LUẬT cán bộ 2010

25 19 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 10:12

... hưu cán bộ, công chức cấp xã thực theo quy định tương ứng Luật cán bộ, công chức quy định khác pháp luật, điều lệ có liên quan CHƯƠNG VI QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Điều 65 Nội dung quản lý cán bộ, ... nghỉ hưu CHƯƠNG V CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Điều 61 Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã Cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản Điều Luật bao gồm cán cấp xã công chức cấp xã Cán cấp xã có... quản lý cán bộ, công chức bao gồm: a) Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật cán bộ, công chức; b) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức; c) Quy định chức danh cấu cán bộ; d) Quy
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT cán bộ 2010 , LUẬT cán bộ 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay