Solution manual accounting 25th editon warren chapter 07

55 36 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 11:06

... 2,361,500 $ 275,000 3,800,000 Merchandise available for sale $2,526,500 $4 ,075 ,000 Ratio of cost to retail price: $2,526,500 $4 ,075 ,000 = 62% Sales for June (net) 3,550,000 $ 525,000 Merchandise inventory,... $19,665 (57 units × $345), where average cost = $345 = $110,400 ÷ 320 units PE 7–6A Commodity 1107B 1110M Inventory Quantity 450 75 Unit Unit Cost Price Market Price $80 60 $78 64 Unit Unit Cost... sales in inventory from 114.1 days to 104.3 days indicate favorable trends in managing inventory CHAPTER Inventories PE 7–8B a Inventory Turnover Cost of merchandise sold Inventories: Beginning
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual accounting 25th editon warren chapter 07 , Solution manual accounting 25th editon warren chapter 07

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay