Quản lý nhà nước về kinh tế

62 89 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 10:12

... quản lý nhà nước (QLNN) kinh tế bao gồm nội dung sau đây: Tổ chức máy quản lý nhà nước kinh tế Những nội dung phương pháp cụ thể việc tổ chức máy quản lý nhà nước nói chung, máy QLNN kinh tế nói... thích hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng dân số sở nâng cao số H.D.I (Human development index) bố trí dân cư hợp lý vùng, đặc biệt đô thị nông thơn, phù hợp với q trình cơng... mục tiêu Xây dựng pháp luật kinh tế 3.1 Tầm quan trọng việc xây dựng pháp luật hệ thống hoạt động QLNN kinh tế Hoạt động có tác dụng: - Tạo sở để công dân làm kinh tế - Pháp luật thể chế điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về kinh tế, Quản lý nhà nước về kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay