ĐỀ CƯƠNG tập HUẤN THƯƠNG HIỆU NÔNG NGHIỆP (1)

21 29 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 22:12

... THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NƠNG NGHIỆP o - Thương hiệu : góc nhìn khác  Thấu hiểu thương Tổng quan khái niệm, vai trò tính hiệu hiệu chung thương thương hiệu o - Thương hiệu lương thực thực phẩm hiệu. .. lược thương hiệu o - Quản trị chiến lược thương hiệu sản phẩm nông nghiệp o - Thực hành thiết lập chiến lược thương hiệu sản phẩm nông nghiệp cụ thể o Kiến trúc thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. .. o o - Thực hành tình Tên thương hiệu thương hiệu sản phẩm nông nghiệp dẫn đầu - Tên thương hiệu chiến lược thương hiệu - Nguyên lý đặt tên thương hiệu xây dựng thương hiệu dẫn đầu o - Những học
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG tập HUẤN THƯƠNG HIỆU NÔNG NGHIỆP (1) , ĐỀ CƯƠNG tập HUẤN THƯƠNG HIỆU NÔNG NGHIỆP (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay