Solution manual accounting 25th editon warren chapter 14

34 21 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:07

... 14 11 2 014 Jan Cash Notes Paya Dec 31 Interest Expen Notes Payable Cash 2017 Dec 31 Interest Expen Notes Payable Cash *$46,813 – $10,665 CHAPTER 14 Long-Term Liabilities: Bonds and Notes Ex 14 12... $37,702,483 – $ 214, 876 d Annual interest paid……………………………………… Less premium amortized*………………………………… Interest expense for first year…………………………… * $ 214, 876 + $225,620 214, 876 225,620 CHAPTER 14 Long-Term... * $110,401 ÷ 10 semiannual payments PE 14 4A Cash Premium on Bonds Payable Bonds Payable PE 14 4B Cash Premium on Bonds Payable Bonds Payable 14- 3 © 2 014 Cengage Learning All Rights Reserved
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual accounting 25th editon warren chapter 14 , Solution manual accounting 25th editon warren chapter 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay