41 4.4.1 T ch t th i sinh ho t c a h a bàn ngày - B ng 4.10 Th ng kê tình hình x lý ch t th i r n sinh ho t c a h gia i Tiên Thành STT Lo i hình x lý S h T l % 37 74 10 20 0 0 0 50 100 ( m 74% 20% 42 4.4.2 N c th i sinh ho t hàn 43 B ng 4.11: Th ng kê tình hình x c th i sinh ho t c a h gia i Tiên Thành STT 0 12 24 34 72 0 50 100 ( ) : %, th ao i dân 4.4.3 Ô nhi m ch t th i t ho t ng nông nghi p 44 4.4.4 Ơ nhi m rác th i cơng nghi p xu t m t s bi n pháp ki Tiên Thành 4.5.1 Bi n pháp tuyên truy n giáo d c - - - Tuyên t - c sinh ho t t i 45 - 4.5.2 Bi n pháp pháp lu t, sách 46 4.5.3 Bi n pháp kinh t có liên quan 4.5.4 Bi - t 47 - ng - - - - 48 thông, không 49 PH N K T LU NGH 5.1 K t lu n em Tiên Thành 3- , Fe2+ Xóm 7,06, NO3- 2,89mg/l, Fe2+ 3- Xóm 3,21mg/l, Fe2+ pH 7,35, NO3- 1,74mg/l, Fe2+ aCO3/l , Colifomrm 47MNP/100ml - Quy 50 ngh Tiên Thành - - - - Xây d ng thêm h th ng cung c c s ch sinh ho i dân a bàn Tiên Thành - - h 51 - - Môi http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Tai%20nguyen%20nuoc%20va% 20hien%20trang%20su%20dung%20nuoc.pdf Hoà L /6/2012 yên 10 http://unicef.org 11 12 UBND Tiên Thành (2012), - Tiên Thành- 2020 -KHMT Tiên Thành n A Có A B Khơng Cao A Có B Khơng A Ao A Có B Khơng A B Có C Có váng A B A Có B Khơng A Có B Khơng A Câu 18 ... a xã Tiên Thành, Huy n Ph c Hòa ,T nh Cao B ng 31 4.2 Ngu c tình hình s d c sinh ho t t i xã Tiên Thành, huy n Ph c Hòa, t nh Cao B ng 33 4.3 Th c tr ng mô c sinh ho t t i xã. .. i xã Tiên Thành 38 4.3.5 Ý ki n c i dân v ch c sinh ho t t i xã Tiên Thành 39 4.4 Ngun nhân có th gây nhi m ngu c sinh ho t c a xã Tiên Thành 40 4.4.1 T ch t th i sinh ho t c a h a bàn xã. .. 4.10 c sinh ho t xã Tiên Thành .38 u tra thôn 39 ng n c sinh ho t xã Tiên Thành 39 d ng h th ng l c c 40 Th ng kê tình hình x lý ch t th i r n sinh ho t c a h i Tiên Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại Xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay