Tham khảo miễn dịch thực vật

87 19 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 22:40

... miễn dịch động vật thực vật Trong năm gần đây, nhà nghiên cứu thường so sánh tính kháng thực vật với tính miễn dịch động vật áp dụng nhiều khái niệm miễn dịch động vật vào nghiên cứu tính kháng thực. .. thực vật Cơ chế miễn dịch động vật với tính kháng thực vật chia sẻ nhiều điểm khác có nhiều điểm giống 3.1 Sự khác Sự khác dễ thấy động vật máu nóng có hệ miễn dịch thực vật khơng có Hệ miễn dịch. .. Đối tượng nghiên cứu Lịch sử miễn dịch động vật 2.1 Lịch sử miễn dịch thực vật So sánh miễn dịch động vật thực vật 3.1 Sự khác 3.2 Sự giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham khảo miễn dịch thực vật , Tham khảo miễn dịch thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay