Solution manual accounting 25th edition warren chapter 23

73 23 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:07

... materials price (PE23–1A) Direct materials quantity (PE23–1A) Direct labor rate (PE23–2A) Direct labor time (PE23–2A) Factory overhead controllable (PE23–3A) Factory overhead volume (PE23–4A) Unfavorable... materials price (PE23–1B) Direct materials quantity (PE23–1B) Direct labor rate (PE23–2B) Direct labor time (PE23–2B) Factory overhead controllable (PE23–3B) Factory overhead volume (PE23–4B) Unfavorable... Variance PE 23 4A –$900 favorable PE 23 4B $300 unfavorable = $4,000 – $4,200 = –$200 Favorable $1.80 × [17,000 hrs – (3,500 units × hrs.)] $0.60 × [3,500 hrs – (1,000 units × hrs.)] PE 23 5A Work
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual accounting 25th edition warren chapter 23 , Solution manual accounting 25th edition warren chapter 23

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay