Step1 TOEFL audio script and answer key 2

20 37 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 23:27

TOEFL Primary là bài thi được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và thiết kế dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh và nâng cao kỹ năng suy luận cho trẻ ngay từ lúc nhỏ. TOEFL Primary mang tính kế thừa và là một bài thi trong hệ thống “Gia đình TOEFL”, từ TOEFL Primary đến TOEFL Junior và đến TOEFL ITP
- Xem thêm -

Xem thêm: Step1 TOEFL audio script and answer key 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay