ĐỀ KIỂM TRA PHẦN THƠ CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

5 46 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:10

... hót Ta làm cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến” III ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: MÃ ĐỀ 01 Câu 1: (1,0đ) Em điền năm sáng tác vào vào phần ( ) thơ? Tên thơ Năm sáng tác Con cò 1962 Mùa xuân... câu: Số điểm:5 Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 50% II ĐỀ BÀI MÃ ĐỀ 01 Câu 1: (1,0 điểm) Em điền năm sáng tác vào vào phần ( ) thơ? Tên thơ Năm sáng tác Con cò Mùa xuân nho nhỏ Viếng lăng... b- Hình thức (0,5 điểm) HS viết văn hồn chỉnh có bố cục ba phần văn ngắn có đủ ý MÃ ĐỀ 02 Câu 1: (1,0đ) Em điền tên tác giả vào vào phần ( ) thơ Tên thơ Tác giả Con cò Chế Lan Viên Mùa xuân nho
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA PHẦN THƠ CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN, ĐỀ KIỂM TRA PHẦN THƠ CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay