PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH;XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT; LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

12 56 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:22

... PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH: "XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT" LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY BÀI LÀM Tư tưởng Hồ Chí. .. chúng ta, Người nói: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ lâu dài, biến đổi khó khăn sâu sắc nhất” Vì phải xây dựng xã hội hoàn toàn xưa chưa có lịch sử dân tộc ta Chúng... nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội hội để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải tự tìm tòi xây dựng hình mẫu riêng theo sắc Việt nam Do việc xây dựng học thuyết CNXH Việt nam cần
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH;XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT; LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH;XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI, KHÓ KHĂN GIAN KHỔ NHẤT; LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay