Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 đến 2015

71 5 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:44

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC - MƠI TRƢỜNG PHẠM ANH TUẤN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHGIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015 KHĨA LUẬNTỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC - MƠI TRƢỜNG KHĨA LUẬNTỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015 Họ tên sinh viên: Phạm Anh Tuấn Mã số sinh viên: DQB05130083 Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trƣờng Giảng viên hƣớng dẫn: TS Trần Thế Hùng QUẢNG BÌNH, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dụng tài liệu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Sinh viên Phạm Anh Tuấn Xác nhận giảng viên hƣớng dẫn (ký ghi rõ họ tên) Lời cảm ơn Để hoàn thành chương trình học thực đề tài nhận quan tâm, giúp đỡ quý báu quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình, Khoa Nông - Lâm - Ngư Xin trân trọng gửi tới quý Thầy, Cô lòng biết ơn chân thành tình cảm quý mến Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Thầy giáo TS Trần Thế Hùng, tận tình giúp đỡ hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quảng Ninh, Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh, giúp đỡ thời gian nghiên cứu, thực khóa luận Tôi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, đông đảo bạn bè đồng nghiệp góp ý, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập thực khóa luận Mặc dù thân có nhiều cố gắng học hỏi, tìm hiểu thực tế Nhưng thời gian lực hạn chế nên báo cá o khóa luận tránh khỏi thiếu sót Vì mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy, cô giáo, người quan tâm để khóa luận hoàn thiện tốt Cuối lần xin chân thành cảm ơn kính chúc thầy cô tập thể mạnh khỏe, hạnh phúc đạt nhiều thành công công tác sống Tôi xin chân thành cảm ơn! Quảng Bình, tháng năm 2017 Sinh viên thực Phạm Anh Tuấn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu NỘI DUNG CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Các khái niệm đất đai 1.1.2 Phân loại đất theo mục đích sử dụng 1.1.4.Vai trò quản lý Nhà nƣớc đất 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Tình hình quản lý đất đai số nƣớc giới 1.2.2 Tình hình quản lý đất đai Việt Nam 10 1.2.3 Một số nghiên cứu có liên quan 13 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 18 1.3.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế – xã hội 19 CHƢƠNG MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích, thống kê, tổng hợp xử lý số liệu 22 2.3.3 Phƣơng pháp biểu đồ hình ảnh 22 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 3.1 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH NĂM 2015 23 3.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN QUẢNG NINH 25 3.2.1 Đánh giá tình hình quản lý đất huyện Quảng Ninh 25 3.2.2 Công tác định giá đất 42 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT Ở 45 3.3.1 Tổ chức máy quản lý đất đai 45 3.3.2 Kết thực nội dung quản lý nhà nƣớc đất 46 3.3.3.Đổi công nghệ thông tin quản lý nhà nƣớc đất 48 3.3.4 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành việc quản lý sử dụng đất 48 3.4 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN QUẢNG NINH 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 KẾT LUẬN 55 KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 16 Hình 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện Quảng Ninh năm 2015 19 Hình 3.3 Cơ cấu sử dụng đất huyện Quảng Ninh năm 2015 23 Hình 3.4.Số giao dịch QSDĐ khu vực điều tra 45 MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, tƣ liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trƣờng sống, địa bàn phân bố khu dân cƣ, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng Việc quản lý sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên đất mục tiêu quốc gia Trong thời đại ngày nay, quy mô dân số tăng nhanh với phát triển sản xuất ngƣời gây sức ép không nhỏ trình sử dụng đất, đặc biệt đất ở, làm cho mối quan hệ ngƣời đất đai ngày trở nên căng thẳng, nhu cầu mặt sống ngƣời ngày tăng lên, đặc điểm hạn chế đất ngày thể rõ nét Điều đòi hỏi cơng tác quản lý đất phải mang tính khoa học cao, nhằm xếp bố trí dân cƣ cách hợp lý, bƣớc đƣa công tác quản lý đất vào ổn định theo khuôn khổ Pháp Luật Đối với nƣớc ta nƣớc “đất chật ngƣời đông”, mật độ dân số cao tác động nhiều đến mặt đời sống, sinh hoạt nhân dân, việc sử dụng đất tỉnh, thành phố ngày trở nên xúc, đặc biệt thành phố lớn, tỉnh ven biển Miền Trung có tỉnh Quảng Bình Việc bố trí, xếp đất nhiều bất hợp lý khu vực, nguồn gốc đất phức tạp gây nhiều khó khăn cho cơng tác quản lý Mặt khác, cơng tác quản lý đất lỏng lẻo, khơng kiểm sốt kịp thời biến động thiếu sở thơng tin xác Bên cạnh đó, hệ thống văn quy định nhiều nhƣng chƣa kịp thời điều chỉnh với thay đổi thực tiễn chồng chéo, việc thực thi quy định không nghiêm Với phát triển kinh tế nƣớc ta nay, đất đai thể vai trò quan trọng đời sống xã hội Ở tỉnh Quảng Bình nói chung huyện Quảng Ninh nói riêng q trình thị hố diễn rõ rệt, với sách phát triển kinh tế xã hội tác động trực tiếp ngƣời sử dụng đất làm cho tình hình quản lý đất đai, đặc biệt đất phải chặt chẽ Ở huyện Quảng Ninh qua thực tế cho thấy cơng tác quản lý đất đai nhiều tồn động, yếu Vì cơng tác đánh giá tình hình quản lý đất huyện Quảng Ninh ngày trở nên quan trọng cần thiết nhằm nắm bắt đƣợc tình hình quản lý đất Từ đề xuất biện pháp sách nhằm đƣa cơng tác quản lý đất trở nên hợp lý hiệu Đồng thời sở bƣớc đầu cho công tác quy hoạch sử dụng đất nói chung quy hoạch thị khu dân cƣ nơng thơn nói riêng, nhƣ phục vụ cho chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội lâu dài Xuất phát từ sở thực tiễn đó, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Tìm hiểu trạng cơng tác quản lý sử dụng đất huyện Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015 Trên sở đó, đánh giá tình hình đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý đất địa bàn nghiên cứu Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 3.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu đề tài đóng góp sở khoa học để xây dựng quy định sách hợp lý quản lý đất huyện Quảng Ninh nói riêng tỉnh Quảng Bình nói chung 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài cung cấp đánh giá chung công tác quản lý đất huyện Quảng Ninh, từ lựa chọn phƣơng pháp quản lý đất phù hợp ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Quỹ đất tình hình quản lý đất huyện Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Thời gian thực đề tài từ tháng 03 năm 2017 đến tháng5 năm 2017 Đề tài nghiên cứu công tác quản lý đất huyện Quảng Ninh giai đoạn 2011 đến 2015 - Phạm vi không gian: Đề tài thực địa bàn huyện Quảng Ninh, chọn xã Võ Ninh, Gia Ninh, Lƣơng Ninh thị trấn Quán Hàu để điều tra nghiên cứu đánh giá - Rà soát thủ tục hành chính, bỏ thủ tục rƣờm rà khơng cần thiết Những quy định Pháp luật nên niêm yết công khai đến tận UBND xã, thị trấn để cá nhân biết thực - Lập Ban tra nội quan làm việc để phát kịp thời trƣờng hợp vi phạm Pháp luật cán gây phiền hà, sách nhiễu giải công việc 3.4.5 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đất cho cán quần chúng nhân dân Mục đích cuối cơng tác tun truyền giáo dục pháp luật đất đai công dân phải tuân thủ chấp hành theo pháp luật, nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật để ngƣời hành động cách tự giác Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật đất đất đai thực hình thức sau: - Cán địa xã thị trấn vừa ngƣời quản lý, vừa ngƣời có vai trò tƣ vấn Pháp luật đất đai nhân dân địa phƣơng có nhu cầu Do họ phải lực lƣợng tiên phong cơng tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật địa phƣơng - Thơng qua tổ chức quần chúng phƣơng tiện thơng tin đại chúng (báo chí, đài phát truyền hình…) để tuyên truyền nội dung Luật Đất đai văn dƣới luật đến tận ngƣời dân - Tổ chức tập huấn để phổ biến văn ban hành đến cán xã, thị trấn, thôn - Mỗi cán địa đƣợc phân làm việc địa bàn xã, thị trấn phải nhanh chóng nắm bắt nội dung để trực tiếp hƣớng dẫn truyền đạt cho cán sở quản lý Tóm lại, với phát triển kinh tế theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa, đời sống nhân dân huyện Quảng Ninh bƣớc đƣợc cải thiện, mặt thị nơng thơn có nhiều thay đổi, nhu cầu sử dụng đất cho lĩnh vực kinh tế, đặc biệt cho xây dựng sở hạ tầng, nhà ở, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tăng nhanh Hiện Phòng Tài ngun Mơi trƣờng đơn vị trực tiếp tham mƣu cho UBND huyện lĩnh vực quản lý Nhà nƣớc đất đai hoàn thành đƣợc nhiệm vụ kế hoạch ngành nhƣ tỉnh, huyện đề Bảng 3.14 Đánh giá thực trạng công tác QLNN đất đai huyện Quảng Ninh TT 13 Nội dung quản lý Nhà nƣớc đất đai Ƣu điểm Nhƣợc điểm 49 13 Nội dung quản lý TT Nhà nƣớc đất đai Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất tổ chức thực văn ban hành Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành Ƣu điểm Nhƣợc điểm - Áp dụng kịp thời văn quy định cấp Hệ thống văn nhiều, thực thi - Đôn đốc, giám sát xã, thị nhiều lúc thiếu đồng trấn thực theo quy định - Thống rõ ràng, xác định rõ đồ đƣợc mô tả chi tiết hồ sơ - Hồ sơ cấp đƣợc giao nộp lƣu trữ, quản lý sử dụng theo quy định pháp luật Công tác lƣu trữ hồ sơ chƣa đƣợc quan tâm, trọng nên hồ sơ tài liệu thiếu Cơng tác khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất Đã đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý Nhà nƣớc đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Việc đo đạc hàng năm phục vụ cho chỉnh lý biến động đất đai chƣa thực - Hiện xã có quy hoạch sử dụng đất đến 2015, định Công tác quy hoạch sử dụng hƣớng đến 2020; Quy hoạch đất, kế hoạch sử dụng đất xây dựng nông thôn thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt Quy hoạch chƣa có tính dài hạn, vấn đề quản lý sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, bất cập - Thực tốt công tác giao Công tác giao đất, cho thuê đất, cho thuê đất, chuyển mục đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đích sử dụng đất - Giảm thiểu tối đa tƣợng Việc thực thu hồi đất chƣa thống nhất, thời gian bồi thƣờng kéo dài tranh chấp, khiếu kiện đất đai Công tác đăng ký, lập quản lý hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa đƣợc thực kịp thời, thƣờng xuyên theo quy định pháp luật Tỷ lệ chƣa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cơng tác thống kê, kiểm kê đất đai Đã thực tốt công tác thống kê đất đai hàng năm Công tác đánh giá, cập nhật biến 50 13 Nội dung quản lý TT Nhà nƣớc đất đai Ƣu điểm kiểm kê định kỳ năm lần Quản lý tài đất đai Nhƣợc điểm động đất đai chƣa tốt Hiện tƣợng tùy Đƣợc thực theo quy tiện chuyển mục định pháp luật Tạo nguồn đích sử dụng đất, thu hàng năm đáng kể cho ngân chuyển quyền sử sách nhà nƣớc địa phƣơng dụng đất diễn - Hiện tƣợng tùy tiện chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất diễn Quản lý phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đất thị trƣờng bất động sản - Công tác đấu giá quyền sử dụng đất thực công khai, minh bạch - Hiện tƣợng đầu đất đai xảy - Thị trƣờng bất động sản nhỏ, lẻ Công tác quản lý, giám sát việc thực quyền 10 nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất - Đƣợc tổ chức thƣờng xuyên nhằm quản lý quỹ đất đối tƣợng, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích khơng hồn thành nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất Vẫn số chƣa thực nghĩa vụ quyền sử dụng, lấn chiếm, phá vỡ mặt canh tác Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy 11 định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai - Thƣờng xuyên tổ chức tra, kiểm tra Phát ngăn chặn kịp thời vi phạm phát sinh - Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai xảy Cơng tác giải tranh chấp đất đai; giải 12 khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai - Đƣợc thực thƣờng xuyên, đạt kết tốt Giải kịp thời tranh chấp, khiếu nại Đa số đƣợc giải thấu tình, đạt lý từ sở đƣợc nhân dân ủng hộ - Hiện tƣợng khiếu kiện, khiếu nại vƣợt cấp nhiều Quản lý hoạt động dịch vụ công đất đai Việc thực đăng ký sử dụng đất, đăng ký biến động đất thực thủ tục hành quản lý, sử dụng - Các thủ tục hành rƣờm rà, qua nhiều nơi, thời gian thực 13 51 13 Nội dung quản lý TT Nhà nƣớc đất đai Ƣu điểm đất có chuyển biến tích cực Nhƣợc điểm kéo dài 3.4 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN QUẢNG NINH Quá trình nghiên cứu nội dung quản lý Nhà nƣớc đất thấy rằng: để làm tốt công tác quản lý đất phải thực đồng nhiều biện pháp, song từ thực tế huyện Quảng Ninh rút đƣợc giải pháp mấu chốt để thực tốt việc quản lý đất ở: Giám sát đạo chặt chẽ việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã, thị trấn Tăng cƣờng công tác quản lý thự 15 nội dung quản lý Nhà nƣớc đất đai - Quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đất đƣợc giao không đƣợc sử dụng mục đích phải thu hồi - Trên sở chỉnh lý biến động đất đai cần rà soát lại trạng sử dụng đất để tránh xảy tình trạng sử dụng đất lãng phí, đồng thời phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất - Cần có chế sách thơng thống nhằm khuyến khích phát triển thị thị trƣờng quyền sử dụng đất thị trƣờng bất động sản, hạn chế tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu số cán - Đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ đất Thực chức tham mƣu, phối hợp chặt chẽ với phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn đẩy mạnh việc tuyên truyền, kiểm tra việc thực Luật Đất đai, Luật bảo vệ môi trƣờng văn quy phạm pháp luật có liên quan đến đất đai, mơi trƣờng Đẩy mạnh cơng tác tun truyền Luật đất đai sách Nhà nƣớc quản lý đất đai sâu rộng đến cán nhân dân Triển khai kế hoạch nhiệm vụ quản lý đất để UBND xã, thị trấn nắm bắt chủ ðộng xây dựng kế hoạch tổ chức thực Ðặc biệt ðối với cán quản lý đất đai cấp sở, cụ thể: - Cán địa xã thị trấn vừa ngƣời quản lý, vừa ngƣời có vai trò tƣ vấn Pháp luật đất đai nhân dân địa phƣơng có nhu cầu - Thơng qua tổ chức quần chúng phƣơng tiện thông tin đại chúng (báo chí, đài phát truyền hình…) để tuyên truyền nội dung Luật đất đai văn dƣới luật đến tận ngƣời dân 52 - Mỗi cán địa đƣợc phân làm việc địa bàn xã, thị trấn phải nhanh chóng nắm bắt nội dung để trực tiếp hƣớng dẫn truyền đạt cho cán sở quản lý Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành quản lý đất ở: - Mỗi cán địa cấp xã, thị trấn đến cấp huyện phải nâng cao ý thức trách nhiệm mình, thay đổi lề lối làm việc, giải công việc giao kịp thời Pháp luật - Phát huy hoàn thiện chế “một cửa” - Rà sốt lại trình tự thủ tục hành chính, bỏ thủ tục rƣờm rà không cần thiết Những quy định Pháp luật cần niêm yết công khai UBND xã, thị trấn để ngƣời biết thực - Lập Ban tra nội quan làm việc để phát kịp thời trƣờng hợp vi phạm Pháp luật Chủ động tranh thủ đạo, hƣớng dẫn Sở Tài nguyên Môi trƣờng triển khai thực nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt nội dung mà văn quy định Nhà nƣớc chƣa cụ thể Tổ chức hội nghị đánh giá kiểm điểm kết thực hiện, đồng thời xác định rõ vƣớng mắc tồn tại, giao nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho cấp, ngành tập trung tháo gỡ hoàn thành dứt điểm năm 2016 Phát xử lý kịp thời xã, thị trấn, thơn, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quy định Luật đất đai, cố tình vi phạm việc cấp đất, giao đất, cho thuê đất không thẩm quyền, lấn chiếm sử dụng đất khơng mục đích Về tổ chức máy quản lý đất đai: Kiến nghị UBND huyện tăng cƣờng biên chế, hợp đồng công việc, đầu tƣ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý tổng hợp Phòng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Bộ máy quản lý đất đai nhân tố đóng vai trò quan trọng công tác QLNN đất đai Do vậy, để công tác quản lý sử dụng đất có hiệu quả, việc nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cƣờng am hiểu Pháp luật cho ngƣời làm công tác quản lý đất đai việc làm cần thiết giai đoạn - Cần có hệ thống quản lý đồng bộ, thống gọn nhẹ, lực trí tuệ cấp cần đƣợc nâng cao để tổ chức thực tốt nội dung - Tăng cƣờng tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán địa cấp nhằm giúp họ kịp thời cập nhật quy định địa bàn huyện - Tăng cƣờng công tác kiểm tra định kỳ, bất thƣờng cấp xã, thị trấn 53 - Ngồi trình độ chun mơn, cán địa phải đƣợc đào tạo tin học để ứng dụng cơng nghệ tin học vào khâu công tác quản lý đất đai Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý Nhà nƣớc đất ở: Việc áp dụng công nghệ thông tin giải pháp hữu hiệu nhằm xử lý nhanh chóng, xác cơng tác quản lý dễ dàng, hiệu 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài "Đánh giá tình hình quản lý đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình", tơi rút số kết luận sau: - Quảng Ninh huyện có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Cơ cấu kinh tế huyện đƣợc đầu tƣ với tốc độ phát triển cao, chuyển dịch theo xu hƣớng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nơng nghiệp Bên cạnh đó, mật độ dân số nhìn chung cao, tốc độ thị hóa diễn nhanh kéo theo nhu cầu đất kinh doanh bất động sản tăng nên tạo áp lực cơng tác quản lý nhà nƣớc có cơng tác quản lý nhà nƣớc đất đai, đặc biệt đất - Công tác quản lý đất xã, thị trấn vào nề nếp, ổn định, cơng tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực dự án theo quy hoạch, kế hoạch đƣợc phê duyệt Việc điều tra, khảo sát, đo đạc lập đồ địa huyện Quảng Ninh hồn thành xong Qua sử dụng giải tranh chấp đất đai phạm vi nhỏ Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhìn chung hoàn thành: + Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; + Cho thuê đất hầu hết tổ chức cá nhân thuộc đối tƣợng thuê đất làm thủ tục kê khai, đăng ký, nộp tiền thuê đất, ký kết hợp đồng thuê đất Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đƣợc UBND huyện quan tâm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hiện địa bàn huyện hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác thống kê, kiểm kê đất đai: Cho đến hoàn thành tốt, đảm bảo xác cơng tác quản lý, theo dõi chỉnh lý số liệu, thực pháp luật văn nhà nƣớc Công tác quản lý tài đất đai: Trong giai đoạn 2011 – 2015 có khoản thu ngân sách từ đất thu đƣợc 116.943.000 đồng Công tác tra, kiểm tra đất đƣợc tiến hành nhiều đợt theo định kỳ đột xuất có dấu hiệu vi phạm, phát xử lý vụ vi phạm hợp tình, hợp lý tạo đƣợc ủng hộ niềm tin nhân dân Việc xử lý sai phạm, giải khiếu nại tố cáo kịp thời, dứt điểm, khơng để kéo dài, tạo lòng tin ổn định cho nhân dân 55 - Đề tài nghiên cứu đề xuất số giải pháp tăng cƣờng quản lý đất phù hợp với Luật đất đai 2003, đối chiếu Luật đất đai 2013 đánh giá thực trạng công tác quản lý đất để nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý đất địa bàn huyện KIẾN NGHỊ Để tăng cƣờng công tác quản lý đất huyện Quảng Ninh, trƣớc hạn chế tồn tại, để đáp ứng thực công tác quản lý nhà nƣớc đất tình hình mới, tơi đƣa số kiến nghị nhƣ sau: - Công tác lƣu trữ hồ sơ địa cần đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức lƣu trữ hồ sơ cho cán địa cấp huyện xã để phục vụ tốt cho việc khai thác thông tin đất đai đƣợc thuận lợi, khoa học - Tăng cƣờng tiến hành tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất xã, thị trấn quan, đơn vị đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, ngăn chặn tình trạng vi phạm quản lý sử dụng ðất - Xử lý nghiêm túc trƣờng hợp cố tình làm sai pháp luật quản lý đất - Chỉ đạo đồng thƣờng xuyên nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai tất xã, ngành huyện - Nghiên cứu sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tƣợng sử dụng đất, khuyến khích đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện sử dụng đất tiết kiệm, hiệu cao, bảo vệ tài nguyên đất đai - Tăng cƣờng hoàn thiện ổn định tổ chức ngành Địa từ huyện đến xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành giai đoạn 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trou Bunna (2006), "Nghiên cứu tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dƣơng", Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Trƣờng Đại học nơng nghiệp 1, Hà Nội Chính phủ nƣớc CHXHCN VN (1994), Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 05/7/1994 quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất thị Chính phủ nƣớc CHXHCN VN (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003 Chính phủ nƣớc CHXHCN VN (2007), Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Chính phủ nƣớc CHXHCN VN (2007), Nghị định số 123/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá khung giá loại đất Trần Quốc Khánh (2009), "Đánh giá tình hình quản lý đất đai địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội", Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội Lê Văn Mạnh (2010), “Đánh giá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2000 - 2010”, Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Trƣờng Đại học Nông lâm Huế Phùng Văn Nghệ (1999), Công tác quản lý đất đai – vấn đề đặt ra, Tạp chí Cộng sản ngày 14/3/2012 Phòng Tài ngun Môi trƣờng huyện Quảng Ninh , Số liệu thống kê đất đai năm 2010, 10 Phòng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Quảng Ninh (2011), Số liệu thống kê đất đai năm 2011 11 Phòng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Quảng Ninh (2012), Số liệu kiểm kê đất đai năm 2012 12 Phòng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Quảng Ninh (2015), Số liệu thống kê đất đai năm 2015 57 13 Nguyễn Thị Lan Phƣơng (2003), "Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế", Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Trƣờng Đại học Nông Lâm Huế 14 Quốc hội nƣớc CHXHCN VN (1993), Luật Đất đai 1993, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 15 Quốc hội nƣớc CHXHCN VN (2003), Luật Đất đai 2003, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.24 Quốc hội nƣớc CHXHCN VN (2013), Luật Đất đai 2013, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 16 Quốc hội nƣớc CHXHCN VN (2013), Luật Đất đai 2013, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 17 Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Quảng Bình (2000), Báo cáo kèm theo đồ đất tỉnh Quảng Bình 18 Trịnh Văn Tồn (2011), Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng đất thành phố làm sỏ cho việc xây dựng sách sử dụng tiết kiệm, hợp lý đất đô thị, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2011 19 Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2003), Giáo trình định giá đất, Trƣờng Đại học Nơng nghiệp 1, Hà Nội 20 UBND huyện Quảng Ninh (2015), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 21 UBND tỉnh Quảng Bình (2005), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 22 UBND tỉnh Quảng Bình (2012), Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 việc quy định giá loại đất phân loại đường, vị trí, khu vực đất địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013 58 PHỤ LỤC Phụ lục Một số hình ảnh liên quan đến đề tài khóa luận BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN QUẢNG NINH NĂM 2015 Phụ lục PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Phục vụ đề tài“Đánh giá tình hình quản lý đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” I THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH ĐIỀU TRA - Họ tên chủ hộ: ……………………………………………………… -Địachỉ: ………………………………………………………………… - Nghề nghiệp: …………………………………………………………… - Trình độ văn hoá chủ hộ: …………… - Tổng số nhân hộ gia đình ……… ngƣời II TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI CỦA CHỦ HỘ Tình hình sử dụng đất hộ gia đình Tổng diện tích đất hộ sử dụng: m2, đó: Loại đất Diện tích (m2) Nguồn gốc đất (m2) Nhận chuyển nhƣợng Nhận thừa kế Nhận Trúng tặng đấu cho giá Nhà nƣớc giao Khác Đất đất vƣờn, ao liền kề Đất nông nghiệp Đất khác Hiện trạng pháp lý liên quan đến loại đất sử dụng? Hiện trạng pháp lý Đã cấp giấy chứng nhận Đang làm thủ tục cấp GCN Chƣa làm thủ tục cấp GCN Đất đất vƣờn, ao liền kề (m2) Đất nông nghiệp (m2) Đất khác (m2) III TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QSDĐ CỦA HỘ GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2011 2015 Thực quyền chuyển nhƣợng (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) Tình hình thực QSD đất Loại TT đất Diện tích (m2) Loại giấy tờ thời điểm thực QSD đất QĐ Hồn Có khai Giấy tờ Giấy thành báo viết tay Giấy Không chứng giao Khơng đất, tất UBND có ngƣời tờ có giấy nhận có giấy viết tờ cam giấy tờ xã, làm QSD tờ tay kết hợp lệ đất thủ tục phƣờng chứng khác IV QUAN HỆ VỚI NGƢỜI NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Anh, chị, em ruột; bố, mẹ, con:  Họ hàng, bạn bè:  Ngƣời quen biết:  Ngƣời không quen biết:  Đối tƣợng khác:  V Ý KIẾN CỦA GIA ĐÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Giá đất (giá trị quyền sử dụng đất) thị trƣờng a) Cao ; b) Vừa phải ; c)Thấp ; d) Rất thấp ; e) Khác  Giá đất bồi thƣờng Nhà nƣớc quy định a) Cao ; b) Vừa phải ; c) Thấp ; d) Rất thấp ; e) Khác  Thủ tục thực quyền a) Đơn giản ; b) Bình thƣờng ; c) Phức tạp ; d) Rất phức tạp ; e) Khá  Thời gian để hoàn thành thủ tục a) Nhanh chóng ; b) Bình thƣờng ; c) Dài ; d) Rất dài ; e) Khác  Các văn hƣớng dẫn a) Dễ hiểu ; b) Hiểu đƣợc ; c) Khó hiểu ; d) Rất khó hiểu ; e) Khác  Khả thực quy định a) Dễ thực ; d) Rất khó thực ; b) Thực đƣợc e) Khác ; ; c) Khó thực  Phí, lệ phí, thuế chuyển quyền SDĐ (thuế TNCN) a) Cao ; b) Vừa phải ; c) Thấp ; d) Quá thấp ; e) Khác  Cán thực tiếp nhận, giải hồ sơ a) Nhiệt tình ; b) Ít nhiệt tình ; c) Gây phiền hà ; d) ; e) Khác  Tìm kiếm thơng tin giao dịch a) Dễ dàng ; b) Tìm đƣợc ; c) Khó tìm ; d) Rất khó tìm ; e) Khác  10 Lo ngại sách thay đổi a) Rất sợ ; b) Sợ ; c) Ít sợ ; d) Không sợ ; e) Khác ; d) Không sợ ; e) Khác  11 Lo ngại rủi ro giao dịch a) Rất sợ ; b) Sợ ; c) Ít sợ  Các ý kiến khác: …………………………………… ………………………… Người điều tra, vấn Người điều tra, vấn ... tài: Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Tìm hiểu trạng cơng tác quản lý sử dụng đất huyện Quảng Ninh giai. .. ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC - MƠI TRƢỜNG KHĨA LUẬNTỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015 Họ... CÁC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 16 Hình 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện Quảng Ninh năm 2015 19 Hình 3.3 Cơ cấu sử dụng đất huyện Quảng Ninh năm 2015 23 Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 đến 2015 , Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 đến 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay