KIẾN THỨC CHUNGx3

17 11 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 10:08

NGHỊ ĐỊNH 112 VỀ CÔNG CHỨC XÃ PHƯỜNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định về: tiêu chuẩn; tuyển dụng; điều động, tiếp nhận, trình tự thủ tục đánh giá; việc thủ tục nghỉ hưu; xử lý kỷ luật; quản lý công chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) Điều Đối tượng áp dụng Nghị định áp dụng công chức cấp xã quy định khoản khoản Điều 61 Luật Cán bộ, công chức Điều Tiêu chuẩn chung Đối với cơng chức Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - thị mơi trường (đối với phường, thị trấn) Địa - nơng nghiệp - xây dựng môi trường (đối với xã), Tài - kế tốn, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội: a) Hiểu biết lý luận trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; b) Có lực tổ chức vận động nhân dân địa phương thực có hiệu chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; c) Có trình độ văn hóa trình độ chun mơn, nghiệp vụ phù hợp u cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ lực sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ giao; d) Am hiểu tôn trọng phong tục, tập quán cộng đồng dân cư địa bàn công tác Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Cơng an xã: ngồi tiêu chuẩn quy định khoản Điều phải có khả phối hợp với đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân lực lượng khác địa bàn tham gia xây dựng quốc phòng tồn dân thực số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, trị, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ Đảng, quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, tài sản Nhà nước Điều Tiêu chuẩn cụ thể Tiêu chuẩn cụ thể công chức cấp xã theo chức danh Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực quy định Đối với công chức xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiêu chuẩn trình độ văn hóa trình độ chun mơn, nghiệp vụ thấp cấp trình độ Điều Căn tuyển dụng Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh số lượng công chức cấp xã theo chức danh Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) giao Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã hàng năm theo chức danh, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) để phê duyệt tổ chức tuyển dụng theo quy định Nghị định Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã phải nêu rõ số lượng chức danh công chức cấp xã giao, số lượng công chức có số lượng cơng chức thiếu so với số giao theo chức danh, điều kiện đăng ký dự tuyển theo chức danh công chức cấp xã Điều Điều kiện đăng ký dự tuyển Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực theo quy định Điều 36 Luật Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân cấp xã xác định điều kiện khác quy định điểm g khoản Điều 36 Luật Cán bộ, công chức bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cần tuyển kế hoạch tuyển dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước tuyển dụng Ngoài điều kiện đăng ký dự tuyển quy định khoản Điều này, chức danh Chỉ huy trưởng Quân cấp xã, Trưởng Công an xã phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định Điều Nghị định Điều Phương thức tuyển dụng Đối với chức danh Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) Địa - nơng nghiệp - xây dựng mơi trường (đối với xã), Tài - kế tốn, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội: a) Thực việc tuyển dụng thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều Điều 21 Nghị định này; b) Đối với xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thực việc tuyển dụng thông qua xét tuyển Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã: Thực việc xét tuyển bổ nhiệm người có đủ điều kiện theo quy định khoản Điều Nghị định Việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã thực theo quy định Luật Dân quân tự vệ Pháp lệnh Công an xã Điều Ưu tiên tuyển dụng Đối tượng điểm ưu tiên thi tuyển xét tuyển công chức: a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng sách thương binh: cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển xét tuyển; b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác yếu chuyển ngành, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng sách thương binh, người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng năm 1945 trở trước), đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động: cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển xét tuyển; c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nơng thơn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển xét tuyển Trường hợp người dự thi tuyển dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định khoản Điều cộng điểm ưu tiên cao vào kết thi tuyển theo quy định khoản Điều 12 Nghị định kết xét tuyển theo quy định khoản Điều 15 Nghị định Điều Thẩm quyền tuyển dụng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định Nghị định Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt tuyển dụng công chức cấp xã quy định Điều 21 Nghị định Căn số lượng người đăng ký dự tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định việc thành lập Hội đồng thi tuyển Hội đồng xét tuyển (Hội đồng thi tuyển, Hội đồng xét tuyển sau gọi chung Hội đồng tuyển dụng) Trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng Phòng Nội vụ cấp huyện báo cáo Sở Nội vụ cấp tỉnh, sau có ý kiến thống Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực việc tuyển dụng công chức cấp xã Khi tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã phải thành lập Ban giúp việc theo quy định khoản Điều 10 Nghị định Điều 10 Hội đồng tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng công chức có 05 07 thành viên, bao gồm: a) Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; b) Phó Chủ tịch Hội đồng Trưởng Phòng Nội vụ; c) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng công chức thuộc Phòng Nội vụ; d) Một ủy viên cơng chức Sở Nội vụ Giám đốc Sở Nội vụ cử; đ) Các ủy viên khác đại diện lãnh đạo số quan chun mơn cấp huyện có liên quan Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu theo đa số, có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: a) Thành lập Ban giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi trường hợp tổ chức thi tuyển, Ban kiểm tra sát hạch trường hợp tổ chức xét tuyển, Ban phúc khảo; b) Tổ chức thu phí dự tuyển sử dụng theo quy định; c) Tổ chức chấm thi xét tuyển; d) Chậm sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức chấm thi xong xét tuyển xong, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kết thi tuyển xét tuyển để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét định công nhận kết thi tuyển xét tuyển; đ) Giải khiếu nại, tố cáo trình tổ chức thi tuyển xét tuyển Điều 11 Các mơn thi hình thức thi Mơn kiến thức chung: thi viết 01 thời gian 120 phút hệ thống trị, tổ chức máy Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội; quản lý hành nhà nước; chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 thời gian 120 phút thi trắc nghiệm 01 thời gian 30 phút nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu chức danh công chức cần tuyển dụng Mơn tin học văn phòng: thi thực hành máy thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu chức danh công chức cần tuyển dụng Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã có tốt nghiệp từ trung cấp chun ngành cơng nghệ thơng tin trở lên miễn thi mơn tin học văn phòng Điều 12 Cách tính điểm Bài thi chấm theo thang điểm 100 Điểm mơn thi tính sau: a) Mơn kiến thức chung: tính hệ số 1; b) Mơn nghiệp vụ chun ngành: thi viết tính hệ số 2; thi trắc nghiệm tính hệ số 1; c) Mơn tin học văn phòng: tính hệ số khơng tính vào tổng số điểm thi Kết thi tuyển tổng số điểm thi môn kiến thức chung môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo quy định điểm a điểm b khoản Điều cộng với điểm ưu tiên quy định Điều Nghị định Điều 13 Xác định người trúng tuyển kỳ thi tuyển Người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức phải có đủ điều kiện sau đây: a) Có đủ thi mơn thi; b) Có điểm thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể điểm thi môn tin học văn phòng khơng miễn thi điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2); c) Có kết thi tuyển cao lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp phạm vi tiêu tuyển dụng chức danh công chức Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết thi tuyển chức danh công chức cần tuyển dụng xác định người trúng tuyển sau: người có điểm thi viết mơn nghiệp vụ chuyên ngành cao người trúng tuyển; điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành người có điểm thi trắc nghiệm mơn nghiệp vụ chuyên ngành cao người trúng tuyển; chưa xác định người trúng tuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định người trúng tuyển Người không trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức không bảo lưu kết thi tuyển cho kỳ thi tuyển lần sau Điều 14 Nội dung xét tuyển Đối với chức danh Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) Địa - nơng nghiệp - xây dựng mơi trường (đối với xã), Tài - kế tốn, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội: a) Xét kết học tập người dự tuyển; b) Phỏng vấn trình độ chun mơn, nghiệp vụ người dự tuyển Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã: xét điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định khoản Điều Nghị định này, khơng thực tính điểm theo quy định Điều 15 Nghị định Điều 15 Cách tính điểm Điểm học tập xác định trung bình cộng kết mơn học tồn trình học tập người dự xét tuyển trình độ chun mơn, nghiệp vụ theo u cầu chức danh công chức dự tuyển, quy đổi theo thang điểm 100 tính hệ số 2 Điểm tốt nghiệp xác định trung bình cộng kết thi tốt nghiệp điểm bảo vệ luận văn người dự xét tuyển, quy đổi theo thang điểm 100 tính hệ số 3 Điểm vấn tính theo thang điểm 100 tính hệ số Kết xét tuyển tổng số điểm điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm vấn tính theo quy định khoản 1, Điều điểm ưu tiên theo quy định Điều Nghị định Trường hợp người dự xét tuyển có trình độ đào tạo cao so với trình độ đào tạo theo yêu cầu chức danh công chức cần tuyển dụng, Hội đồng xét tuyển kết học tập hồ sơ người dự tuyển điểm vấn để tính điểm theo quy định khoản 1, Điều Điều 16 Xác định người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức Người trúng tuyển kỳ xét tuyển chức danh công chức quy định khoản Điều 14 Nghị định phải có đủ điều kiện sau đây: a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp điểm vấn, loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm học tập chưa nhân hệ số 2); b) Có kết xét tuyển cao lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp phạm vi tiêu tuyển dụng chức danh cơng chức Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết xét tuyển chức danh công chức cần tuyển dụng xác định người trúng tuyển sau: người có kết điểm học tập cao người trúng tuyển; kết điểm học tập người có kết điểm tốt nghiệp cao người trúng tuyển; chưa xác định người trúng tuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định người trúng tuyển Người trúng tuyển kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân cấp xã, Trưởng Công an xã người đạt điều kiện đăng ký dự tuyển quy định khoản Điều Nghị định theo đề nghị Chỉ huy trưởng Ban huy Quân cấp huyện (nếu tuyển Chỉ huy trưởng Quân cấp xã) Trưởng Công an cấp huyện (nếu tuyển Trưởng Công an xã) Người không trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức không bảo lưu kết xét tuyển cho kỳ xét tuyển lần sau Điều 17 Thông báo tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo công khai đài phát thanh, trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp huyện niêm yết công khai trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân cấp huyện trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh công chức cần tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ người đăng ký dự tuyển, thời gian thi tuyển, xét tuyển đăng 03 số báo liên tiếp cấp tỉnh Thời hạn nhận hồ sơ người đăng ký dự tuyển 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai phương tiện thông tin đại chúng Chậm 07 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển xét tuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển niêm yết công khai trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân cấp huyện trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng Điều 18 Tổ chức tuyển dụng Khi hết thời hạn nhận hồ sơ người đăng ký dự tuyển, chậm 10 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển xét tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định việc thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức tuyển dụng Trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã phạm vi quản lý cấp huyện 20 người khơng phải thành lập Hội đồng tuyển dụng; Phòng Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực việc tuyển dụng theo quy định khoản Điều Nghị định Điều 19 Thông báo kết tuyển dụng Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo kết thi tuyển xét tuyển Hội đồng tuyển dụng Phòng Nội vụ cấp huyện (trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng), Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo công khai trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp huyện niêm yết công khai kết thi tuyển xét tuyển trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân cấp huyện trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng; gửi thông báo kết thi tuyển xét tuyển văn tới người dự tuyển theo địa mà người dự tuyển đăng ký Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết thi tuyển xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết thi tuyển xét tuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo theo quy định khoản Sau thực quy định khoản khoản Điều này, Hội đồng tuyển dụng Phòng Nội vụ cấp huyện (trường hợp khơng thành lập Hội đồng tuyển dụng) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết tuyển dụng công chức; đồng thời gửi thông báo công nhận kết trúng tuyển văn tới người dự tuyển theo địa mà người dự tuyển đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến nhận định tuyển dụng Điều 20 Thời hạn định tuyển dụng nhận việc Đối với chức danh Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - thị môi trường (đối với phường, thị trấn) Địa - nơng nghiệp - xây dựng mơi trường (đối với xã), Tài - kế tốn, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội: Căn thông báo công nhận kết trúng tuyển quy định khoản Điều 19 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định tuyển dụng công chức cấp xã Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã: Căn thông báo công nhận kết trúng tuyển quy định khoản Điều 19 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định: a) Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân cấp xã theo đề nghị văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau thống với Chỉ huy trưởng Ban huy Quân cấp huyện; b) Bổ nhiệm Trưởng Công an xã theo đề nghị văn Trưởng Công an cấp huyện sau thống với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trong thời hạn chậm 30 ngày, kể từ ngày có định tuyển dụng, người tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến quan nhận việc, trừ trường hợp định tuyển dụng quy định thời hạn khác Trường hợp người tuyển dụng vào cơng chức có lý đáng mà khơng thể đến nhận việc phải làm đơn xin gia hạn trước kết thúc thời hạn nêu trên, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện Thời gian xin gia hạn không 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc quy định khoản Trường hợp người tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc sau thời hạn quy định khoản Điều Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định hủy bỏ định tuyển dụng công chức cấp xã Điều 21 Trường hợp đặc biệt tuyển dụng Căn điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định Điều Nghị định yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển trường hợp đặc biệt sau: a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên nước đạt loại trở lên nước ngồi có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng; b) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng yêu cầu chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng Trường hợp người tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định Nghị định này, có thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội lần, bố trí chức danh theo chuyên ngành đào tạo theo chun mơn nghiệp vụ trước đảm nhiệm thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tính để làm xếp lương phù hợp với chức danh công chức tuyển dụng (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định), thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đứt quãng cộng dồn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận trường hợp quy định khoản Điều xếp lương trường hợp quy định khoản Điều phải báo cáo có ý kiến chấp thuận văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo kết văn việc thực Điều phạm vi quản lý với Bộ Nội vụ để theo dõi, kiểm tra Điều 22 Chế độ người tập Người tuyển dụng vào công chức cấp xã phải thực chế độ tập để làm quen với môi trường công tác, tập làm công việc chức danh công chức tuyển dụng Thời gian tập chế độ hưởng thời gian tập thực theo quy định điểm c khoản Điều Nghị định số 92/2009/NĐCP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã Nội dung tập sự: a) Nắm vững quy định Luật Cán bộ, công chức quyền, nghĩa vụ công chức, việc công chức không làm; nắm vững cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công tác chức trách, nhiệm vụ chức danh công chức tuyển dụng; b) Trau dồi kiến thức kỹ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu chức danh công chức tuyển dụng; c) Tập giải quyết, thực công việc chức danh công chức tuyển dụng Không thực chế độ tập đối với: a) Các trường hợp có thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc lớn thời gian tập quy định khoản Điều này; b) Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã Điều 23 Hướng dẫn tập Chậm sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày công chức đến nhận việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải cử người chuyên môn, nghiệp vụ người có lực kinh nghiệm chun mơn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập nắm vững tập làm công việc theo yêu cầu nội dung tập quy định khoản Điều 22 Nghị định Điều 24 Chế độ, sách người hướng dẫn tập Người phân công hướng dẫn tập hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu chung thời gian hướng dẫn tập Điều 25 Công nhận người hoàn thành chế độ tập Khi hết thời gian tập sự, người tập phải báo cáo kết tập văn bản; người hướng dẫn tập phải nhận xét, đánh giá kết tập người tập văn bản, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá phẩm chất trị, đạo đức kết cơng việc người tập Trường hợp người tập đạt u cầu chức danh cơng chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện người có thẩm quyền theo phân cấp quản lý công chức địa phương định công nhận hết thời gian tập xếp lương cho công chức tuyển dụng Điều 26 Hủy bỏ định tuyển dụng người tập Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trường hợp người tập không đáp ứng yêu cầu chức danh công chức tập bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên thời gian tập Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện người có thẩm quyền theo phân cấp quản lý công chức địa phương định hủy bỏ định tuyển dụng trường hợp quy định khoản Điều Người tập bị hủy bỏ định tuyển dụng Ủy ban nhân dân cấp xã trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hưởng (nếu có) tiền tàu xe nơi cư trú Điều 27 Điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn đến làm việc xã, phường, thị trấn khác Đối với cơng chức Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - thị mơi trường (đối với phường, thị trấn) Địa - nông nghiệp - xây dựng môi trường (đối với xã), Tài - kế tốn, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội: a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn sang làm việc xã, phường, thị trấn khác đơn vị hành cấp huyện; b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (giữa 02 đơn vị cấp huyện cấp tỉnh) định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn cấp huyện chuyển sang làm việc xã, phường, thị trấn cấp huyện khác; c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, định việc điều động, tiếp nhận cơng chức cấp xã ngồi tỉnh từ tỉnh khác đến sau có ý kiến văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã: a) Điều động, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Quân cấp xã thực theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định việc điều động, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Quân cấp xã theo phân cấp quản lý công chức địa phương; b) Điều động công chức Trưởng Công an xã thực sau Trưởng Công an huyện yêu cầu, nhiệm vụ, trao đổi, thống với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện điều động Trưởng Công an xã 3 Chế độ, sách cơng chức cấp xã điều động, tiếp nhận Công chức điều động, tiếp nhận đến làm việc xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hưởng chế độ, sách ưu đãi theo quy định pháp luật Điều 28 Trình tự, thủ tục đánh giá công chức Đối với công chức Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) Địa - nơng nghiệp - xây dựng mơi trường (đối với xã), Tài - kế tốn, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội: a) Công chức tự đánh giá kết công tác theo nhiệm vụ giao; b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhận xét kết tự đánh giá công chức, đánh giá ưu, nhược điểm công chức công tác; c) Tập thể công chức Ủy ban nhân dân cấp xã họp tham gia góp ý kiến Ý kiến góp ý lập thành biên thông qua họp; d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận định xếp loại công chức họp đánh giá công chức hàng năm Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã: a) Công chức tự đánh giá kết công tác theo nhiệm vụ giao tự nhận xét ưu, nhược điểm công tác; b) Tập thể Ban Chỉ huy Quân cấp xã, Công an xã công chức Ủy ban nhân dân cấp xã họp tham gia góp ý Ý kiến góp ý lập thành biên thông qua họp; c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá, định xếp loại công chức thông báo đến công chức sau tham khảo ý kiến góp ý văn Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân cấp huyện (đối với Chỉ huy trưởng Quân cấp xã), Trưởng Công an huyện (đối với Trưởng Công an xã) Điều 29 Thôi việc Công chức cấp xã hưởng chế độ việc trường hợp sau: a) Theo nguyện vọng Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý; b) Do 02 năm liên tiếp khơng hồn thành nhiệm vụ theo quy định khoản Điều 58 Luật Cán bộ, công chức; c) Chỉ huy trưởng Quân cấp xã, Trưởng Cơng an xã, ngồi trường hợp quy định điểm a điểm b khoản Điều này, bị xử lý kỷ luật hình thức giáng chức, cách chức mà không xếp chức danh cơng chức khác cấp xã giải chế độ việc thời hạn 30 ngày kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực thi hành Thủ tục giải việc, trợ cấp thơi việc, thời gian làm việc tính trợ cấp việc, chế độ bảo hiểm xã hội việc công chức cấp xã áp dụng theo quy định điều 4, 5, Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2010 Chính phủ quy định thơi việc thủ tục nghỉ hưu công chức (sau viết tắt Nghị định số 46/2010/NĐ-CP) Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã thơi việc, ngồi chế độ thơi việc hưởng theo quy định Nghị định số 46/2010/NĐ-CP hưởng chế độ việc khác quy định Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2010 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Dân quân tự vệ, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Công an xã Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thơi việc cơng chức cấp xã bố trí dự toán chi hoạt động thường xuyên Ủy ban nhân dân cấp xã cấp có thẩm quyền giao hàng năm Điều 30 Thủ tục nghỉ hưu Thời điểm nghỉ hưu: Việc xác định thời điểm nghỉ hưu thời điểm nghỉ hưu lùi công chức cấp xã thực theo quy định Điều Nghị định số 46/2010/NĐ-CP Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định Thông báo nghỉ hưu định nghỉ hưu công chức cấp xã: a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo văn thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cho cơng chức trước 06 tháng; định cho công chức cấp xã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí trước 03 tháng, tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định khoản Điều Mẫu thông báo định nghỉ hưu thực theo Phụ lục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP b) Căn định nghỉ hưu quy định điểm a khoản này, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành thủ tục theo quy định để công chức cấp xã hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nghỉ hưu c) Công chức cấp xã nghỉ hưu phải có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu công việc làm cho người phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi định nghỉ hưu Điều 31 Nguyên tắc, hành vi, trường hợp chưa xem xét kỷ luật miễn trách nhiệm kỷ luật Nguyên tắc xử lý kỷ luật, hành vi bị xử lý kỷ luật, trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật, trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật công chức cấp xã thực theo quy định điều 2, 3, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2011 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật công chức (sau viết tắt Nghị định số 34/2011/NĐ-CP) Điều 32 Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật công chức cấp xã thực theo quy định Điều Điều Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Điều 33 Các hình thức kỷ luật Áp dụng công chức Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) Địa - nơng nghiệp - xây dựng mơi trường (đối với xã), Tài - kế tốn, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Hạ bậc lương; d) Buộc việc Áp dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Hạ bậc lương; d) Giáng chức; đ) Cách chức; e) Buộc việc Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã, trường hợp vi phạm pháp luật bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức cách chức mà không xếp chức danh công chức khác cấp xã đồng thời giải chế độ thơi việc Điều 34 Khiển trách Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng cơng chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Có thái độ hách dịch, cửa quyền gây khó khăn, phiền hà quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thi hành công vụ; Khơng thực nhiệm vụ giao mà khơng có lý đáng; Gây đồn kết quan, tổ chức nơi công tác; Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến 05 ngày làm việc tháng; Sử dụng tài sản công trái pháp luật; Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến cơng chức Điều 35 Cảnh cáo Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; Sử dụng thông tin, tài liệu quan, tổ chức nơi công tác để vụ lợi; Không chấp hành định điều động, phân công công tác quan, tổ chức có thẩm quyền; Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để tham gia đào tạo, bồi dưỡng; Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến 07 ngày làm việc tháng; Sử dụng trái phép chất ma túy bị quan công an thông báo quan, tổ chức nơi công tác; Bị phạt tù cho hưởng án treo cải tạo không giam giữ công chức cấp xã không giữ chức danh Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã; Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến công chức thành khẩn kiểm điểm trình xem xét xử lý kỷ luật, khắc phục hậu Điều 36 Hạ bậc lương Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Không thực nhiệm vụ chun mơn giao mà khơng có lý đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung quan, tổ chức nơi công tác; Lợi dụng vị trí cơng tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi; Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến công chức, khắc phục hậu Điều 37 Giáng chức Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng công chức giữ chức danh Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Cơng an xã có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Khơng hồn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân công mà khơng có lý đáng, để xảy hậu nghiêm trọng; Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến công chức thành khẩn kiểm điểm trình xem xét xử lý kỷ luật; Để xảy hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng phạm vi phụ trách mà khơng có biện pháp ngăn chặn Điều 38 Cách chức Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng công chức cấp xã giữ chức danh Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Cơng an xã có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để bổ nhiệm chức vụ; Khơng hồn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân cơng mà khơng có lý đáng, kể xảy hậu nghiêm trọng; Bị phạt tù cho hưởng án treo cải tạo không giam giữ; Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến công chức Điều 39 Buộc thơi việc Hình thức kỷ luật buộc việc áp dụng công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Bị phạt tù mà không hưởng án treo; Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để tuyển dụng; Nghiện ma túy có xác nhận quan ý kiến có thẩm quyền; Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên tháng từ 20 ngày làm việc trở lên năm mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo văn 03 lần liên tiếp; Vi phạm mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến công chức Điều 40 thẩm quyền xử lý kỷ luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành xử lý kỷ luật định hình thức kỷ luật công chức cấp xã Đối với công chức cấp xã chuyển cơng tác phát có hành vi vi phạm pháp luật mà thời hiệu quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công chức trước tiến hành xử lý kỷ luật, định hình thức kỷ luật gửi hồ sơ, định kỷ luật quan quản lý công chức Nếu quan trước giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách người có trách nhiệm liên quan phải bàn giao hồ sơ để quan quản lý công chức thực việc xử lý kỷ luật Điều 41 Tổ chức họp kiểm điểm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức họp để cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật tự kiểm điểm nhận hình thức kỷ luật Thành phần dự họp gồm đại diện lãnh đạo cấp ủy, quyền, đại diện tổ chức trị - xã hội có liên quan tồn thể cơng chức Ủy ban nhân dân cấp xã Biên họp kiểm điểm gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Các nội dung khác liên quan đến việc tổ chức họp kiểm điểm công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật thực theo quy định khoản khoản Điều 16 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Điều 42 Hội đồng kỷ luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn việc áp dụng hình thức kỷ luật cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp quy định khoản Điều Không thành lập Hội đồng kỷ luật trường hợp cơng chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật bị phạt tù mà không hưởng án treo Nguyên tắc làm việc giải thể Hội đồng kỷ luật thực theo quy định khoản khoản Điều 17 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Điều 43 Thành phần Hội đồng kỷ luật Hội đồng kỷ luật cơng chức cấp xã có 05 thành viên, bao gồm: a) Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; b) Một ủy viên Hội đồng đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động cấp huyện; c) Một ủy viên Hội đồng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có cơng chức bị xem xét xử lý kỷ luật; d) Một ủy viên Hội đồng đại diện lãnh đạo Phòng chuyên môn cấp huyện trực tiếp quản lý chuyên môn, nghiệp vụ công chức cấp xã bị xem xét xử lý kỷ luật đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân cấp huyện trường hợp công chức vi phạm Chỉ huy trưởng Quân cấp xã, đại diện lãnh đạo Công an huyện trường hợp công chức vi phạm Trưởng Công an xã; đ) Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ cấp huyện Khơng cử người có quan hệ gia đình cha, mẹ, pháp luật thừa nhận; vợ, chống; anh, chị, em ruột; chị, em dâu; anh, em rể người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật công chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật Điều 44 Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật, định kỷ luật, khiếu nại quy định có liên quan Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật, định kỷ luật, khiếu nại quy định có liên quan đến kỷ luật công chức cấp xã thực theo quy định điều 19, 20, 21, 22, khoản 1, 2, ,4, 5, Điều 23 Điều 24 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Điều 45 Nội dung quản lý công chức cấp xã Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật công chức cấp xã Xây dựng quy hoạch công chức cấp xã Quy định tiêu chuẩn, chức danh công chức cấp xã Quy định số lượng công chức cấp xã; việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tập sự, chế độ việc, nghỉ hưu, đánh giá công chức cấp xã, việc phân cấp quản lý công chức cấp xã Thực khen thưởng, xử lý vi phạm, chế độ tiền lương chế độ, sách đãi ngộ cơng chức cấp xã Thực chế độ báo cáo thống kê công chức cấp xã Thanh tra, kiểm tra quan, tổ chức công chức cấp xã việc thực quy định pháp luật công chức cấp xã Giải khiếu nại, tố cáo công chức cấp xã Các công tác khác liên quan đến quản lý công chức cấp xã Điều 46 Thẩm quyền quản lý Bộ Nội vụ có nhiệm vụ quyền hạn sau: a) Chủ trì trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định công chức cấp xã; b) Hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cơng chức cấp xã tuyển dụng, sử dụng, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chế độ tiền lương chế độ đãi ngộ, khen thưởng, xử lý vi phạm công chức cấp xã; c) Chủ trì, phối hợp với quản lý ngành, lĩnh vực quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã d) Thanh tra, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp công chức cấp xã việc thực quy định pháp luật công chức cấp xã; đ) Thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã phạm vi toàn quốc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ quyền hạn sau: a) Quyết định số lượng cụ thể công chức cấp xã theo quy định Chính phủ hướng dẫn Bộ Nội vụ; hướng dẫn việc kiêm nhiệm số chức danh để bảo đảm lĩnh vực công tác địa phương có cơng chức đảm nhiệm; b) Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện thực đánh giá công chức cấp xã hàng năm; c) Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực chế độ, sách cơng chức cấp xã; d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức cấp xã; bước thực tiêu chuẩn hóa để nâng cao chất lượng cơng chức cấp xã; đ) Hàng năm, đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cơng chức cấp xã; e) Chỉ đạo việc giải khiếu nại, tố cáo công chức cấp xã; g) Ban hành quy định phân cấp quản lý công chức cấp xã; h) Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng công chức cấp xã địa bàn cấp tỉnh; i) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để thực chế độ, sách theo quy định Chính phủ theo Nghị Hội đồng nhân dân cấp công chức cấp xã; k) Hướng dẫn việc lập quản lý hồ sơ công chức cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ quyền hạn sau: a) Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức cấp xã; b) Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo Nghị định Quy chế tuyển dụng công chức Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; định tiếp nhận, điều động quản lý công chức cấp xã theo Nghị định theo phân cấp quản lý công chức Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực cho việc, nghỉ hưu công chức cấp xã theo quy định pháp luật; c) Tổ chức thực chế độ tiền lương chế độ, sách khác cơng chức cấp xã; d) Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo hướng dẫn phân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đ) Quyết định khen thưởng, kỷ luật công chức cấp xã theo phân cấp quản lý công chức Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; e) Thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực quy định công chức cấp xã; g) Giải khiếu nại, tố cáo công chức cấp xã theo quy định pháp luật; h) Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã địa bàn cấp huyện; i) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã việc nhận xét, đánh giá công chức cấp xã hàng năm; kiểm tra việc thực chế độ, sách cơng chức cấp xã; k) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập quản lý hồ sơ công chức cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ quyền hạn sau: a) Trực tiếp quản lý sử dụng công chức cấp xã; nhận xét, đánh giá hàng năm công chức cấp xã; b) Thực chế độ, sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, tạo nguồn công chức cấp xã; c) Đề nghị quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện khen thưởng công chức cấp xã theo phân cấp quản lý công chức địa phương; d) Đề nghị quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện xử lý vi phạm công chức cấp xã; đ) Giải khiếu nại, tố cáo công chức cấp xã theo quy định pháp luật; e) Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã; g) Lập quản lý hồ sơ cơng chức cấp xã THƠNG TƯ SỐ 01 HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KTTBVB NGHỊ ĐỊNH 92 VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở XÃ PHƯỜNG TT Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau gọi chung cấp xã); người hoạt động không chuyên trách cấp xã Điều Đối tượng áp dụng Cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã quy định Điều Nghị định bao gồm: Cán chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ cấp xã (sau gọi chung cán cấp xã); Công chức cấp xã; Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã Điều Chức vụ, chức danh Cán cấp xã có chức vụ sau đây: a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đ) Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng xã, phường, thị trấn có hoạt động nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp có tổ chức Hội Nơng dân Việt Nam); h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Công chức cấp xã có chức danh sau đây: a) Trưởng Công an; b) Chỉ huy trưởng Quân sự; c) Văn phòng - thống kê; d) Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) địa - nơng nghiệp - xây dựng mơi trường (đối với xã); đ) Tài - kế toán; e) Tư pháp - hộ tịch; g) Văn hoá - xã hội Điều Số lượng cán bộ, công chức cấp xã Số lượng cán bộ, cơng chức cấp xã bố trí theo loại đơn vị hành cấp xã; cụ thể sau: a) Cấp xã loại 1: không 25 người; b) Cấp xã loại 2: không 23 người; c) Cấp xã loại 3: không 21 người Việc xếp loại đơn vị hành cấp xã thực theo quy định Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 Chính phủ việc phân loại đơn vị hành xã, phường, thị trấn Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản Điều bao gồm cán bộ, công chức luân chuyển, điều động, biệt phái cấp xã Điều Xếp lương Đối với cán cấp xã: a) Cán cấp xã có trình độ sơ cấp chưa đào tạo trình độ chun mơn, nghiệp vụ thực xếp lương chức vụ theo bảng lương sau đây: STT Chức vụ Hệ số lương Bậc Bậc 2 Bí thư đảng uỷ - Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ - Chủ tịch Hội Nông dân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 2,35 2,85 2,15 2,65 1,95 2,45 1,75 2,25 Hồ Chí Minh b) Cán cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chun mơn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực xếp lương cơng chức hành quy định bảng lương số (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang (sau viết tắt Nghị định số 204/2004/NĐ-CP); c) Cán cấp xã người hưởng chế độ hưu trí trợ cấp sức lao động, lương hưu trợ cấp sức lao động hưởng, hàng tháng hưởng 90% mức lương bậc chức danh đảm nhiệm theo quy định điểm a khoản Điều khơng phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Đối với công chức cấp xã: a) Cơng chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn chức danh đảm nhiệm, thực xếp lương cơng chức hành quy định bảng lương số (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức quan nhà nước), bảng lương số (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ quan nhà nước đơn vị nghiệp Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; b) Những người đảm nhiệm chức danh công chức cấp xã quy định khoản Điều Nghị định chưa tốt nghiệp đào tạo chun mơn, nghiệp vụ theo quy định hưởng lương 1,18 so với mức lương tối thiểu chung; c) Thời gian tập công chức cấp xã quy định sau: 12 tháng công chức xếp lương ngạch chuyên viên tương đương; 06 tháng công chức xếp lương ngạch cán tương đương; 03 tháng công chức xếp lương ngạch nhân viên tương đương Trong thời gian tập hưởng 85% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên mơn tuyển dụng Trường hợp có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hưởng 85% lương bậc ngạch chuyên viên tương đương; công chức cấp xã vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian tập hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo Thời gian tập khơng tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn Cán bộ, công chức cấp xã người hưởng chế độ thương binh, bệnh binh hạng mà không thuộc đối tượng hưởng chế độ hưu trí trợ cấp sức lao động, chế độ thương binh, bệnh binh hưởng, xếp lương theo quy định Nghị định Điều Nâng bậc lương Cán cấp xã quy định điểm a khoản Điều Nghị định có thời gian hưởng lương bậc 05 năm (đủ 60 tháng), hoàn thành nhiệm vụ, khơng bị kỷ luật xếp lương lên bậc 2 Cán cấp xã quy định điểm b khoản Điều Nghị định công chức cấp xã quy định điểm a khoản Điều Nghị định thực chế độ nâng bậc lương theo quy định Điều Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Cán bộ, công chức cấp xã khơng hồn thành nhiệm vụ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng; bị cách chức thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực Điều Phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cán cấp xã quy định điểm b khoản Điều Nghị định hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung sau: a) Bí thư đảng uỷ: 0,30; b) Phó Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,25; c) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20; d) Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15 Điều Phụ cấp thâm niên vượt khung Cán cấp xã quy định điểm b khoản Điều Nghị định công chức cấp xã quy định điểm a khoản Điều Nghị định thực chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định khoản Điều Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Điều Phụ cấp theo loại xã Cán cấp xã quy định khoản Điều Nghị định hưởng phụ cấp theo loại đơn vị hành cấp xã tính theo % mức lương hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có); cụ thể sau: a) Cán cấp xã loại hưởng mức phụ cấp 10%; b) Cán cấp xã loại hưởng mức phụ cấp 5% Phụ cấp theo loại đơn vị hành cấp xã nêu khoản Điều khơng dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Điều 10 Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm 01 người số lượng quy định tối đa khoản Điều Nghị định này, kể từ ngày cấp có thẩm quyền định việc kiêm nhiệm hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 20% mức lương hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân), hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm 20% Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Điều 11 Chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Cán cấp xã quy định điểm a, điểm b khoản Điều Nghị định này; công chức cấp xã quy định điểm a, điểm b điểm c khoản Điều Nghị định cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản Điều Nghị định thời gian đảm nhiệm chức vụ, chức danh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định pháp luật Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã nghỉ việc hết tuổi lao động, có từ đủ 15 năm đến 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội lần, có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng quy định Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 Chính phủ đến đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu hàng tháng Điều 12 Chế độ đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức cấp xã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp tiêu chuẩn chức danh đảm nhiệm theo quy hoạch cán bộ, công chức Cán bộ, công chức cấp xã cử đào tạo, bồi dưỡng, hưởng chế độ sau: a) Được cấp tài liệu học tập; b) Được hỗ trợ phần tiền ăn thời gian học tập trung; c) Được hỗ trợ chi phí lại từ quan đến nơi học tập Điều 13 Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã Cấp xã loại bố trí tối đa khơng q 22 người Cấp xã loại bố trí tối đa không 20 người Cấp xã loại bố trí tối đa khơng q 19 người Điều 14 Phụ cấp khốn kinh phí người hoạt động không chuyên trách Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng chế độ phụ cấp Mức phụ cấp cụ thể chức danh Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương theo mức bình quân 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho người hoạt động không chuyên trách Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách; mứcphụ cấp cụ thể chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; mức khốn kinh phí chi trả phụ cấp người hoạt động khơng chun trách theo loại đơn vị hành cấp xã, loại thôn, tổ dân phố phù hợp quy định khoản 1, khoản Điều này; quy định mức khốn kinh phí hoạt động đồn thể cấp xã theo số lượng người hoạt động không chuyên trách quy định Điều 13 Nghị định bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương Điều 15 Chế độ đào tạo, bồi dưỡng bảo hiểm xã hội người hoạt động không chuyên trách Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đảm nhiệm; cử đào tạo, bồi dưỡng, hưởng chế độ quy định khoản Điều 12 Nghị định Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc THÔNG TƯ 06 HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC TRÁCH, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ, NHIỆM VỤ VÀ TUYỂN DỤNG CCX PHƯỜNG TT Điều Chức trách Công chức xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau gọi chung cấp xã) làm công tác chuyên môn thuộc biên chế Ủyban nhân dân cấp xã, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực công tác phân công thực nhiệm vụ khác Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao Điều Tiêu chuẩn cụ thể Công chức cấp xã phải có đủ tiêu chuẩn định Điều Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 Chính phủ cơng chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) tiêu chuẩn cụ thể sau: a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; b) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thơng; c) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chức danh công chức đảm nhiệm; d) Trình độ tin học: Có chứng tin học văn phòng trình độ A trở lên; đ) Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số hoạt động công vụ phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn cơng tác đó; tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số sau tuyển dụng phải hồn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác phân công; e) Sau tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành nhà nước lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị theo chương trình chức danh công chức cấp xã đảm nhiệm Tiêu chuẩn cụ thể chức danh Chỉ huy trưởng Quân cấp xã Trưởng Công an xã thực theo quy định pháp luật chuyên ngành chức danh này; trường hợp pháp luật chun ngành khơng quy định thực theo khoản Điều Căn vào tiêu chuẩn công chức cấp xã quy định khoản khoản Điều vào điều kiện thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau gọi chung cấptỉnh) xem xét, định: a) Giảm cấp trình độ văn hóa, trình độ chun mơn cơng chức làm việc xã quan có thẩm quyền công nhận thuộc khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đồng thời xây dựng tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa cơng chức cấp xã theo quy định khoản khoản Điều này; b) Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chức danh công chức cấp xã; c) Thời gian để công chức cấp xã tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số; lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành nhà nước lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị theo quy định điểm đ, điểm e khoản Điều Tiêu chuẩn cụ thể công chức cấp xã quy định khoản 1, khoản khoản Điều để địa phương thực công tác quy hoạch, tạo nguồn, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp lương, nâng bậc lương thực chếđộ, sách khác công chức cấp xã Điều Nhiệm vụ cơng chức Văn phòng - Thống kê Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tơn giáo, dân tộc niên địa bàn theo quy định pháp luật Trực tiếp thực nhiệm vụ sau: a) Xây dựng theo dõi việc thực chương trình, kế hoạch cơng tác, lịch làm việc định kỳ đột xuất Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; b) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kỳ họp; chuẩn bị điều kiện phục vụ kỳ họp hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; c) Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách Ủy ban nhân dân cấp xã; thực công tác văn thư, lưu trữ, chế “một cửa” “một cửa liên thông” Ủy ban nhân dân cấp xã; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi báo cáo việc thực quy chế làm việc Ủy ban nhân dân cấp xã thực dân chủ sở theo quy định pháp luật; d) Chủ trì, phối hợp với cơng chức khác xây dựng theo dõi việc thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển cơng nghiệp, thương mại, dịch vụ hoạt động kinh tế - xã hội địa bàn cấp xã; dự thảo văn theo yêu cầu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật chuyên ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao Điều 10 Điều kiện đăng ký dự tuyển Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực theo quy định Điều Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, đó: a) Điều kiện văn bằng, chứng chỉ: Khơng phân biệt hình thức đào tạo loại hình đào tạo cơng lập, ngồi cơng lập; b) Các điều kiện khác quy định khoản Điều Nghị định số 112/2011/NĐ-CP theo yêu cầu chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng gắn với ngành đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể nhiệm vụ chức danh công chức cấp xã quy định Thông tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn báo cáo điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã qu y định khoản Điều để Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, định Điều 11 Hồ sơ dự tuyển hồ sơ trúng tuyển Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm: a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này; b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận quan có thẩm quyền thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; c) Bản giấy khai sinh; d) Bản chụp văn bằng, chứng kết học tập theo yêu cầu chức danh công chức dự tuyển; trường hợp tốt nghiệp, sở đào tạo chưa cấp chứng tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp quan có thẩm quyền cấp; đ) Giấy chứng nhận sức khỏe tổ chức y tế có thẩm quyền cấp thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng cơng chức cấp xã (nếu có) quan có thẩm quyền chứng thực Hồ sơ dự tuyển người trúng tuyển công chức cấp xã hồ sơ trúng tuyển Hồ sơ dự tuyển trả lại cho người đăng ký dự tuyển không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau Điều 12 Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thực việc thông báo tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã theo quy định Điều 17 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP; nội dung quy định khoản Điều 17 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, thông báo tuyển dụng phải thơng, báo rõ hình thức nội dung thi tuyển xét tuyển, địa điểm thi tuyển xét tuyển lệ phí thi tuyển xét tuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực việc thi ển, xét tuyển công chức cấp xã theo quy định Nghị định số 112/2011/NĐ-CP Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Riêng trường hợp đặc biệt tuyển dụng công chức cấp xã quy định Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP thực theo hướng dẫn Điều 15, Điều 16 Điều 17 Thông tư Điều 13 Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải vào tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nhiệm vụ chức danh công chức cần tuyển dụng Trường hợp kỳ thi tuyển nhiều chức danh cơng chức cấp xã có u cầu trình độ chun mơn khác Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xây dựng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau, bảo đảm phù hợp với yêu cầu chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện không xây dựng đề thi mơn nghiệp vụ chun ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn đề nghị Sở Nội vụ xây dựng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, bảo đảm phù hợp với yêu cầu chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng Căn vào đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành quy định khoản khoản Điều này, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã định chọn đề thi kỳ thi tuyển cơng chức cấp xã Điều 14 Hồn thiện hồ sơ trúng tuyển, định tuyển dụng nhận việc Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người dự tuyển nhận thông báo công nhận kết trúng tuyển theo quy định khoản Điều 19 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự tuyển đểhoàn thiện hồ sơ trúng tuyển Hồ sơ trúng tuyển phải bổ sung đề hoàn thiện trước ký định tuyển dụng, bao gồm: a) Bản văn bằng, chứng kết học tập theo yêu cầu chức danh công chức dự tuyển, quan có thẩm quyền chứng thực; b) Phiếu lý lịch tư pháp Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; c) Thời điểm quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết học tập cấp phiếu lý lịch tư pháp quy định điểm a điểm b Khoản thực thời hạn quy định khoản khoản Điều Trường hợp người trúng tuyển có lý đáng mà khơng thể đến hồn thiện hồ sơ trúng tuyển phải làm đơn đề nghị gia hạn trước kết thúc thời hạn hồn thiện hồ sơ trúng tuyển gửi Phòng Nội vụ Thời gian gia hạn không 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển quy định khoản Điều 3 Sau người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định khoản khoản Điều này, thời hạn 15 ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải ban hành định tuyển dụng người trúng tuyển theo quy định khoản khoản Điều 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP Trường hợp người trúng tuyển khơng hồn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định Điều Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định hủy kết trúng tuyển Người tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến nhận việc thời hạn quy định khoản Điều 20 Nghị định số 112/2011/NĐCP Trường hợp người trúng tuyển bị hủy bỏ kết trúng tuyển theo quy định khoản Điều trường hợp người tuyển dụng bị hủy bỏ định tuyển dụng không đến nhận việc thời hạn quy định khoản Điều Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định tuyển dụng người có kết tuyển dụng thấp liền kề chức danh cơng chức cần tuyển dụng đó, người bảo đảm có đủ điều kiện quy định điểm a điểm b khoản Điều 13 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức thi ển công chức) quy định điểm a khoản khoản Điều 16 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển công chức) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết tuyển dụng thấp liền kề Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định người trúng tuyển theo quy định khoản Điều 13 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức thi tuyển công chức) quy định khoản 2, khoản Điều 16 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển công chức) Điều 15 Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên nước, loại trở lên nước theo quy định điểm a khoản Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã khơng qua thi tuyển, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau: a) Bảo đảm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định Điều 10 Thông tư này; b) Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên nước loại trở lên nước ngoài, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ngành đào tạo phùhợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; trường hợp sau tốt nghiệp có thời gian cơng tác thời gian cơngtác đánh giá hồn thành tốt nhiệm vụ giao khơng vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên nước, loại trở lên nước vào xếp loại tốt nghiệp xếp loại giấy chứng nhận tốt nghiệp quan có thẩm quyền (trong trường hợp chưa nhận tốt nghiệp); trường hợp tốt nghiệp giấy chứng nhận tốt nghiệp khơng xếp loại Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo cụ thểkết học tập tồn khố kết bảo vệ tốt nghiệp người để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, định Người có kinh nghiệm cơng tác theo quy định điểm b khoản Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau: a) Bảo đảm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định Điều 10 Thơng tư này; b) Có tốt nghiệp đại học trở lên; công tác ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc phù hợp với yêu cầu chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng (không kể thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động cấp xã, thời gian tập sự, thử việc; có thời gian cơng tác khơng liên tục cộng dồn); thời gian cơng tác 05 năm gần không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng yêu cầu chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng Điều 16 Quy trình tiếp nhận cơng chức cấp xã không qua thi tuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch người đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển Hội đồng kiểm tra, sát hạch có 05 07 thành viên, bao gồm: a) Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tuyển dụng công chức cấp xã; b) Một ủy viên Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tuyển dụng công chức cấp xã kiêm Thư ký Hội đồng; c) Các Ủy viên khác công chức Sở Nội vụ Giám đốc Sở Nội vụ cử; Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhu cầu tuyển dụng cơng chức; đại diện quan chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tuyển dụng cơng chức cấp xã có liên quan đến chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng kiểm tra, sát hạch: a) Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng theo yêu cầu chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; b) Sát hạch trình độ hiểu biết chung lực chuyên môn, nghiệp vụ người đề nghị tiếp nhận Hình thức nội dung sát hạch Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào tiêu chuẩn nhiệm vụ chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, định trước tổ chức sát hạch; c) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu theo đa số tự giải thể sau hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch trường hợp xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, bao gồm: a) Trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định khoản Điều 15 Thông tư công tác ngành, lĩnh vực cần tuyển thuộc biên chế hưởng lương quan đảng, nhà nước, tổ chức trị - xã hội, đơn vị thuộc quân đội, công an, yếu danh sách trả lương đơn vị nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; b) Cán cấp xã thơi đảm nhiệm chức vụ mà có đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhiệm vụ chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng quy định Thông tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thống ý kiến trước định tiếp nhận không qua thi tuyển trường hợp quy định khoản khoản Điều 15 Thông tư (trừ trường hợp quy định khoản Điều này) Cán bộ, công chức không thuộc diện quan có thẩm quyền định luân chuyển, điều động, biệt phái, tiếp nhận cấp xã theo quy định khoản Điều 61 Luật Cán bộ, công chức Điều 27 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP viên chức làm việc đơn vị nghiệp cơng lập, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển theo quy định khoản Điều 15 Thơng tư tiêu biên chế công chức cấp xã cần tuyển dụng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, định tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển chịu trách nhiệm định Sau có văn báo cáo (kèm theo hồ sơ người tiếp nhận) gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phục vụ công tác quản lý, tra, kiểm tra theo thẩm quyền Điều 17 Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống ý kiến trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống ý kiến trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển quy định khoản Điều 16 Thông tư này, bao gồm: Công văn đề nghị Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký, nêu rõ số lượng chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng tương ứng với trường hợp đề nghị tiếp nhận không qua thi ển phạm vi tiêu biên chế côngchức cấp xã Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao; nơi dự kiến bố trí cơng chức cấp xã sau tuyển dụng; dự kiến xếp lương trường hợp có thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hướng dẫn Điều 19 Thông tư Biên bản, kết họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch trường hợp phải qua kiểm tra, sát hạch Đối với trường hợp kiểm tra, sát hạch quy định khoản Điều 16 Thơng tư phải có văn đề nghị tiếp nhận Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhu cầu tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển Hồ sơ người đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, bao gồm: a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận quan có thẩm quyền thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển trường hợp tiếp nhận theo quy định khoản Điều 15 Thông tư này; sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức có xác nhận quan, tổ chức, đơn vị nơi người cơng tác thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển trường hợp tiếp nhận theo quy định khoản Điều 15 Thông tư này; b) Bản giấy khai sinh; c) Bản văn bằng, chứng theo yêu cầu chức danh công chức cấp xã dự tuyển, quan có thẩm quyền chứng thực; d) Bản kết học tập theo yêu cầu chức danh công chức cấp xã dự tuyển trường hợp tiếp nhận quy định khoản Điều 15 Thơng tư này, quan có thẩm quyền chứng thực; đ) Giấy chứng nhận sức khỏe tổ chức y tế có thẩm quyền cấp thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; e) Phiếu lý lịch tư pháp Sở Tư pháp nơi thường trú cấp thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự ển Đối với trường hợp kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển quy định khoản Điều 16 Thông tư khơng u cầu phải có phiếu lý lịch tư pháp; g) Bản tự nhận xét, đánh giá người đề nghị tiếp nhận phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lực chun mơn, nghiệp vụ, q trình cơng tác hình thức khen thưởng đạt được, có nhận xét xác nhận người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị nơi người cơng tác trường hợp tiếp nhận quy định khoản Điều 15 Thông tư Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định khoản 1, Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn trả lời; khơng trả lời xem đồng ý Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhu cầu tuyển dụng cơng chức cấp xã bổ sung, hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, trình độ, lực chuyên môn, nghiệp vụ hồ sơ người đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ thực việc tiếp nhận cơng chức cấp xãkhông qua thi tuyển Điều 18 Trường hợp miễn thực chế độ tập Người tuyển dụng vào chức danh công chức cấp xã Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - đ ô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) Địa - nơng nghiệp - xây dựng mơi trường (đối với xã), Tài - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hoá - xã hội, miễn thực chế độ tập có đủ điều kiện sau: a) Đã có thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc lớn thời gian tập quy định khoản Điều 22 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP tương ứng với chức danh công chức cấp xã tuyển dụng; b) Trong thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định điểm a khoản này, người tuyển dụng công chức cấp xã làm công việc phù hợp với nhiệm vụ chức danh công chức cấp xã tuyển dụng Người tuyển dụng công chức cấp xã khơng có đủ điều kiện quy định khoản Điều phải thực chế độ tập sự; thời gian người tuyển dụng làm công việc quy định điểm b khoản Điều (nếu có) tính vào thời gian tập Điều 19 Xếp lương trường hợp có thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tuyển dụng vào công chức cấp xã Các trường hợp quy định khoản Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP xếp lương theo ngạch cơng chức hành quy định Điều Thông tư liên tịch số 03/2010/TT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng năm 2010 cùa Bộ Nội vụ, Bộ Tài Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã (sau gọi chung Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT) Việc xếp lương trường hợp thực sau: a) Căn vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định) tương ứng với trình độ đào tạo chun mơn, nghiệp vụ trường hợp để thực xếp vào bậc lương ngạch cơng chức hành quy định Điều Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT theo nguyên tắc sau: Cứ sau khoảng thời gian 03 năm (đủ 36 tháng) có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo trình độ đào tạo đại học trở lên thìđược xếp lên 01 bậc lương ngạch chuyên viên (mã số 01.003), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo trình độ đào tạo cao đẳng xếp lên 01 bậc lương ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003); sau khoảng thời gian 02 năm (đủ 24 tháng) có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo trình độ đào tạo cao đẳng xếp lên 01 bậc lương ngạch có trình độ đào tạo tương ứng Sau quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương ngạch cơng chức hành cơng chức cấp xã theo nguyên tắc nêu trên,nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng ngạch chuyên viên ngạch chuyên viên cao đẳng chưa đủ 24 tháng ngạch yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng số tháng tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau ngạch cơngchức hành xếp Trường hợp tính xếp vào bậc lương cuối ngạch công chức hành mà thừa thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thời gian cơng tác thừa tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sau: Sau 03 năm (đủ 36 tháng) ngạch chuyên viên ngạch chuyên viên cao đẳng sau 02 năm (đủ 24 tháng) ngạch yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng tính hưởng 5%, năm (đủ 12 tháng) tính hưởng thêm 1% b) Khi thực xếp lương tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung theo nguyên tắc điểm a khoản này, thời gian công tác người xếp lương có năm khơng hồn thành nhiệm vụ giao bị kỷ luật (khiển trách cảnh cáo) năm khơng hồn thành nhiệm vụ giao lần bị kỷ luật bị trừ tháng; bị kỷ luật giáng chức, cách chức tìi cứmỗi lần bị kỷ luật bị trừ 12 tháng; có năm vừa khơng hồn thành nhiệm vụ giao, vừa bị kỷ luật thời gian bị trừ năm tính theo thời gian bị trừ hình thức bị kỷ luật c) Sau xếp lương theo quy định khoản Điều này, có hệ số lương (kể phụ cấp thâm niên vượt khung có) xếp theo ngạch cơng chức hành thấp so với hệ số lương hưởng thời điểm tuyển dụng vào cơng chức cấp xã hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho hệ số lương hưởng Hệ số chênh lệch bảo lưu giảm tương ứng công chức cấp xã nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ngạch công chức hành xếp x ếp lương vào ngạch cơng chức hành cao Căn vào quy định khoản khoản Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đề xuất việc xếp lương cụ thể trường hợp có thời gian cơng tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tuyển dụng vào cơng chức cấp xã có văn (kèm theo sổ bảo hiểm xã hội quan có thẩm quyền xác nhận trường hợp) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống ý kiến trước định Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời thực theo quy định khoản Điều 17 Thông tư PHÁP LỆNH SỐ 34 VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở X,P,TT Điều Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh quy định nội dung phải công khai để nhân dân biết; nội dung nhân dân bàn định; nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước quan có thẩm quyền định; nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm quyền, cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã), cán thơn, làng, ấp, bản, phum, sóc (sau gọi chung thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố (sau gọi chung tổ dân phố), quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhân dân việc thực dân chủ cấp xã Điều Nguyên tắc thực dân chủ cấp xã Bảo đảm trật tự, kỷ cương, khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Bảo đảm quyền nhân dân biết, tham gia ý kiến, định, thực giám sát việc thực dân chủ cấp xã Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Công khai, minh bạch trình thực dân chủ cấp xã Bảo đảm lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước Điều Trách nhiệm tổ chức thực dân chủ cấp xã Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực dân chủ cấp xã Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận cấp việc tổ chức thực dân chủ cấp xã Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận cấp xã có trách nhiệm giám sát việc thực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực dân chủ cấp xã Điều Các hành vi bị nghiêm cấm Không thực làm trái quy định thực dân chủ cấp xã Trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực dân chủ cấp xã Bao che, cản trở thiếu trách nhiệm việc giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực dân chủ cấp xã Lợi dụng việc thực dân chủ cấp xã để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an tồn xã hội; xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Điều Những nội dung công khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cấu kinh tế dự toán, toán ngân sách năm cấp xã Dự án, cơng trình đầu tư thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, cơng trình địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư địa bàn cấp xã Nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải công việc nhân dân Việc quản lý sử dụng loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án cấp xã; khoản huy động nhân dân đóng góp Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xố đói, giảm nghèo; phương thức kết bình xét hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành liên quan trực tiếp tới cấp xã Kết tra, kiểm tra, giải vụ việc tiêu cực, tham nhũng cán bộ, công chức cấp xã, cán thơn, tổ dân phố; kết lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã Nội dung kết tiếp thu ý kiến nhân dân vấn đề thuộc thẩm quyền định cấp xã mà quyền cấp xã đưa lấy ý kiến nhân dân theo quy định Điều 19 Pháp lệnh Đối tượng, mức thu loại phí, lệ phí nghĩa vụ tài khác quyền cấp xã trực tiếp thu 10 Các quy định pháp luật thủ tục hành chính, giải cơng việc liên quan đến nhân dân quyền cấp xã trực tiếp thực 11 Những nội dung khác theo quy định pháp luật, theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền quyền cấp xã thấy cần thiết Điều Hình thức cơng khai Những nội dung quy định Điều Pháp lệnh cơng khai hình thức sau đây: a) Niêm yết công khai trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã; b) Công khai hệ thống truyền cấp xã; c) Công khai thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân Chính quyền cấp xã áp dụng đồng thời nhiều hình thức cơng khai quy định khoản Điều này; thực việc cung cấp thông tin theo quy định Điều 32 Luật phòng, chống tham nhũng Điều Việc cơng khai hình thức niêm yết Những nội dung quy định khoản 2, 3, 10 Điều Pháp lệnh phải niêm yết công khai trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã Chính quyền cấp xã có trách nhiệm niêm yết nội dung quy định khoản Điều chậm hai ngày, kể từ ngày văn thông qua, ký ban hành việc thuộc thẩm quyền định quyền cấp xã kể từ ngày nhận văn việc thuộc thẩm quyền định quan nhà nước cấp Thời gian niêm yết nội dung quy định khoản khoản Điều Pháp lệnh ba mươi ngày liên tục, kể từ ngày niêm yết; nội dung quy định khoản khoản 10 Điều Pháp lệnh niêm yết thường xuyên Điều Việc công khai hệ thống truyền thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân Những nội dung quy định khoản 1, 4, 5, 6, 7, 11 Điều Pháp lệnh công khai hệ thống truyền cấp xã gửi đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thơng báo đến nhân dân Chính quyền cấp xã có trách nhiệm cơng khai nội dung quy định khoản Điều chậm hai ngày, kể từ ngày văn thông qua, ký ban hành việc thuộc thẩm quyền định quyền cấp xã kể từ ngày nhận văn việc thuộc thẩm quyền định quan nhà nước cấp Trường hợp công khai hệ thống truyền cấp xã thời hạn cơng khai ba ngày liên tục Điều Trách nhiệm tổ chức thực nội dung công khai Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thơng qua kế hoạch thực nội dung công khai, nêu rõ cách thức triển khai thực hiện, thời gian thực trách nhiệm tổ chức thực Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực đạo việc thực kế hoạch, phương án thông qua Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cấp trình kết thực nội dung công khai kỳ họp gần Hội đồng nhân dân Điều 10 Nội dung nhân dân bàn định trực tiếp Nhân dân bàn định trực tiếp chủ trương mức đóng góp xây dựng sở hạ tầng, cơng trình phúc lợi cơng cộng phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố nhân dân đóng góp tồn phần kinh phí công việc khác nội cộng đồng dân cư phù hợp với quy định pháp luật Điều 11 Hình thức nhân dân bàn định trực tiếp Nhân dân bàn định trực tiếp nội dung quy định Điều 10 Pháp lệnh hình thức sau đây: a) Tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn thôn, tổ dân phố; b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Trường hợp tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình việc biểu thực hình thức giơ tay bỏ phiếu kín; hình thức biểu hội nghị định; số người tán thành chưa đạt 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tồn cấp xã tổ chức lại họp Trường hợp khơng tổ chức lại họp phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Điều 12 Giá trị thi hành việc nhân dân bàn định trực tiếp Những nội dung quy định Điều 10 Pháp lệnh đưa nhân dân bàn định trực tiếp, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tồn cấp xã tán thành có giá trị thi hành Nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn định công việc thôn, tổ dân phố cấp xã theo quy định pháp luật; chấp hành thực định có giá trị thi hành Chính quyền cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục cử tri, hộ gia đình chưa tán thành việc thực định có giá trị thi hành Điều 13 Những nội dung nhân dân bàn, biểu Hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Điều 14 Hình thức nhân dân bàn, biểu Nhân dân bàn biểu nội dung quy định Điều 13 Pháp lệnh hình thức sau đây: a) Tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn thôn, tổ dân phố; b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Trường hợp tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình việc biểu thực hình thức giơ tay bỏ phiếu kín; hình thức biểu hội nghị định; số người tán thành chưa đạt 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tổ chức lại họp Trường hợp không tổ chức lại họp phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình, trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thơn, Tổ trưởng tổ dân phố Điều 15 Giá trị thi hành việc nhân dân bàn, biểu Đối với nội dung quy định khoản Điều 13 Pháp lệnh này, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tán thành có giá trị thi hành sau Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) định công nhận Đối với nội dung quy định khoản Điều 13 Pháp lệnh này, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thơn, tổ dân phố tán thành có giá trị thi hành sau Uỷ ban nhân dân cấp xã định công nhận Đối với nội dung quy định khoản Điều 13 Pháp lệnh này, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình tán thành có giá trị thi hành sau Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã công nhận Điều 16 Việc công nhận nội dung nhân dân bàn, biểu Việc công nhận hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố thực sau: a) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp xã kết việc nhân dân bàn, biểu quyết; b) Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện; c) Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải xem xét, định cơng nhận; trường hợp khơng cơng nhận phải trả lời văn nêu rõ lý Việc công nhận kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực sau: a) Người chủ trì họp thơn, tổ dân phố có trách nhiệm lập biên bản, báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp xã kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; b) Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải xem xét, định công nhận; trường hợp khơng cơng nhận phải trả lời văn nêu rõ lý Việc công nhận kết bầu, bãi nhiệm thành viên Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực sau: a) Người chủ trì họp có trách nhiệm báo cáo với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã kết bầu, bãi nhiệm thành viên Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; b) Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phải xem xét, công nhận; trường hợp khơng cơng nhận phải trả lời văn nêu rõ lý Điều 17 Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp xã lập, thông qua kế hoạch thực nội dung nhân dân bàn định; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội cấp tổ chức thực hiện; đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực kế hoạch thông qua Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm lập biên tổng hợp kết nội dung đưa nhân dân toàn cấp xã bàn định; tổ chức triển khai thực nội dung nhân dân định; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cấp trình kết thực nội dung nhân dân bàn định kỳ họp gần Hội đồng nhân dân Điều 18 Trách nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố Chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình, phát phiếu lấy ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình để nhân dân thực nội dung quy định Điều 10, khoản khoản Điều 13 Pháp lệnh Lập biên kết nhân dân thôn, tổ dân phố bàn định trực tiếp công việc thôn, tổ dân phố Lập biên kết nhân dân thôn, tổ dân phố bàn định trực tiếp công việc thuộc phạm vi cấp xã; báo cáo kết cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã Tổ chức thực công việc phạm vi thôn, tổ dân phố nhân dân định Điều 19 Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; phương án chuyển đổi cấu kinh tế, cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế phương án phát triển ngành nghề cấp xã Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất cấp xã Dự thảo kế hoạch triển khai chương trình, dự án địa bàn cấp xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành liên quan trực tiếp đến cấp xã Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định pháp luật, theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền quyền cấp xã thấy cần thiết Điều 20 Hình thức để nhân dân tham gia ý kiến Họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn thơn, tổ dân phố Phát phiếu lấy ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Thơng qua hòm thư góp ý Điều 21 Trách nhiệm quyền cấp xã tổ chức thực nội dung nhân dân tham gia ý kiến Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thơng qua kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân nội dung thuộc thẩm quyền định quyền cấp xã, nêu rõ cách thức triển khai, thời gian trách nhiệm tổ chức thực Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp tổ chức thực kế hoạch thông qua Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm đạo việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý kiến thơng báo với nhân dân tiếp thu ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Trường hợp quyền cấp xã định nội dung quy định Điều 19 Pháp lệnh khác với ý kiến đa số phải nêu rõ lý chịu trách nhiệm định Đối với nội dung quan có thẩm quyền giao cho quyền cấp xã đưa lấy ý kiến nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thơng qua kế hoạch thực hiện, nêu rõ cách thức triển khai, thời gian trách nhiệm tổ chức thực hiện; đạo tổ chức thực hiện, tổng hợp ý kiến báo cáo với quan có thẩm quyền kết lấy ý kiến nhân dân địa bàn Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cấp trình kết thực nội dung đưa lấy ý kiến nhân dân kỳ họp gần Hội đồng nhân dân Điều 22 Trách nhiệm quan có thẩm quyền cấp tổ chức thực nội dung nhân dân cấp xã tham gia ý kiến Lấy ý kiến nhân dân trước định việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích cơng dân địa bàn cấp xã Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân địa bàn cấp xã Cung cấp tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân Tiếp thu ý kiến nhân dân nội dung đưa lấy ý kiến Trường hợp quan có thẩm quyền định nội dung quy định Điều 19 Pháp lệnh khác với ý kiến đa số phải nêu rõ lý chịu trách nhiệm định Điều 23 Những nội dung nhân dân giám sát Nhân dân giám sát việc thực nội dung quy định điều 5, 10, 13 19 Pháp lệnh Điều 24 Hình thức để thực việc giám sát nhân dân Nhân dân thực việc giám sát thông qua hoạt động Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Trình tự, thủ tục hoạt động Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực theo quy định pháp luật Nhân dân trực tiếp thực việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với quan, tổ chức có thẩm quyền kiến nghị thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận cấp xã, Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhân dân thực theo quy định pháp luật Điều 25 Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc thực giám sát nhân dân Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây: Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Xem xét, giải trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị công dân, kiến nghị Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận cấp xã báo cáo với quan có thẩm quyền vấn đề khơng thuộc thẩm quyền giải mình; Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng người có hành vi trả thù, trù dập công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định pháp luật Điều 26 Lấy phiếu tín nhiệm Hai năm lần nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân cấp xã, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã Thành phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm gồm thành viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban thường vụ tổ chức trị - xã hội cấp xã, Trưởng ban tra nhân dân, Trưởng ban giám sát đầu tư cộng đồng (nếu có), Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã gửi kết lấy phiếu tín nhiệm kiến nghị tới Hội đồng nhân dân cấp quan, tổ chức có thẩm quyền ... chịu trách nhiệm đạo việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý kiến thông báo với nhân dân tiếp thu ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình... nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân địa bàn cấp xã Cung cấp tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân Tiếp thu ý kiến nhân dân nội dung đưa lấy ý kiến Trường hợp quan có thẩm... b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Trường hợp tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình việc biểu thực hình thức giơ tay bỏ phiếu kín; hình thức biểu hội nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC CHUNGx3 , KIẾN THỨC CHUNGx3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay