Solution manual accounting 25th edition warren chapter 24

50 21 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:07

.. .CHAPTER 24 Performance Evaluation for Decentralized Operations PRACTICE EXERCISES PE 24 1A $326,000 over budget ($252,000 + $74,000) PE 24 1B $250,000 under budget ($198,000 + $52,000) PE 24 2A... Budget Actual Over Budget $192 ,240 (a) 153,216 246 ,600 $195,072 (b) 155,232 245 ,952 $2,832 (c) 2,016 $592,056 (d) $596,256 (e) $4,848 (f) Under Budget $648 $648 Ex 24 1 (Concluded) MAQUIRE COMPANY... and light Maintenance b $ 47,952 125,280 6,912 12,096 $192 ,240 Actual $ 49,200 124, 416 8,208 13 ,248 $195,072 Over Budget Under Budget $1 ,248 $864 1,296 1,152 $3,696 $864 MEMO To: Holly Keller, Vice
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual accounting 25th edition warren chapter 24 , Solution manual accounting 25th edition warren chapter 24

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay