Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện lệ thuỷ tỉnh quảng bình và đề xuất các giải pháp thích ứng

55 11 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG TRƯƠNG MẠNH TRUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG KHÓA LUẬN TỚT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG Họ tên sinh viên: Trương Mạnh Trung Mã số sinh viên: DQB05130081 Chuyên ngành:Quản lý tài nguyên và môi trường Giảng viên hướng dẫn: Th.S Bùi Thị Thục Anh QUẢNG BÌNH, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : Khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình và đề xuất giải pháp thích ứng” là công trình nghiên cứu cá nhân tôi, không chép bất cứ Tôi xin chịu trách nhiệm công trình nghiên cứu riêng mình ! Sinh viên Trương Mạnh Trung Xác nhận giảng viên hướng dẫn Th.S Bùi Thị Thục Anh Lời Cảm Ơn Lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Th.S Bùi Thị Thục Anh giảng viên trường ĐH quảng bình tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt q trình làm khóa luận Em xin cảm ơn thầy, cô giáo khoa Nông Lâm Ngư, thầy cô môn Quản lý Môi trường cung cấp kiến thức khoa học môi trường kiến thức ngành khoa học khác Những kiến thức tạo tiền đề cho em q trình học tập, nghiên cứu cơng tác sau Để hồn thành khóa luận em xin cảm ơn giúp đỡ cán Trạm Khuyến Nơng Huyện Lệ Thủy, Phòng Nơng nghiệp Huyện Lệ Thủy tạo điều kiện cung cấp số liệu giúp đỡ em trình tìm hiểu thực tế Cuối em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên tạo điều kiện gia đình, bạn bè để em hồn thành khóa luận Lệ Thủy, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Trương Mạnh Trung MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 THỜI GIAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU 1.6.1 Phương pháp thu thập thông tin 1.6.2 Xử lý thông tin PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.1 Các khái niệm biến đổi khí hậụ 1.1.2 Biểu biến đổi khí hậu giới và Việt Nam 1.1.2.1 Biểu biến đổi khí hậu giới 1.1.2.2 Biểu biến đổi khí hậu Việt Nam 1.1.2.3 Biểu biến đổi khí hậu Quảng Bình 1.1.3 Những tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp 1.1.3.1.Tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp 1.1.3.2 Tác động biến đổi khí hậu đến trồng trọt (sản xuất lúa) 10 1.1.4 Thích nghi với biến đổi khí hậu sản xuất nơng nghiệp 11 1.1.4.1 Khái niệm thích nghi với biến đổi khí hậu 11 1.1.4.2 Thích nghi với sản xuất nơng nghiệp 12 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 13 CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU 15 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 15 2.1.1.1 Vị trí địa lý 15 2.1.1.2 Điều kiện thời tiết khí hậu 16 2.1.1.3 Tình hình sử dụng đất 17 2.1.1.4 Điều kiện kinh tế, xã hội 18 2.1.1.5 Cơ sở hạ tầng sản phục vụ cho hoạt động xuất nông nghiệp 19 2.2 BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN LỆ THUỶ 20 2.3 THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THUỶ 24 2.3.1 Vai trò sản xuất lúa kinh tế hộ gia đình 24 2.3.2 Quy mô sản xuất lúa địa bàn Huyện Lệ Thuỷ 24 2.3.3 Các giống lúa sản xuất địa bàn Huyện Lệ Thuỷ 26 2.4 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THUỶ 27 2.4.1 Tác động biến đổi khí hậu đến diện tích sản suất lúa địa bàn huyện Lệ Thuỷ 27 2.4.2 Tác động biến đổi khí hậu đến sinh trưởng và phát triển lúa 29 2.4.3 Tác động biến đổi khí hậu đến tình hình sâu bệnh hại lúa 30 2.5 GIẢI PHÁP THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGƯỜI DÂN 32 2.5.1 Giải pháp công trình 32 2.5.2 Giải pháp phi công trình 33 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35 3.1 KẾT LUẬN 35 3.2 KIẾN NGHỊ 36 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT IPCC : Tổ chức Liên Chính Phủ Biến đổi khí hậu TNMT : Tài ngun mơi trường UBND : Ủy ban nhân dân BĐKH : Biến đổi khí hậu TTBQ : Tăng trưởng bình quân UNDP : Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) WB : Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thay đổi nhiệt độ và lượng mưa 50 năm qua vùng khí hậu và trung bình cho cả nước Bảng Diện tích đất tự nhiên huyện Lệ Thủy giai đoạn 2013-2015 17 Bảng 2 Dân số và gia tăng dân số tại Huyện Lệ Thuỷ 19 Bảng Diển biến khí hậu thời tiết từ năm 2010-2016 21 Bảng Quy mô sản xuất lúa địa bàn Huyện Lệ Thuỷ 25 Bảng 5: Cơ cấu giống lúa vụ Đông xuân năm 2014-2015 26 Bảng 6: Cơ cấu giống lúa Hè Thu 2016 27 Bảng 7: Diện tích thiệt hại sản xuất lúa giai đoạn 2012-2015 28 Bảng 8: Tác động biến đổi khí hậu đến sinh trưởng và phát triển lúa29 Bảng 9: Tình hình dịch bệnh, sâu hại đồng ruộng 30 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Bản đồ hành huyện Lệ Thuỷ 15 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Khoá luận tốt nghiệp “Nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng” Đã được thực từ tháng 01/2017 đến tháng 05/2017 nội dung đề tài nghiên cứu vấn đề: - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội Huyện Lệ Thủy - Biểu biến đổi khí hậu tại Huyện Lệ Thuỷ - Thực trạng ngành sản xuất lúa địa bàn Huyện Lệ thuỷ: vai trò sản xuất lúa kinh tế hộ gia đình, quy mô sản xuất lúa địa bàn Huyệ Lệ Thủy, giống lúa địa bàn - Tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa địa bàn Huyện Lệ Thuỷ: Tác động biến đổi khí hậu đến diện tích sản xuất lúa, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển lúa, và tình hình sâu bệnh hại lúa địa bàn Huyện lệ Thủy Sau trình thực hiện, đạt được kết quả và đưa được giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu người dân qua giải pháp cơng trình phi cơng trình Với kết quả đạt được cho thấy biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến nơng nghiệp nói chung và ngành sản xuất lúa nói riêng, hậu quả chúng mang lại ngày càng lớn, diển tích và sản lượng giảm, kinh tế giảm sút vì cần có biện pháp kịp thời để ứng phó và mang lại hiệu quả cao góp phần giúp ích cho người dân 2011 6,54 7,53 4,73 2012 7,47 8,34 6,36 2013 6,35 15,13 7,35 2014 7,44 16,57 15,30 2015 8,74 20,09 80,21 (Nguồn: Trạm khuyến nông huyện Lệ Thủy)[13] Qua bảng số liệu ta thấy tình hình sâu hại, dịch bệnh đồng ruộng thời gian gần biến động thất thường Từ năm 20015- 2016 tỷ lệ sâu bệnh hại lúa tăng lên điều kiện thời tiết nắng nóng và mưa thất thường xen kẽ tạo điều kiện thuận cho bệnh đạo ơn phát triển Cùng đó, điều kiện khí hậu ấm nóng, ẩm độ cao, mưa nắng xen kẽ vào làm dịch rầy nâu phát triển Năm 2013, đợt rét đậm, rét hại kéo dài đầu tháng nên tình hình sâu bệnh giảm xuống so với kỳ trước nên suất lúa được tăng lên so với thời tiết mưa nắng thất thường gây phát triển dịch bệnh nhiều Vụ hè thu, điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài hạn hán nặng, là năm 2015 thời tiết nắng dài và mưa lớn làm tình hình sâu phát triển mạnh chiếm đến 80.21% Trong đó, trước sâu tại địa phương tương đối chiếm khoảng nhỏ là 4-5% Tình hình sâu bệnh năm 2015 xuất sớm phá hoại giai đoạn non nên thiệt hại lớn và tại thời kỳ trổ lúa bị thiệt hại nhiều Trước thực trạng này cho thấy tình hình dịch bệnh chịu ảnh hưởng nhiều điều kiện thời tiết là điều kiện thời tiết bất thường gia tăng, trồng bị ảnh hưởng khơng có khả đề kháng với phát triển sâu bệnh gây thiệt hại nặng Trên đồng ruộng ln có mầm móng sâu hại phát triển và thành dịch tùy thuộc vào điều kiện khí hậu thời tiết có thuận lợi cho phát triển mầm móng sâu bệnh hay khơng Khảo sát điều tra cho thấy tác động yếu tố khí hậu thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến tình hình dịch bệnh và thiệt hại sâu bệnh gây cho sản xuất lúa Tình hình dịch bệnh năm 2015 bị bùng phát nhiều Dịch rầy nâu bùng phát mạnh làm thiệt hại nặng lượng lớn diện tích sản xuất Do ảnh hưởng điều kiện thời tiết đến phát sinh phát triển rầy nâu Về ẩm độ khơng khí: ẩm độ khơng khí vụ Đơng Xn ln từ 80- 90% là điều kiện tối thích cho sinh trưởng và phát dục rầy nâu đồng ruộng Về nhiệt độ khơng khí: thời gian từ tháng đến tháng ln có 1- đợt nhiệt độ tối thấp ban đêm xuống 170C 31 kèm sương đêm Tuy nhiên đợt lạnh này xảy sớm, kéo dài khác năm trước là nhân tố giúp phát sinh phát triển rầy nâu Nhất là điều kiện giống lúa bị nhiễm bệnh tiềm ẩn giống thích hợp để sâu bệnh bùng phát thành dịch Trong năm trước thời tiết khơng khí lạnh đến muộn hơn, độ ẩm thấp khoảng 70- 80% khơng thích hợp để sâu bệnh phát triển rộng và người dân khống chế được bệnh hại tốt Trong năm 2014 vậy, theo điều tra cho biết lúa xuất nhiều bệnh Do ảnh hưởng khơng khí lạnh cùng với mưa ẩm kéo làm xuất bệnh khô vằn rầy nâu với mật độ thấp Đăc biệt là bệnh lùn xoắn xuất thời kì trổ bơng làm thiệt hại lớn diện tích thu hoạch người dân lên đến 30% Ngồi có bệnh lem lép hạt, sâu nhỏ làm ảnh hưởng đến diện tích thiệt hại đồng ruộng Trong đó, năm trước 2013, 2012 tình hình sâu bệnh nhiều không phát dịch và nguyên nhân chủ yếu vì kỹ thuật bón phân khơng và giống lúa bị nhiểm sâu bệnh nên bị sâu bệnh phá hoại 2.5 GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGƯỜI DÂN 2.5.1 Giải pháp cơng trình - Nâng cấp cải tạo Hồ chứa nước Đập An Mã: Nhờ hồ chứa nước An Mã nên việc diện tích lúa bị khan hiếm, thiếu nước vụ hè thu được giảm bớt bên cạnh diện tích vụ hè thu được mở rộng nhằm nâng cao sản lượng hiệu quả sản xuất hai vụ mùa Đối với biện pháp này, bước đầu mang lại hiệu quả khả quan nhiều diện tích lúa được cung cấp đầy đủ để phục vụ sản xuất Hầu hết người dân đánh giá tốt hiệu quả công trình mang lại nhằm hạn chế hạn hán, thiếu nước và điều tiết nước hợp lý cho sản xuất lúa - Bên cạnh cần xây dựng dự án đê điểu thủy lợi tạo điều kiện tưới tiêu hợp lý cho người dân trình sản xuất, tránh tình trạng bị úng vào mùa mưa, gây chết giống lúa - Đồng thời, cần cải tạo kênh mương bị nứt, đổi máy móc bơm nước, xả nước để kịp thời xử lý tình thời tiết khí hậu liên tục thay đổi khó đoán trước được - Đào tạo, tập huấn nâng cao lực cho đội ngũ cán quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả công trình - Tiếp tục xây dựng kế hoạch diện tích tưới tiêu miễn thuỷ lợi phí xã, thị trấn năm 2017 Tập trung thực sách hỡ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 32 thủy lợi nội đồng; xây dựng sách hỗ trợ mô hình tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất đơn vị diện tích - Chỉ đạo xã, thị trấn chủ đầu tư khẩn trương triển khai xây dựng cơng trình bố trí vốn để kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 - Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết để triển khai kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai mùa mưa bão Thực phương châm ‘‘4 tại chỗ’’ từ huyện đến sở; chuẩn bị tốt vật tư, phương tiện, nhân lực, kinh phí sẵn sàng ứng phó với tình xảy đợt mưa lụt tiểu mãn, góp phần hạn chế thấp thiệt hại thiên tai gây - Nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp, nơng thơn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hỡ trợ cơng tác chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi; công tác diệt chuột; áp dụng cơng nghệ mới, giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ thực đề án Tái cấu ngành nơng nghiệp, ưu tiên cho việc chuyển đổi giống chất lượng cao, sản xuất Hè Thu, hỗ trợ chương trình phát triển chăn nuôi và chuyển đổi nghề cho xã biển cố môi trường biển gây * Về tiêu thụ sản phẩm: - Liên kết với Công ty Thần Châu để sản xuất và bao tiêu sản phẩm loại giống lúa chất lượng P6, TBR225 - Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có lợi nhằm tạo đầu ổn định và mang lại thu nhập cao cho người sản xuất Hoàn thành đăng ký nhãn hiệu và hình thành thương hiệu gạo sạch Lệ Thủy đưa thị trường 2.5.2 Giải pháp phi công trình * Sử dụng giống lúa chống chịu, thích nghi: Theo kết quả điều tra cho thấy người dân địa phương tiếp tục sử dụng giống lúa địa phương theo kinh nghiệm lâu năm quen thuộc PC, HT1, VN20 Bên cạnh có ứng dụng số giống lúa nhằm khắc phục tượng nhiễm bệnh rầy nâu giống lúa cũ Biện pháp này người dân áp dụng vì họ quen sử dụng giống lúa địa phương có tính chất chống chịu tốt cần cân nhắc điều kiện thời tiết biến đổi * Cơ cấu giống: Tập trung đạo đẩy mạnh công tác giống, trọng giống chất lượng cao, tiến kỹ thuật vừa cho suất cao, vừa đảm bảo chất lượng để nâng cao giá trị sản phẩm Đưa tỷ lệ sử dụng giống xác nhận kỹ thuật 85%, giống chất lượng cao chiếm 35%, cụ thể: Vụ Đông Xuân chân ruộng vụ (Đông Xuân-Hè Thu): Tập trung cấu giống trung, ngắn ngày chất lượng cao TBR225, PC6, P6, IR353-66 Trên 33 chân ruộng vụ để tái sinh cấu giống có khả tái sinh khỏe Lai Nhị ưu 838, BTE1, Thái Xuyên 111, TBR225 để thâm canh lúa tái sinh Vụ Hè Thu: Cơ cấu chủ yếu giống ngắn ngày chất lượng cao chiếm 85% diện tích PC6, SV181, HT1 để thu hoạch bản hoàn thành trước ngày 31/8 Trong năm xây dựng số mô hình khảo nghiệm giống lúa chất lượng cao, TBKT vụ Đông Xuân khảo nghiệm giống BC15, Đông A01, SV16; vụ Hè Thu khảo nghiệm giống TBR27 * Về thời vụ: Vụ Đông Xuân chân ruộng vụ gieo cấy sớm (cơ cấu giống ngắn ngày chất lượng cao), thu hoạch trước 15/5 để triển khai cày ải và gieo sạ vụ Hè Thu sớm; chân ruộng vụ để lúa tái sinh và chân ruộng vụ vụ Hè Thu bấp bênh cần gieo cấy muộn để rút ngắn khoảng cách thu hoạch lúa tái sinh và lúa Hè Thu nhằm hạn chế thiệt hại chuột gây ra.Do điều kiện khí hậu thời tiết nắng nóng kéo dài hay rét - kéo dài nên người dân cần điều chịnh lại thời vụ sản xuất vào thời điểm nào gieo là thích hợp Tránh tượng thời tiết khác nghiệt ảnh hưởng đến trình sản xuất * Sử dụng phương pháp canh tác lúa cải tiến (SRI): phương pháp canh tác lúa sinh thái và hiệu quả, tăng suất lại giảm chi phí đầu vào giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới Hiện huyện Lệ Thuỷ thí điểm 506ha diện tích canh tác theo SRI vụ Đông xuân 2015-2016 đem lại hiệu quả kinh tế và suất cao đạt 70 tạ/ha * Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM): hệ thống quản lý dịch hại mà khung cảnh cụ thể môi trường và biến động quần thể loài gây hại, sử dụng tất cả kỹ thuật và biện pháp thích hợp được, nhằm trì mật độ loài gây hại mức gây thiệt hại kinh tế.trong điều kiện thời tiết dễ bị mầm móng bệnh rầy nâu bùng phát trở lại Do đó, cần có cơng tác thu dọn phòng trừ sâu bệnh tốt ngoài phun thuốc phòng trừ nên làm đất kỹ và vệ sinh đồng ruộng trước gieo xạ, bố trí thời vụ thích hợp gieo đồng loạt từng khu vực để phân tán mật độ sâu bệnh đồng ruộng, kiểm sốt bệnh và phòng trừ tốt hơn, mật độ gieo sạ thích hợp từ 80-120 kg/ha, xử lý hạt giống tốt trước gieo trồng, bón phân hợp lý tạo điều kiện cho thiên địch phát triển Đồng thời áp dụng biện pháp canh tác: Biện pháp canh tác mà người dân chủ yếu làm là sục bùn, làm cỏ đưa lượng nưới vào ruộng hợp lí Khi diện tích lúa bị ngập úng dài ngày ngoài tiến hành sục bùn làm cỏ cho đất kết hợp bón kali cho chắc, khơng được bón đạm vì làm yếu và dễ đổ gãy có gió 34 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thủy nhận thấy ảnh hưởng là khơng nhỏ và mức độ ảnh hưởng có nguy gia tăng tác động Điều này dẫn đến thiếu hụt lượng lớn sản lượng trồng lúa làm giảm hiệu quả kinh tế và tăng nguy thiếu lương thực cho người dân tiêu dùng - Thực trạng ngành sản xuất lúa địa bàn Huyện Lệ Thuỷ: Trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nhiều đợt khơng khí lạnh xảy ra, gia tăng mức độ rét đậm rét hại, hạn hán nhiều nên lượng tăng suất không cao, làm chậm khả phát triển suất sản lượng vài năm gần - Diễn biến biến đổi khí hậu tại Huyên Lệ Thuỷ năm từ 2010- 2015 thì diển biến thiên tai có giảm cường độ ảnh hưởng thì tăng lên vơ cùng lớn Trước trang bị ngày càng đầy đủ và đại nhằm giảm thiểu tác động thiên tai không lường trước được bất thường xuất mức độ đối phó với tàn phá ngày càng tăng Về nhiệt độ thì càng cực đoan vì có nhiều đợt nắng nóng hạn hán xảy thời gian dài, độ khắc nghiệt gia tăng mạnh làm nhu cầu nước địa phương tăng cao - Tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa chủ yếu ảnh hưởng đến sản lượng và suất lúa Mặc dù suất lúa có tăng thời gian gần có dấu hiệu chững lại và giảm xuống Khả tác động biến đổi khí hậu đến suất lúa có nguy tăng cao ngày càng có nhiều yếu tố cực đoan và khó lường trước - Những biểu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa: thời gian gieo cấy, trổ là quan trọng, thời gian này gặp ảnh hưởng hạn hán, gió mạnh và sâu bệnh dễ trắng lúa thu hoạch Do đó, cần có kế hoạch chuẩn bị tốt trước yếu tố thời tiết khắc nghiệt chăm làm đất cho lúa, trổ nước tưới đầy đủ phù hợp cho lúa và cần có quan tâm quyền địa phương công tác chuẩn bị giống tốt phù hợp với điều kiện thời tiết vùng - Giải pháp thích nghi với biến đổi khí hậu sản xuất lúa: Cần áp dụng biện pháp công trình cùng với phi công trình, áp dụng mô hình để giúp cải thiện suất lúa và mang lại hiệu quả kinh tế cao, cùng với kết hợp biện pháp địa phương sử dụng giống lúa và lịch thời vụ nên hiệu quả lấy lại được phần nào 35 3.2 KIẾN NGHỊ Trước ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa ngày càng gia tăng, tơi có kiến nghị sau: Đối với quyền địa phương: Cần bố trí thời vụ thích hợp nhằm tránh tác động biến đổi khí hậu, quy hoạch vùng, bố trí giống trồng có sức chống chịu tốt phù hợp với địa phương Có chiến lược lâu dài thích nghi với biến đổi khí hậu Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và dự báo xác diễn biến khí hậu thời gian tới, có kế hoạch cụ thể nhằm ứng phó kịp thời Hợp Tác Xã : Hợp tác xã huyện thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình dịch bệnh đồng ruộng, thông báo kịp thời cho người dân để sớm có biện pháp khắc phục Chú trọng công tác dịch vụ nội đồng, chăm sóc tốt thời kì sinh trưởng trồng tăng khả chống chịu Chú trọng công tác thủy lợi và điều tiết nước đồng ruộng chủ động được tưới tiêu hạn chế tình trạng khô hạn hay ngập úng 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]: Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội Huyện Lệ Thủy [2]: Báo cáo nông nghiệp HuyệnLệ thủy [3]: Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH [4]: Đại học nơng nghiệp 1, Giáo trình khí tượng nơng nghiệp [5]: Niêm giám thống kê Huyện Lệ Thủy [6]: Nguyễn Quốc Định (2009), Một số ảnh hưởng Biến đổi khí hậu tới Việt Nam [7]: Nguyễn Quỳnh Hoa (2011), Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp [8]: Nguyễn Đức Ngữ, BĐKH và Phát triển bền vững Việt Nam [9]: Nguyễn Ngọc Truyền (2010), Nghiên cứu thích nghi với biến đổi khí hậu sản xuất nông hộ vùng ven biển Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, trang - 19 [10]: Nguyễn Xuân Tuyến, Tình hình tác động biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Bình và chuẩn bị xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Bình, 2009, tr 3-5 [11]: Trần Thế Tưởng (2010), Nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt và đề xuất giải pháp thích ứng, trang 15 [12]: Trần Thục, Nguyễn Văn Thắng, Dương Hồng Sơn, Hoàng Đức Cường, BĐKH và ứng phó với BĐKH Việt Nam: Nghiên cứu chi tiết cho Tỉnh Thừa Thiên – Huế), trang 69 - 71 [13]: Trạm khuyến nông Huyện Lệ Thủy 37 PHỤ LỤC BẢNG PHỎNG VẤN HỘ Mã số phiếu:.……… Thời gian điều tra: Ngày…………….Tháng…………… Năm…………… Địa điểm: Thôn……………, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình I Những thông tin chung hộ: Họ và tên chủ hộ:…………………………….Tuổi.…….Giới tính………… Trình độ văn hóa:…………………………….Loại hộ……………………… Dân tộc:……………………………………….Tơn giáo…………………… Nghề nghiệp hộ: …………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … Số và lao động: Nội dung Nam Nử Tổng Số lượng nhân Số lao động II Tình hình sản xuất lúa nơng hộ: Giống Diện tích gieo trồng (sào) 2005 2010 2015 2.1 Vì gia đình lại thay đổi diện tích trồng/giống lúa? …………………………………………………………………………… ………… 38 …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………… Năng suất/sào ( tạ) Giống 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.2 Nguyên nhân dẩn đến thay đổi suất trên? …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………… III Vai trò sản xuất lúa kinh tế hộ 3.1 Nguồn thu nhập gia đình? Giá trị nguồn thu? Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Thu nhập Lúa Hoa màu CN NTTS 39 HĐ khác Tổng IV Biến đổi khí hậu 4.1 Bác có biết thơng tin gì biến đổi khí hậu khơng?  Biết Có biết Khơng biết 4.2 Theo anh (chị) biến đổi khí hậu là nào? …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………… ………………………………………./…………………………………… V.Thực trạng biến đổi khí hậu 5.1 Xu hướng thay đổi thời tiết khí hậu qua năm Diển biến thời tiết khí hậu qua năm nào? Yếu tố Nhiệt độ Đơn vị So sánh qua năm 2005 2010 2015 o C Độ ẩm % Lượng mưa Mm Hạn hán Đợt Lũ lụt Đợt Không khí lạnh Đợt, thời gian, mức độ Ngoài có tượng thời tiết đặc biệt nào khơng? 40 …………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………… ………………………… ………………….……………………………………………… 5.2 Mức độ biến đổi khí hậu năm tới sao? Rất lớn Lớn Vừa phải Khơng biến đổi 5.3 Tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa 5.3.1 Biến đổi khí hậu tác động đến khả sinh trưởng và phát triển lúa nào? …………………… ……………………………………………………… ……… ………………… …………………………………………………… …………… ……………… ………………………………………………… ………………… … ……………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………… ……… ………………….…………………………………………………… …………… ……………… ………………………………………………… ………………… …………… …………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………… ….…… ……… ……………………………………………………………… …………… …… …………………………………………………………… ………………… ….……………………………………………………………………… 5.3.2 Biến đổi khí hậu tác động đến suất lúa nào? …………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………… 5.3.3 Biến đổi khí hậu làm thay đổi môi trường sản xuất nào? Gây nhiểm phèn: Có Khơng Các tính chất vật lí và hóa học đất: Có Thiếu nước: Có Khơng Khơng 41 5.3.3.1 Mức độ Hạn hán năm qua thay đổi nào? Khơng bị hạn Ít năm hạn Hạn hán liên tục 5.3.3.2 Mức độ nhiểm phèn đất năm qua thay đổi nào? Rất lớn Lớn Vừa phải Không bị phèn 5.3.3.3 Việc thay đổi tính chất đất gây ảnh hưởng gì cho sản xuất lúa? …………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………… 5.3.3.4 Diện tích đất thiếu nước diển biến năm qua nào? Tăng cao Có tăng Khơng tăng Giảm 5.3.3.5 Vì nhu cầu nước để sản xuất lúa lại thay đổi vậy? …………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………… 42 5.3.4 Diển biến tình hình dịch bệnh đồng ruộng năm qua nào? Tình hình dịch bệnh Mức độ Rất nhiều Nhiều Ít Rất Rầy Đạo ôn Khô vằn Các bệnh sâu hại (cuốn lá, sâu đục thân ) Tình hình diển biến dịch bệnh lí gì gây ra? …………………………………………………………………………… …….… ……………………………………………………………………… ……… …… ………………………………………………………………… ……… ………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… … …… ……………………………………………………………………… …… ……… ………………………………………………………………… ……… ………… ……………………………………………………………… VI Gia đình sử dụng biện pháp nào để khắc phục tác động BĐKH đến hoạt động sản xuất lúa? Những biện pháp nào anh (chị) cho sử dụng được thời gian tới điều kiện BĐKH? …………………………………………………………………………… ….…… ……………………………………………………………………… …… ……… ………………………………………………………………… ……… ………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… … …… ……………………………………………………………………… …… ……… 43 ………………………………………………………………… ……… ………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… … …… ……………………………………………………………………… …… ……… ………………………………………………………………… ………… VI Anh (chị) có biết giải pháp nào quyền/cộng đồng nhằm thích ứng với BĐKH sản xuất nông nghiệp/sản xuất lúa? Mô tả biện pháp? …………………………………………………………………………… … …… ……………………………………………………………………… …… ……… ………………………………………………………………… ……… ………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… … …… ……………………………………………………………………… …… ……… ………………………………………………………………… ……… ………… ……………………………………………………………… 44 HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hội đồng nghiệm thu Chủ tịch: Thư ký: Ủy viên phản biện 1: Ủy viên phản biện 2: Ủy viên Hội đồng: QUẢNG BÌNH, 2017 45 ... LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG Họ tên sinh viên: Trương... sản xuất lúa địa bàn nghiên cứu - Tìm hiểu tác động biến đổi khí hậu đến lúa - Đề xuất giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thủy 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN... Biểu biến đổi khí hậu Việt Nam 1.1.2.3 Biểu biến đổi khí hậu Quảng Bình 1.1.3 Những tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp 1.1.3.1.Tác động biến đổi khí hậu đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện lệ thuỷ tỉnh quảng bình và đề xuất các giải pháp thích ứng , Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện lệ thuỷ tỉnh quảng bình và đề xuất các giải pháp thích ứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay