Solution manual accounting 25th edition warren chapter 26

44 34 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:07

... years Ex 26 21 Processing Mill Present Value Year of $1 at 15% Net Cash Present Value of Flow Net Cash Flow $ 310,000 $269 ,700 0.870 0.756 0.658 260 ,000 260 ,000 196,560 171,080 0.572 260 ,000 148,720... 26 2A 5.8 years ($787,640 ÷ $135,800) PE 26 2B 4.5 years ($41,850 ÷ $9,300) PE 26 3A a b $4,181 1.11 [($12,200 ì 3.605) $39,800] ($43,981 ữ $39,800) PE 26 3B a b ($10,546) 0.97 [($96,200 × 3.170)... should not be considered in the analysis Thus, $9.00 + $36.00 + $4.65 = $49.65 CHAPTER 26 Capital Investment Analysis Ex 26 5 Location 1: $380,000 ÷ $76,000 = 5-year cash payback period Location 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual accounting 25th edition warren chapter 26 , Solution manual accounting 25th edition warren chapter 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay