KIẾN THỨC CHUNGx3

17 24 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 10:08

... chịu trách nhiệm đạo việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý kiến thông báo với nhân dân tiếp thu ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình... nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân địa bàn cấp xã Cung cấp tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân Tiếp thu ý kiến nhân dân nội dung đưa lấy ý kiến Trường hợp quan có thẩm... b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Trường hợp tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình việc biểu thực hình thức giơ tay bỏ phiếu kín; hình thức biểu hội nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC CHUNGx3 , KIẾN THỨC CHUNGx3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay