65 2013 ND CP sua doi bo sung TNCN

22 7 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 10:09

CHÍNH PHỦ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 65 /2013/NĐ-CP _ Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân _ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sử đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân NGHỊ ĐỊNH: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Điều Người nộp thuế Người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định Điều Luật thuế thu nhập cá nhân Điều Nghị định Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế người nộp thuế sau: a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập; b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập Cá nhân cư trú người đáp ứng điều kiện sau: a) Có mặt Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính năm dương lịch 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt Việt Nam; Cá nhân có mặt Việt Nam theo quy định điểm diện cá nhân lãnh thổ Việt Nam b) Có nơi thường xuyên Việt Nam theo hai trường hợp sau: - Có nơi đăng ký thường trú theo quy định pháp luật cư trú; - Có nhà thuê để Việt Nam theo quy định pháp luật nhà ở, với thời hạn hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên năm tính thuế Trường hợp cá nhân có nơi thường xuyên Việt Nam theo quy định Điểm thực tế có mặt Việt Nam 183 ngày năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh đối tượng cư trú nước cá nhân đối tượng cư trú Việt Nam Cá nhân không cư trú người không đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều Điều Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế cá nhân gồm loại thu nhập sau đây: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm: a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật Riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản áp dụng trường hợp không đủ điều kiện miễn thuế quy định Khoản Điều Nghị định b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập cá nhân có giấy phép chứng hành nghề theo quy định pháp luật Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận từ người sử dụng lao động, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công khoản có tính chất tiền lương, tiền cơng nhận hình thức tiền khơng tiền b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ khoản phụ cấp, trợ cấp sau: - Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng trợ cấp lần theo quy định pháp luật ưu đãi người có cơng; - Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp lần đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ; - Phụ cấp quốc phòng, an ninh; khoản trợ cấp lực lượng vũ trang; - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm ngành, nghề công việc nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; - Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực; - Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp lần sinh nhận nuôi nuôi, trợ cấp suy giảm khả lao động, trợ cấp hưu trí lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp việc, trợ cấp việc làm, trợ cấp thất nghiệp khoản trợ cấp khác theo quy định Bộ luật Lao động Luật Bảo hiểm xã hội; - Trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định pháp luật; - Phụ cấp phục vụ lãnh đạo cấp cao; - Trợ cấp lần cá nhân chuyển cơng tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ lần cán bộ, công chức làm công tác chủ quyền biển đảo theo quy định pháp luật Trợ cấp chuyển vùng lần người nước đến cư trú Việt Nam, người Việt Nam làm việc nước ngoài; - Phụ cấp nhân viên y tế thôn, bản; - Phụ cấp đặc thù ngành nghề Các khoản phụ cấp, trợ cấp khơng tính vào thu nhập chịu thuế quy định Điểm phải quan nhà nước có thẩm quyền quy định c) Tiền thù lao nhận hình thức như: Tiền hoa hồng mơi giới, tiền tham gia đề tài, dự án, tiền nhuận bút khoản tiền hoa hồng, thù lao khác; d) Tiền nhận từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý, hiệp hội, hội nghề nghiệp tổ chức khác; đ) Các khoản lợi ích tiền khơng tiền ngồi tiền lương, tiền cơng người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế hưởng hình thức: - Tiền nhà ở, điện, nước dịch vụ kèm theo (nếu có); - Khoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm khơng bắt buộc khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện, người sử dụng lao động mua đóng góp cho người lao động Trước trả tiền bảo hiểm, tiền lương hưu cho cá nhân, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khoản tiền phí tích luỹ, tiền tích lũy đóng góp quỹ tương ứng với phần người sử dụng lao động mua đóng góp cho người lao động từ ngày 01 tháng năm 2013 - Phí hội viên khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu, như: Chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ; - Các khoản lợi ích khác theo quy định pháp luật e) Các khoản thưởng tiền khơng tiền hình thức, kể thưởng chứng khoán, trừ khoản tiền thưởng sau đây: - Tiền thưởng kèm theo danh hiệu Nhà nước phong tặng, bao gồm tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định pháp luật thi đua khen thưởng; - Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế Nhà nước Việt Nam thừa nhận; - Tiền thưởng cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận; - Tiền thưởng việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với quan nhà nước có thẩm quyền g) Khơng tính vào thu nhập chịu thuế khoản sau: - Khoản hỗ trợ người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho thân người lao động thân nhân (bố, mẹ, vợ/ chồng, con) người lao động; - Khoản tiền nhận theo chế độ liên quan đến sử dụng phương tiện lại quan nhà nước, đơn vị nghiệp cơng lập, tổ chức đảng, đồn thể; - Khoản tiền nhận theo chế độ nhà công vụ theo quy định pháp luật; - Các khoản nhận ngồi tiền lương, tiền cơng tham gia, phục vụ hoạt động đảng, đoàn, Quốc hội xây dựng văn quy phạm pháp luật Nhà nước; - Khoản tiền ăn ca người sử dụng lao động chi cho người lao động không vượt mức quy định Bộ Lao động, Thương binh Xã hội - Khoản tiền mua vé máy bay người sử dụng lao động trả hộ (hoặc toán) cho người lao động người nước ngoài, người lao động người Việt Nam làm việc nước phép năm lần; - Khoản tiền học phí cho người lao động nước học Việt Nam, người lao động Việt Nam làm việc nước học nước theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông người sử dụng lao động trả hộ Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: a) Tiền lãi cho vay; b) Lợi tức cổ phần; c) Thu nhập từ đầu tư vốn hình thức khác, kể trường hợp góp vốn đầu tư vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận từ lãi trái phiếu Chính phủ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tổ chức kinh tế; b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn hình thức khác; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, kể cơng trình xây dựng hình thành tương lai; b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu sử dụng nhà ở, kể nhà hình thành tương lai; c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; d) Các khoản thu nhập khác nhận từ chuyển nhượng bất động sản hình thức Thu nhập chịu thuế khoản bao gồm khoản thu nhập từ việc uỷ quyền quản lý bất động sản mà người uỷ quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản có quyền người sở hữu bất động sản theo quy định pháp luật Thu nhập từ trúng thưởng tiền vật, bao gồm: a) Trúng thưởng xổ số; b) Trúng thưởng khuyến mại hình thức; c) Trúng thưởng hình thức cá cược, casino; d) Trúng thưởng trò chơi, thi có thưởng hình thức trúng thưởng khác Thu nhập từ quyền, bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền giống trồng; b) Thu nhập từ chuyển giao cơng nghệ: Bí kỹ thuật, kiến thức kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi công nghệ Thu nhập từ nhượng quyền thương mại theo quy định Luật thương mại Thu nhập từ thừa kế chứng khoán, phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản tài sản khác phải đăng ký sở hữu đăng ký sử dụng 10 Thu nhập từ nhận quà tặng chứng khoán, phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản tài sản khác phải đăng ký sở hữu đăng ký sử dụng Điều Thu nhập miễn thuế Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm nhà ở, cơng trình xây dựng hình thành tương lai theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cá nhân trường hợp người chuyển nhượng có nhà ở, quyền sử dụng đất Việt Nam Cá nhân chuyển nhượng có nhà ở, quyền sử dụng đất Việt Nam theo quy định Khoản phải đáp ứng điều kiện sau: a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất (bao gồm trường hợp có nhà cơng trình xây dựng gắn liền với đất đó); b)Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu 183 ngày; c) Nhà ở, quyền sử dụng đất chuyển nhượng toàn bộ; Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất Cá nhân có nhà ở, đất chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai tự chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác việc kê khai Trường hợp quan có thẩm quyền phát kê khai sai khơng miễn thuế bị xử lý theo quy định pháp luật Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất cá nhân Nhà nước giao đất trả tiền giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng bất động sản (bao gồm nhà ở, công trình xây dựng hình thành tương lai theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với Thu nhập hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thông thường Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định Khoản phải thỏa mãn điều kiện: a) Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản Đối với đánh bắt thủy sản phải có quyền sở hữu quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt trực tiếp tham gia đánh bắt thuỷ sản b) Thực tế cư trú địa phương nơi diễn hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định pháp luật cư trú 6 Thu nhập từ chuyển đổi đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao để sản xuất Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, tổ chức tín dụng, thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Thu nhập từ kiều hối Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm trả cao so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm theo quy định pháp luật 10 Tiền lương hưu Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện Cá nhân sinh sống, làm việc Việt Nam miễn thuế tiền lương hưu nước trả 11 Thu nhập từ học bổng, bao gồm: a) Học bổng nhận từ ngân sách nhà nước; b) Học bổng nhận từ tổ chức nước nước (bao gồm khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học tổ chức 12 Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước khoản bồi thường khác theo quy định pháp luật 13 Thu nhập nhận từ quỹ từ thiện quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập cơng nhận, hoạt động mục đích từ thiện, nhân đạo, khơng nhằm mục đích thu lợi nhuận 14 Thu nhập nhận từ nguồn viện trợ nước ngồi mục đích từ thiện, nhân đạo hình thức Chính phủ phi Chính phủ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Bộ Tài quy định thủ tục, hồ sơ xác định khoản thu nhập miễn thuế quy định Điều Điều Giảm thuế Người nộp thuế gặp khó khăn thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả nộp thuế xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại không vượt số thuế phải nộp Bộ Tài quy định thủ tục, hồ sơ việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân quy định Điều Chương II CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI THU NHẬP CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ Mục THU NHẬP TỪ KINH DOANH VÀ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CƠNG Điều Thu nhập tính thuế thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền cơng Thu nhập tính thuế thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công quy định Điều Điều 11 Nghị định trừ (-) khoản đây: a) Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện trừ khỏi thu nhập tính thuế quy định Khoản tối đa không triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) theo hướng dẫn Bộ Tài chính; Trường hợp cá nhân cư trú Việt Nam làm việc nước ngồi có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công nước ngồi tham gia đóng khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định quốc gia nơi cá nhân đóng loại bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trừ khoản phí bảo hiểm vào thu nhập chịu thuế xác định thu nhập tính thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công b) Các khoản giảm trừ gia cảnh quy định Điều 12 Nghị định này; c) Các khoản đóng góp vào Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học quy định Điều 13 Nghị định Thu nhập tính thuế cá nhân vừa có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cộng (+) thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trừ (-) khoản quy định Điểm a, b c Khoản Điều Điều Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế quy định Điều Nghị định trừ (-) khoản chi phí hợp lý quy định Điều Nghị định Điều Doanh thu tính thu nhập chịu thuế từ kinh doanh Doanh thu tính thu nhập chịu thuế từ kinh doanh toàn tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh kỳ tính thuế Thời điểm xác định doanh thu thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hồn thành cung ứng dịch vụ thời điểm lập hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền Doanh thu tính thu nhập chịu thuế số trường hợp quy định cụ thể sau: a) Doanh thu hàng hóa bán theo phương thức trả góp xác định theo giá bán hành hóa trả tiền lần không bao gồm tiền lãi trả chậm; b) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng xác định theo giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ loại tương đương thời điểm trao đổi, biếu tặng; c) Doanh thu hoạt động gia cơng hàng hóa tiền thu từ hoạt động gia công bao gồm tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ chi phí khác phục vụ cho việc gia cơng hàng hóa d) Doanh thu hoạt động cho thuê tài sản số tiền bên thuê trả kỳ theo hợp đồng thuê Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm doanh thu để tính thu nhập chịu thuế phân bổ cho số năm trả tiền trước xác định theo doanh thu trả tiền lần; đ) Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trường hợp khác Bộ Tài quy định Điều Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập chịu thuế từ kinh doanh Chi phí hợp lý quy định Điều phải khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cá nhân, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật Các khoản chi phí hợp lý trừ, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công, phụ cấp, khoản thù lao chi phí khác trả cho người lao động; Khơng tính vào chi phí hợp lý trừ khoản tiền lương, tiền công cá nhân chủ hộ kinh doanh b) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lượng, hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc tạo doanh thu, thu nhập chịu thuế kỳ tính theo mức tiêu hao hợp lý, giá thực tế xuất kho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tự xác định chịu trách nhiệm trước pháp luật; c) Chi phí khấu hao, tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mức trích khấu hao tài sản cố định xác định vào giá trị tài sản cố định thời gian trích khấu hao theo quy định Bộ Tài d) Chi phí trả lãi khoản tiền vay vốn sản xuất kinh doanh liên quan trực tiếp đến việc tạo doanh thu thu nhập chịu thuế; đ) Chi phí quản lý; e) Các khoản thuế, phí lệ phí, tiền thuê đất phải nộp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định pháp luật trừ thuế thu nhập cá nhân khoản thuế, phí, lệ phí thu khác khơng tính vào chi phí theo quy định pháp luật liên quan; g) Các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo thu nhập Bộ Tài quy định cụ thể chi phí hợp lý khác trừ tính thu nhập chịu thuế Điều 10 Thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế cá nhân kinh doanh chưa thực pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ Cá nhân kinh doanh chưa thực quy định pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ, khơng xác định doanh thu, chi phí thu nhập chịu thuế quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh Cá nhân kinh doanh hạch tốn doanh thu, khơng hạch tốn chi phí doanh thu tính thu nhập chịu thuế xác định theo quy định Điều Nghị định Thu nhập chịu thuế xác định theo mức ấn định quan thuế Bộ Tài quy định cụ thể việc ấn định doanh thu mức ấn định thu nhập chịu thuế doanh thu Điều 11 Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công xác định theo quy định Khoản Điều Nghị định Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thời điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người nộp thuế thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập Điều 12 Giảm trừ gia cảnh Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước tính thuế sau: Mức giảm trừ gia cảnh: a) Mức giảm trừ người nộp thuế triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); b) Mức giảm trừ cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ ni dưỡng 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng Trường hợp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định khoản Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân thực theo mức Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định để áp dụng cho kỳ tính thuế 10 Mỗi người phụ thuộc tính giảm trừ lần vào người nộp thuế năm tính thuế Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải ni dưỡng phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào người nộp thuế Đối tượng xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng quy định Khoản Điều sau: a) Con (bao gồm đẻ, nuôi hợp pháp, riêng vợ, riêng chồng) 18 tuổi; b) Con (bao gồm đẻ, nuôi hợp pháp, riêng vợ, riêng chồng) từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, khả lao động; c) Con (bao gồm đẻ, nuôi hợp pháp, riêng vợ, riêng chồng) học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể từ 18 tuổi trở lên học bậc học phổ thông mà khơng có thu nhập có thu nhập khơng vượt mức thu nhập quy định Khoản Điều này; d) Người độ tuổi lao động, người độ tuổi lao động theo quy định pháp luật bị khuyết tật, khơng có khả lao động mà khơng có thu nhập có thu nhập không vượt mức thu nhập quy định Khoản Điều này, bao gồm: - Vợ chồng người nộp thuế; - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) người nộp thuế; - Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng Mức thu nhập làm xác định người phụ thuộc áp dụng giảm trừ mức thu nhập bình quân tháng năm từ tất nguồn thu nhập không vượt 1.000.000 đồng Người nộp thuế tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác việc kê khai Bộ Tài quy định thủ tục, hồ sơ kê khai người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh quy định Điều Điều 13 Giảm trừ khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công giảm trừ khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo vào thu nhập chịu thuế, bao gồm: a) Khoản đóng góp vào tổ chức, sở chăm sóc, ni dưỡng trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già khơng nơi nương tựa; b) Khoản đóng góp vào Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học 11 Tổ chức, sở quỹ quy định Điểm a, b Khoản Điều phải quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập cơng nhận, hoạt động mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, khơng nhằm mục đích kinh doanh Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo phát sinh vào năm tính giảm trừ vào thu nhập chịu thuế năm đó, không chuyển trừ vào thu nhập chịu thuế năm tính thuế Điều 14 Biểu thuế lũy tiến phần Biểu thuế luỹ tiến phần áp dụng thu nhập tính thuế từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công Biểu thuế luỹ tiến phần quy định sau: Bậc Phần thu nhập tính thuế thuế/năm (triệu đồng) 1Đến 60 2Trên 60 đến 120 3Trên 120 đến 216 4Trên 216 đến 384 5Trên 384 đến 624 6Trên 624 đến 960 7Trên 960 Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Đến Trên đến 10 Trên 10 đến 18 Trên 18 đến 32 Trên 32 đến 52 Trên 52 đến 80 Trên 80 Thuế suất (%) 10 15 20 25 30 35 Mục THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Điều 15 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp xác định giá chuyển nhượng trừ (-) giá mua phần vốn chuyển nhượng chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập từ chuyển nhượng vốn Giá chuyển nhượng số tiền mà cá nhân nhận theo hợp đồng chuyển nhượng vốn Giá mua phần vốn chuyển nhượng trị giá phần vốn góp thời điểm chuyển nhượng vốn xác định tổng trị giá phần vốn góp ban đầu lần góp mua bổ sung Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập từ chuyển nhượng vốn khoản chi phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: a) Chi phí làm thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; b) Các khoản phí lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật; c) Các khoản chi phí khác Điều 16 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khốn 12 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán xác định giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng Giá bán chứng khoán xác định sau: a) Đối với chứng khoán giao dịch Sở Giao dịch chứng khoán giá chuyển nhượng thực tế Sở Giao dịch chứng khốn; b) Đối với chứng khốn khơng thuộc trường hợp quy định Điểm a Khoản giá thực tế chuyển nhượng ghi hợp đồng chuyển nhượng giá theo sổ sách kế toán đơn vị có chứng khốn chuyển nhượng thời điểm chuyển nhượng Giá mua chứng khoán xác định sau: a) Đối với chứng khoán giao dịch Sở Giao dịch chứng khoán giá thực mua Sở Giao dịch chứng khốn; b) Đối với chứng khốn khơng thuộc trường hợp quy định Điểm a Khoản giá thực tế mua ghi hợp đồng nhận chuyển nhượng giá theo sổ sách kế toán đơn vị có chứng khốn chuyển nhượng thời điểm mua Chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khốn khoản chi phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: a) Các loại phí liên quan đến chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng chứng khốn; b) Chi phí ủy thác chứng khốn; c) Các khoản chi phí khác Điều 17 Thuế suất Thuế suất thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp 20% thu nhập tính thuế lần chuyển nhượng Thuế suất thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 20% thu nhập tính thuế năm áp dụng trường hợp đối tượng nộp thuế, có chứng từ, xác định thu nhập tính thuế quy định Điều 16 Nghị định Đối với trường hợp khác trường hợp trên, áp dụng thuế suất 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán lần Mục THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Điều 18 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thu nhập tính thuế xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ (-) giá vốn chi phí hợp lý liên quan Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất xác định sau: 13 a) Giá chuyển nhượng giá thực tế ghi hợp đồng chuyển nhượng thời điểm chuyển nhượng; b) Trường hợp không xác định giá thực tế giá ghi hợp đồng chuyển nhượng thấp giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm chuyển nhượng giá chuyển nhượng xác định theo Bảng giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Giá vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất số trường hợp cụ thể xác định sau: a) Đối với đất có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất vào chứng từ thu tiền sử dụng đất; b) Đối với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng từ tổ chức, cá nhân vào giá ghi hợp đồng chuyển nhượng thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi mua); c) Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất giá trúng đấu giá; d) Đối với đất có nguồn gốc khơng thuộc trường hợp nêu Điểm a, Điểm b Điểm c Khoản vào hồ sơ thực nghĩa vụ tài với Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định giá vốn Chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khoản chi phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: a) Các loại phí, lệ phí theo quy định pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất; b) Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt (nếu có); c) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Điều 19 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản quyền sử dụng đất gắn với cơng trình xây dựng đất, kể cơng trình xây dựng hình thành tương lai Thu nhập tính thuế xác định giá chuyển nhượng trừ (-) giá vốn chi phí hợp lý liên quan Giá chuyển nhượng xác định cụ thể sau: a) Giá chuyển nhượng giá thực tế ghi hợp đồng chuyển nhượng thời điểm chuyển nhượng; b) Trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng giá chuyển nhượng ghi hợp đồng thấp giá Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá chuyển nhượng xác định sau: - Phần giá trị đất chuyển nhượng xác định theo Bảng giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm chuyển nhượng; 14 - Phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng cơng trình kiến trúc gắn liền với đất xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khơng có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà vào quy định Bộ Xây dựng phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng bản, giá trị lại thực tế cơng trình đất Đối với cơng trình xây dựng hình thành tương lai xác định vào tỷ lệ góp vốn tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá tính lệ phí trước bạ cơng trình xây dựng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quy định đơn giá áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình Bộ Xây dựng công bố, áp dụng thời điểm chuyển nhượng Giá vốn xác định vào giá ghi hợp đồng chuyển nhượng thời điểm mua Đối với trường hợp bất động sản khơng có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng vào hồ sơ thực nghĩa vụ tài với Nhà nước thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản Chi phí hợp lý liên quan khoản chi phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: a) Các loại phí, lệ phí theo quy định pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất; b) Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng; c) Chi phí sửa chữa, cải tạo cơng trình xây dựng đất; d) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng Điều 20 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng nhà Thu nhập tính thuế xác định giá bán trừ (-) giá mua chi phí hợp lý liên quan Giá bán giá thực tế chuyển nhượng, xác định theo giá thị trường ghi hợp đồng chuyển nhượng Trường hợp giá chuyển nhượng nhà ghi hợp đồng chuyển nhượng thấp giá tính lệ phí trước bạ nhà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng giá chuyển nhượng xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định Đối với chuyển nhượng nhà hình thành tương lai giá chuyển nhượng xác định tỷ lệ góp vốn tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá tính lệ phí trước bạ nhà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định Giá mua xác định vào giá ghi hợp đồng mua Đối với nhà khơng có nguồn gốc từ nhận chuyển nhương, mua lại vào hồ sơ 15 thực nghĩa vụ tài với Nhà nước thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà Chi phí liên quan khoản chi phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: a) Các loại phí, lệ phí theo quy định pháp luật liên quan đến cấp quyền sở hữu nhà; b) Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà; c) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng nhà Điều 21 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước xác định giá cho thuê lại trừ (-) giá thuê chi phí liên quan Giá cho thuê lại xác định vào giá thực tế ghi hợp đồng Trường hợp đơn giá cho thuê lại hợp đồng thấp giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm cho thuê lại giá cho thuê lại xác định theo bảng giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Giá thuê xác định vào hợp đồng thuê Chi phí liên quan khoản chi thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: a) Các loại phí, lệ phí theo quy định liên quan đến quyền thuê đất, thuê mặt nước; b) Các chi phí cải tạo đất, mặt nước; c) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến cho thuê lại Điều 22 Thuế suất Thuế suất thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 25% thu nhập tính thuế Trường hợp người nộp thuế không xác định hồ sơ để xác định giá vốn chi phí liên quan làm sở xác định thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 2% giá chuyển nhượng Mục THU NHẬP TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG Điều 23 Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, bao gồm: Bất động sản, tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, kể chứng khoán, phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh vượt 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận theo lần phát sinh 16 Việc xác định thu nhập tính thuế loại tài sản nhận thừa kế, quà tặng phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường thời điểm phát sinh thu nhập, đó: a) Đối với chứng khốn tài sản nhận thừa kế, nhận quà tặng: - Thu nhập tính thuế xác định theo giá tham chiếu Sở Giao dịch chứng khoán ngày nhận thừa kế, nhận quà tặng ngày gần trước đó; - Đối với chứng khốn chưa giao dịch Sở Giao dịch chứng khốn, thu nhập tính thuế xác định vào giá trị ghi sổ sách kế tốn cơng ty có chứng khoán ngày nhận thừa kế, nhận quà tặng ngày gần trước đó; b) Đối với phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh: Căn vào trị giá phần vốn ghi sổ sách tổ chức kinh tế, sở kinh doanh thời điểm nhận thừa kế, nhận quà tặng ngày gần trước đó; c) Đối với bất động sản: - Phần trị giá đất xác định theo Bảng giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm nhận thừa kế, nhận quà tặng; - Phần trị giá nhà, kết cấu hạ tầng cơng trình kiến trúc gắn liền với đất xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà vào quy định Bộ Xây dựng phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng bản; giá trị lại thực tế cơng trình đất d) Đối với tài sản khác: Căn vào giá tính lệ phí trước bạ tài sản tài sản loại (nếu có) Điều 24 Thời điểm xác định thu nhập tính thuế Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản nhận thừa kế Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ quà tặng thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quà tặng nhận Điều 25 Thuế suất Thuế suất thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10% thu nhập tính thuế Mục THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG Điều 26 Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng thời điểm xác định thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng theo quy định Điều 15 Luật thuế thu nhập cá nhân Tổ 17 chức trả thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng trước trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng Trường hợp tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino khơng xác định thu nhập chịu thuế cá nhân trúng thưởng để khấu trừ thuế thực nộp thuế thay cho người trúng thưởng theo mức ấn định tổng số tiền trả lại cho cá nhân Căn quy định pháp luật quản lý thuế, Bộ Tài quy định mức ấn định tổng số tiền trả lại cho cá nhân quy định Điều Chương III QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Điều 27 Đăng ký thuế, cấp mã số thuế Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực đăng ký thuế để quan thuế cấp mã số thuế cho thân cho người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thực đăng ký thuế để quan thuế cấp mã số thuế Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp mã số thuế trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành tiếp tục sử dụng mã số Điều 28 Khấu trừ thuế Khấu trừ thuế việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập người nộp thuế trước trả thu nhập Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế: a) Thu nhập cá nhân không cư trú, bao gồm trường hợp không diện Việt Nam; b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, kể tiền thù lao từ hoạt động môi giới; c) Thu nhập cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; d) Thu nhập từ đầu tư vốn; đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn cá nhân khơng cư trú, chuyển nhượng chứng khốn; e) Thu nhập từ trúng thưởng; g) Thu nhập từ quyền; h) Thu nhập từ nhượng quyền thương mại Bộ Tài quy định cụ thể trường hợp khấu trừ thuế, mức phương pháp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân quy định Điều Điều 29 Các trường hợp không thực khấu trừ thuế 18 Không thực khấu trừ thuế đối với: a) Thu nhập từ kinh doanh cá nhân cư trú; b) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp cá nhân cư trú; d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng cá nhân Các trường hợp quy định Khoản Điều này, người nộp thuế trực tiếp khai thuế, nộp thuế với quan Thuế Điều 30 Khai thuế, nộp thuế, toán thuế thu nhập cá nhân Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực khấu trừ thuế cá nhân có thu nhập chịu thuế theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm thực khai thuế, nộp thuế, toán thuế sau: Khai thuế, nộp thuế theo tháng áp dụng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực khấu trừ thuế khoản thu nhập quy định Khoản Điều 28 Nghị định mà tổng số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ hàng tháng theo loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp đối tượng khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quý Khai thuế, nộp thuế theo quý áp dụng đối với: a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực khấu trừ thuế khoản thu nhập quy định Khoản Điều 28 Nghị định không thuộc diện khai thuế, nộp thuế theo tháng quy định Khoản Điều này; b) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh; c) Thu nhập từ tiền lương, tiền cơng trả từ nước ngồi tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh quán Việt Nam trả chưa thực khấu trừ thuế Khai, nộp thuế theo lần phát sinh áp dụng đối với: a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; b) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn cá nhân cư trú; c) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng; d) Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh quan thuế cấp hoá đơn lẻ; đ) Thu nhập phát sinh nước cá nhân cư trú, trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công; e) Thu nhập phát sinh Việt Nam nhận thu nhập nước ngồi cá nhân khơng cư trú, trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công Khai thuế, nộp thuế theo năm: áp dụng cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo quy định Khoản Điều 10 Nghị định 19 Khai toán thuế Tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh; cá nhân cư trú chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo mức thuế suất 20% thu nhập có trách nhiệm khai toán thuế năm, trừ trường hợp sau: a) Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ số thuế tạm nộp hàng q mà khơng có u cầu hoàn thuế bù trừ thuế vào kỳ sau; b) Cá nhân, hộ kinh doanh có nguồn thu nhập từ kinh doanh thực nộp thuế theo quy định Khoản Điều 10 Nghị định này; c) Cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ việc cho thuê nhà, quyền sử dụng đất thực nộp thuế theo kê khai nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê; d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền cơng phát sinh thường xuyên đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai nơi khác bình quân tháng năm không 10 triệu đồng đơn vị chi trả khấu trừ thuế nguồn nhu cầu khơng tốn thuế phần thu nhập này; đ) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền cơng có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình qn tháng năm khơng q 20 triệu đồng nộp thuế nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê khơng có nhu cầu khơng tốn thuế phần thu nhập Cá nhân uỷ quyền cho đơn vị chi trả thu nhập toán thuế thay trường hợp cá nhân có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh đơn vị ngồi nguồn tiền lương, tiền cơng phát sinh đơn vị, cá nhân có thêm thu nhập khác quy định Điểm d, Điểm đ Khoản Điều Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, toán thuế trường hợp nêu Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản Khoản Điều thực theo quy định pháp luật quản lý thuế Điều 31 Trách nhiệm khấu trừ, khai thuế, công bố thông tin tổ chức trả thu nhập, tổ chức nơi cá nhân chuyển nhượng vốn, tổ chức lưu ký, phát hành chứng khoán, tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ nhà thầu nước ngồi khơng hoạt động Việt Nam Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế trả thu nhập cho cá nhân sau: a) Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền cơng cá nhân có ký hợp đồng lao động: Hàng tháng tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế cá nhân vào thu nhập tính thuế tháng biểu thuế luỹ tiến phần; tạm tính giảm trừ gia cảnh theo khai người nộp thuế để tính số thuế phải nộp tháng, thực khấu trừ thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật việc khai tạm tính giảm trừ gia cảnh Tổ chức, cá nhân trả thu nhập 20 thực khai thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định Khoản 1, Khoản Điều 30 Nghị định theo quy định pháp luật quản lý thuế b) Đối với khoản tiền công, tiền chi khác cho cá nhân không ký hợp đồng lao động: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% số thu nhập trả cho cá nhân Cá nhân có thu nhập tạm khấu trừ thuế quy định Khoản khai thuế theo tháng Bộ Tài quy định mức thu nhập làm sở khấu trừ thuế, tạm khấu trừ theo tỷ lệ quy định Điểm Cơng ty chứng khốn, ngân hàng thương mại nơi cá nhân lưu ký chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khốn có trách nhiệm khấu trừ thuế chuyển nhượng chứng khoán theo mức 0,1% giá bán chứng khoán lần, kể trường hợp nộp thuế theo mức thuế suất 20% thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định Khoản Điều 17 Nghị định Doanh nghiệp nơi cá nhân có phần vốn góp chuyển nhượng có trách nhiệm yêu cầu cá nhân cung cấp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ thuế phần vốn chuyển nhượng trước làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn danh sách cổ đông Trường hợp doanh nghiệp thực thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn danh sách cổ đông trường hợp chuyển nhượng vốn mà khơng có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn hồn thành nghĩa vụ thuế doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho cá nhân Tổ chức thành lập hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau gọi tắt bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ nhà thầu nước ngồi mà nhà thầu có ký hợp đồng lao động với người nước làm việc Việt Nam bên Việt Nam có trách nhiệm thơng báo cho nhà thầu nước nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân người lao động nước trách nhiệm cung cấp thông tin người lao động nước ngoài, gồm: Danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho quan thuế chậm trước ngày kể từ ngày cá nhân nước bắt đầu làm việc Việt Nam Điều 32 Hoàn thuế Cá nhân hoàn thuế trường hợp quy định Khoản Điều Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007 có yêu cầu hoàn thuế Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thực theo quy định pháp luật quản lý thuế Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 33 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2013 21 Nghị định thay Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Điều Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 85/2007/NĐCP ngày 25 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP Điều 34 Tổ chức thực Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - VP BCĐ TW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - VPCP: BTCN, PCN, Cổng TTĐT, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b) TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG (đã ký) Nguyễn Tấn Dũng 22 ... ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định khoản Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân thực theo mức Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định để áp dụng... phần vốn góp thời điểm chuyển nhượng vốn xác định tổng trị giá phần vốn góp ban đầu lần góp mua bổ sung Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập từ chuyển nhượng vốn khoản chi phí thực tế phát... trừ thuế cá nhân có thu nhập chịu thuế theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm thực khai thuế, nộp thuế, toán thuế sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: 65 2013 ND CP sua doi bo sung TNCN , 65 2013 ND CP sua doi bo sung TNCN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay