Nghiên cứu phương pháp nhận dạng tự động một số đối tượng và xây dựng cơ sở dữ liệu 3D bằng dữ liệu ảnh thu nhận từ thiết bị bay không người lái (tt)

29 43 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 10:01

... đến xây dựng mơ hình 3D thực Xuất phát từ nhu cầu thực tế, đề tài Nghiên cứu phương pháp nhận dạng tự động số đối tượng xây dựng sở liệu 3D liệu ảnh thu nhận từ thiết bị bay không người lái ... - Xây dựng CSDL 3D với mô hình 3D thực xây dựng từ hình ảnh thật đối tượng địa vật 1.3 Dữ liệu ảnh UAV phục vụ nghiên cứu đề tài 1.3.1 Khu vực thu nhận ảnh thiết bị bay chụp ảnh Khu vực thu nhận. .. ảnh UAV Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chính, gồm: bình đồ ảnh UAV, liệu DEM, DSM sở liệu 3D Phạm vi nghiên cứu luận án bao gồm liệu không gian liệu thu c tính đối tượng ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng tự động một số đối tượng và xây dựng cơ sở dữ liệu 3D bằng dữ liệu ảnh thu nhận từ thiết bị bay không người lái (tt), Nghiên cứu phương pháp nhận dạng tự động một số đối tượng và xây dựng cơ sở dữ liệu 3D bằng dữ liệu ảnh thu nhận từ thiết bị bay không người lái (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay