Solution manual accounting 25th editon warren chapter 12

52 46 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:06

... 35,250 $75,750 3,500 70,500 $ 112, 000 $20,000 × 5% $50,000 × 5% ($ 112, 000 – $38,000 – $3,500) × 50% Nicks: $75,750 PE 12 3A a Land Tony Vale, Capital Jordan Henry, Capital ( $125 ,000 – $80,000) × 50%... 60,000 130,000 275,000 30,500 8,500 24,800 90,000 372,200 CHAPTER 12 Accounting for Partnerships and Limited Liability Companies Ex 12 3 a b c d e …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………... interest after admission … D Perez, capital…………………………… $124 ,000 76,000 112, 000 $ 312, 000 $ 30% × $ 93,600 Contribution by Perez……………………… $ 112, 000 93,600 D Perez, capital……………………………… $ 18,400 Bonus
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual accounting 25th editon warren chapter 12 , Solution manual accounting 25th editon warren chapter 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay