trạm bơm nước thải, trạm bơm cấp 2

50 25 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:05

CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM ĐỒ ÁN MƠN HỌC CƠNG TRÌNH THU VÀ TRẠM BƠM CẤP THỐT NƯỚC TÀI LIỆU THIẾT KẾ  Phần : Trạm bơm cấp II  Công suất thiết kế TBII: Q MaxII ng.d  Chế độ bơm cấp : Q1 = 1,5 %Q ngđ = 53.000 (m3/ngđ) Q2 = 5,0 %Q ngđ  Áp lực cần thiết điểm đầu mạng lưới: HCT = 45 ( m)  Chiều dài tuyến dẫn từ trạm bơm cấp II đến đầu mạng lưới: L = 45 ( m)  Cốt mặt đất điểm đầu mạng lưới: Zm = 15,5 ( m)  Cốt mặt đất trạm bơm cấp II: Z T = 13,5 ( m)  Cốt mực nước thấp bể chứa: Zb = 12 ( m)  Trong trạm có máy bơm rửa lọc (1 làm việc, dự phòng ) Qr = 600 (m3/h) Hr = 20 ( m)  Khoảng cách từ bể chứa tới trạm bơm cấp II: L = 12 ( m)  Phần : Trạm bơm nước thải Q ng.d  Công suất thiết kế: = 25.000 (m /ngđ) Chế độ thải nớc Max ngày : Qmax = 6,5%Qng. Chế độ thải nớc TB ngày : Qtb = 3,3%Qng. Chế độ thải nớc Min ngày : Qmin = 1,5%Qng. Cao trình điểm xả nớc lên công trình xử lý: HCT = 11 (m) htd = 2,0 (m) Chiều sâu đáy cống đến TB (tính từ mặt đất): h = (m) Cốt mặt đất trạm bơm: Z TB = (m) Chiều dài tuyến ống dẫn đến TXL nớc th¶i : L =150 (m) CƠNG TRÌNH THU TRM BM Thiết kế trạm bơm nớc thải công suất 25.000 m /ngđ I chế độ thải nớc Nớc thải toàn đô thị đợc thu gom tập trung đợc dẫn trạm bơm với công suất 25.000 m3/ngđ Qhmax =6,5%Qngd Chế độ thi nớc ngày : Qhmin = 1,5%Qng.d Qhmax = 1625 (m3/h) = 451,38 l/s Qhmin = 375 (m3/h) = 104,16 l/s II thiÕt kÕ trạm bơm nớc thải 2.1 Lu lợng máy bơm Lu lợng máy bơm số bơm công tác chọn theo chế độ nh ớc thải chảy đến trạm bơm, nã phơ thc chđ u vµo Qmaxvµ h Qmin h Lu lợng máy bơm Qb < Qmaxsẽ gây ngập ống h dẫn nớc đến trạm bơm, Qb > Qmaxthì lợi lãng phí, đờng kính ống đẩy lớn, công trình phÝa sau lín, kh«ng kinh tÕ � C«ng st thiÕt kế trạm bơm lu lợng thải nớc lớn nhÊt CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM QTR = Qhmax = 1625(m3/h) = 451,38 l/s Chọn số lợng bơm bơm, bơm công tác, bơm dự phòng Lu lợng bơm đợc xác định theo công thức: Qb  Qtb n � (l/s) Trong ®ã: + n : số bơm làm việc đồng thời n = + : hệ số giảm lu lợng bơm làm việc đồng thời, với n = ta cã  = 0,95 Qb  451,38  237, 2x0,95 l/s => Q1b = 237,6 (l/s) 2.2 Xác định dung tích ngăn thu - Nc thi chy n trm bơm khơng điều hồ theo ngày, có nước chảy đến với lưu lượng lớn , có nước chảy đến với lưu lượng nhỏ Chế độ thải nước khơng điều hồ nên ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ làm việc bơm Để đảm bảo chế độ làm việc trạm bơm tương đối điều hồ phía trước trạm bơm cần bố trí bể thu Dung tích bể thu xác định phụ thuộc vào chế độ nước chảy đến, lưu lượng máy bơm chế độ làm việc trạm bơm - Dung tích bể thu cần thoả mãn điều kiện : + Wbt  50% Lưu lượng nước thải chảy đến trạm bơm thải nước lớn (Qhmax = 451,38 l/s), để tránh tượng thối rữa, lắng cặn CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM +Wbt  Lưu lượng nước tổ máy bơm lớn bơm phút (Để tránh tượng phải đóng m bm nhiu ln) Xác định dung tích ngăn thu đảm bảo khoảng giới hạn: Qb Wb  Q h max �50% 71,28 (m3) < Wb < 812 (m3) - Dung tích bể thu xác định dựa vào biểu đồ tích luỹ nước giờ, chọn chế độ điều khiển bơm tự động, bơm đóng mở lần CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM - Biểu đồ tích lũy nước chảy đến bơm đi: %Qngd 6,5 0,25%Qngd 0,542%Qngd 3,25 2 1,5 10 20 30 40 50 60 phút Hình biể u đồdung tích ngă n thu 1: giờthả i nướ c đế n lớ n nhấ t =6,5%Qngđ 2: giờnướ c đế n bằ ng 50%Qmax=3,25%Qngđ 3: giờnướ c đế n nhỏnhấ t =1,5%Qngđ 4: đườ ng bơm =6,5%Qngđ Theo biểu đồ tích luỹ nớc thải ta có: Wnt = 0,542%Qngđ = 0,542%  25000 = 125,6 m3 Chän Wnt = 126 m3 Thỏa mãn 71,28 (m3) < Wb < 812 (m3) CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM Ta xây dựng trạm bơm nước thải theo kiểu mặt phần chìm hình tròn mặt phần hỡnh vuụng Chiều sâu công tác bể thu: ht = 1,5  2m chän ht = m - Diện tích bể thu là: Ft  Wt  62,71m2 Ht đờng kính bể chứa = = 8,95 m - Đường kính trạm bơm m Kiểm tra lại thể tích ngăn thu: Wnt  D � �H 92 �3,14 �2   127,17(m3 ) 4 - Wnt = 127,17 m3 > 126 m3, đảm bảo yêu cầu - Vậy đường kính trạm bơm nc thi l m - Bể đợc xây dựng bê tông cốt thép dày 25 cm - ng kính ngồi nhà trạm là: DTB = + 0,25.2 = 9,5 (m) - Trong ngăn thu có đặt song chắn rác giới, mỏy nghin rỏc v song chắn rác thủ công - Mực nước cao ngăn thu lấy cốt đáy ống dẫn vào ngăn thu - Cốt điểm đưa nước vào trạm xử lý nước thải: HCT =11m htd=2,0m - Cốt mặt đất thiết kế trạm xử lý nước thải: ZTB= 4m - Cốt đáy cống dẫn nớc vào ngăn thu : h = - = -2 m - Đáy có ®é dèc 5% vỊ phÝa hè thu cỈn, hè thu cặn sâu 0,7m CễNG TRèNH THU TRM BM 2.3 Xác định cột áp toàn phần máy bơm Cét áp toàn phần máy bơm đợc tính theo công thøc Htp = H®h + hh+ h® + htd (m) Trong đó: + Hđh - Chiều cao bơm nớc địa h×nh, b»ng hiƯu cao tr×nh mùc níc cao nhÊt ngăn tiếp nhận mực nớc thấp ngăn thu + hh, hđ - Tổn thất áp lực đờng ống hút đờng ống đẩy bơm + htd - Cột nớc áp lực tự cưa cđa èng htd = 2m 2.3.1 Xác định Hđh Ta có: + Cốt mặt đất trạm bơm: ZTB = 4m + Chiều sâu đáy cống đến trạm bơm (tính từ mặt đất): h = 6m  Cao trình đáy cống đến trạm bơm là: Zđc = ZTB – h = – = -2 (m) Xác định độ đầy cống: Với Q = 451,38 l/s, từ bảng tính tốn thủy lực, chọn D = 750mm, 1000i = 2, ta h/D = 0,731, v = 1,304 m/s  Chiều cao mực nước cống: h = 0,731.D = 0,548(m)  Cao trình mực nước cống: Znc = Zđc + h = -2 + 0,548 = -1,452(m) Chọn: + Chiều sâu mực nước công tác bể chứa nước thải Zmn=2m + Tổn thất qua lưới chắn rác cuối ống 0,1m Phương trình Becnuli cho mặt cắt: mực nước ống mặt nước bể chứa CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM v12 p1 p2 v22 Znc + g +  = Zmn + g +  + hl Trong đó: + Znc: cao trình nước cống (m) + Zmn: cao trình mặt nước bể chứa (m) + hl: tổn thất qua lưới chắn rác v12 p1 p2 v22 Coi g +  = g +  , => Znc = Zmn + hl  Zmn = Znc – hl = -1,452 – 0,1 = -1,552 (m)  Cao trình đáy bể chứa nước: Zđb = -1,552 – = -3,552 (m)  Hđh = ZCT – Zđb = 11-(-3,552) = 14,6 (m) 2.3.2 Xác định hh - Ta chọn bơm chìm nên hh= 2.3.3 Xác định tổn thất đường ống đẩy hđ - Tổn thất ống đẩy là: hđw = 1,2.i.L = 1,2hd - Tổn thất cục lấy từ 15 - 20% tổn thất theo chiều dài - Với Q = 237,6(l/s) ta có: D = 400, v = 1,77m/s, 1000i = 10,5 - Ta có chiều dài tuyến dẫn nước từ TBNT tới trạm xử lý nước thải 150m tổn thất theo chiều dài là: i.L= 10,5x150  1,575 1000 (m) hd=  h = 1,2.i.L = 1,2hd = 1,2 x 1,575 = 1,89(m) w đ  Cốt áp toàn phần máy bơm là: Htp= 14,6 + 0,806 + = 18,49(m) Chọn cột áp máy bơm 19m CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM 2.4 Chọn bơm Với Qb = 237,6 (l/s) , Hb = 19 (m) Sử dụng bơm trục đứng Chọn bơm ARS 300-42 C/70 có thơng số: + Hiệu suất: 79 % + Số vòng quay: 1450 v/ph + Cơng suất động cơ: 74KW + Kích thước đầu nối ống: Đường kính miệng hút: DN1 = 300 mm Đường kính miệng đẩy: DN2 = 250 mm CƠNG TRÌNH THU TRM BM Cấu tạo bơm Đờng đặc tính bơm : 10 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM Q = 736 (l/s) Q1èng= 368 (l/s), D = 700 mm V= 1,04 m/s, 1000i = 1,54 36 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM * Phần trạm: Một ống hút chung trạm D = 800(mm) - Trong giê dïng níc lín nhÊt có cháy: Q = 856 l/s D = 800mm V= 1.68 m/s, 1000i = 4,01 - Trong giê dïng níc lín nhÊt: Q = 736 (l/s) , D = 800 mm V= 1.45 m/s, 1000i = 2,99 c.TÝnh èng hút riêng Vận tốc ống hút, theo quy phạm 0.8 – 1.5 m/s LÊy vËn tèc èng hót riêng 1.3m/s đờng kính ống hút riêng đợc tính theo c«ng thøc: D= 4.Q 4x0, 285   0, 492( m)  v 3,14 x1.3 LÊy ®êng kÝnh èng hút riêng máy D 500mm d ống đẩy chung dẫn đến đầu mạng lới - Dùng đờng ống thép để dẫn nớc từ trạm bơm đến điểm đầu mạng lới với chiều dài ống 45 m Để đảm bảo an toàn trờng hợp xảy cố đờng ống dẫn nớc từ trạm bơm cấp II đến đầu mạng lới Chọn đờng kính ống đẩy chung D = 600 mm e.Tính ống đẩy riêng Vận tốc ống, theo quy phạm - m/s Lu lợng tính toán cho ống đẩy riêng máy 285 (l/s), vËn tèc èng ®Èy lÊy b»ng m/s Đờng kính ống đẩy riêng đợc tính theo công thức: D= 4.Q 4x0, 285   v 3,14x2 =0.43 (m) 37 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM LÊy ®êng kÝnh èng đẩy riêng nối với máy D 450 f Tính tổn thất áp lực trạm bơm cấp II Tổn thất áp lực trạm bơm cấp II đợc tính theo trờng hợp trạm bơm làm việc chế độ dùng nớc lớn có cháy mạng lới Tính toán theo công thức: hb= hd + hcb Trong : hb: Tổn thất cục trạm bơm cấp II (m) hd : Tổn thất đờng ống hút đẩy trạm hcb : Tổn thất cục qua thiết bị phụ tùng trạm bơm cÊp II  Tỉn thÊt cho phÇn hót Tỉn thÊt ¸p lùc phÇn èng hót bao gåm tỉn thÊt áp lực đờng ống hút chung đờng ống hút riêng máy bơm Tổn thÊt cho phÇn hót chung  Tỉn thÊt theo chiỊu dài : + Phần từ bể thu đến trạm bơm: Chọn ống hút chung từ trạm bơm đến bể thu D700 (mm), L = 24(m) - Trong giê dïng nớc lớn có cháy: V= 1.1 m/s, 1000i = 2,06 - Trong giê dïng níc lín nhÊt: V= 1,04 m/s, 1000i = 1,54 + Phần trạm: Một èng hót chung tr¹m D = 800(mm) - Trong dùng nớc lớn có cháy: V= 1.68 m/s, 1000i = 4,01 - Trong giê dïng níc lín nhÊt: V= 1.45 m/s, 1000i = 2,99 38 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM > VËy tỉn thÊt theo chiỊu dµi èng lµ Hhd max cc = = 24 x 2,06 x 10-3 + 14 x 4,01 x 10-3 = 0.106 m Hhd max = = 24 x 1,54 x 10-3 + 14 x 2.99 x10-3 = 0.08 m  Tỉn thÊt cơc bé : Trong phÇn hót chung cã phụ tùng thiết bị gây tổn thất áp lực gồm: Chủng loại Số lợng Tổn thất () 0,5 1,0 1,5 0,15 PhƠu Van chiỊu Tª Cót 90 Tỉng hƯ sè kh¸ng c¸c phô tïng: Vh + Vh maxcc = 1.1 m/s Vh max = 1.04 m/s 1 = 1x0,15 + 5x1,5 + 1x0,5 + 1x1 = 9.05 + Tỉn thÊt ¸p lùc c¸c phơ tïng: hIc maxcc = 1.V12/2g = 9.05 x 1.12/(2.9,81) = 0.56 m hIc max = .V2/2g = 9.05 x 1.042/(2.9,81) = 0.5 m => Tỉn thÊt cđa phÇn èng hót chung: h ch maxcc = hd +hc = 0,106 + 0.56 = 0.67 m h ch max = hd +hc = 0.08 + 0.5 = 0.58 m Tn tht ống hút riêng: Theo chiều dài : Đờng ống hút riêng có chiều dài 1m Với lu lợng máy là: Q1máy bơm = 285 l/s, D = 500 mm, v = 1,36 m/s ; 1000i = 4,66 Tỉn thÊt ¸p lùc cđa èng hót riªng: hrd= L 1000i = x 0.00466 = 0,00466 m 39 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM  Tỉn thất cục : Trong phần hút riêng có phụ tùng thiết bị gây tổn thất áp lực gồm: Chủng loại Số lợng Tổn thất Vh () Van chiỊu C«n thu 1 0.1 Vh1 = 1,36m/s + Tỉn thÊt ¸p lùc c¸c phơ tïng hIIcb = 2 v22/(2g) = (1+0,1)x1,362/(2x9,81) = 0,104 m =>Tæn thất phần ống hút riêng: hrh = hd +hc = 0,00466 + 0,104= 0,1087 m =>Tỉng tỉn thÊt ¸p lực đờng ống hút trạm bơm cấp II lµ : hh maxcc = hch + hrh = 0,67+ 0,1087 = 0,779(m) hh max = hch + hrh = 0,58 + 0,1087 = 0,689(m)  Tỉn thÊt trªn èng đẩy Tổn thất áp lực đờng ống đẩy đợc tính trờng hợp dùng nớc lớn dùng nứơc lớn có cháy mạng lới Bao gồm tổn thất đờng ống đẩy chung đờng ống đẩy riêng nối với máy bơm Trên đờng ống đẩy riêng đựơc tính với máy bơm vị trí bất lợi nhất, có tổng chiều dài đến ®êng èng ®Èy chung lµ dµi nhÊt  Tỉn thÊt áp lực phần ống đẩy chung Tổn thất dọc đờng + Phần từ trạm bơm đến điểm đầu mạng líi: 40 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM Chän èng y chung từ trạm bơm đến điểm đầu mạng lới D600 (mm), L = 45(m) - Trong giê dïng níc lớn có cháy: V =1.44 (m/s), 1000i = 4,18 - Trong giê dïng níc lín nhÊt: V= 1.23 m/s, 1000i = 3.06 + Phần trạm: Một ống đẩy chung tr¹m D = 700(mm) - Trong giê dùng nớc lớn có cháy: Q = 856 l/s, D = 700mm V= 2,19 m/s, 1000i = 7,81 - Trong giê dïng níc lín nhÊt: Q = 736 (l/s) , D = 700 mm V= 1,87 m/s, 1000i = 5,95 > VËy tỉn thÊt theo chiỊu dµi èng lµ Hhd max cc = = 45 x 4,18 x 10-3 + 14 x 7,81 x 10-3 = 0,3 m Hhd max = = 45 x 3,06 x 10-3 + 14 x 5,95 x10-3 = 0,22 m  Tæn thất cục + Trong phần ống đẩy chung có phụ tùng gây tổn thất áp lực: Chủng loại Van khoá Tê Số lợng Tổn thất () 1,5 V® V® maxcc = 1,44 V® maxcc = 1,23 + Tỉng hƯ sè kh¸ng c¸c phơ tïng đờng ống đẩy chung là: =1.1 + 5.1,5 = 8,6 + Tổn thất áp lực cục ®êng èng ®Èy chung : hc maxcc =  v2/2g = 8,6 1,442/(2.9,81) = 0,91 m 41 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM hc max =  v2/2g = 8,6 1,232/(2.9,81) = 0,66 m => Tổn thất đờng ống đẩy chung trạm bơm cấp II : hcđ maxcc = hd + hc = 0,3 + 0,91 = 1,21 (m) hc® max = hd + hc = 0,22 + 0,66 = 0,88 (m) Trong phần ống đẩy riêng Tỉn thÊt theo chiỊu dµi : + ChiỊu dµi èng ®Èy riªng: L =1,5 m Q = 285 l/s D = 450 mm v = 1.67 m/s 1000i = 8,01 =>Tổn thất áp lực theo chiều dài ống đẩy riªng: hrd = L x 1000i = 1,5 x 8,01 x 10-3 = 0,012 m  Tỉn thÊt cơc bé : +) Trên phần ống đẩy riêng có phụ tùng gây tổn thất: Chủng loại Số lợng Tổn thất Vđ () Côn mở 0.25 Van chiều 1,7 V® = 1,67 Van chiỊu 1 Tê 1,5 + Tổng hệ số kháng phụ tùng đờng ống đẩy riêng: = 0,25 + 1,7 + + 1,5 = 4,45 + Tæn thÊt áp lực cục đờng ống đẩy riêng: hc =  v2/2g = 4,45 1,672/(2.9,81) = 0,63 m => Tổn thất theo chiều dài ống đẩy riêng : hrđ = hd + hc = 0,012 + 0,63 = 0,642(m) =>Tổng tổn thất áp lực đờng ống đẩy: hđ maxcc = hc® + hr® = 1,21 + 0,63 = 1,84 (m) 42 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM h® max = hc® + hr® = 0,88 + 0,642 = 1,522 (m) Tổng tổn thất áp lực trạm bơm cÊp II lµ : hII maxcc = hhót + hdÈy = 0,779 + 1,84 = 2,62 m hII max = hhót + hdÈy = 0,689 + 1,522 = 2,21 m 43 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM TÝnh ¸p lực thực tế máy bơm HTP = Hhh + HCT +hd + hc Trong : HTP : áp lực toàn phần máy bơm HCT : áp lực cần thiết điểm đầu mạng lới Hhh : Chiều cao bơm nớc hình học Hhh= (ZmZb) =15,5 -12 = 3.5(m) Zm : Cốt điểm đầu mạng lới Zb : Cèt mùc níc thÊp nhÊt bĨ chøa hd : tổng tổn thất dọc đờng ống hút èng ®Èy hc : tỉng tỉn thÊt cơc bé cđa ống hút ống đẩy * Trờng hợp dùng níc lín nhÊt : Cã HCT = 45 m; h = 2,21m VËy : HMaxTP = 45 + 3,5 + 2,21 = 50,71 ( m ) * Trêng hỵp giê dïng níc lín nhÊt cã ch¸y Cã HTD = 47 m, h = 2,62 m VËy : HMaxCCTP = 47 + 3,5 + 2,62 = 53,12 ( m ) Xác định cốt trục máy bơm - Cốt trục máy b¬m : Z B = + Z0 Víi : chiỊu cao hút hình học máy bơm [m] Z0 : cèt mùc níc bĨ hót = 12 m ZB: Cốt trục máy bơm (m) 44 CễNG TRèNH THU TRM BM Chiều cao hút hình học máy bơm : H hhh  H a  NPSH  H bh  v12  hh 2g Trong ®ã : Ha Pa g : áp suất không khí điều kiện làm việc (m) Ta có giá trị ¸p suÊt lµ : Pa  g = 10,3m - H bh  Pbh  g : ¸p suÊt bèc bão hoà chất lỏng (m) Pbh nhiệt độ 300C áp suất bốc bão hoà nớc lµ :  g = 0.43 m - hh : tỉn thÊt trªn èng hót [m] hh max = 2,62 m (nh tính trên) - NPSHa : áp lực cần thit cửa vào bánh xe công tác NPSHa = NPSH + S S độ trữ an ton c ly l 0,5 m Với máy bơm chän ta cã NPSHa = 5,48 + 0,5 = 5,98 m VËy:  10,3 – 2,62 – 0,43 – 5,98 = 1,27 m > lÊy = m => Cèt trục máy bơm : ZB = 12 - = 11 m Đờng đặc tính tổng hợp máy bơm trạm bơm cấp II a) Xây dựng đờng đặc tính máy bơm biểu đồ Trạm bơm II có máy làm việc song song 45 CễNG TRèNH THU TRM BM Lu lợng làm việc máy Qmáy bơm = 285 l/s - Ta chọn loại bơm CPH 250-480 với lu lợng 285 l/s áp lực 54 m * Cách xây dựng đờng đặc tính bơm biểu đồ: ứng với điểm đờng đặc tính máy bơm CPH 250-480 ta có cặp Q-H tơng ứng Từ cặp Q-H tơng ứng ta đa sang biểu đồ nối điểm với ta đợc đờng đặc tính máy bơm biểu đồ * Xây dựng đờng đặc tính máy bơm làm việc song song (3 bơm chủng loại) - Cách xây dựng máy bơm làm việc song song, nghĩa ứng với điểm đờng đặc tính máy bơm biểu đồ mà ta vừa xác định Giữ nguyên cột áp tăng lu lợng lên lần (giữ nguyên tung độ, tăng hoành độ lên lần) từ ta có điểm tơng ứng nối điểm lại với thành đờng đặc tính máy bơm làm việc song song b) Xây dựng ®êng ®Ỉc tÝnh cđa èng dÉn Ta cã ®êng èng dÉn chung, hai ®êng èng lµm viƯc song song nên đờng đặc tính ống đẫn ống ống Phơng trình đờng đặc tính èng: HÔ = Hhh + Hw + Htd + Htr Trong ®ã : + Hhh: chiều cao bơm nước hình học xác định hiệu cao độ mặt đất điểm tính tốn mạng lưới cao độ mực nước thấp bể chứa nước Giá trị Hhh xác định theo công thức: Hhh = Với thông số: - : Theo Phiếu giao nhiệm vụ đồ án, ta có = 15,5m - : Theo Mục 3.1.3 trình bày trên, lấy = 12m 46 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM  Thay vào công thức trên, ta được: Hhh = - = 15,5 – 12 = 3,5 (m) + Htr: Tổn thất áp lực trạm bơm, Htr = - 3m, lấy Htr = 2m + Htd: Áp lực tự u cầu điểm tính tốn Theo Phiếu giao nhiệm vụ đồ án, ta có Htd = 45m + h : Tổng tổn thất thủy lực đường ống h = S×Q2, với h=2,62(m)  hw 2, 62   1,5.105 2 Q 428 S - S : Hệ số sức kháng đường ống; - Q : Lưu lượng nước vận chuyển qua đường ống Tổn thất áp lực đường ống với lưu lượng khác nhau: hd : tỉng tỉn thÊt däc ®êng cđa èng hút ống đẩy hc : tổng tổn thất cục ống hút ống đẩy 47 CễNG TRèNH THU TRẠM BƠM c KiĨm tra trêng hỵp cã cố - Tuyến ống dẫn nớc từ trạm bơm cấp II đến điểm đầu mạng lới có chiều dài L =45m gåm ®êng èng dÉn song song Trong trờng hợp có cố đoạn ống, đờng ống dẫn phải đảm bảo 70% QTT đến điểm đầu mạng lới - Lu lợng phải đảm bảo ®êng èng dÉn cã sù cè Qsc= 515,2(l/s) Biểu đồ xác định điểm làm việc hệ thống H(m) 60 A B 45 30 60 120 180 240 300 360 420 480 540 Q(l/s) * Trªn biểu đồ cho ta xác định điểm làm việc hệ thống - Đờng số 1: Đờng đặc tính máy bơm - Đờng số : Đờng đặc tính máy bơm làm việc đồng thời - Đờng số 3: Đờng đặc tính ống dẫn 48 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM THIẾT KẾ PHẦN XÂY DỰNG TRẠM BƠM II 3.8.1 Thiết kế mặt - Phần trạm bơm tính số bơm trạm bơm: bơm công tác bơm dự phòng Ngồi trạm bơm có bơm rửa lọc - Chọn cách bố trí bơm theo kiểu dãy song song với trục nhà trạm, đường ống đặt sàn gian máy - Chiều rộng nhà trạm: Rtrạm = m - Chiều dài nhà trạm: Dtrạm = 21,8m - Khoảng cách bệ đặt máy bơm lấy 1,5 m 3.8.2 Xác định chiều cao - Sàn gian máy bố trí cao độ 13,5, gian máy bố trí bơm rửa lọc - Sàn cơng trình thu trạm bơm I bố trí cao độ 10 m, chiếm phần nhà trạm, mép sàn có lan can bảo vệ cao 1m - Kết cấu mái panel, kết cấu đỡ mai lấy theo tiêu chuẩn: chiều cao đầu kết cấu mang lực mái 700mm, 1300mm - Phần mái gồm: Lớp gạch nem, lớp chống thấm, panel mái cao 1m 49 CƠNG TRÌNH THU TRẠM BƠM Tài liệu tham khảo Cấp nước – tập Mạng lưới cấp nước – PSG TS Nguyễn Văn Tín (Nhà xuất khoa học kỹ thuật – 2005) Xử lý nước cấp cho sinh hoạt công nghiệp – TS Trịnh Xuân Lai (Nhà xuất Xây dựng – 209) Cơng trình thu, trạm bơm cấp nước – Lê Dung (Nhà xuất Xây dựng – 2003) TCVN 33: 2006 – Cấp nước, mạng lưới đường ống cụng trình Sổ tay máy bơm – THS Lê Dung (Nhà xuất Xây dựng 2001) Các bảng tính tốn thủy lực – THS Nguyễn Thị Hồng (Nhà xuất Xây dựng 2001) 50
- Xem thêm -

Xem thêm: trạm bơm nước thải, trạm bơm cấp 2, trạm bơm nước thải, trạm bơm cấp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay