PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH;XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT; LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

12 25 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:22

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THÁI DƯƠNG MÃ SINH VIÊN: 11130798 LỚP TÍN CHỈ: 29 NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH: "XÂY DỰNG CNXH VIỆT NAM MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT" LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CNXH NƯỚC TA HIỆN NAY BÀI LÀM Tư tưởng Hồ Chí Minh tính tất yếu chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hồ Chí Minh trình bày cách tổng quát chủ nghĩa xã hội, là: chủ nghĩa xã hội xã hội ngày tiến, vật chất ngày tăng tinh thần ngày tốt Nói cách cụ thể là: chủ nghĩa xã hội phải làm cho người dân ấm no, hạnh phúc học hành tiến Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin phát triển tất yếu xã hội lồi người theo hình thái kinh tế - xã hội Quan điểm Hồ Chí Minh là: tiến lên chủ nghĩa xã hội bước phát triển tất yếu Việt Nam sau đất nước giành độc lập theo đường cách mạng vơ sản Mục tiêu giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vơ sản mà Hồ Chí Minh lựa chọn cho dân tộc Việt Nam đất nước độc lập, nhân dân hưởng sống ấm no, tự do, hạnh phúc, tức sau giành độc lập dân tộc, nhân dân ta xây dựng xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa Ngay từ đầu năm 20 kỷ XX, tin theo lý luận chủ nghĩa cộng sản khoa học chủ nghĩa Mác - Lê nin, Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản cứu nhân loại, đem lại cho người không phân biệt chủng tộc nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đồn kết, ấm no đất, việc làm cho người người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại cộng hòa giới chân chính, xóa bỏ biên giới tư chủ nghĩa vách tường dài ngăn cản người lao động giới hiểu yêu thương nhau” Tư tưởng Hồ Chí Minh đặc trưng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hồ Chí Minh xây dựng quan điểm chủ nghĩa xã hội Việt nam tảng sau: - Tiếp thu lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học lý luận Mác - Lê nin tảng khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam - Về phương diện đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh hướng tới giá trị nhân đạo, nhân văn, giải tốt quan hệ cá nhân với xã hội theo quan điểm Mác Ăng ghen Tuyên ngôn Đảng Cộng sản - Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hóa Văn hóa xã hội Việt Nam có quan hệ biện chứng với trị, kinh tế Theo nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh có quan niệm sau chủ nghĩa xã hội: - Tổng quát chung, chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa xã hội bao gồm mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội … phong phú, hồn chỉnh, người phát triển tồn diện theo ngun tắc khơng tuyệt đối hóa mặt, tách riêng rẽ mặt mà cần đặt tổng thể chung - Xác định mục tiêu: lợi ích Tổ quốc, nhân dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất văn hóa nhân dân - Xác định động lực: động lực toàn dân lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Đó sức mạnh tồn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại Từ đó, Hồ Chí Minh nhấn mạnh chủ yếu điểm sau: - Đó chế độ trị nhân dân lao động làm chủ - Có kinh tế phát triển cao, gắn liền với phát triển khoa học - kỹ thuật - Khơng người bóc lột người - Xã hội phát triển cao văn hóa, đạo đức Các đặc trưng thể hệ thống giá trị vừa kế thừa di sản khứ, vừa sáng tạo trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội thân đỉnh cao tiến trình tiến hóa lịch sử nhân loại Tư tưởng Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam Mục tiêu chung: Độc lập tự cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân Mục tiêu cụ thể: - Chính trị: chế độ trị nhân dân lao động làm chủ, Nhà nước dân, dân, dân Nhà nước có hai chức năng: dân chủ với nhân dân, chuyên với kẻ thù nhân dân - Kinh tế: xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa với công - nông nghiệp đại, khoa học - kỹ thuật tiên tiến, đời sống vật chất nhân dân ngày cải thiện Bên cạnh cần phát triển tồn diện ngành cơng nghiệp, nơng nghiệp, thương nghiệp, “Cơng nghiệp nơng nghiệp hai chân kinh tế nước nhà - Văn hóa - xã hội: văn hóa mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa Phương châm xây dựng văn hóa là: dân tộc, khoa học, đại chúng Vì thế, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa đào tạo người Động lực: - Hồ Chí Minh xem xét động lực phương diện: vật chất tinh thần, nội sinh ngoại sinh Động lực quan trọng định người, nhân dân lao động mà nòng cốt cơng - nơng - trí thức - Hồ Chí Minh coi trọng động lực kinh tế, phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, giải phóng lực sản xuất, làm cho người, nhà trở nên giàu có, ích quốc lợi dân, gắn liền kinh tế với kỹ thuật, kinh tế với xã hội - Hồ Chí Minh quan tâm tới văn hóa, khoa học, giáo dục, coi động lực tinh thần khơng thể thiếu Hồ Chí Minh khẳng định: lãnh đạo đắn Đảng có ý nghĩa định phát triển xã hội Đây hạt nhân hệ động lực xã hội Ngoài động lực bên trong, cần phải kết hợp với sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân Cùng với việc nguồn lực phát triển, Hồ Chí Minh lưu ý, cảnh báo ngăn ngừa yếu tố kìm hãm, triệt tiêu nguồn lực vốn có chủ nghĩa xã hội như: tham ơ, lãng phí, quan liêu… Giữa nội lực ngoại lực, Hồ Chí Minh xác định, nội lực định, ngoại lực quan trọng Con đường, biện pháp độ lên CNXH VN Về thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội, nhà sáng lập Chủ nghĩa xã hội khoa học nói tính tất yếu thời kỳ độ Lê nin viết: “Nếu phân tích tình hình trị nay, nói vào thời kỳ độ thời kỳ độ” Cũng xuất phát từ đặc thù nước Nga, Lê nin nêu lên tư tưởng thời kỳ độ bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa nước tiểu nông: “với giúp đỡ giai cấp vô sản nước tiên tiến, nước lạc hậu tiến tới chế độ Xơ – Viết, qua giai đoạn phát triển định, tiến tới Chủ nghĩa cộng sản, trải qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa” Như vậy, theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê nin có hai đường độ lên Chủ nghĩa xã hội: đường độ trực tiếp lên Chủ nghĩa xã hội từ nước tư công nghiệp phát triển cao, đường phát triển nước tiền tư chủ nghĩa, độ gián tiếp lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư trường hợp sau, chủ nghĩa Mác - Lê nin vạch rõ, thực với điều kiện có giúp đỡ nước cơng nghiệp tiên tiến làm cách mạng xã hội chủ nghĩa thành cơng phải có lãnh đạo Đảng vơ sản kiên trì đưa đất nước theo đường Chủ nghĩa xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: - Trước hết, Người lưu ý cần nhận thức rõ tính quy luật chung đặc điểm lịch sử cụ thể nước bước vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội: “Nhưng tuỳ thời kỳ mà dân tộc phát triển theo đường khác nhau…” Nói cách khác, Người hai phương thức độ chủ yếu: phương thức độ trực tiếp (từ chủ nghĩa tư lên Chủ nghĩa xã hội ) phương thức độ gián tiếp (từ nghèo nàn, lạc hậu, tiền tư chủ nghĩa, qua cách mạng dân chủ nhân dân lên Chủ nghĩa xã hội ) - Hồ Chí Minh đặc điểm mâu thuẫn thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam.Sau 1954, Miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ độ bối cảnh quốc tế tương đối thuận lợi… Nhưng xuất phát từ đặc điểm to lớn “từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội kinh qua giai đoạn lên Tư chủ nghĩa” Đặc điểm thâu tóm đầy đủ mâu thuẫn, khó khăn, phức tạp Nó đặt hàng loạt vấn đề lý luận thực tiễn mà cần nhận thức giải đáp cách đắn để tìm đường với hình thức, bước cách làm phù hợp với đặc điểm Từ đặc điểm đó, Hồ Chí Minh nhiều lần rõ: “Tiến lên Chủ nghĩa xã hội, khơng thể sớm chiều Đó công tác tổ chức giáo dục” “gian nan, phức tạp việc đánh giặc” “Chủ nghĩa xã hội làm mau mà phải làm dần dần” Về độ dài thời kỳ độ, xuất phát từ mâu thuẫn thời kỳ độ nước ta mâu thuẫn yêu cầu phải tiến lên xây dựng chế độ có kinh tế cơng nghiệp, nơng nghiệp đại, có văn hố, khoa học tiên tiến với tình trạng lạc hậu phát triển lại đối phó với bao lực cản trở, phá hoại mục tiêu chúng ta, Người nói: “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ lâu dài, biến đổi khó khăn sâu sắc nhất” Vì phải xây dựng xã hội hồn tồn xưa chưa có lịch sử dân tộc ta Chúng ta phải thay đổi triệt để nếp sống, thói quen, ý nghĩ thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm Chúng ta phải thay đổi quan hệ sản xuất cũ, xoá bỏ giai cấp bốc lột, xây dựng quan hệ sản xuất mới… phải biến nước ta từ nước nông nghiệp lạc hậu thành nước công nghiệp Người khẳng định lại: thời kỳ độ thời kỳ lịch sử lâu dài, đầy khó khăn - Về nhiệm vụ lịch sử thời kỳ độ: Theo Bác xây dựng tảng sở vật chất - kỹ thuật cho Chủ nghĩa xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh bước phương thức, biện pháp xây dựng CNXH Việt Nam Chủ nghĩa xã hộ có mục tiêu, nguyên lý chung giống nhau, nước có đặc điểm lịch sử cụ thể khác nhau, nên phương thức, biện pháp, bước đi, cách làm… Chủ nghĩa xã hội không giống Người nói: “ta khơng thể giống Liên Xơ,… ta đường khác để tiến lên Chủ nghĩa xã hội …” Về bước thời kỳ độ: Thấm nhuần dẫn Lê nin “phải kiên nhẫn bắc nhịp cầu nhỏ, vừa tầm, lựa chọn giải pháp trung gian, độ” Tư tưởng đạo Hồ Chí Minh bước thời kỳ độ Việt Nam phải qua nhiều bước, “bước ngắn, bước dài, tuỳ theo hoàn cảnh” “chớ ham làm mau, ham rầm rộ… bước vững bước ấy, tiến dần dần” Về bước cải tạo nơng nghiệp: Người nói: “… lúc đầu cải cách ruộng đất, sau tiến lên bước tổ chức tổ đổi công cho tốt, cho khắp, lại tiến lên hình thức hợp tác xã dễ dàng, tiến lên hợp tác xã cao hơn…” Về bước phát triển công nghiệp: Người sớm đề phòng bệnh ý chí: năm kháng chiến, ta có nơng thơn, có thành thị… muốn cơng nghiệp hố gấp chủ quan… Ta cho nông nghiệp quan trọng ưu tiên, đến tiểu thủ công nghiệp công nghiệp nhẹ, sau đến công nghiệp nặng, “làm trái với Liên Xơ mác xít” Về phương thức, biện pháp, cách thức xây dựng Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Người nhắc nhở phải nêu cao tinh thần độc lập, tử chủ, sáng tạo, chống giáo điều, rập khn kinh nghiệm nước ngồi, phải suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo cách làm phù hợp với thực tiễn Việt Nam Cụ thể: - Trong bước cách làm Chủ nghĩa xã hội Miền Bắc, phải thể kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược Cách mạng Việt Nam : “xây dựng Miền Bắc, giải phóng miền Nam ” Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam bao quát vấn đề cốt lõi, nhất, sở vận dụng phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lê nin Đó luận điểm chất, mục tiêu động lực chủ nghĩa xã hội; tính tất yếu khách quan thời kỳ độ; đặc điểm, nhiệm vụ lịch sử, nội dung, hình thức, bước biện pháp tiến hành công xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Tư tưởng trở thành tài sản vô giá, sở lý luận kim nam cho việc kiên trì, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề xác định hình thức, biện pháp bước lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm dân tộc xu vận động thời đại ngày Công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo đạt thành tựu quan trọng, tạo lực cho đường phát triển xã hội chủ nghĩa nước ta Cùng với tổng kết thực tiễn, quan niệm Đảng ta chủ nghĩa xã hội, đường lên chủ nghĩa xã hội ngày sát thực, cụ thể hóa Nhưng, trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh thời cơ, vận hội, nước ta phải đối đầu với hàng loạt thách thức, khó khăn bình diện quốc tế, từ điều kiện thực tế nước tạo nên Trong bối cảnh đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta cần tập trung giải vấn đề quan trọng Giữ vững mục tiêu chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh người tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam: Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu cao cả, bất biến toàn Đảng, toàn dân ta Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, bước độ dần lên chủ nghĩa xã hội Trong điều kiện nước ta, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sau giành độc lập dân tộc phải lên chủ nghĩa xã hội, quy luật tiến hóa q trình phát triển xã hội lồi người Chỉ có chủ nghĩa xã hội đáp ứng khát vọng toàn dân tộc: độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, cơm no áo ấm cho người dân Việt Nam Thực tiễn phát triển đất nước cho thấy, độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở bảo đảm vững cho độc lập dân tộc Hiện nay, tiến hành đổi toàn diện đất nước mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" tiếp tục đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh lựa chọn Đổi mới, thế, trình vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, thay đổi mục tiêu Tuy nhiên, chấp nhận kinh tế thị trường, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phải tận dụng mặt tích cực nó, đồng thời phải biết cách ngăn chặn, phòng tránh mặt tiêu cực, bảo đảm nhịp độ phát triển nhanh, bền vững tất mặt đời sống xã hội: kinh tế, trị, xã hội, văn hóa; khơng phát triển, tăng trưởng kinh tế làm phương hại mặt khác sống người Vấn đề đặt trình phát triển giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, biết cách sử dụng thành tựu mà nhân loại đạt để phục vụ cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội, thành tựu khoa học - công nghệ đại, làm cho tăng trưởng kinh tế liền với tiến bộ, công xã hội, sạch, lành mạnh đạo đức, tinh thần Phát huy quyền làm chủ nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất nguồn lực, trước hết nội lực để thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Cơng nghiệp hóa, đại hóa đường tất yếu mà đất nước ta phải trải qua Chúng ta phải tranh thủ thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, điều kiện giao lưu, hội nhập quốc tế để nhanh chóng biến nước ta thành nước cơng nghiệp theo hướng đại, sánh vai với cường quốc năm châu mong muốn Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh dẫn: xây dựng chủ nghĩa xã hội nghiệp toàn dân, Đảng lãnh đạo, phải đem tài dân, sức dân, dân làm lợi cho dân, nghĩa phải biết phát huy nguồn lực vốn có dân để xây dựng sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Theo tinh thần đó, ngày nay, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phải dựa vào nguồn lực nước chính, có phát huy mạnh mẽ nội lực tranh thủ sử dụng hiệu nguồn lực bên Trong nội lực, nguồn lực người vốn quý Nguồn lực nhân dân, người Việt Nam bao gồm trí tuệ, tài năng, sức lao động, cải thật to lớn Để phát huy tốt sức mạnh toàn dân tộc để xây dựng phát triển đất nước, cần giải tốt vấn đề sau: - Tin dân, dựa vào dân, xác lập quyền làm chủ nhân dân thực tế, làm cho chế độ dân chủ thực lĩnh vực hoạt động người, địa phương, sở, làm cho dân chủ thật trở thành động lực phát triển xã hội - Chăm lo mặt đời sống nhân dân để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Thực quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh, sở lấy liên minh cơng - nơng - trí thức làm nòng cốt, tạo nên đồng thuận xã hội vững mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải biết tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi, tận dụng tối đa sức mạnh thời đại Ngày nay, sức mạnh thời đại tập trung cách mạng khoa học công nghệ, xu tồn cầu hóa Chúng ta phải tranh thủ tối đa hội xu tạo để nâng cao hiệu hợp tác quốc tế; phải có chế, sách để thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý công nghệ đại, thực kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh Muốn vậy, phải có đường lối trị độc lập, tự chủ Tranh thủ hợp tác phải đôi với thường xuyên khơi dậy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc chân người Việt Nam nhằm góp phần làm gia tăng tiềm lực quốc gia Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn liền với nhiệm vụ trau dồi lĩnh sắc văn hóa dân tộc, cho thanh, thiếu niên - lực lượng rường cột nước nhà, để khơng tự đánh xa rời cội rễ dân tộc Chỉ có lĩnh sắc dân tộc sâu sắc, mạnh mẽ loại trừ yếu tố độc hại, tiếp thu tinh hoa văn hóa lồi người, làm phong phú, làm giàu thêm văn hóa dân tộc Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội Thực mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân cần đến vai trò lãnh đạo Đảng cách mạng chân chính, Nhà nước thật dân, dân dân Muốn vậy, phải: - Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, Đảng "đạo đức, văn minh" Cán bộ, đảng viên gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa người hướng dẫn, lãnh đạo nhân dân, vừa hết lòng phục vụ nhân dân, gương mẫu việc - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ, nhân dân, nhân dân, nhân dân, thực cải cách hành quốc gia cách đồng để phục vụ đời sống nhân dân - Bằng giải pháp thiết thực, cụ thể, hình thành đội ngũ cán liêm khiết, tận trung với nước, tận hiếu với dân; kiên đưa khỏi máy 10 quyền "ơng quan cách mạng", lạm dụng quyền lực dân để mưu cầu lợi ích riêng; phát huy vai trò nhân dân đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định trị - xã hội đất nước - Giáo dục tầng lớp nhân dân ý thức biết cách làm giàu cho đất nước, hăng hái đẩy mạnh tăng gia sản xuất kinh doanh gắn liền với tiết kiệm để xây dựng nước nhà Trong điều kiện đất nước nghèo, tiết kiệm phải trở thành quốc sách, thành sách kinh tế lớn chuẩn mực đạo đức, hành vi văn hóa Hồ Chí Minh dặn: "Một dân tộc biết cần, biết kiệm" dân tộc văn minh, tiến bộ; dân tộc chắn thắng nghèo nàn, lạc hậu, ngày giàu có vật chất, cao đẹp tinh thần Nếu trước độ lên chủ nghĩa xã hội, có hậu thuẫn hỗ trợ hệ thống XHCN, khơng rập khn hình mẫu nước XHCN khác, tận dụng kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội hội để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải tự tìm tòi xây dựng hình mẫu riêng theo sắc Việt nam Do việc xây dựng học thuyết CNXH Việt nam cần thiết đặc biệt cho thiết cho công tác đào tạo trường kinh tế, trường đại học kinh tế quốc dân, nôi nhà kinh tế Việt nam Trong thời kỳ độ lên CNXH gặp thách thức khơng nhỏ, là: - Cần phải hoàn thiện khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN, kinh tế Việt nam hồ nhập với kinh tế giới, đồng thời không làm đặc trưng ưu việt CNXH - Tệ nạn quan liêu, lãng phí tham nhũng gây băng hoại đạo đức đe doạ đến tồn vong chế độ Do để đẩy lùi tham nhũng tiêu cực Đảng phải có nghị Trung ương nhằm làm đội ngũ, tránh băng hoại đạo đức suy thoái tư tưởng giai đoạn độ lên CNXH - Trong giai đoạn độ lên CNXH cần mâu thuẫn phát sinh phân hoá giầu nghèo, với kinh tế thị trường việc phân hố giầu nghèo khơng tránh khỏi Cần đấu tranh không khoan nhượng với phương thức làm giầu bất khuyến khích làm giầu đáng Giải hợp lý cácdạng sở hứu xã hội để làm động lực phát triển xã hội 11 Như việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt nam đường tất yếu nghiệp cách mạng Việt nam Tuy nhiên việc xây dựng thành cơng CNXH Việt nam chặng đường dài nhiều khó khăn gian khổ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trước Quốc Hội ngày 23/10/2013: “Đổi giai đoạn, xây dựng CNXH lâu dài Đến hết kỷ khơng biết có CNXH hồn thiện Việt Nam hay chưa” 12 ... PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH: "XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT" LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY BÀI LÀM Tư tưởng Hồ Chí. .. chúng ta, Người nói: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ lâu dài, biến đổi khó khăn sâu sắc nhất” Vì phải xây dựng xã hội hoàn toàn xưa chưa có lịch sử dân tộc ta Chúng... nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội hội để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải tự tìm tòi xây dựng hình mẫu riêng theo sắc Việt nam Do việc xây dựng học thuyết CNXH Việt nam cần
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH;XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT; LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH;XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT; LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay