LUẬT cán bộ 2010

25 8 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 10:12

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Căn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Luật quy định cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức điều kiện bảo đảm thi hành công vụ Điều Hoạt động công vụ cán bộ, công chức Hoạt động công vụ cán bộ, công chức việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức theo quy định Luật quy định khác có liên quan Điều Các nguyên tắc thi hành công vụ Tuân thủ Hiến pháp pháp luật Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cơng dân Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ Điều Cán bộ, công chức Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Cán xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội; công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Điều Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý Nhà nước Kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm tiêu biên chế Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân phân công, phân cấp rõ ràng Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa phẩm chất trị, đạo đức lực thi hành công vụ Thực bình đẳng giới Điều Chính sách người có tài Nhà nước có sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người có tài Chính phủ quy định cụ thể sách người có tài Điều Giải thích từ ngữ Trong Luật này, từ ngữ sau hiểu sau: Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức quan, tổ chức, đơn vị giao thẩm quyền quản lý, phân cơng, bố trí, kiểm tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức Cơ quan quản lý cán bộ, công chức quan, tổ chức, đơn vị giao thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho việc, nghỉ hưu, giải chế độ, sách khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức Vị trí việc làm cơng việc gắn với chức danh, chức vụ, cấu ngạch công chức để xác định biên chế bố trí cơng chức quan, tổ chức, đơn vị Ngạch tên gọi thể thứ bậc lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ cơng chức Bổ nhiệm việc cán bộ, công chức định giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngạch theo quy định pháp luật Miễn nhiệm việc cán bộ, công chức giữ chức vụ, chức danh chưa hết nhiệm kỳ chưa hết thời hạn bổ nhiệm Bãi nhiệm việc cán không tiếp tục giữ chức vụ, chức danh chưa hết nhiệm kỳ Giáng chức việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp Cách chức việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa hết nhiệm kỳ chưa hết thời hạn bổ nhiệm 10 Điều động việc cán bộ, cơng chức quan có thẩm quyền định chuyển từ quan, tổ chức, đơn vị đến làm việc quan, tổ chức, đơn vị khác 11 Luân chuyển việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cử bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý khác thời hạn định để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ 12 Biệt phái việc công chức quan, tổ chức, đơn vị cử đến làm việc quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ 13 Từ chức việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị giữ chức vụ chưa hết nhiệm kỳ chưa hết thời hạn bổ nhiệm CHƯƠNG II NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Mục NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Điều Nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, Nhà nước nhân dân Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Điều Nghĩa vụ cán bộ, công chức thi hành công vụ Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ; giữ gìn đồn kết quan, tổ chức, đơn vị Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao Chấp hành định cấp Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người định định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định Người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 10 Nghĩa vụ cán bộ, công chức người đứng đầu Ngoài việc thực quy định Điều Điều Luật này, cán bộ, công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị phải thực nghĩa vụ sau đây: Chỉ đạo tổ chức thực nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị; Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ cán bộ, công chức; Tổ chức thực biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chịu trách nhiệm việc để xảy quan liêu, tham nhũng, lãng phí quan, tổ chức, đơn vị; Tổ chức thực quy định pháp luật dân chủ sở, văn hóa cơng sở quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân; Giải kịp thời, pháp luật, theo thẩm quyền kiến nghị quan có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị cá nhân, tổ chức; Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Mục QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Điều 11 Quyền cán bộ, công chức bảo đảm điều kiện thi hành công vụ Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ Được bảo đảm trang thiết bị điều kiện làm việc khác theo quy định pháp luật Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn giao Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ Được pháp luật bảo vệ thi hành công vụ Điều 12 Quyền cán bộ, công chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đất nước Cán bộ, công chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ngành, nghề có mơi trường độc hại, nguy hiểm hưởng phụ cấp sách ưu đãi theo quy định pháp luật Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật Điều 13 Quyền cán bộ, công chức nghỉ ngơi Cán bộ, công chức nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải việc riêng theo quy định pháp luật lao động Trường hợp yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm ngồi tiền lương toán thêm khoản tiền tiền lương cho ngày không nghỉ Điều 14 Các quyền khác cán bộ, công chức Cán bộ, công chức bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội; hưởng sách ưu đãi nhà ở, phương tiện lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật; bị thương hy sinh thi hành cơng vụ xem xét hưởng chế độ, sách thương binh xem xét để công nhận liệt sĩ quyền khác theo quy định pháp luật Mục ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ, CƠNG CHỨC Điều 15 Đạo đức cán bộ, cơng chức Cán bộ, công chức phải thực cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư hoạt động cơng vụ Điều 16 Văn hóa giao tiếp cơng sở Trong giao tiếp công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tơn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan nhận xét, đánh giá; thực dân chủ đồn kết nội Khi thi hành cơng vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu thẻ cơng chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho quan, tổ chức, đơn vị đồng nghiệp Điều 17 Văn hóa giao tiếp với nhân dân Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc Cán bộ, cơng chức khơng hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân thi hành công vụ Mục NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM Điều 18 Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc tham gia đình cơng Sử dụng tài sản Nhà nước nhân dân trái pháp luật Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức Điều 19 Những việc cán bộ, cơng chức khơng làm liên quan đến bí mật nhà nước Cán bộ, công chức không tiết lộ thơng tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Cán bộ, cơng chức làm việc ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thời hạn 05 năm, kể từ có định nghỉ hưu, thơi việc, khơng làm cơng việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân nước, tổ chức, cá nhân nước ngồi liên doanh với nước ngồi Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không làm sách người phải áp dụng quy định Điều Điều 20 Những việc khác cán bộ, cơng chức khơng làm Ngồi việc không làm quy định Điều 18 Điều 19 Luật này, cán bộ, cơng chức khơng làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, cơng tác nhân quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc khác theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền CHƯƠNG III CÁN BỘ Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Điều 21 Cán Cán quy định khoản Điều Luật bao gồm cán quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vào điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội quy định Luật quy định cụ thể chức vụ, chức danh cán làm việc quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội Chức vụ, chức danh cán làm việc quan nhà nước xác định theo quy định Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Luật kiểm toán nhà nước quy định khác pháp luật có liên quan Điều 22 Nghĩa vụ, quyền cán Thực nghĩa vụ, quyền quy định Chương II quy định khác có liên quan Luật Thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Hiến pháp, pháp luật điều lệ tổ chức mà thành viên Chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân trước quan, tổ chức có thẩm quyền việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Điều 23 Bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội Việc bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội thực theo quy định điều lệ, pháp luật có liên quan Điều 24 Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán quan nhà nước Việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán theo nhiệm kỳ quan nhà nước từ trung ương đến cấp huyện thực theo quy định Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật kiểm toán nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Điều 25 Đào tạo, bồi dưỡng cán Việc đào tạo, bồi dưỡng cán phải vào tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với quy hoạch cán Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định Điều 26 Điều động, luân chuyển cán Căn vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán điều động, luân chuyển hệ thống quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Việc điều động, luân chuyển cán thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Điều 27 Mục đích đánh giá cán Đánh giá cán để làm rõ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kết thực nhiệm vụ giao Kết đánh giá để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực sách cán Điều 28 Nội dung đánh giá cán Cán đánh giá theo nội dung sau đây: a) Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; b) Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; c) Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ; d) Tinh thần trách nhiệm công tác; đ) Kết thực nhiệm vụ giao Việc đánh giá cán thực hàng năm, trước bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá cán thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Điều 29 Phân loại đánh giá cán Căn vào kết đánh giá, cán phân loại đánh sau: a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c) Hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực; d) Khơng hồn thành nhiệm vụ Kết phân loại đánh giá cán lưu vào hồ sơ cán thông báo đến cán đánh giá Cán 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực có 02 năm liên tiếp, 01 năm hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực 01 năm khơng hồn thành nhiệm vụ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí cơng tác khác Cán 02 năm liên tiếp khơng hồn thành nhiệm vụ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho làm nhiệm vụ Điều 30 Xin làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm Cán xin thơi làm nhiệm vụ từ chức, miễn nhiệm trường hợp sau đây: a) Không đủ sức khỏe; b) Khơng đủ lực, uy tín; c) Theo yêu cầu nhiệm vụ; d) Vì lý khác Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin thơi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Điều 31 Nghỉ hưu cán Cán nghỉ hưu theo quy định Bộ luật lao động Trước 06 tháng, tính đến ngày cán nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán phải thông báo cho cán văn thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cán nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán định nghỉ hưu Trong trường hợp đặc biệt, cán giữ chức vụ từ Bộ trưởng tương đương trở lên kéo dài thời gian công tác theo quy định quan có thẩm quyền CHƯƠNG IV CƠNG CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Mục CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CƠNG CHỨC Điều 32 Cơng chức Công chức quy định khoản Điều Luật bao gồm: a) Công chức quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội; b) Công chức quan nhà nước; c) Công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập; d) Công chức quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng; cơng chức quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp Chính phủ quy định cụ thể Điều Điều 33 Nghĩa vụ, quyền công chức Thực nghĩa vụ, quyền quy định Chương II quy định khác có liên quan Luật Thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Hiến pháp, pháp luật Chịu trách nhiệm trước quan, tổ chức có thẩm quyền việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Điều 34 Phân loại công chức Căn vào ngạch bổ nhiệm, công chức phân loại sau: a) Loại A gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp tương đương; b) Loại B gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; c) Loại C gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; d) Loại D gồm người bổ nhiệm vào ngạch cán tương đương ngạch nhân viên Căn vào vị trí cơng tác, cơng chức phân loại sau: a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Mục TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Điều 35 Căn tuyển dụng công chức Việc tuyển dụng công chức phải vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm tiêu biên chế Điều 36 Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức Người có đủ điều kiện sau khơng phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo đăng ký dự tuyển cơng chức: a) Có quốc tịch quốc tịch Việt Nam; b) Đủ 18 tuổi trở lên; c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; d) Có văn bằng, chứng phù hợp; đ) Có phẩm chất trị, đạo đức tốt; e) Đủ sức khoẻ để thực nhiệm vụ; g) Các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí dự tuyển Những người sau không đăng ký dự tuyển công chức: a) Không cư trú Việt Nam; b) Mất bị hạn chế lực hành vi dân sự; c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành chấp hành xong án, định hình Tòa án mà chưa xóa án tích; bị áp dụng biện pháp xử lý hành đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục Điều 37 Phương thức tuyển dụng công chức Việc tuyển dụng công chức thực thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định khoản Điều Hình thức, nội dung thi tuyển cơng chức phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng Người có đủ điều kiện quy định khoản Điều 36 Luật cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tuyển dụng thơng qua xét tuyển Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển công chức Điều 38 Nguyên tắc tuyển dụng công chức Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan pháp luật Bảo đảm tính cạnh tranh Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm 10 Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số Điều 39 Cơ quan thực tuyển dụng cơng chức Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực tuyển dụng phân cấp tuyển dụng công chức quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước thực tuyển dụng công chức quan, đơn vị thuộc quyền quản lý Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ tuyển dụng phân cấp tuyển dụng công chức quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng phân cấp tuyển dụng công chức quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội tuyển dụng phân cấp tuyển dụng công chức quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý Điều 40 Tập công chức Người tuyển dụng vào công chức phải thực chế độ tập theo quy định Chính phủ Điều 41 Tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên Việc tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thực theo quy định pháp luật tổ chức Tòa án nhân dân pháp luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Mục CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGẠCH CÔNG CHỨC Điều 42 Ngạch công chức việc bổ nhiệm vào ngạch công chức Ngạch công chức bao gồm: a) Chuyên viên cao cấp tương đương; b) Chuyên viên tương đương; c) Chuyên viên tương đương; d) Cán tương đương; đ) Nhân viên Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm điều kiện sau đây: a) Người bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch; b) Việc bổ nhiệm vào ngạch phải thẩm quyền bảo đảm cấu công chức quan, tổ chức, đơn vị Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức thực trường hợp sau đây: a) Người tuyển dụng hoàn thành chế độ tập sự; b) Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch; 11 c) Công chức chuyển sang ngạch tương đương Điều 43 Chuyển ngạch công chức Chuyển ngạch việc công chức giữ ngạch ngành chuyên môn bổ nhiệm sang ngạch ngành chuyên môn khác có thứ bậc chun mơn, nghiệp vụ Cơng chức chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyển phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn giao Công chức giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ ngạch công chức giữ phải chuyển ngạch cho phù hợp Khơng thực nâng ngạch, nâng lương chuyển ngạch Điều 44 Nâng ngạch công chức Việc nâng ngạch phải vào vị trí việc làm, phù hợp với cấu công chức quan, tổ chức, đơn vị thơng qua thi tuyển Cơng chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao đăng ký dự thi nâng ngạch Kỳ thi nâng ngạch tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan pháp luật Điều 45 Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu cơng chức đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch dự thi cơng chức quan, tổ chức, đơn vị đăng ký dự thi Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải có phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngạch dự thi Điều 46 Tổ chức thi nâng ngạch công chức Nội dung hình thức thi nâng ngạch cơng chức phải phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ ngạch dự thi, bảo đảm lựa chọn cơng chức có lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn ngạch dự thi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với quan, tổ chức hữu quan tổ chức kỳ thi nâng ngạch cơng chức Chính phủ quy định cụ thể việc thi nâng ngạch công chức Mục ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC Điều 47 Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng cơng chức phải vào tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm: a) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; 12 b) Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Chính phủ quy định Điều 48 Trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị đào tạo, bồi dưỡng công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cơng chức có trách nhiệm xây dựng công khai quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn nâng cao lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cơng chức có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ cơng chức Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cơng chức ngân sách nhà nước cấp nguồn thu khác theo quy định pháp luật Điều 49 Trách nhiệm quyền lợi công chức đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng nguyên lương phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính vào thâm niên công tác liên tục, xét nâng lương theo quy định pháp luật Công chức đạt kết xuất sắc khóa đào tạo, bồi dưỡng biểu dương, khen thưởng Công chức đào tạo, bồi dưỡng tự ý bỏ việc, xin việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định pháp luật Mục ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CƠNG CHỨC Điều 50 Điều động cơng chức Việc điều động công chức phải vào yêu cầu nhiệm vụ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ công chức Công chức điều động phải đạt yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm Điều 51 Bổ nhiệm cơng chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải vào: a) Nhu cầu, nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị; b) Tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ lãnh đạo, quản lý Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm cơng chức lãnh đạo, quản lý thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền 13 Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 05 năm; hết thời hạn, quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại không bổ nhiệm lại Công chức điều động đến quan, tổ chức, đơn vị khác bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đương nhiên thơi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm Điều 52 Luân chuyển công chức Căn vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển hệ thống quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Chính phủ quy định cụ thể việc luân chuyển công chức Điều 53 Biệt phái công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ Thời hạn biệt phái không 03 năm, trừ số ngành, lĩnh vực Chính phủ quy định Cơng chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đến biệt phái Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hưởng sách ưu đãi theo quy định pháp luật Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí cơng việc phù hợp cho công chức hết thời hạn biệt phái Không thực biệt phái công chức nữ mang thai nuôi 36 tháng tuổi Điều 54 Từ chức miễn nhiệm công chức Cơng chức lãnh đạo, quản lý từ chức miễn nhiệm trường hợp sau đây: a) Không đủ sức khỏe; b) Không đủ lực, uy tín; c) Theo u cầu nhiệm vụ; d) Vì lý khác Công chức lãnh đạo, quản lý sau từ chức miễn nhiệm bố trí cơng tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo nghỉ hưu, việc Công chức lãnh đạo, quản lý xin từ chức miễn nhiệm chưa cấp có thẩm quyền đồng ý cho từ chức miễn nhiệm phải tiếp tục thực nhiệm vụ, quyền hạn 14 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, định việc từ chức miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Mục ĐÁNH GIÁ CƠNG CHỨC Điều 55 Mục đích đánh giá cơng chức Đánh giá cơng chức để làm rõ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kết thực nhiệm vụ giao Kết đánh giá để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực sách cơng chức Điều 56 Nội dung đánh giá công chức Công chức đánh giá theo nội dung sau đây: a) Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; b) Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; c) Năng lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ; d) Tiến độ kết thực nhiệm vụ; đ) Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ; e) Thái độ phục vụ nhân dân Ngoài quy định khoản Điều này, cơng chức lãnh đạo, quản lý đánh giá theo nội dung sau đây: a) Kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị giao lãnh đạo, quản lý; b) Năng lực lãnh đạo, quản lý; c) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức Việc đánh giá công chức thực hàng năm, trước bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, kết thúc thời gian ln chuyển, biệt phái Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đánh giá công chức Điều 57 Trách nhiệm đánh giá công chức Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cơng chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền Việc đánh giá người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị người đứng đầu quan, tổ chức cấp quản lý trực tiếp thực Điều 58 Phân loại đánh giá công chức Căn vào kết đánh giá, công chức phân loại đánh giá theo mức sau: a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c) Hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực; 15 d) Khơng hồn thành nhiệm vụ Kết phân loại đánh giá công chức lưu vào hồ sơ công chức thông báo đến công chức đánh giá Cơng chức 02 năm liên tiếp hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực có 02 năm liên tiếp, 01 năm hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực 01 năm khơng hồn thành nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí cơng tác khác Cơng chức 02 năm liên tiếp khơng hồn thành nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải thơi việc Mục THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC Điều 59 Thôi việc công chức Công chức hưởng chế độ việc thuộc trường hợp sau đây: a) Do xếp tổ chức; b) Theo nguyện vọng cấp có thẩm quyền đồng ý; c) Theo quy định khoản Điều 58 Luật Công chức xin việc theo nguyện vọng phải làm đơn gửi quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, định Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời văn bản, không đồng ý cho thơi việc phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc khơng hưởng chế độ thơi việc phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định pháp luật Không giải việc công chức thời gian xem xét kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình Không giải việc công chức nữ mang thai nuôi 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin việc theo nguyện vọng Điều 60 Nghỉ hưu công chức Công chức nghỉ hưu theo quy định Bộ luật lao động Trước 06 tháng, tính đến ngày cơng chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo văn thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cơng chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức định nghỉ hưu CHƯƠNG V CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Điều 61 Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã Cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản Điều Luật bao gồm cán cấp xã công chức cấp xã Cán cấp xã có chức vụ sau đây: 16 a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; d) Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đ) Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng xã, phường, thị trấn có hoạt động nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp có tổ chức Hội Nơng dân Việt Nam); h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Cơng chức cấp xã có chức danh sau đây: a) Trưởng Công an; b) Chỉ huy trưởng Quân sự; c) Văn phòng - thống kê; d) Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) địa - nơng nghiệp - xây dựng môi trường (đối với xã); đ) Tài - kế tốn; e) Tư pháp - hộ tịch; g) Văn hóa - xã hội Cơng chức cấp xã cấp huyện quản lý Cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản khoản Điều bao gồm cán bộ, công chức luân chuyển, điều động, biệt phái cấp xã Căn vào điều kiện kinh tế - xã hội, quy mơ, đặc điểm địa phương, Chính phủ quy định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã Điều 62 Nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức cấp xã Thực nghĩa vụ, quyền quy định Luật này, quy định khác pháp luật có liên quan, điều lệ tổ chức mà thành viên Cán bộ, cơng chức cấp xã giữ chức vụ hưởng lương chế độ bảo hiểm; giữ chức vụ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật xem xét chuyển thành công chức, trường hợp này, miễn chế độ tập hưởng chế độ, sách liên tục; khơng chuyển thành công chức mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thơi hưởng lương thực đóng bảo hiểm tự nguyện theo quy định pháp luật; trường hợp cán bộ, công chức điều động, luân chuyển, biệt phái quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp giải chế độ theo quy định pháp luật Chính phủ quy định cụ thể khoản Điều 63 Bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 17 Việc bầu cử cán cấp xã thực theo quy định Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, điều lệ tổ chức có liên quan, quy định khác pháp luật quan có thẩm quyền Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải thông qua thi tuyển; xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tuyển dụng thơng qua xét tuyển Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định Chính phủ Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải vào tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với quy hoạch cán bộ, công chức Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức cấp xã quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ quy định Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức cấp xã ngân sách nhà nước cấp nguồn thu khác theo quy định pháp luật Điều 64 Đánh giá, phân loại, xin làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, việc, nghỉ hưu cán bộ, công chức cấp xã Việc đánh giá, phân loại, xin làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, việc, nghỉ hưu cán bộ, công chức cấp xã thực theo quy định tương ứng Luật cán bộ, công chức quy định khác pháp luật, điều lệ có liên quan CHƯƠNG VI QUẢN LÝ CÁN BỘ, CƠNG CHỨC Điều 65 Nội dung quản lý cán bộ, công chức Nội dung quản lý cán bộ, công chức bao gồm: a) Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật cán bộ, công chức; b) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức; c) Quy định chức danh cấu cán bộ; d) Quy định ngạch, chức danh, mã số cơng chức; mơ tả, quy định vị trí việc làm cấu công chức để xác định số lượng biên chế; đ) Các công tác khác liên quan đến quản lý cán bộ, công chức quy định Luật Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể nội dung quản lý cán bộ, công chức quy định Điều 18 Điều 66 Thẩm quyền định biên chế cán bộ, công chức Thẩm quyền định biên chế cán thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam Uỷ ban thường vụ Quốc hội định biên chế cơng chức Văn phòng Quốc hội, Kiểm tốn Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Chủ tịch nước định biên chế cơng chức Văn phòng Chủ tịch nước Chính phủ định biên chế công chức bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh, đơn vị nghiệp công lập Nhà nước Căn vào định tiêu biên chế Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định biên chế công chức quan Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đơn vị nghiệp công lập Uỷ ban nhân dân cấp Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam định biên chế công chức quan đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội Điều 67 Thực quản lý cán bộ, công chức Việc quản lý cán bộ, công chức thực theo quy định Luật này, quy định khác pháp luật có liên quan, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội văn quan, tổ chức có thẩm quyền Chính phủ thống quản lý nhà nước công chức Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước công chức Bộ, quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực việc quản lý nhà nước công chức theo phân công, phân cấp Chính phủ Uỷ ban nhân dân cấp huyện phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực việc quản lý nhà nước công chức theo phân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị xã hội phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực việc quản lý cơng chức theo phân cấp quan có thẩm quyền theo quy định Chính phủ Điều 68 Chế độ báo cáo công tác quản lý cán bộ, cơng chức Hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội công tác quản lý cán bộ, công chức Việc chuẩn bị báo cáo Chính phủ công tác quản lý cán bộ, công chức quy định sau: 19 a) Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo công tác quản lý cán bộ, cơng chức thuộc quyền quản lý; b) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm tốn Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; c) Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị xã hội báo cáo cơng tác quản lý công chức thuộc quyền quản lý Các báo cáo quy định điểm a, b c khoản gửi đến Chính phủ trước ngày 30 tháng hàng năm để tổng hợp, chuẩn bị báo cáo trình Quốc hội Việc chuẩn bị báo cáo công tác quản lý cán quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Nội dung báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức thực theo quy định Điều 65 Luật Điều 69 Quản lý hồ sơ cán bộ, cơng chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý Hồ sơ cán bộ, cơng chức phải có đầy đủ tài liệu theo quy định, bảo đảm xác diễn biến, q trình công tác cán bộ, công chức Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý Bộ Nội vụ hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, trừ trường hợp quy định khoản Điều CHƯƠNG VII CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH CƠNG VỤ Điều 70 Cơng sở Cơng sở trụ sở làm việc quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, đơn vị nghiệp cơng lập, có tên gọi riêng, có địa cụ thể, bao gồm cơng trình xây dựng, tài sản khác thuộc khn viên trụ sở làm việc Nhà nước đầu tư xây dựng công sở cho quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Quy mơ, vị trí xây dựng, tiêu chí thiết kế cơng sở quan có thẩm quyền quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy quan, tổ chức, đơn vị quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng Điều 71 Nhà công vụ Nhà công vụ Nhà nước đầu tư xây dựng để cán bộ, công chức điều động, luân chuyển, biệt phái thuê thời gian đảm nhiệm công tác 20 Khi hết thời hạn điều động, luân chuyển, biệt phái, cán bộ, công chức trả lại nhà công vụ cho quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà công vụ Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà công vụ phải bảo đảm việc quản lý, sử dụng nhà cơng vụ mục đích, đối tượng Điều 72 Trang thiết bị làm việc công sở Nhà nước bảo đảm trang thiết bị làm việc công sở để phục vụ việc thi hành công vụ; trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu thi hành công vụ Căn vào yêu cầu nhiệm vụ, quan, tổ chức, đơn vị thực việc mua sắm trang thiết bị làm việc theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý trang thiết bị làm việc công sở, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm Điều 73 Phương tiện lại để thi hành cơng vụ Nhà nước bố trí phương tiện lại cho cán bộ, công chức để thi hành công vụ theo quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; trường hợp không bố trí cán bộ, cơng chức tốn chi phí lại theo quy định Chính phủ CHƯƠNG VIII THANH TRA CÔNG VỤ Điều 74 Phạm vi tra công vụ Thanh tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức theo quy định Luật quy định khác có liên quan Thanh tra việc thực tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, đánh giá, việc, nghỉ hưu, khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp thi hành cơng vụ công chức điều kiện bảo đảm cho hoạt động công vụ Điều 75 Thực tra công vụ Thanh tra bộ, Thanh tra sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ thực chức tra chuyên ngành phạm vi quy định khoản Điều 74 Luật Chính phủ quy định cụ thể hoạt động tra công vụ 21 CHƯƠNG IX KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 76 Khen thưởng cán bộ, cơng chức Cán bộ, cơng chức có thành tích cơng vụ khen thưởng theo quy định pháp luật thi đua khen thưởng Cán bộ, cơng chức khen thưởng có thành tích xuất sắc cơng trạng nâng lương trước thời hạn, ưu tiên xem xét bổ nhiệm chức vụ cao quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu Chính phủ quy định cụ thể khoản Điều 77 Miễn trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức miễn trách nhiệm trường hợp sau đây: Phải chấp hành định trái pháp luật cấp báo cáo người định trước chấp hành; Do bất khả kháng theo quy định pháp luật Điều 78 Các hình thức kỷ luật cán Cán vi phạm quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau đây: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Cách chức; d) Bãi nhiệm Việc cách chức áp dụng cán phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Cán phạm tội bị Tòa án kết án án, định có hiệu lực pháp luật đương nhiên giữ chức vụ bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà khơng hưởng án treo đương nhiên bị thơi việc Việc áp dụng hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán thực theo quy định pháp luật, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội văn quan, tổ chức có thẩm quyền Điều 79 Các hình thức kỷ luật công chức Công chức vi phạm quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau đây: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Hạ bậc lương; d) Giáng chức; 22 đ) Cách chức; e) Buộc việc Việc giáng chức, cách chức áp dụng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Cơng chức bị Tòa án kết án phạt tù mà khơng hưởng án treo đương nhiên bị buộc thơi việc kể từ ngày án, định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án án, định có hiệu lực pháp luật đương nhiên thơi giữ chức vụ bổ nhiệm Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức Điều 80 Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật Thời hiệu xử lý kỷ luật thời hạn Luật quy định mà hết thời hạn cán bộ, cơng chức có hành vi vi phạm khơng bị xem xét xử lý kỷ luật Thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm Thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức khoảng thời gian từ phát hành vi vi phạm kỷ luật cán bộ, cơng chức đến có định xử lý kỷ luật quan, tổ chức có thẩm quyền Thời hạn xử lý kỷ luật không 02 tháng; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lý kỷ luật kéo dài tối đa không 04 tháng Trường hợp cá nhân bị khởi tố, truy tố có định đưa xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, sau có định đình điều tra đình vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật bị xử lý kỷ luật; thời hạn 03 ngày, kể từ ngày định đình điều tra, đình vụ án, người định phải gửi định hồ sơ vụ việc cho quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật Điều 81 Tạm đình cơng tác cán bộ, công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, cơng chức định tạm đình cơng tác thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, để cán bộ, cơng chức tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý Thời hạn tạm đình cơng tác khơng q 15 ngày, trường hợp cần thiết kéo dài thêm tối đa không 15 ngày; cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cơng tác điều tra, truy tố, xét xử thời gian tạm giữ, tạm giam tính thời gian nghỉ việc có lý do; hết thời hạn tạm đình cơng tác cán bộ, cơng chức khơng bị xử lý kỷ luật tiếp tục bố trí làm việc vị trí cũ 23 Trong thời gian bị tạm đình cơng tác bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức hưởng lương theo quy định Chính phủ Điều 82 Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật Cán bộ, công chức bị khiển trách cảnh cáo thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực; bị giáng chức, cách chức thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức khơng thực việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm thời hạn 12 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật tiếp tục thực nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định pháp luật Cán bộ, công chức thời gian bị xem xét kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử khơng ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải nghỉ hưu việc Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức tham nhũng khơng bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý Điều 83 Quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức Việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức CHƯƠNG X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 84 Áp dụng quy định Luật cán bộ, công chức đối tượng khác Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật người bầu cử không thuộc đối tượng quy định khoản Điều Luật này; chế độ phụ cấp người nghỉ hưu bầu cử giữ chức vụ, chức danh cán Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức người Đảng, Nhà nước điều động, phân công người tuyển dụng, bổ nhiệm theo tiêu biên chế giao làm việc tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khác doanh nghiệp nhà 24 nước; người Nhà nước cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước Chính phủ quy định khung số lượng, chế độ, sách người hoạt động không chuyên trách cấp xã Điều 85 Điều khoản chuyển tiếp người làm việc đơn vị nghiệp công lập Các quy định pháp luật hành liên quan đến người làm việc đơn vị nghiệp công lập mà cán bộ, công chức quy định Luật tiếp tục thực ban hành Luật viên chức Điều 86 Hiệu lực thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật có hiệu lực Điều 87 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quan khác có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành điều, khoản giao Luật này; hướng dẫn nội dung cần thiết khác Luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước _ Luật Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Phú Trọng 25 ... hưu cán bộ, công chức cấp xã thực theo quy định tương ứng Luật cán bộ, công chức quy định khác pháp luật, điều lệ có liên quan CHƯƠNG VI QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Điều 65 Nội dung quản lý cán bộ, ... nghỉ hưu CHƯƠNG V CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Điều 61 Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã Cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản Điều Luật bao gồm cán cấp xã công chức cấp xã Cán cấp xã có... quản lý cán bộ, công chức bao gồm: a) Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật cán bộ, công chức; b) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức; c) Quy định chức danh cấu cán bộ; d) Quy
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT cán bộ 2010 , LUẬT cán bộ 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay