Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải châu, thành phố đà nẵng (tt)

27 6 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:44

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH THỊ TÚ TRINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2017 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ Phản biện 2: TS Lê Cơng Tồn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 08 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xếp hạng tín dụng khâu quan trọng ngân hàng thương mại nhằm đo lường rủi ro tín dụng khách hàng Vì việc nghiên cứu hồn thiện cơng tác XHTD nội đóng vai trò quan trọng quản trị rủi ro tín dụng, hỗ trợ cho việc định cho vay ngân hàng Trong điều kiện thực tiễn Việt Nam, công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM chưa quan tâm nhiều Tại Agribank chi nhánh Hải Châu, công tác XHTD nội khách hàng CNKD tồn nhiều vướng mắc, trở ngại Do đó, để khắc phục khó khăn, đồng thời đưa khuyến nghị hồn thiện cơng tác XHTD nội KH cá nhân kinh doanh, chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát: Phân tích thực trạng cơng tác XHTD nội KH cá nhân kinh doanh, làm rõ thành công, hạn chế tồn tại, nhận định nguyên nhân; từ đề xuất khuyến nghị hồn thiện cơng tác XHTD nội KH cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hải Châu Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa lý luận cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM - Phân tích thực trạng cơng tác XHTD nội khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank chi nhánh Hải Châu Làm rõ vấn đề hạn chế công tác XHTDNB nguyên nhân - Đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác XHTD nội khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh Câu hỏi nghiên cứu: Để đạt mục tiêu trên, nội dung luận văn phải giải câu hỏi nghiên cứu sau: - Bản chất, đặc điểm, nguyên tắc, mục đích xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM gì? Nội dung cơng tác XHTDNB KHCNKD gồm vấn đề gì? Tiêu chí phản ánh kết công tác XHTDNB KHCNKD NHTM? - Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng nội KHCNKD Agribank nào? Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội KHCNKD Agribank Hải Châu nào? Những thành công đạt hạn chế tồn gì? Vì tồn hạn chế? - Agribank Hải Châu cần làm để hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh mình? Agribank Việt Nam cần làm để hồn thiện hệ thống XHTDNB KHCNKD, hỗ trợ hồn thiện cơng tác Chi nhánh Hải Châu? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn lý luận XHTDNB khách hàng CNKD NHTM thực tiễn công tác XHTDNB khách hàng CNKD Agribank Chi nhánh Hải Châu b Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu nội dung: Về mặt lý luận, luận văn làm rõ: đặc điểm, RRTD hoạt động tín dụng KH CNKD NHTM; khái niệm, đặc điểm nguyên tắc, mục đích cơng tác XHTDNB KH CNKD, tiêu chí phản ánh kết nhân tố ảnh hưởng đến công tác XHTDNB KHCNKD NHTM Về mặt thực tiễn, luận văn tập trung phân tích thực trạng cơng tác XHTDNB KHCNKD Agribank Hải Châu - Phạm vi nghiên cứu không gian: Nghiên cứu Agribank chi nhánh Hải Châu gồm trụ sở phòng giao dịch - Phạm vi nghiên cứu thời gian: Nghiên cứu giai đoạn năm từ 2012 đến 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn thực nghiên cứu đề tài theo hướng ứng dụng, sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích, tổng hợp hệ thống hóa - Phương pháp tổng hợp lý luận - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp so sánh - Phương pháp nhân Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Về mặt khoa học, luận văn hệ thống hóa sở lý luận cơng tác xếp hạng tín dụng nội KH cá nhân kinh doanh Về mặt thực tiễn, phân tích thực trạng cơng tác XHTD nội KH CNKD, đưa đánh giá kết cơng tác, thành tựu hạn chế tồn Từ đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện công tác XHTD nội KHCN kinh doanh Agribank CN Hải Châu Bố cục luận văn Kết cấu đề tài gồm 03 phần chính: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hải Châu Chƣơng 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu Tổng quan tình hình nghiên cứu Đề tài “Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”, tác giả Lê Nguyễn Ngọc Quyên, luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng (2014) Đề tài “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam”, tác giả Trương Quốc Phương, luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng (2014) Đề tài “Hoàn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng”, tác giả Lê Thị Bình Minh, luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng (2014) Đề tài “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng”, tác giả Lê Anh Minh, luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng (2016) Đề tài “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – chi nhánh Đắk Lắk”, tác giả Phạm Thu Kiều Quyên, luận vặn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng (2016) Đề tài “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân – thành phố Đà Nẵng”, tác giả Ngơ Bình, luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng (2016) Tạp chí Kinh tế & phát triển số 230 (II) tháng 8/2016, tác giả Lê Phong Châu, Khúc Thế Anh “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp dựa trường hợp nghiên cứu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bắc Nam Định” Tạp chí tài kì I tháng 12/2016, tác giả Lê Thị Thanh Tân, TS Đặng Thị Việt Đức “Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam” Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2006), “Credit scoring for Viet Nam’s Retail Banking Market”, Maastricht University Kazi Rashedul Hasan “Development of a Credit Scoring Model for Retail Loan Granting Financial Institutions from Frontier Markets.” (International Journal of Business and Economics Research, 2016) Evzen Kocenda, Martin Vojitek (Cesifo Working Paper No 2862, December 2009)“Default Predictors and Credit Scoring Models for Retail Banking” Khoảng trống nghiên cứu Việc sử dụng phương pháp XHTD xây dựng hệ thống tiêu, thang điểm, cách tính điểm NHTM có khác biệt, dẫn đến kết xếp hạng đối tượng xếp hạng khác Tại Việt Nam, công tác nghiên cứu XHTD nội khách hàng cá nhân kinh doanh hạn chế Một số đề tài nghiên cứu công tác XHTDNB dành cho khách hàng cá nhân dừng lại mức đánh giá tổng quan công tác, chưa tập trung giải vấn đề hệ thống tiêu hệ thống XHTDNB KH cá nhân kinh doanh CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Khách hàng cá nhân kinh doanh khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng mục tiêu kinh doanh 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng khách hàng cá nhân kinh doanh a Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng cá nhân kinh doanh việc ngân hàng cấp khoản tín dụng cho khách hàng cá nhân, giao cam kết giao cho khách hàng cá nhân khoản tiền để sử dụng vào mục đích kinh doanh thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả gốc lãi b Đặc điểm hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân kinh doanh Các đặc điểm HĐTD KHCNKD bao gồm: Quy mô khoản vay thường nhỏ lẻ, số lượng vay nhiều, mức độ phân tán khoản vay rộng, chi phí hoạt động, chi phí quản lý cho vay CNKD cao, việc kiểm tra giám sát gặp nhiều khó khăn, mức độ rủi ro tín dụng cao 1.1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng khách hàng cá nhân kinh doanh a Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân kinh doanh Rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng KH CNKD khả xảy tổn thất, thiệt hại, mát phần hồn tồn tài mà ngân hàng phải gánh chịu CNKD không thực nghĩa vụ cam kết HĐTD, với biểu khách hàng chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ không trả nợ khoản vay đến hạn gốc lãi theo hợp đồng tín dụng b Đặc điểm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân kinh doanh Ba đặc điểm RRTD cho vay CNKD mang tính tất yếu; đa dạng, phức tạp khó giám sát c Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân kinh doanh d Đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân kinh doanh Đo lường rủi ro tín dụng chun biệt sử dụng mơ hình sau: Mơ hình định tính (Qualitative Models), mơ hình điểm số tín dụng (Credit Scoring Models), hay sử dụng số mơ hình đại khác Đo lường rủi ro danh mục cho vay: có nhiều lý thuyết phát triển mơ hình đo lường e Hậu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân kinh doanh - Đối với ngân hàng thương mại: Không thu hồi vốn cấp lãi cho vay, gây rủi ro khoản tổn thất nặng nề sau - Đối với khách hàng cá nhân kinh doanh: Khách hàng có khả nguồn tài trợ từ ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng tương lai, bỏ lỡ hội kinh doanh khơng có nguồn vốn - Đối với kinh tế: dẫn đến lũng đoạn thị trường tài Hậu nghiệm trọng làm kinh tế bị suy thối 1.2 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên tắc xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh a Khái niệm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân ý kiến đánh giá, phân tích lịch sử tín dụng, lực tài triển vọng phát triển tương lai khách hàng cá nhân, từ đo lường mức độ rủi ro tín dụng chất lượng tín dụng, thể qua khả thiện ý trả nợ (gốc, lãi hai) khách hàng cá nhân để đáp ứng nghĩa vụ tài cách đầy đủ hạn thông qua hệ thống xếp hạng theo ký hiệu b Đặc điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Riêng khách hàng cá nhân kinh doanh, ngồi đặc điểm chung, XHTDNB có đặc điểm bao gồm: - Nguồn thông tin thu thập phục vụ cho XHTD nội KH cá nhân kinh doanh thường khơng đầy đủ, khó đánh giá mức độ tin cậy - Hệ thống chủ yếu tiêu định tính, chịu nhiều ảnh hưởng ý kiến chủ quan cán XHTD 11 XHTD nội KH cá nhân, kết XHTD nội KH cá nhân, việc sử dụng kết XHTD nội KH cá nhân 1.2.5 Tiêu chí phản ánh kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh a Số lượng khách hàng cá nhân kinh doanh xếp hạng b Tần suất xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh c Khả đánh giá mức độ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân kinh doanh d Mức độ sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thƣơng mại a Các nhân tố bên ngân hàng thương mại Bao gồm nhân tố: Đặc điểm khách hàng vay vốn, quy mơ tín dụng KH cá nhân kinh doanh, sách tín dụng KH cá nhân kinh doanh, trình độ chun mơn nghiệp vụ cán nhân viên, trình độ cơng nghệ, cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội b Các nhân tố bên ngân hàng thương mại Bao gồm nhân tố: Môi trường kinh tế, môi trường pháp lý nhân tố từ thân khách hàng cá nhân KẾT LUẬN CHƢƠNG 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh a Huy động vốn b Cho vay c Các hoạt động dịch vụ khác 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Hải Châu qua năm 2012-2016 a Hoạt động huy động vốn Trong năm qua (2012-2016) nguồn vốn huy động Chi nhánh ngày tăng Xét loại tiền tệ huy động nguồn vốn huy động tăng trưởng chủ yếu nguồn vốn nội tệ Xét theo kì hạn, nguồn tiền gửi không kỳ hạn tăng nhẹ qua năm Tỷ trọng nguồn vốn huy động 12 tháng có xu hướng tăng chiếm tỷ trọng cao b Hoạt động cho vay Xét theo loại hình khách hàng, dư nợ cho vay cá nhân tăng dần qua năm Cơ cấu dư nợ cho vay chuyển dịch theo hướng tăng trưởng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân kinh doanh Dư nợ cho vay tổ chức kinh tế biến động không 13 Tỉ lệ nợ xấu giảm dần qua năm Agribank CN Hải Châu tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu xử lý rủi ro c Kết tài Tổng thu nhập chi phí biến động khơng qua năm Năm 2016 kết chênh lệch thu chi đạt 7.429 triệu đồng, tăng 3.538 triệu đồng so với năm 2015 tương ứng với tỷ lệ tăng 90,93% 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 2.2.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam a Khái quát hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hệ thống XHTDNB Agribank Việt Nam quy trình đánh giá xác suất khách hàng tín dụng khơng thực nghĩa vụ tài NH khơng trả lãi gốc nợ vay đến hạn vi phạm điều kiện tín dụng khác Hệ thống XHTD nội ban hành theo Quyết định 1680/QĐHDTV-XLRR (2011) việc “Ban hành hệ thống XHTDNB”, Ngân hàng No&PTNT Việt Nam b Mục đích xếp hạng tín dụng nội Hỗ trợ ngân hàng việc định cấp tín dụng; giám sát đánh giá khách hàng tín dụng Ngồi ra, cơng tác XHTDNB nhằm mục đích: Phát triển chiến lược marketing hướng tới khách hàng có rủi ro hơn; trích lập dự phòng RRTD 14 c Đối tượng xếp hạng Agribank thực XHTDNB KHCNKD có quan hệ tín dụng KHCNKD quan hệ lần đầu với Agribank có dư nợ từ 500 triệu đồng trở lên d Hệ thống tiêu chí phương pháp chấm điểm khách hàng cá nhân kinh doanh Hệ thống tiêu chí xếp hạng KH cá nhân kinh doanh gồm 55 tiêu chia làm phần - Phần 1: Thông tin cá nhân kinh doanh (12 tiêu) - Phần 2: Các thông tin khác liên quan đến hoạt động kinh doanh (22 tiêu) - Phần 3: Phương án kinh doanh (21 tiêu) e Nguyên tắc chấm điểm f Quy trình chấm điểm, xếp hạng khách hàng cá nhân kinh doanh 2.2.2 Tình hình thực cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu a Tổ chức quản lý công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank chi nhánh Hải Châu Hiện tại, chi nhánh triển khai thực công tác XHTD nội KHCNKD theo quy định hội sở sau: Tham gia đầy đủ lớp tập huấn công tác XHTDNB, tổ chức phân công công việc cụ thể cho CBTD, phòng kiểm sốt nội việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định XHTDNB KHCNKD Chi nhánh b Tình hình thực cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank chi nhánh Hải Châu Bước 1: Thu thập, tổng hợp phân tích thơng tin CBTD 15 người trực tiếp tiến hành thu thập, sàng lọc, lưu trữ phân tích thơng tin KH CNKD Bước 2: Tiến hành chấm điểm, xếp hạng khách hàng phân loại nợ Quy trình chấm điểm xếp hạng KHCNKD Agribank Hải Châu tiến hành tự động, gọn nhẹ, đơn giản, nhiên trình chấm điểm tồn số vấn đề Bước 3: Phê duyệt kết quả, lập báo cáo tổng hợp phê duyệt báo cáo kết chấm điểm, XHTDNB KHCNKD chi nhánh c Sử dụng kết xếp hạng xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank chi nhánh Hải Châu Kết xếp hạng áp dụng: Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng; kết hợp với đánh giá tài sản đảm bảo KH để đưa định cấp tín dụng cuối cùng, phân loại mức độ rủi ro; xây dựng sách tín dụng cho KHCNKD Tuy nhiên, số nội dung chưa Chi nhánh ứng dụng kết XHTDNB bao gồm: Xây dựng sách khách hàng khác KHCNKD nhóm khách hàng khác theo XHTDNB; xác định điều khoản hợp đồng phù hợp với khách hàng nhóm khách hàng khác d Kiểm tra, đánh giá công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Cơng việc kiểm sốt nội thực định kỳ theo quy định đột xuất Công tác Chi nhánh tồn số hạn chế: Số lượng cán phụ trách công tác ít, khơng thể rà sốt kĩ lưỡng tất kết XHTDNB; hầu hết thực kiểm tra kiểm sốt hồ sơ giấy khơng có q trình thực tế tiếp xúc với KH CNKD để kiểm tra tính xác thực thơng tin 16 2.2.3 Kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu a Số lượng khách hàng cá nhân kinh doanh xếp hạng Bảng 2.8 Số lƣợng KHCNKD đƣợc xếp hạng tín dụng Agribank Hải Châu từ 2012-2016 ĐVT: khách hàng/% STT Hạng khách hàng Số lƣợng KHCNKD đƣợc xếp hạng 2012 2013 2014 2015 2016 AAA 14 0 AA 21 85 68 105 91 A 70 129 92 91 58 BBB BB 1 B 1 CCC 0 CC 0 0 C 0 10 D Tổng cộng 105 241 167 204 163 Tổng số KHCNKD 243 341 259 343 292 Tỷ lệ (%) 43,2 70,7 64,5 59,5 55,8 (Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Hải Châu năm 2012-2016) Số lượng KHCNKD xếp hạng chủ yếu tập trung hai nhóm hạng cao AA A Tỉ lệ khách hàng CNKD xếp hạng năm chưa cao, trung bình 70% Dẫn đến hạn chế không 17 theo dõi tất khoản vay rủi ro phát sinh KHCNKD có dư nợ thấp b Tần suất xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank chi nhánh Hải Châu thực XHTDNB KHCNKD định kì quý lần Tuy nhiên Chi nhánh chưa thực tốt công tác chấm điểm đột xuất, dẫn đến kết XHTDNB không xác c Khả đánh giá mức độ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân kinh doanh Trong năm, có trường hợp khách hàng xếp hạng cao AA A phát sinh nợ xấu vào năm 2014 năm 2016, trường hợp phát sinh nợ xấu lại khách hàng xếp hạng thấp từ BBB trở xuống, bị nợ hạn nợ xấu qua nhiều kì liên tục Dư nợ xấu từ nhóm KHCNKD xếp hạng thấp dư nợ xấu từ nhóm KHCNKD khơng xếp hạng Cho thấy công tác XHTDNB giúp cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng KHCNKD Chi nhánh thực tốt hơn, kiểm soát chất lượng tín dụng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 2.3.1 Thành công Hệ thống XHTDNB KHCNKD đáp ứng yêu cầu tính khoa học thực tiễn hoạt động tín dụng ngân hàng Bộ tiêu chấm điểm XHTDNB 18 KHCNKD tương đối đầy đủ phân bổ trọng số hợp lý Xây dựng hệ thống chấm điểm XHTDNB tự động giúp công tác XHTDNB đạt hiệu Agribank chi nhánh Hải Châu triển khai, tổ thức thực hiện, phân công công việc cụ thể rõ ràng Công tác thu thập, xử lý thông tin CBTD đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định Công tác sử dụng kết chấm điểm Agribank chi nhánh Hải Châu triển khai thực sách cấp tín dụng, sách phân loại nợ xử lý rủi ro Về kết thực công tác XHTDNB KHCNKD Chi nhánh: Chất lượng công tác XHTDNB tương đối tốt đa số KHCNKD có xếp hạng cao (A AA) Nợ xấu rơi vào khách hàng CNKD có xếp hạng trung bình thấp Tần suất xếp hạng định kì hợp lý, giúp theo dõi sát khách hàng, có biện pháp xử lý kịp thời 2.3.2 Tồn nguyên nhân a Những tồn Về hệ thống XHTDNB KHCNKD: Các tiêu định tính chiếm tỷ lệ trọng số tương đối lớn, nhiều tiêu trùng lắp nội dung đánh giá tiêu không hợp lý, chưa thể mục đích tiêu chí chấm điểm Về công tác XHTDNB KHCNKD Chi nhánh: Tổ chức thực quản lý công tác XHTDNB lỏng lẻo, mang tính hình thức, đặc biệt hoạt động kiểm soát phê duyệt kết XHTDNB Cơng tác thu thập, phân tích thơng tin chưa kịp thời, đầy đủ Chưa sử dụng kết XHTDND cho mục đích xây dựng sách khách hàng sách bảo đảm tiền vay Về kết thực công tác XHTDNB KHCNKD 19 Chi nhánh: Tỉ lệ KHCNKD XHTDNB thấp, khơng theo dõi đánh giá khoản vay có mức dư nợ thấp Tần suất chấm điểm XHTDNB đột xuất thấp, chưa phát sai sót trình chấm điểm XHTDNB b Nguyên nhân Nguyên nhân từ phía ngân hàng: Đầu tiên văn hướng dẫn cách chấm điểm tiêu định tính mang tính chung chung Thứ hai, trình độ chuyên môn nhận thức CBTD công tác XHTDNB chưa đồng Thứ ba, thơng tin phục vụ cho cơng tác khơng đầy đủ xác, chưa kiểm chứng Cuối cùng, mạng lưới thực phê duyệt kiểm tra, kiểm soát nội Chi nhánh mỏng Ngun nhân từ phía KHCNKD: Có trường hợp khách hàng cố tình cung cấp khơng đầy đủ sai lệch thông tin Những nguyên nhân khác làm ảnh hưởng đến công tác XHTDNB nguyên nhân từ nguồn thông tin Trung tâm thông tin tín dụng CIC cung cấp hạn chế cơng tác XHTDNB dành cho KH cá nhân kinh doanh chưa trọng phát triển Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 3.1 CĂN CỨ KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu chi nhánh Hải Châu 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 3.2.1 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam - chi nhánh Hải Châu a Nâng cao chất lượng thu thập xử lý thông tin khách hàng cá nhân kinh doanh Cần tăng cường thu thập, khai thác thông tin cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng CNKD Thứ hai phối hợp, khai thác hiệu nguồn thơng tin khác từ bên ngồi Thứ ba tổ chức xếp lưu trữ thông tin cách có khoa học b Xây dựng quy trình thu thập thơng tin Agribank chi nhánh Hải Châu cần xây dựng quy trình thu thập thơng tin gồm bước cụ thể, sau hoàn thành bước quy trình, CBTD cần báo cáo kết cho CBTD khác để kiểm tra 21 nhằm đảm bảo thông tin thu thập không bị ý kiến chủ quan CBTD ảnh hưởng c Coi trọng công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao trình độ cán tín dụng Về trình độ nghiệp vụ: Cần có kế hoạch tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, tổ chức khóa đào tạo liên kết với đơn vị liên quan để truyền đạt kinh nghiệm công tác XHTDNB Về đạo đức cán bộ: Tăng cường công tác truyền thông nội bộ, tổ chức tuyên dương khen thưởng gương mặt điển hình đạo đức nghề nghiệp, áp dụng đồng hình thức giám sát cán d Hồn thiện cơng tác quản lý, phân công công việc cho cán nhân viên Thực phân công CBTD đảm nhiệm khoản vay theo trình độ kinh nghiệm làm việc Bên cạnh đó, Chi nhánh cần thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động nhân viên, đưa quy định xếp loại lương kinh doanh hàng tháng tương ứng với dư nợ xấu thuộc quản lý CBTD e Tăng cường sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội cho nội dung đa dạng hoạt động tín dụng Cần phải củng cố số nội dung sử dụng kết XHTDNB Chi nhánh như: Xây dựng sách khách hàng quán, cụ thể dựa kết XHTDNB KHCNKD, triển khai nghiên cứu thiết kế khung hợp đồng mẫu theo mức xếp hạng KHCNKD theo khác f Tăng cường tần suất xếp hạng tín dụng nội đột xuất Cần tăng cường tần suất XHTDNB đột xuất lần năm thay đổi thời gian thực xếp hạng, xen kẽ đợt xếp hạng đột xuất quý năm, phân công CBTD khác thực công 22 tác XHTDNB đột xuất nhằm đảm bảo tính khách quan kết đợt xếp hạng g Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt cơng tác xếp hạng tín dụng nội Agribank CN Hải Châu cần tăng cường hiệu hoạt động cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội cách: Bổ sung nhân có chất lượng cho phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo định kỳ đột xuất công tác XHTDNB; tăng cường kết hợp kiểm tra hồ sơ xếp hạng khách hàng lưu Chi nhánh với kiểm tra thực tế khách hàng 3.2.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam a Hồn thiện nội dung, quy trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Để nâng cao hiệu công tác chi nhánh, cần bổ sung, điều chỉnh số nội dung sau: nhấn mạnh vai trò XHTDNB quản trị RRTD; ban hành quy định chấm điểm XHTDNB tất KHCNKD phát sinh dư nợ vay chi nhánh b Hồn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank Việt Nam cần nghiên cứu thay đổi số tiêu, cụ thể sau: Thay tiêu “Rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh”, “CNKD có website riêng hay khơng” tiêu khác thích hợp Tăng tỉ trọng đánh giá tiêu “Lịch sử trả nợ”, “Tình hình nợ hạn dư nợ tại”, “Định hướng quan hệ tín dụng với CNKD theo quan điểm CBTD” Bổ sung thêm tiêu quan hệ với TCTD khác địa bàn 23 c Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đầu tiên trọng đến chất lượng giảng dạy đợt tập huấn nghiệp vụ Thứ hai giáo dục tư tưởng đạo đức, hạn chế việc cán cố ý làm trái, bỏ qua quy định, quy trình gây rủi ro cho NH Cuối có hình thức kỉ luật với trường hợp cố ý sai phạm d Tăng cường kiểm tra, giám sát cơng tác xếp hạng tín dụng nội chi nhánh Agribank cần tăng cường tra, giám sát định kì đột xuất hoạt động XHTDNB chi nhánh toàn hệ thống Tăng cường nguồn nhân lực cho phận kiểm soát chi nhánh Mỗi cán kiểm soát nên đảm nhiệm phận riêng biệt để nâng cao chất lượng kiểm tra kiểm soát phận e Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Tiếp tục trang bị thiết bị đại, cập nhật phần mềm mới, trang bị hệ thống thông tin đại Hồn thiện chương trình chấm điểm, nâng cấp chương trình để đưa cảnh báo tiêu chí CBTD nhập khơng xác, thiếu liên kết tiêu chí liên quan 3.2.3 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Hoàn thiện hoạt động Trung tâm tín dụng CIC KHCN Tăng cường tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng nói chung, xếp hạng tín dụng nội nói riêng ngân hàng thương mại KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Qua q trình tìm hiểu, phân tích, đánh giá công tác XHTDNB KHCNKD Agribank CN Hải Châu, luận văn: “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” giải vấn đề sau: Hệ thống hóa sở lý luận công tác XHTDNB KHCNKD NHTM Việt Nam Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng công tác XHTDNB KHCNKD Agribank Hải Châu, qua cho thấy thành tựu đạt hạn chế tồn cần sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với yêu cầu công tác quản trị RRTD ngân hàng Từ thực trạng công tác XHTDNB KHCNKD Chi nhánh kết hợp đối chiếu sở lý luận yêu cầu thực tế hoạt đông kinh doanh, luận văn đưa khuyến nghị đến Agribank Hải Châu, Agribank Việt Nam NHNN Việt Nam nhằm góp phần hồn thiện cơng tác XHTDNB KHCNKD đạt hiệu tốt Với mong muốn hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu, bị chi phối nhiều yếu tố mặt chủ quan khách quan Luận văn không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Ngồi ra, nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu sâu rộng thân tác giả hạn chế khả nghiên cứu khoa học nên kính mong nhận dẫn ý kiến đóng góp quý báu Quý thầy để luận văn hồn thiện Khoa Quản lý chuyên ngành Đã kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 3.2.1 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông. .. cá nhân kinh doanh d Mức độ sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng. .. dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu a Tổ chức quản lý cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải châu, thành phố đà nẵng (tt) , Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải châu, thành phố đà nẵng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay