Solution manual accounting 25th edition warren chapter 19

40 28 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:07

... because an additional hours of labor were used by an inexperienced employee 2,707 CHAPTER 19 Job Order Costing Prob 19 4A Supporting calculations: Job No No 201 No 202 No 203 No 204 No 205 No 206... Sold 440 880 570 420 Cost of Goods Sold $136,400 247,280 214,890 153,300 $751,870 CHAPTER 19 Job Order Costing Prob 19 4A (Concluded) June 30 balances: Materials…………………………… Work in Process*…………………... labor were used by an inexperienced employee who worked for $1 less per hour 1,344 CHAPTER 19 Job Order Costing Prob 19 4B Supporting calculations: Job No No 101 No 102 No 103 No 104 No 105 No 106
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual accounting 25th edition warren chapter 19 , Solution manual accounting 25th edition warren chapter 19

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay