65 2013 ND CP sua doi bo sung TNCN

22 24 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 10:09

... ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định khoản Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân thực theo mức Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định để áp dụng... phần vốn góp thời điểm chuyển nhượng vốn xác định tổng trị giá phần vốn góp ban đầu lần góp mua bổ sung Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập từ chuyển nhượng vốn khoản chi phí thực tế phát... trừ thuế cá nhân có thu nhập chịu thuế theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm thực khai thuế, nộp thuế, toán thuế sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: 65 2013 ND CP sua doi bo sung TNCN , 65 2013 ND CP sua doi bo sung TNCN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay