Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

61 44 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:13

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên. ... ng c gi ng phù h p v u ki n sinh thái c a vùng Xu t phát t nhu c u th c t công tác nghiên c u th c hi tài: kh ng, phát tri n c a m t s gi m i v xuân 2015 t i Thái Nguyên 1.2 M c tiêu nghiên c... i ti t khí h u v B i Thái Nguyên 26 ng c a gi mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 28 B ng 4.3 m hình thái c a gi B ng 4.4 Ch s di n tích c a gi t m 32 mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 35 B ng... 30 nt n ch c xanh 31 4.3 M t s m hình thái c a gi 2015 t i h c Nông Lâm Thái Nguyên 32 v mv i h c Nông Lâm Thái Nguyên 32 4.3.1 Chi u cao 33 4.3.2 S cành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Đậu tương mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay