Hướng dẫn thực hành Eviews

13 31 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:15

Hướng dẫn thực hành Eviews ... x2 x3… (***) 8.Xem kết liên quan đến ước lượng phương trình: 8.1 Xem phần dư - residual, giá trị thực tế - actual giá trị ước lượng – fitted: cửa sổ equationviewactual, fitted, residual 8.2 Ma... tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên mô hình [1] MỘT SỐ KIỂM ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG TRÊN EVIEWS  RAMSEY: [Equation] viewStability tests Ramsey RESET test  WHITE: [Equation] viewResidual... khơng? 13 Có thể sử dụng mơ hình biến đổi để phân tích hay khơng? Tại sao? 14 Có ý kiến cho xu hướng chi tiêu biên ngày giảm dần, xây dựng mơ hình để kiểm định ý kiến cho biết ý kiến hay sai?
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thực hành Eviews, Hướng dẫn thực hành Eviews

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay