ĐỀ KIỂM TRA PHẦN THƠ CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:10

ĐỀ KIỂM TRA PHẦN THƠ MA TRẬN + ĐÁP ÁN I MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Cấp độ Thông hiểu Vận dụng Nhận biết Chủ đề TL Con cò, MXNN, VLB Nhớ năm sáng tác, tên tác giả Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: 1,0 Viếng lăng Bác Số câu: Số điểm: Mùa xuân nho nhỏ Số câu: Số điểm: Mùa xuân nho nhỏ Mức độ thấp TL TN T N TL Cộng Mức độ cao TN TL Số câu: Số điểm:2 Nêu giá trị nội dung nghệ thuật Số câu: Số điểm:2,0 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 10% Số câu: Số điểm:2 Tỉ lệ: 20% Nhan đề Mùa xuân nho nhỏ Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm:2 Tỉ lệ 2,0% Cảm nhận em khổ thơ Mùa xuân nho nhỏ Số câu:1 Số điểm:5 Số câu: Số điểm: Tổng số câu: Tổng số điểm Tỉ lệ: Số câu:1 Sốđiểm:1 Tỉ lệ: 10 % Số câu: Sốđiểm:2 Số câu: Số điểm:2 Số câu: Số điểm:5 Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 50% II ĐỀ BÀI ĐỀ 01 Câu 1: (1,0 điểm) Em điền năm sáng tác vào vào phần ( ) thơ? Tên thơ Năm sáng tác Con Mùa xuân nho nhỏ Viếng lăng Bác Sang thu Câu 2: (2.0 điểm) Nêu giá trị nội dung nghệ thuật thơ “ Viếng lăng Bác” Viễn Phng Cõu : (2.0 im) Nhà thơ Thanh Hải đặt tên cho thơ Mùa xuân nho nhỏ Nhan đề gợi cho em suy nghĩ g×? Câu 4: (5.0 điểm) Cảm nhận em khổ thơ Mùa xuân nho nhỏ nhà thơ Thanh Hải: ‘‘ Ta làm chim hót Ta làm cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến” ĐỀ 02 Câu 1: (1,0đ) Em điền tên tác giả vào vào phần ( ) thơ Tên thơ Tác giả Con Mùa xuân nho nhỏ Số câu: Số điểm Tỉ lệ 50% Tổng số câu4 Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100 % Viếng lăng Bác Sang thu Nói với Câu 2: (2.0 điểm) Nêu giá trị nội dung nghệ thuật thơ “ Sang thu” Hữu Thỉnh Câu : (2.0 im) Nhà thơ Thanh Hải đặt tên cho thơ Mùa xuân nho nhỏ Nhan đề gợi cho em suy nghĩ gì? Cõu 4: (5.0 điểm) Cảm nhận em khổ thơ Mùa xuân nho nhỏ nhà thơ Thanh Hải: ‘‘ Ta làm chim hót Ta làm cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến” III ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM: ĐỀ 01 Câu 1: (1,0đ) Em điền năm sáng tác vào vào phần ( ) thơ? Tên thơ Năm sáng tác Con 1962 Mùa xuân nho nhỏ 1980 Viếng lăng Bác 1976 Sang thu 1977 Câu 2: (2.0 điểm) Nêu giá trị nội dung nghệ thuật thơ “ Viếng lăng Bác” Viễn Phương: - Nghệ thuật: Giọng điệu trang nghiêm, sâu lắng, vừa thiết tha, đau xót, tự hào phù hợp nội dung cảm xúc thơ Hình ảnh sáng tạo, ngơn ngữ bình dị đúc với nhiều hình ảnh ẩn dụ độc đáo - Nội dung: Lòng thành kính, niềm xúc động sâu sắc nhà thơ, người Bác Câu : (2.0 điểm) - Tựa đề Mùa xuân nho nhỏ sáng tạo nhà thơ Đó hình ảnh mang nghĩa ẩn dụ sâu sắc Mùa xuân nho nhỏ đợc tạo nên tõ tiÕng chim hãt, mét cµnh hoa vµ mét nốt nhạc trầm Nhiều mùa xuân nho nhỏ nh làm nên mùa xuân lớn cho đất nớc (1,0 im) - Nhà thơ muốn gửi vào khát vọng lớn lao khiêm nhờng: muốn làm mùa xuân nho nhỏ, nghĩa muốn sống đời đẹp với tất sức xuân tơi trẻ ích nh mùa xuân góp vào mx đất nớc, ®êi chung (1,0 điểm) Câu 4: (5.0 điểm) * Yêu cầu phân tích nhân vật trữ tình khổ thơ a- Nội dung (4,5 điểm) - Giới thiệu chung tác giả hoàn cảnh sáng tác thơ ( điểm ) - Từ mùa xuân thiên nhiên, mùa xuân đất nước - Phân tích, cảm thụ hình ảnh thơ thể qua: + Nội dung: Ước nguyện chân thành, tha thiết (qua điệp ngữ) muốn làm gì, dù nhỏ bé, phần đẹp nhất, giá trị để đóng góp cho đời (2 điểm) - Nghệ thuật miêu tả, cảm xúc, bình luận nhà thơ thể qua ngôn ngữ (0,75 điểm) - Nhận xét, đánh giá, cảm nhận riêng ước nguyện nhà thơ ( 0,75 điểm) b- Hình thức (0,5 điểm) HS viết văn hồn chỉnh bố cục ba phần văn ngắn đủ ý ĐỀ 02 Câu 1: (1,0đ) Em điền tên tác giả vào vào phần ( ) thơ Tên thơ Tác giả Con Chế Lan Viên Mùa xuân nho nhỏ Thanh Hải Viếng lăng Bác Viễn Phương Sang thu Hữu Thỉnh Nói với Y Phương Câu 2: (2.0 điểm) Nêu giá trị nội dung nghệ thuật thơ “ Viếng lăng Bác” Viễn Phương: - Nghệ thuật: Hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm, đặc sắc thời điểm giao mùa vùng đồng Bắc Bộ Sự sáng tạo việc sử dụng từ ngữ - Nội dung: Thể cảm nhận tinh tế nhà thơ trước vẻ đẹp thiên nhiên lúc giao mùa Câu : (2.0 điểm) - Tùa đề Mùa xuân nho nhỏ sáng tạo nhà thơ Đó hình ảnh mang nghĩa ẩn dụ sâu sắc Mùa xuân nho nhỏ đợc tạo nên từ tiÕng chim hãt, mét cµnh hoa vµ mét nèt nhạc trầm Nhiều mùa xuân nho nhỏ nh làm nên mùa xuân lớn cho đất nớc (1,0 im) - Nhà thơ muốn gửi vào khát vọng lớn lao khiêm nhờng: muốn làm mùa xuân nho nhỏ, nghĩa muốn sống đời đẹp với tất sức xuân tơi trẻ ích nh mùa xuân góp vào mx đất nớc, đời chung (1,0 điểm) Câu 4: (5.0 điểm) * Yêu cầu phân tích nhân vật trữ tình khổ thơ a- Nội dung (4,5 điểm) - Giới thiệu chung tác giả hoàn cảnh sáng tác thơ ( điểm ) - Từ mùa xuân thiên nhiên, mùa xuân đất nước - Phân tích, cảm thụ hình ảnh thơ thể qua: + Nội dung: Ước nguyện chân thành, tha thiết (qua điệp ngữ) muốn làm gì, dù nhỏ bé, phần đẹp nhất, giá trị để đóng góp cho đời (2 điểm) - Nghệ thuật miêu tả, cảm xúc, bình luận nhà thơ thể qua ngôn ngữ (0,75 điểm) - Nhận xét, đánh giá, cảm nhận riêng ước nguyện nhà thơ ( 0,75 điểm) b- Hình thức (0,5 điểm) HS viết văn hồn chỉnh bố cục ba phần văn ngắn đủ ý ... hót Ta làm cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến” III ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Mà ĐỀ 01 Câu 1: (1,0đ) Em điền năm sáng tác vào vào phần ( ) thơ? Tên thơ Năm sáng tác Con cò 1962 Mùa xuân... câu: Số điểm:5 Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 50% II ĐỀ BÀI Mà ĐỀ 01 Câu 1: (1,0 điểm) Em điền năm sáng tác vào vào phần ( ) thơ? Tên thơ Năm sáng tác Con cò Mùa xuân nho nhỏ Viếng lăng... b- Hình thức (0,5 điểm) HS viết văn hồn chỉnh có bố cục ba phần văn ngắn có đủ ý Mà ĐỀ 02 Câu 1: (1,0đ) Em điền tên tác giả vào vào phần ( ) thơ Tên thơ Tác giả Con cò Chế Lan Viên Mùa xuân nho
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA PHẦN THƠ CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN, ĐỀ KIỂM TRA PHẦN THƠ CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay