Solution manual accounting 25th editon warren chapter 16

46 35 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:07

.. .CHAPTER 16 Statement of Cash Flows PRACTICE EXERCISES PE 16 1A a b c Operating Operating Investing d e f Financing Financing Operating d e f Operating Operating Financing PE 16 1B a b... added added deducted Ex 16 3 a b c d e f financing investing investing financing investing financing Ex 16 4 a b c d e f added added deducted added added deducted Ex 16 5 a b Net income………………………………………………………………... beginning of the year Cash at the end of the year (451,200) $312,000 132,000 180,000 $ 110 ,160 240,000 $ 350 ,160 Ex 16 19 a Sales……………………………………………………………………………………… Plus decrease in accounts receivable
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual accounting 25th editon warren chapter 16 , Solution manual accounting 25th editon warren chapter 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay