Solution manual accounting 25th edition warren chapter 20

76 18 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:07

... Flavor changeover Conversion cost $1.85 $2.15 $2.10 $1.90 0.50 0.50 0.50 0.50 1 .20 1 .20 1 .20 1 .20 2 .20 2 .20 2 .20 2 .20 1 .20 0.08 0.08 2.50 0.70 0.40 0.40 0.70 Total cost per case $7.65 $6.53 $6.48... Finished Goods Work in Process—Rolling b $63,000 ($25,000 + $510,000 + $81 ,200 – $553 ,200 ) 510,000 54,700 26,500 553 ,200 553 ,200 PE 20 8A Energy cost per pound, June: $14,875 42,500 = $0.35 Energy cost... 30 (15% completed) 86,000 82,800 83,440 2 ,200 2 ,200 330 Total 88 ,200 85,000 83,770 82,800 3 ,200 units × (1 – 80%) 86,000 units – 3 ,200 units 2 ,200 units × 15% Note: Of the 85,000 units transferred
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual accounting 25th edition warren chapter 20 , Solution manual accounting 25th edition warren chapter 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay