Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 đến 2015

71 34 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:44

... tài: Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Tìm hiểu trạng cơng tác quản lý sử dụng đất huyện Quảng Ninh giai. .. ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC - MƠI TRƢỜNG KHĨA LUẬNTỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015 Họ... CÁC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 16 Hình 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện Quảng Ninh năm 2015 19 Hình 3.3 Cơ cấu sử dụng đất huyện Quảng Ninh năm 2015 23 Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 đến 2015 , Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 đến 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay