Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

61 12 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:13

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên. o0o - NƠNG THANH TÙNG H : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 2015 o0o - NƠNG THANH TÙNG HT : Chính quy Chun ngành : K43 Khoa : 2011 2015 T i L IC hồn thành khóa lu n t t nghi p, ngồi s c g ng n l c c a mình, em c s quan tâm c a nhi u t p th cá nhân Xu t phát t lòng bi t c, em xin chân thành c giám hi i h c Nông lâm Thái Nguyên t p th th y giáo, cô giáo khoa Nông h c; nhi u cán b Trung tâm Th c hành - Th c nghi i h c Nông Lâm u ki n thu n l i nhi trình h c t p th c hi tài t t nghi p c bi t, em xin bày t lòng bi Thu Huy n khoa Nơng h c tình ch b em c t i Cô giáo ThS Ph m Th ih n ng d hoàn thành lu n t nghi p V c b n thân có h n, m t s c c g ng song khơng tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y, em r t mong nh cs n c a th y cô giáo b hoàn thi c Em xin chân thành c Thái Nguyên, tháng Sinh viên Nông Thanh Tùng ii DANH M C B NG B ng 2.1 Tình hình s n xu B ng 2.2 Tình hình s n xu B ng 2.3 Tình hình s n xu gi i nh n Vi t Nam nh ng t i Thái Nguyên 11 B ng 4.1 Tình hình th i ti t khí h u v B i Thái Nguyên 26 ng c a gi mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 28 B ng 4.3 m hình thái c a gi B ng 4.4 Ch s di n tích c a gi t m 32 mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 35 B ng 4.5 Kh h n t s n h u hi u c a gi nghi m v Xuân 2015 t B ng 4.6 M t s sâu h i kh thí nghi m v i h c Nông Lâm Thái Nguyên 37 c a gi i h c Nông Lâm Thái Nguyên 39 iii B NG CH VI T T T VÀ KÍ HI U ATP Adenosin triphosphat (phân t ng) BNNPTNT B nông nghi p phát tri n nông thôn cs C ng s CSDTL Ch s di n tích CV Coefficient variance (h s bi ng) i ch ng FAO Food and Agriculture Organization (T ch th c) LSD Least Significant difference (sai khác nh P Probabliity (xác su t) QCVN Quy chu STT S th t t qu c gia nh t có ý iv M CL C L IC i DANH M C B NG ii B NG CH VI T T T VÀ KÍ HI U iii PH N M tv U 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 tài 1.3.1 Trong h c t p nghiên c u 1.3.2 Trong th c ti n s n xu t PH N T NG QUAN TÀI LI U khoa h c th c ti n c tài khoa h c th c ti n 2.2 Tình hình s n xu gi i Vi t Nam 2.2.1 Tình hình s n xu gi i 2.2.2 Tình hình s n xu t ut 2.2.3 Tình hình s n xu u 2.3 Tình hình nghiên c ng Vi t Nam Thái Nguyên 10 gi i Vi t Nam 11 2.3.1 Tình hình nghiên c rên th gi i 11 2.3.2 Tình hình nghiên c Vi t Nam 14 ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 20 ng nghiên c u 20 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 20 v m th i gian nghiên c u 20 m nghiên c u 20 3.2.2 Th i gian nghiên c u 20 3.3 N i dung nghiên c u 21 u 21 trí thí nghi m 21 3.4.2 Quy trình k thu t 22 3.4.3 Các ch 22 3.4.4 Các y u t c t 24 lý s li u 25 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 26 4.1 Tình hình th i ti t v Xuân 2015 26 4.2 Th ng c a gi ng 2015 t mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 27 nt n m c 28 n phân cành 29 n hoa t o qu 30 nt n ch c xanh 31 4.3 M t s m hình thái c a gi 2015 t i h c Nông Lâm Thái Nguyên 32 v mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 32 4.3.1 Chi u cao 33 4.3.2 S cành c p 33 4.2.3 S t thân 34 4.3 M t s ch tiêu sinh lý c a gi 2015 t mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 34 4.3.1 Ch s di n tích 35 vi 4.4 Kh t s n h u hi u c a gi v m i h c Nơng Lâm Thái Ngun 36 4.5 Tình hình sâu b nh kh nghi m v PH N K T LU c a gi i h c Nông Lâm Thái Nguyên 38 NGH 41 5.1 K t lu n 41 5.2 T n t i 42 ngh 42 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng vi t II Ti ng Anh III Tài li u t Internet PH L C PH N M U tv , ngô, khoai (tên khoa Glycine max.L) , , 40%, lipit 18-25%, gluxit 10-15% , : Triptophan, leuxin, valin, lizin, methionin , : Ca, Fe, Mg, Na, 1, B2 D, K, , , 600 nhau, : , , , : , , , , , T 1997 IZOFLAVONE , , , , , , , , xen canh, , , Rhizobium Japonium , , , , ch b u 50-80% t , luân canh, / t, , , ng Cho nên, , 39 b o v th c v c bi t không gây ô nhi ng, b o v s c kh e cho Trong thí nghi m v Xuân 2015 t i h c Nông Lâm Thái ng Nguyên, theo dõi sâu b nh h i th y xu t hi n ch y u sâu cu n c qu Th i ti t thu n l i cho sâu b nh phát tri n m nh, m nh nh t sâu cu c qu Các b g s t xu t hi n v i t l r t th p không ng, phát tri n c K t qu c trình bày b ng 4.5 .6 g thí Thái Nguyên STT Ch tiêu Gi ng Sâu cu n (% b h i) DT 84 c qu (% qu b h i) 8,4 7,57 Kh ch m 1- 5) 2 8,12 7,63 8,14 5,26 DT55.1 8,28 5,62 D36 8,77 5,23 P >0,05 >0,05 CV(%) 11,8 20,2 LSD.05 1,8 2,38 Qua b ng 4.5 cho th y: Lamprosema Indicata): s 40 ây m c a sâu cu n lá: sâu non lúc nh g m bi u bì lá, t tu i sâu nh m ic a n g p ho c g p dính v i n m bên t xanh c a Sâu phá h i làm h ng b lá, gi m di n tích quang h p d n t Sâu cu u ki n B c B Nhi non h th i kéo dài Sâu u3- mu n b h V i t 24,4 - 28,7 u làm qu Nhìn chung gieo m, khơng có gi n t t c gi ng thí nghi u b sâu h i Qua theo dõi th y t l sâu h i c a gi n c qu (Etiella Zincknella): ây loài sâu h i ph bi gây h i l n cho vùng tr t qu ng ng gây h i c hình thành cho t i thu ho c v qu t làm khuy t h t, m t h t d t thu ho ch b gi m Qua theo dõi th y, t l qu b h i c a gi ng th gi ng c kh u ki n b t thu n Ch ng ch u c a c mt 1-5 Qua theo dõi thí nghi m chúng tơi th y, kh c a gi ng ng t có kh Gi ng giá m t m Các gi ng i gi có m t s b m có kh i ch ng m nên kh gi i ch ng m 41 5.1 + Chi u cao cây: Nhìn chung gi ng u có s ng m nh v chi u cao, h u h t chiêu cao c a gi ng thí nghi u i ch ng +S cành c p 1: S cành c p c a gi thí nghi m Tr 55.1 51 +S t thân c a gi m 56 84 + CSDTL: Các gi n qua th i kì t cao nh t vào th i kì ch c gi ng tham gia thí nghi gi th i k hoa r t t u có ch s di n thích th i i ch ng - cao - Tình hình sâu b nh h i kh : T t c gi sâu cu u b sâu h i ch y u c qu , nhiên gi ch u v i hai lo i sâu h i u có kh ng gi ch ng ch u v i hai lo i sâu b nh t t nh t Kh c a 42 gi u t hai gi D36 có kh t t nh t 5.2 T n t i Do th i gian th c hi tài ng gi ng c a c th i gian chín c a m t s gi 5.3 i th i gi m, ngh thêm - n vi c nghiên c u TÀI LI U THAM KH O I Ti ng vi t Bùi Chí B u, Nguy n (2010), Qu c Ánh, Nguy n Th Lang n t o gi ng u su t cao, ng n ngày, kháng b nh Trong K y u Khoa h c 2005 2010, Vi n G s t cho t nh phía Khoa h c K thu t Nông nghi p Mi n Nam, tr 40-68 Kim Châu (2008), Gi ng u ch u h n DT 2008 Báo Nông nghi p Vi t Nam (http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/43/0/Default.aspx ) Nguy m, Tr n H u Y t, Nguy Tr n Th nh Nguy n H u H (2012), K t qu ng, Nguy Nghiên c u ch n t o gi ng u cho vùng tài Nam b Tây Nguyên 2009 - 2012 C c th ng kê t nh Thái Nguyên (2014) Ngô Th Dân, Tr Th Dung, Ph m Th Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà N i n Minh Nam, T Bích Th o gi ng m i b uc a t bi n phóng x th gi T p san t ng k t KHKT Nông Lâm Nghi p, tr 90 92 Nh ng nghiên c u m i v ch n t o gi ng Tr Ti n b v tr ng l Tr n u Long, M103 , Vi t Nam, NXBNN Th Thanh Nhàn (1994), K t qu khu v c hóa gi ng vùng sinh thái khác Tuy n t p cơng trình nghiên c u khoa h c nông nghi p 1993, Nxb Nông Nghi p, tr 68 70 http://www.vinhphuc.gov.vn/vanbanmoi/vanbanmoi/2004/0705qd150html Tr n Long, Nguy n Th Chinh, Hoàng Minh Tâm, Nguy n Th ng, Lê Kh ng, Tr n Th ng (2005), t qu ch n t o phát tri n gi ng u 1985- 2005 nh ng phát tri n 2006- Khoa h c công ngh phát tri n nông nghi p 20 i m i, T p 1: Tr ng tr t b o v th c v t, tr 102 113 10 Ph ng Qu ng, Ph m Th tài, Lê Qu ng, Nguy n Qu c Lý (2005), 575 gi ng tr ng nông nghi p m i, B Nông nghi p PTNT, tr nghành nông nghi p (ASPS), H p ph n gi ng tr ng Nhà xu t b n Nông nghi p Hà N i, tr 198 212 http://www.vinhphuc.gov.vn/vanbanmoi/vanbanmoi/2004/0705qd150h tml 11.Quy chu n Vi t Nam, Trung tâm Kh o nghi m, Ki m nghi m gi ng, s n ph m tr ng phân bón Qu c gia QCVN 01 - 58:2011/BNNPTNT 12 Ph K thu t tr ng ch bi n s n u (2006), ph m, Nxb Nông Nghi p, Hà N i 13 Trung tâm d ng thu 14.Nguy n Th t qu nghiên c u t - nh Thái Nguyên (2015) T p chí NN & PTNN, (18), tr 29 31 15 ng VN- u Tuy n t p cơng trình nghiên c u khoa h c Nông Nghi p 1993, tr 60 - 64 16 Mai Quang Vinh, Ngô Thúy Oanh, Tr n 20 Th nh, Tr n Duy quý, Phan Ph i, Tr n g Ph m Th B o Chung (2005), nghiên c u di truy n ch n t o gi ng u t u c a Vi n Di truy n Nông Nghi p (1984- 2004), Báo cáo c a ti u ban ch n t o gi ng tr ng H i ngh KHCN tr ng, HN, tr 183 193 II Ti ng Anh 17 FAOSTAT (2015), http://faostat.fao.org 18 Jim Dunphy (2012), North Carolina Soybean Variety http://soyvar.ncsu.edu/Varieties.asp 19 (The soybean genetics breeding physiology nutrtion management), New York - London, pp - 52 Proceeding of conference held in Cairo Egyt 31 Aug Sep, 1979 Proceedings Research Conference V21 Worl Soybean 27 February, 1984, Chang Mai, Thailand, pp 25 30 III Tài li u t Internet 22 C c xúc ti i, S n xu t tiêu th 2014 m t s d báo, www.vietrade.gov.vn i Vi 1: K i ... ng c gi ng phù h p v u ki n sinh thái c a vùng Xu t phát t nhu c u th c t công tác nghiên c u th c hi tài: kh ng, phát tri n c a m t s gi m i v xuân 2015 t i Thái Nguyên 1.2 M c tiêu nghiên c... i ti t khí h u v B i Thái Nguyên 26 ng c a gi mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 28 B ng 4.3 m hình thái c a gi B ng 4.4 Ch s di n tích c a gi t m 32 mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 35 B ng... 30 nt n ch c xanh 31 4.3 M t s m hình thái c a gi 2015 t i h c Nông Lâm Thái Nguyên 32 v mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 32 4.3.1 Chi u cao 33 4.3.2 S cành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay