Nghiên cứu loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao của Đại học Quốc gia Hà Nội

238 17 0
  • Loading ...
1/238 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 09:44

...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN NGỌC MINH NGHIÊN CỨU LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ PHÙ HỢP VỚI TỔ CHỨC... dựng ứng dụng giải pháp tổ chức loại hình 109 câu lạc thể dục thể thao hoạt động có hiệu phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội 3.3.1 Cơ sở lý luận thực... c gia Hà Nội Mục tiêu 3: Xây dựng ứng dụng giải pháp tổ chức loại hình câu lạc thể dục thể thao hoạt động có hiệu phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Đại học Quốc gia Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao của Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao của Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay