Hướng dẫn thực hành Eviews

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:15

Hướng dẫn thực hành Eviews MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HÀNH SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG 1.Khởi động eviews 2.Nhập số liệu từ bàn phím 2.1 Tạo workfile  File\new\workfile (điền thông tin)  Lưu workfile (trên cửa sổ workfile chọn save …) 2.2 Tạo biến để nhập số liệu: quick\empty group\ (chú ý: edit, rename, …) - tạo biến giả làm theo cách Mở workfile có sẵn: File\open\workfile\ Xem giá trị thống kê mô tả (Descriptive Statistics) biến số trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, tối đa, tối thiểu, tổng,…  Trên cửa sổ Group chọn View/Descriptive Stats/Common Sample Xem ma trận hệ số tương quan biến số [r(x,y)]: Trên cửa sổ group chọn View/Correlation /Common Sample Xem ma trận hiệp phuơng sai biến số [Cov(x,y)]: Trên cửa sổ Group chọn View/Covariance /Common Sample 7.Ước lượng mơ hình, có cách sau: 7.1 Quick\estimate equation\ (gõ tên biến phụ thuộc, c , biến độc lập) 7.2 Chọn biến biến phụ thuộc đến biến độc lập, chuột phải, open as equation 7.3 Trên cửa sổ lệnh (màu trắng) gõ: ls y c x2 x3… (***) 8.Xem kết liên quan đến ước lượng phương trình: 8.1 Xem phần dư - residual, giá trị thực tế - actual giá trị ước lượng – fitted: cửa sổ equation\view\actual, fitted, residual 8.2 Ma trận hiệp phương sai hệ số ước lượng (bê ta mũ): cửa sổ equation chọn view\covariance matrix Kiểm định giả thuyết liên quan đến hệ số (bêta) 9.1 Kiểm định điều kiện ràng buộc (beta=0,beta=0,5…): cửa sổ equation chọn view\coefficient tests\wald coefficient restrictions… (gõ: c(2)=0.5 ) 9.2 Kiểm định nhiều điều kiện ràng buộc (b2=0.5 b3=0.01) cửa sổ equation chọn view\coefficient tests\wald coefficient restrictions… (gõ: c(2)=0.5, c(3)=0.01) 9.3 Kiểm định nhiều điều kiện ràng buộc (b2=b3=0)  Cách 1: 9.2  Cách 2: kiểm định thu hẹp hồi qui:  Nếu quan tâm việc mơ hình có bỏ sót biến hay khơng (hay nói cách khác có nên bổ sung biến vào mơ hình hay khơng) cửa sổ Equation chọn view\coefficient tests\omitted variable; Nhập vào tên biến nghi ngờ bị bỏ sót (hoặc muốn bổ sung)  Nếu quan tâm việc có nên bỏ bớt biến vào mơ hình hay khơng cửa sổ equation chọn view\coefficient tests\redundant variable; Nhập vào tên biết muốn lược bỏ 10 Dự báo - change workfile range  workfile\procs\change workfile range -change sample  workfile\procs\sample - nhập giá trị biến độc lập - ước lượng lại phương trình - forecast 11 Ghi lại phần dư: - Trên cửa sổ Equation chọn Procs\make residual series 12 Ghi lại giá trị ước lượng biến phụ thuộc, có cách: - Trên cửa sổ Equation chọn Procs\forecast - Trên cửa sổ Equation chọn Forecast MỘT SỐ CÂU HỎI LUYỆN TẬP Bài tập 1: Nhập số liệu sau trả lời câu hỏi Y 24.4 31.2 29.2 23.6 36 31.4 32.6 36.8 32.8 29.8 30.2 26.8 X2 20 30 28 24 32 36 32 34 24 22 28 30 cho biết trung bình X2 = X3 16 10 18 10 16 24 28 20 Độ lệch chuẩn Y= Hệ số lệch X2= Hệ số tương quan X2, X3= Hiệp phương sai Y, X3= Y có phân bố chuẩn khơng? (C/K) Ước lượng phương trình Y phụ thuộc vào X2 có hệ số chặn gọi phương trình [1] Hệ số góc ước lượng bao nhiêu, có ý nghĩa thống kê khơng? Hệ số xác định bao nhiêu? Hàm hồi qui có phù hợp / không? Fqs=? 10 Số dư quan sát thứ 10= 11 Có phải X2 tăng đơn vị Y tăng 0,7 đơn vị hay khơng? 12 Có phải mơ hình bỏ sót biến X3? KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT CỦA MƠ HÌNH -THỦ CƠNG Ghi lại phần dư mơ hình [1] với tên e, ước lượng biến phụ thuộc với tên yf 13 ước lượng mơ hình Y phụ thuộc vào X2, yf2 có hệ số chặn, cho biết mơ hình dùng để làm gì, kết luận tương ứng 14 ước lượng mơ hình e2 phụ thuộc vào X2 có hệ số chặn, cho biết mơ hình dùng để làm gì, kết luận tương ứng 15 ước lượng mơ hình e2 phụ thuộc vào X2, X22 có hệ số chặn, cho biết mơ hình dùng để làm gì, kết luận tương ứng 16 ước lượng mơ hình log(e2 ) phụ thuộc vào log(X2) có hệ số chặn, cho biết mơ hình dùng để làm gì, kết luận tương ứng 17 ước lượng mơ hình Y phụ thuộc vào X2, log(X2) có hệ số chặn, kết luận dạng hàm mơ hình [1] 18 Kết luận tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên mơ hình [1] MỘT SỐ KIỂM ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG TRÊN EVIEWS  RAMSEY: [Equation] view\Stability tests\ Ramsey RESET test\  WHITE: [Equation] view\Residual tests\White Heteroskedasticity…  NORMALITY (U): [Equation] view\Residual tests\Histogram Normality test  KiỂM Định tự tương quan: [Equation] view\Residual tests\Serial Correlation LM test Tạo biến giả NAM nhận giá trị với quan sát có thứ tự lẻ, với quan sát có thứ tự chẵn Ước lượng mơ hình Y phụ thuộc vào X2, Nam, Nam*x2 có hệ số chặn.[2] 19 Mơ hình [2] có phù hợp khơng? 20 Việc thêm biến giả vào mơ hình [2] có cần thiết khơng? Ước lượng mơ hình Y phụ thuộc vào X2, X3 có hệ số chặn, gọi mơ hình [3]? 21 Hệ số góc ước lượng tương ứng với X3 bao nhiêu, có ý nghĩa thống kê khơng? 22 Hàm hồi qui có phù hợp khơng? Prob=? 23 có phải tổng hai hệ số góc 1? (C/K) 24 Hiệp phương sai hai hệ số góc ước lượng = 25 sai số ngẫu nhiên mơ hình có phân phối chuẩn hay khơng? Prob=? 26 Mơ hình có dạng hàm khơng? (number of fitted term=1) 27 Mơ hình có phương sai sai số thay đổi? (C/K) (no-cross term) 28 Ước lượng điểm Y X2=30 X3=10 bao nhiêu? Bài tập 2: Sử dụng tệp số liệu: ch6bt3.wf1 Ước lượng mơ hình d88 phụ thuộc vào y88 có hệ số chặn gọi [1] Mơ hình có định dạng hay sai? (number of fitted term=2) Mơ hình có phương sai sai số thay đổi? (C/K) Mơ hình có tự tương quan bậc hay không? giá trị Prob=? sai số ngẫu nhiên mơ hình có phân phối chuẩn hay khơng? Prob=? Ước lượng mơ hình log(d88) phụ thuộc vào log(y88) có hệ số chặn gọi [2] Hệ số góc ước lượng =? Có ý nghĩa thống kê khơng? Hàm hồi qui có phù hợp khơng? Fqs =? Tổng bình phương phần dư = ? Ước lượng biến phụ thuộc quan sát thứ 60=? Mô hình có định dạng hay sai? (number of fitted term=2) 10 Mơ hình có phương sai sai số thay đổi? (C/K) LMqs=? 11 Mơ hình có tự tương quan bậc hay không? giá trị Fqs=? 12 sai số ngẫu nhiên mơ hình có phân phối chuẩn hay khơng? Prob=? Bổ sung biến y882 vào mơ hình [1] gọi mơ hình [3] 13 Biến bổ sung có tác động đến biến phụ thuộc hay khơng? 14 Việc thêm biến vào mơ hình có khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình [1] hay khơng? Chia hai vế phương trình [1] cho y88 gọi mơ hình [4], ước lượng [4] D88 c y88 D88/y88 1/y88 c 15 Mô hình [4] dùng để làm gì? 16 Đã đạt mục đích chưa? 17 Có thể sử dụng mơ hình [4] để phân tích hay khơng? Tại sao? Chia hai vế mơ hình [1] cho bậc hai y88, gọi mơ hình [5], ước lượng [5] 18 Mơ hình [5] có khắc phục khuyết tật mơ hình [1] hay khơng? 19 Có thể sử dụng mơ hình [5] để phân tích hay khơng? Tại sao? Bài tập 3: Sử dụng tệp số liệu chuỗi thời gian: ch7bt4.wf1 Ước lượng mơ hình CONS phụ thuộc vào GDP có hệ số chặn gọi [1] Mơ hình có định dạng hay sai? (number of fitted term=1) Mơ hình có phương sai sai số thay đổi? (C/K) Mơ hình có tự tương quan bậc hay không? giá trị LMqs=? Sai số ngẫu nhiên mơ hình có phân phối chuẩn hay khơng? JBqs=? Tạo biến xu (T) thêm vào mơ hình [1] gọi mơ hình [2] Biến xu có tác động đến biến phụ thuộc hay không?tqs=? Mô hình [2] có khắc phục khuyết tật mơ hình [1] hay khơng? Ghi lại phần dư mơ hình [1] với tên E Ước lượng mơ hình [3]: E phụ thuộc vào trễ kỳ mơ hình [3] dùng để làm gì? Kết luận mơ hình [1]? Áp dụng phương pháp sai phân tổng qt cho mơ hình [1] với ước lượng hệ số tự tương quan thu từ mơ hình [3] Gọi mơ hình [4] Hệ số góc ước lượng mơ hình [4] =?, có ý nghĩa thống kê không? 10 Phương pháp sai phân tổng qt có khắc phục khuyết tật mơ hình [1] hay khơng? 11 Có thể sử dụng mơ hình biến đổi để phân tích hay khơng? Tại sao? Áp dụng phương pháp sai phân tổng quát cho mơ hình [1] với ước lượng hệ số tự tương quan thu từ thống kê d (DW) Gọi mơ hình [5] 12 Phương pháp sai phân tổng qt có khắc phục khuyết tật mơ hình [1] hay khơng? 13 Có thể sử dụng mơ hình biến đổi để phân tích hay khơng? Tại sao? 14 Có ý kiến cho xu hướng chi tiêu biên ngày giảm dần, xây dựng mô hình để kiểm định ý kiến cho biết ý kiến hay sai? 15 Hệ số xác định bao nhiêu? ... x2 x3… (***) 8.Xem kết liên quan đến ước lượng phương trình: 8.1 Xem phần dư - residual, giá trị thực tế - actual giá trị ước lượng – fitted: cửa sổ equationviewactual, fitted, residual 8.2 Ma... tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên mô hình [1] MỘT SỐ KIỂM ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG TRÊN EVIEWS  RAMSEY: [Equation] viewStability tests Ramsey RESET test  WHITE: [Equation] viewResidual... khơng? 13 Có thể sử dụng mơ hình biến đổi để phân tích hay khơng? Tại sao? 14 Có ý kiến cho xu hướng chi tiêu biên ngày giảm dần, xây dựng mơ hình để kiểm định ý kiến cho biết ý kiến hay sai?
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thực hành Eviews, Hướng dẫn thực hành Eviews

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay