Nghiên cứu loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao của Đại học Quốc gia Hà Nội

238 6 0
  • Loading ...
1/238 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 09:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN NGỌC MINH NGHIÊN CỨU LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ PHÙ HỢP VỚI TỔ CHỨC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN NGỌC MINH NGHIÊN CỨU LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ PHÙ HỢP VỚI TỔ CHỨC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Chuyên ngành: Mã số: Giáo dục thể chất 62 14 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lương Kim Chung PGS.TS Pha ̣m Xuân Thành HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả luận án Nguyễn Ngọc Minh MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ Mở đầu Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước công tác giáo dục thể chất thể thao trường học thời kỳ đổi 1.2 Chủ trương, sách xã hội hóa Đảng Nhà nước 14 hoạt động thể dục thể thao 1.2.1 Khái niệm chất xã hội hóa 14 1.2.2 Xã hội hóa thể du ̣c thể thao theo quan điểm Đảng 16 Nhà nước 1.2.3 Hiǹ h thức tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng tác nghiêp̣ về thể du ̣c thể 20 thao mang tính xã hô ̣i hóa ̣ thố ng các trường Đa ̣i ho ̣c 1.3 Cơ sở lý luận quản lý thể dục thể thao 22 1.3.1 Quản lý 22 1.3.2 Quản lý thể dục thể thao 22 1.3.3 Nhiệm vụ quản lý thể dục thể thao 22 1.3.4 Những đặc tính quản lý TDTT 23 1.3.5 Một số nguyên tắc quản lý vận dụng thể dục thể thao 25 1.4 Cơ sở lý luận hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trường Đại học 28 1.4.1 Nguyên tắc tổ chức thể dục thể thao ngoại khóa 28 trường Đại học 1.4.2 Đặc điểm hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa 29 1.4.3 Hình thức tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại 30 khóa trường Đại học 1.5 Cơ sở lý luận câu lạc thể dục thể thao trường 32 Đại học 1.5.1 Khái niệm câu lạc 32 1.5.2 Khái niệm câu lạc thể dục thể thao sở 32 1.5.3 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ câu lạc thể dục thể thao 33 sở 1.5.4 Những đặc điểm cấu tổ chức quản lý câu lạc 34 thể dục thể thao sở 1.5.5 Loa ̣i hình câu la ̣c bô ̣ thể du ̣c thể thao sở 1.6 Giới thiệu khái quát Đại học Quốc gia Hà Nội Trung 37 39 tâm Giáo dục Thể chất Thể thao 1.6.1 Giới thiệu khái quát Đại học Quốc gia Hà Nội 39 1.6.2 Quá trình phát triển Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao 42 1.7 Những cơng trình nghiên cứu liên quan thể dục thể thao 45 trường học 1.8 Nhận xét chương 49 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC 51 NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 51 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 51 2.1.2 Khách thể nghiên cứu 51 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 51 51 2.2.2 Phương pháp vấn tọa đàm 52 2.2.3 Phương pháp chuyên gia 54 2.2.4 Phương pháp điều tra xã hội học 54 2.2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm 54 2.2.6 Phương pháp phân tích SWOT 57 2.2.7 Phương pháp thực nghiệm quản lý học 58 2.2.8 Phương pháp toán học thống kê 59 2.3 Tổ chức nghiên cứu 60 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 60 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 60 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất thể 61 61 thao trường Đại học thành viên Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội 3.1.1 Thực trạng chương trình mơn học giáo dục thể chất giai 61 đoạn năm 2010-2015 3.1.2 Tình hình đội ngũ cán bộ, giảng viên 64 3.1.3 Tình hình tài sở vật chất 69 3.1.4 Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa sinh 72 viên Đại học Quốc gia Hà Nội 3.1.5 Hoạt động câu lạc thể dục thể thao sinh viên Đại học 78 Quốc gia Hà Nội 3.1.6 Nhận xét mục tiêu 89 3.2 Xác định sở lý luận thực tiễn tổ chức hệ thống câu 91 lạc thể dục thể thao Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội 3.2.1 Cơ sở lý luận 91 3.2.2 Cơ sở thực tiễn 92 3.2.3 Xác định loại hình câu lạc Đại học Quốc gia Hà Nội 97 3.2.4 Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động câu la ̣c bô ̣ thể du ̣c 105 thể thao Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i 3.2.5 Nhận xét mục tiêu 109 3.3 Xây dựng ứng dụng giải pháp tổ chức loại hình 109 câu lạc thể dục thể thao hoạt động có hiệu phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội 3.3.1 Cơ sở lý luận thực tiễn lựa chọn giải pháp 109 3.3.2 Nguyên tắc lựa chọn giải pháp 111 3.3.3 Nội dung cách triển khai giải pháp 113 3.3.4 Ứng dụng giải pháp 116 3.3.5 Kế t quả đánh giá 127 3.3.6 Bàn luận kết ứng dụng giải pháp 147 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 154 Kết luận 154 Kiến nghị 155 Danh mục cơng trình khoa học công bố liên quan đến luận án Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN CLB - Câu lạc CLB TDTT - Câu lạc thể dục thê thao CTMH - Chương trình mơn học CSVC - Cơ sở vâ ̣t chấ t ĐHQGHN - Đại học Quốc gia Hà Nội ĐH&CN - Đại học Chuyên nghiệp GD&ĐT - Giáo dục Đào tạo GDTC - Giáo dục thể chất GDTC&TT - Giáo dục thể chất thể thao GV - Giảng viên HDV - Hướng dẫn viên HLTT - Huấn luyện thể thao HLV - Huấn luyện viên HSSV - Học sinh sinh viên KVTT - Khiêu vũ thể thao RLTT - Rèn luyện thân thể SV - sinh viên TDTT - Thể dục thể thao TN - Thanh niên VĐV - Vận động viên VH,TT&DL - Văn hóa, Thể thao Du lịch XHCN - Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 Nội dung bảng Danh mục môn học giáo dục thể chất theo học chế tín ĐHQGHN Kết học tập mơn thể thao chương trình môn học GDTC SV ĐHQGHN năm học 2014 – 2015 Số lượng đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm GDTC&TT ĐHQGHN (giai đoạn 2013 – 2015) Thực trạng đội ngũ cán giảng viên Trung tâm GDTC&TT ĐHQGHN năm học 2014-2015 Kết khảo sát thực trạng cán làm công tác tổ chức quản lý hoạt động TDTT ngoại khóa cho SV ĐHQGHN Kinh phí tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa ĐHQGHN năm Thực trạng sở vật chất phục vụ công tác GDTC hoạt động TDTT ngoại khóa ĐHQGHN trước năm 2015 Trang Sau trang 62 63 64 64 68 69 70 Thực trạng tập luyện TDTT ngoại khóa SV ĐHQGHN Sau trang 72 Thực trạng thời lượng, thời điểm địa điểm tập luyện TDTT ngoại khóa SV ĐHQGHN Động tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa SV ĐHQGHN Kết vấn công tác lãnh đạo, đạo hoạt động TDTT ngoại khóa ĐHQGHN Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TDTT ngoại khóa SV ĐHQGHN Kết khảo sát hoạt động CLB TDTT ĐHQGHN Trung tâm GDTC&TT quản lý giai đoạn 2013-2015 73 Sau trang 75 Sau trang 76 Sau trang 77 Sau trang 78 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 Kết vấn công tác huấn luyện thi đấu CLB TDTT ĐHQGHN Trung tâm GDTC&TT quản lý 80 Kết khảo sát CLB TDTT trường Đại học Sau trang thành viên ĐHQGHN năm 2015 Kết vấn người tập CLB thực trạng công tác tổ chức quản lý CLB TDTT trường Đại học Thực trạng tổ chức giải thể thao SV ĐHQGHN Thống kê VĐV đội tuyển thể thao ĐHQGHN tham gia giải thể thao khu vực Hà Nội toàn quốc Thành tích thi đấu giải thể thao SV ĐHQGHN (giai đoạn 2013 – 2015) Những nguyên nhân khiến SV chưa tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa Khó khăn hoạt động CLB TDTT ĐHQGHN Ý kiến giảng viên cần thiết hoàn thiện tổ chức CLB TDTT ĐHQGHN 82 85 87 88 Sau trang 93 Sau trang 96 Sự khác biệt tổ chức CLB TDTT (công lập) Sau trang CLB thể thao - giải trí (tổ chức đồn thể xã hội) 102 Kết vấn nội dung định hình thiết chế Sau trang CLB TDTT ĐHQGHN Trung tâm GDTC&TT quản lý 103 Kết vấn nội dung định hình thiết chế CLB Sau trang thể thao - giải trí thuộc trường Đại học thành viên ĐHQGHN 104 Quy chế chung tổ chức hoạt động CLB TDTT ĐHQGHN Trung tâm GDTC&TT quản lý 3.27 81 94 Tổng hợp ý kiến chuyên gia, cán quản lý 3.26 Sau trang Quy chế khung tổ chức hoạt động CLB thể thao – giải trí trường Đại học thành viên ĐHQGHN Sau trang 105 108 Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc ĐHQGHN có quan tâm, ủng hộ hoạt động TDTT ngoại khóa khơng? - Thường xun…… …………………………………………………….… - Khơng thường xuyên … Trung tâm GDTC&TT có xây dựng kế hoạch hoạt động TDTT ngoại khóa hàng năm không? - Thường xuyên…… …………………………………………………….… - Không thường xuyên … Trung tâm GDTC&TT có thực hoạt động TDTT ngoại khóa theo kế hoạch đề không? - Thường xuyên…… …………………………………………………….… - Không thường xuyên … Hoạt động CLB TDTT ngoại khóa có tổ chức thường xuyên, liên tục không? - Thường xuyên…… …………………………………………………….…. - Không thường xuyên … Trung tâm GDTC&TT có tổng kết cơng tác hoạt động TDTT ngoại khóa, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời khơng? - Thường xuyên…… …………………………………………………….… - Không thường xuyên … Các trường Đại học thành viên Các khoa trực thuộc có tích cực tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa hay khơng? - Thường xun…… ………………………………………………………… - Khơng thường xuyên … Trung tâm GDTC&TT có đủ điều kiện sở vật chất kinh phí hoạt động TDTT ĐHQGHN Không? - Thường xuyên…… …………………………………………………….… - Không thường xuyên  Tổ chức giải thể thao, CLB, đội tuyển thường xuyên, liên tục không? - Thường xuyên…… …………………………………………………… … - Không thường xuyên …. Câu hỏi Theo đồng chí nội dung định hình thiết chế CLB TDTT ĐHQGHN Trung tâm GDTC&TT quản lý? Mục đích CLB ĐHQGHN - Phổ cập kỹ thuật môn thể thao cho SV … - Phát bồi dưỡng ban đầu khiếu TT … - Góp phần thực tốt công tác GDTC cho SV … Nhiệm vụ CLB ĐHQGHN - Tổ chức hướng dẫn tập luyện phổ cập kỹ, chiến thuật, thể lực môn TT cho SV CLB TDTT .…… …… - Xây dựng huấn luyện đội tuyển thể thao ĐHQGHN ……… … Tính chất, đặc điểm CLB ĐHQGHN - Là tổ chức công lập TDTT thực kế hoạch đào tạo VĐV thi đầu TT Trung tâm …… …… - Là tổ chức hoạt động huấn luyện, tập luyện trình độ thể thao ……… … Cơ cấu tổ chức CLB ĐHQGHN - Chủ nhiệm: Đồng chí Giám đốc Trung tâm hay Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách hoạt động TDTT …… …… - Phó chủ nhiệm: Đồng chí TP, P.TP Phòng Thể thao ……… … - Thủ quỹ ……… … - Các thành viên huấn luyện ……… … Đối tượng tham gia CLB ĐHQGHN - Hội viên CLB sinh viên ĐHQGHN tự nguyện tham gia …… …… - Cộng tác viên CLB ĐHQGHN gồm Cán có chun mơn tốt, nhà tài trợ, cổ động viên ……… … Cơ sở pháp lý CLB ĐHQGHN - Có định Giám đốc Trung tâm GDTC&TT .…… …… - Tổ chức hoạt động theo quy chế; chịu quản lý trực tiếp tổ chức, kỷ luật chuyên môn nghiệp vụ Phòng Thể thao Trung tâm GDTC&TT ……… … - Là thành viên hệ thống CLB nói chung ĐQHGHN ……… … Các nội dung hình thức hoạt động CLB ĐHQGHN - Tổ chức huấn luyện chuyên môn cho sinh viên CLB TDTT ĐQHGHN; chuẩn bị lực lượng VĐV thi đấu giải thể thao ĐHQGHN  - Chuẩn bị, tham gia giải thi đấu ngành giáo dục đào tạo cấp theo lịch hàng năm ……… … - Tổ chức đợt giao lưu văn hoá thể thao với đơn vị ĐHQGHN …  Cán CLB ĐHQGHN - Ban chủ nhiệm thành viên cán quản lý cán giảng viên Trung tâm GDTC&TT bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý TDTT sở …… …… - HDV, HLV, Trọng tài bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hưởng sách theo quy định Trung tâm ……… … - Đảm bảo chế độ sách cho cán phục trách CLB TDTT ĐHQGHN………  Nguồn đầu tư tài sở vật chất - Trung tâm GDTC&TT đầu tư đảm bảo sân bãi dụng cụ tập luyện cho CLB TDTT sinh viên ĐHQGHN …… …… - Trung tâm đầu tư kinh phí hoạt động, huấn luyện, thi đấu thể thao CLB TDTT ……… … - CLB vận động hỗ trợ, tài trợ đóng góp cơng ty, đồn thể, tổ chức cá nhân cho hoạt động CLB ……… … 10 Quyền lợi nghĩa vụ Hội viên CLB - Tập luyện chuyên cần theo kế hoạch HLV .…… …… - Thực đầy đủ Quy chế, điều lệ CLB ……… … - Được quyền thảo luận góp ý với vấn đề hoạt động CLB .……… … - Được hưởng chế độ sách liên quan đến tập luyện, thi đấu theo quy chế hành .……… … Câu hỏi Theo đồng chí nội dung định hình thiết chế CLB thể thao – giải trí thuộc trường Đại học thành viên ĐHQGHN? Mục đích: Vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, góp phần vào kết học tập môn? - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Nhiệm vụ:Tổ chức hướng dẫn tập luyện phổ cập kỹ, chiến thuật, thể lực, xây dựng huấn luyện đội tuyển thể thao tham gia biểu diễn thi đấu? - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Tính chất, đặc điểm: tổ chức trường tổ chức xã hội TDTT thực chủ trương xã hội hoá TDTT trường tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa tự nguyên, tự quản.? - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Cơ cấu tổ chức: Tùy theo quy mơ hội viên gon nhẹ Nếu hội viên cần 1-2 SV sáng lập kiêm trực tiếp phụ trách đưa vào chương trình hoạt động Hội SV nhà trường Nếu CLB có đơng hội viên, quy mô hoạt động diễn thường xuyên ĐTN Hội SV cử người trực tiếp tham gia hỗ trợ cách tham gia quản lý hoạt động hình thức tổ chức CLB Số lượng ban lãnh đạo CLB quy định theo Nghị BCH ĐTN, Hội SV? - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Đối tượng: sinh viên Nhà trường? - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Cơ sở pháp lý: Khi thành lập CLB môn thể thao, thể thao – giải trí có hội viên đơng đảo đề nghị ĐTN, Hội SV Quyết định thành lập để theo dõi quản lý Báo cáo Trung tâm để cử người hỗ trợ.? - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … 7.Các hình thức tổ chức hoạt động: Các tổ, nhóm, lớp, tập luyện thường xun hình thức tự quản Các CLB theo môn thể thao – giải trí cần có Quyết định ĐTN, Hội SV nhà trường? - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Nội dung: CLB môn, tổ chức huấn luyện chuyên môn cho sinh viên, tổ chức đợt giao lưu văn hoá thể thao với trường bạn đăng ký thi đấu có đủ lực.? - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Nguồn đầu tư tài sở vật chất: Nhà trường hỗ trợ phòng tập, sân bãi tập luyện cho CLB xã hội hóa.CLB vận động hỗ trợ, tài trợ đóng góp cơng ty, đồn thể, tổ chức cá nhân, giảng viên, phụ huynh, sinh viên cho hoạt động CLB? - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Câu hỏi Theo đồng chí cho ý kiến Quy chế khung tổ chức hoạt động CLB TDTT ĐHQGHN? Chương I Những quy định chung Tên gọi CLB TDTT ĐHQGHN - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Là tổ chức công lập, chịu quản lý Nhà nước hoạt động TDTT Trung tâm GDTC&TT - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Chương II Chức năng, nhiệm vụ Mục đích - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Chức - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Nhiệm vụ - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Chương III Cơ cấu tổ chức Ban chủ nhiệm - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Thư ký, thủ quỹ - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Các thành viên CLB - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Chương IV Giảng viên, Huấn luyện viên, sinh viên Trách nhiệm quyền lợi giảng viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Trách nhiệm, quyền lợi sinh viên hội viên CLB - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Chương V Tài sở vật chất Sân bãi dụng cụ - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Địa điểm làm việc - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Nguồn kinh phí - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Các khoản chi - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Chương VI Điều khoản thi hành Tổ chức thực - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Điều khoản thi hành - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Câu hỏi Theo đồng chí cho ý kiến Quy chế khung tổ chức hoạt động CLB thể thao – giải trí trường Đại học thành viên ĐHQGHN? Tên gọi CLB: Theo loại hình - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Chức năng, nhiệm vụ: lôi SV tham gia cách rộng rãi, thỏa mãn nhu cầu - Đồng ý …… ……  - Không đồng ý ……… … Cơ cấu tổ chức: Đại diện ĐTN Hội SV GV cố vấn phụ trách CLB - Đồng ý …… …… - Không đồng ý ……… … Cơ chế tổ chức quản lý: Xã hội hóa hoạt động - Đồng ý  - Không đồng ý ……… … Cơ chế hoạt động: Do CLB quy định, người tập đóng góp, tự nguyện tham gia - Đồng ý  - Không đồng ý ……… … CSVC tài chính: Do CLB quy định - Đồng ý  - Không đồng ý ……… … Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô giúp đỡ hợp tác ! Xin Thầy, Cô cung cấp thông tin cá nhân: Họ tên: ……………………………………………………………… Nơi công tác:…………………………………………………………… Tỉnh (Thành phố): Người vấn Người vấn Phụ lục ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho chuyên gia, cán quản lý ) Kính gửi:………………………………………………………… Để lựa cho ̣n giải pháp có hiệu phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao góp phần nâng cao hiệu việc nghiên cứu luận án, dựa sở khoa học việc nghiên cứu lý luận thực tiễn Kính mong Đ/c trả lời giúp câu hỏi Hy vọng kinh nghiệm hiểu biết công tác quản lý, giảng dạy thực tiễn Đ/c giúp tơi hồn thành nhiệm vụ với luận án “Nghiên cứu loại hình câu lạc thể dục thể thao hoạt động có hiệu phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội” Kính mong đồng chí trả lời giúp câu đây, (đồng chí cần đánh dấu ‘x’ vào cần thiết theo quan điểm ) Trước trả lời câu hỏi xin đồng chí vui lòng điền thơng tin sau: - Họ tên: .Tuổi: - Trình độ chun mơn: - Đơn vị công tác: - Số năm công tác Câu hỏi Xin đồng chí cho ý kiến giải pháp có hiệu phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao (Đánh dấu X vào ô điểm tương ứng từ cao xuống thấp theo mức độ từ quan trọng điểm đến không quan trọng điểm) Giải pháp hoàn thiện tổ chức CLB TDTT ĐHQGHN thuộc Trung tâm quản lý TT Nhóm giải pháp tổ chức quản lý CLB TDTT ĐQHGHN thuộc Trung tâm GDTC&TT quản lý Rất Tương Quan Ít Khơng quan đối trọng quan quan trọng quan trọng trọng trọng điểm điểm điểm điểm điểm Hoàn thiện Quy chế hoạt động CLB TDTT ĐHQGHN Bồi dưỡng cán quản lý lý luận GP2 huấn luyện TT cho đội ngũ GV Trung tâm GDTC&TT ĐHQGHN Xây dựng hợp lý CSVC ký thuật, thiết bị GP3 dụng cụ thể thao Trung tâm quản lý Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa GP4 hoạt động TDTT, vận động tài trợ giải thi đấu Áp dụng số chế độ, sách GP5 quyền lợi hưởng HLV, VĐV SV CLB đội tuyển Nhóm giải pháp phát triển CLB thể thao – giải trí trường Đại học GP1 Nhóm giải pháp phát triển CLB thể thao – giải trí trường Đại học thành viên ĐHQGHN TT Tăng cường quan tâm tạo điều kiện Ban Giám hiệu cho CLB hoạt động Tăng cường hỗ chuyên môn Trung GP2 tâm GDTC&TT Đẩy mạnh việc tuyên truyền lợi ích tham GP3 gia CLB thể thao – giải trí ĐTN, Hội SV tổ chức Đoàn niên, Hội sinh viên có nghị GP4 tổ chức CLB thể thao – giải trí theo hình thức xã hội hóa GP1 Rất Tương quan đối trọng quan trọng Quan trọng Ít Không quan quan trọng trọng điểm điểm điểm điểm điểm Câu hỏi Xin đồng chí cho ý kiến tiêu chí đánh giá hiệu giải pháp CLB TDTT ĐHQGHH Trung tâm quản lý CLB thể thao – giải trí trường Đại học thành viên ĐHQGHN? (Đánh dấu X vào ô điểm tương ứng từ cao xuống thấp theo mức độ từ quan trọng điểm đến không quan trọng điểm) Mức độ ưu tiên T 3 T Tiêu chí đánh giá hiệu giải pháp A B điểm điểm điểm CLB TDTT ĐQHGHN thuộc Trung tâm GDTC&TT quản lý Sự gia tăng số lượng CLB sinh viên tham gia Sự thoả mãn sinh viên tham gia hoạt động CLB Thành tích thể thao theo hệ thống giải thường niên Kết học môn GDTC sinh viên tham gia CLB Cơ sở vật chất kinh phí hoạt động Đánh giá, xếp loại thể lực sinh viên tham gia CLB theo quy định 53/2008/QĐ-BGD&ĐT CLB thể thao – giải trí trường Đại học thành viên ĐHQGHN Sự gia tăng số lượng CLB sinh viên tham gia Sự thoả mãn sinh viên tham gia hoạt động CLB Kết học môn GDTC sinh viên tham gia CLB Đánh giá, xếp loại thể lực sinh viên tham gia CLB theo quy định 53/2008/QĐ-BGD&ĐT Cơ sở vật chất kinh phí hoạt động Thành tích thể thao theo hệ thống giải thường niên Xin trân trọng cảm ơn./ Người vấn Người vấn điểm điểm Phụ lục ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm PHIẾU PHỎNG VẤN (Phiếu hỏi dành cho sinh viên CLB TDTT ĐHQGHN) Để đánh giá việc xác định loại hình câu lạc thể dục thể thao hoạt động áp dụng giải pháp có hiệu phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao góp phần nâng cao hiệu việc nghiên cứu luận án, dựa sở khoa học việc nghiên cứu lý luận thực tiễn Luận án mong các em vui lòng trả lời những câu hỏi hài lòng tham gia tập luyện CLB TDTT ĐHQGHN Trung tâm quản lý CLB thể thao – giải trí trường thành viên ĐHQGHN dưới bằ ng cách đánh dấ u (X) và chỗ đã đinh ̣ mà các em cho là đúng hoă ̣c đưa ý kiế n riêng của miǹ h Ho ̣ và tên: …………………………Năm sinh:……….Giới tính………… Câu lạc bộ:……………………………………………………………… Công tác tổ chức điều hành tập luyện CLB nào? - Rất hài lòng …… …… - Hài lòng …… …… - Hài lòng có mức độ …… …… - Khơng hài lòng …… …… - Rất khơng hài lòng …… …… Địa điểm kế hoạch tập luyện CLB sao? - Rất hài lòng ……… … - Hài lòng ……… … - Hài lòng có mức độ ……… … - Khơng hài lòng …… …… - Rất khơng hài lòng …… …… Các sách ưu đãi kết tập luyện CLB với mơn học GDTC có hài lòng khơng? - Rất hài lòng …… …… - Hài lòng ……… … - Hài lòng có mức độ …… …… - Khơng hài lòng ……… … - Rất khơng hài lòng ……… … Thái độ ứng xử HLV với VĐV nào? - Rất hài lòng ……… … - Hài lòng …… …… - Hài lòng có mức độ …… …… - Khơng hài lòng ……… … - Rất khơng hài lòng ….….…… Nhìn chung tinh thần hợp tác, đồn kết CLB sao? - Rất hài lòng ……… … - Hài lòng ……… … - Hài lòng có mức độ ……… … - Khơng hài lòng ……… … - Rất không hài lòng ……… … Em có hài lòng sinh hoạt CLB khơng? - Rất hài lòng ……… … - Hài lòng ……… … - Hài lòng có mức độ ……… … - Khơng hài lòng ……… … - Rất khơng hài lòng ……… … Xin trân trọng cảm ơn./ Người vấn Người vấn ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO Phụ lục CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Tổ chức hoạt động câu lạc Thể dục Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-GDTC&TT ngày tháng năm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Tên gọi trụ sở câu lạc thể dục thể thao 1.Tên gọi tiếng việt: CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2.Tên gọi tiếng anh: CLUB SPORTS VIETNAM NAIONAL UNIVERSITY, HANOI Trụ sở: Khu liên hợp thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội – Phạm Văn Đồng , Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.35578980 Email: ttgdtc@vnu.edu.vn - Website: ttgdtc@vnu.edu.vn Điều 2: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quy định Tổ chức hoạt động câu lạc thể dục thể thao để phát triển phong trào thể dục thể thao cho sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Áp dụng sinh viên ĐHQGHN Điều Vị trí Câu lạc TDTT ĐHQGHN Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao định thành lập Câu lạc TDTT ĐHQGHN chịu quản lý Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Điều Mục đích Nâng cao thể chất góp phần vào việc thực mục tiêu đào tạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất; Phát triển phong trào TDTT nâng cao thành tích thể thao; Thỏa mãn nhu cầu tập luyện theo mơn thể thao ưu thích; Thu hút sinh viên tập luyện TDTT thường xuyên góp phần ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội thâm nhập học đường; CHƯƠNG II CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ Điều 5: Chức Xây dựng kế hoạch huấn luyện thể thao cho đội tuyển thể thao câu lạc TDTT; Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao đào tạo nâng cao thành tích cho sinh viên (Qua phòng Thể thao) Tuyên truyền, vận động người có sở thích để tự nguyện tổ chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt động TDTT nhằm thỏa mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần nâng cao thành tích thể thao cho người tập Điều 6: Nhiệm vụ Tuyên truyền giáo dục sinh viên tham gia chấp hành quy định, pháp luật, chủ trương sách Đảng Nhà nước; Tuyên truyền, vận động sinh viên có sở thích tự nguyện tham gia tập luyện TDTT; Tăng cường kỹ năng, kỹ xảo vận động nhằm phát triển thể lực thành tích thể thao; Tổ chức hướng dẫn nhóm, đội, lớp tập luyện TDTT; Tổ chức giải thể thao ĐHQGHN, giao lưu thể thao, tham dự giải thể thao Khu vực Hà Nội toàn quốc Quản lý phát triển sinh viên Câu lạc sinh viên ĐHQGHN; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa tiếp nhận quản lý nguồn tài trợ cho việc phát triển phong trào hoạt động câu lạc TDTT Cử cán giảng viên hỗ trợ chuyên môn câu lạc thể thao – giải trí cho đơn vị ĐHQGHN 10 Xây dựng quy chế hoạt động, trình cấp Quyết định thành lập, phê duyệt tổ chức thực CHƯƠNG III CƠ CẤU TỔ CHỨC Điều Cơ cấu tổ chức câu lạc ĐHQGHN Câu lạc TDTT ĐHQGHN hoat động, gồm thành phần sau: - Ban chủ nhiệm câu lạc TDTT: Gồm chủ nhiệm phó chủ nhiệm - 01 Thư ký,Thủ quỹ - 07 thành viên Điều Nhân câu lạc TDTT ĐHQGHN Nhân câu lạc TDTT ĐHQGHN bao gồm đội ngũ cán bộ, giảng viên Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao huấn luyện viên, hướng dẫn viên hợp tác Căn vào chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức hoạt động câu lạc TDTT ĐHQGHN phân công nhiệm vụ cụ thể cho vị trí cơng việc CHƯƠNG IV GIẢNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN, SINH VIÊN Điều Trách nhiệm quyền lợi giảng viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên Truyền đạt theo nội dung, chương trình, kế hoạch câu lạc TDTT sinh viên ĐHQGHN quy định, đảm bảo hiểu chất lượng Tham gia vào trình quản lý sinh viên luyện tập Tham gia đầy đủ lớp tập huấn chuyên môn cấp có thẩm quyền tổ chức Được cung cấp thông tin tài liệu cần thiết đến nhiệm vụ, quyền hạn giao Được hưởng chế độ , sách theo quy định nhà nước Trung tâm Điều 10 Tránh nhiệm, quyền lợi sinh viên Thực đầy đủ nội quy, quy định, kế hoạch luyện tập, rèn luyện câu lạc TDTT sinh viên ĐHQGHN Được chuyển giao kết thành tích tập luyện thi đấu vào kết học môn học giáo dục thể chất Được tuyên dương, khen thưởng đạt thành tích ngồi khu vực Bảo quản giữ gìn trang thiết bị luyện tập, giáo trình, giáo án, tài liệu sở vật chất giao Xây dựng nếp sống văn hóa, cảnh quan mơi trường tham gia hoạt động câu lạc TDTT sinh viên ĐHQGHN Được mươn trang thiết bị dụng cụ thể thao phục vụ cho luyện tập CHƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT Điều 11 ĐHQGHN phê duyệt kinh phí năm cho Trung tâm, từ Giám đốc Trung tâm phân bổ theo chức năng, nhiệm vụ - Đảm bảo sở vật chất đủ câu lạc TDTT sinh viên ĐHQGHN hoạt động có hiểu - Được cấp nguồn kinh phí theo quy định Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao - Kinh phí hội viên đóng góp CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 Hiệu lực trách nhiệm thi hành Quy định gồm chương 12 Điều, có hiệu lực kể từ ngày Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao ký Quyết định ban hành Câu lạc TDTT ĐHQGH Trung tâm quản lý có trách nhiệm thường xuyên cập nhật quy định lĩnh vực chuyên môn báo cáo Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao xin ý kiến đạo trước áp dụng thực có nội dung khác với Quy định Trong trình thực hiện, nội dung Quy chế điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Việc sửa đổi bổ sung Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao xem xét, định sở đề xuất kiến nghị Ban chủ nhiệm câu lạc TDTT sinh viên ĐHQGHN Phòng Thể thao./ GIÁM ĐỐC ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN NGỌC MINH NGHIÊN CỨU LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ PHÙ HỢP VỚI TỔ CHỨC... dựng ứng dụng giải pháp tổ chức loại hình 109 câu lạc thể dục thể thao hoạt động có hiệu phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội 3.3.1 Cơ sở lý luận thực... c gia Hà Nội Mục tiêu 3: Xây dựng ứng dụng giải pháp tổ chức loại hình câu lạc thể dục thể thao hoạt động có hiệu phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Đại học Quốc gia Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao của Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao của Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay