QUYEN 2 LAP KE HOACH KINH DOANH, sach huong dan

77 8 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 22:06

KH I S DOANH NGHI P TĂNG C NG KH NĂNG KINH DOANH H c ịh ỉ L P K HO CH KINH DOANH Sách H ỉg d ỉ Gi i ỏhi Ố ố Ch o Ch ỉg ỏrìỉh Kh i s DỊaỉh ỉghi ị ng trình Kh i s Doanh nghi p (SYB) góp ph n t o d ng nh ng doanh nghi p nh có th t n t i lâu dài thông qua vi c giúp đ nh ng cá nhân ti m n ng ti n hành th c hi n b c kh i s công vi c kinh doanh o Ch ng trình SYB bao g m hai ph n – Nh n th c v kinh doanh L p k ho ch kinh doanh Ph n Nh n th c v kinh doanh s giúp đ h c viên đánh giá s thích h p c a h v i vi c kh i s m t doanh nghi p l a ch n Ủ t ng kinh doanh mang tính hi n th c Ph n L p k ho ch kinh doanh s h ng d n cho h c viên b doanh nghi p Khi k t thúc ch c c n tuân th kh i s ng trình này, h c viên s có kh n ng l p K ho ch Kinh doanh K ho ch Hành đ ng đ kh i s doanh nghi p o Ch ng trình SIYB đ Phòng Th c T ch c Lao đ ng Qu c t ph i h p ng m i Công nghi p Vi t Nam gi i thi u t i Vi t Nam T ch c H tr Phát tri n Qu c t Th y i n tài tr cho ho t đ ng B n quy n thu c T ch c Lao đ ng Qu c t , 1998 ISBN****(ba t p) Các n ph m c a T ch c Lao đ ng Qu c t (ILO) có b n quy n theo u Công c B n quy n toàn c u Cu i n m 2004, T ch c Lao đ ng Qu c t đư chuy n giao toàn b b n quy n K thu t qu n lỦ phát tri n Ch ng trình v i vi c in n tài li u c a Ch ng trình cho Phòng Th ng m i Công nghi p Vi t Nam (VCCI) M i ho t đ ng in n, ch nh lỦ, d ch tài li u c a ILO ph i đ c trình v i c quan c a ILO Các ch đ nh n ph m c a ILO tuân theo th t c c a Liên Hi p qu c tài li u không bày t quan m c a ILO v quan h pháp lỦ c a b t kì qu c gia, khu v c hay lưnh th hay quan h pháp lỦ thu c th m quy n liên quan đ n phân chia biên gi i Trách nhi m v nh ng quan m đ c nêu tài li u hay nghiên c u đư đ c kí k t nh ng đóng góp khác hồn tồn d a quy n c a tác gi , vi c phát hành th hi n quan m c a ILO Tên ng i, công ty, s n ph m d n chi u tài li u ch có tính tr gi ng, khơng mang ng Ủ S d ng tài li u ch ng trình “Kh i s Doanh nghi p” nh th nào? Có nhi u u c n cân nh c b n b t đ u m t công vi c kinh doanh Ch ng trình L p K ho ch Kinh doanh SYB s giúp đ b n s p x p nh ng suy ngh ý t ng c a v cơng vi c kinh doanh mà b n mu n b t đ u Sau h c xong ch ng trình này, b n s có th quy t đ nh xem có nên kh i s m t doanh nghi p hay không N u b n quy t đ nh r ng vi c kh i s m t doanh nghi p m t ý t ng t t, b n s có k ho ch b t đ u nh th Ch ng trình bao g m giáo trình sách t p Hai cu n sách s đ c s d ng k t h p v i Ph n giáo trình s cung c p nh ng thông tin c n thi t đ kh i s m t doanh nghi p Trong giáo trình b n s tìm th y: Các hỊ ỏ đ ỉg baỊ g m ỏ ị ỏh c hàỉh k ỏ h ị: giúp b n hi u đ c tài li u ho t đ ng c n làm nh m t ph n b c chu n b kinh doanh c a b n Hưy dùng bút chì đ làm t p đ có th s a đ i đ c n u th y c n thi t Ph ỉ Tóm ỏ ỏ: ghi l i nh ng n i dung đư h c Ch ng Bài ỏ ị ỏìỉh hỐ ỉg gi đ ỉh “Cơỉg ối c kiỉh dỊaỉh c a aỉh D ỉg - ch H ỉh”: Bài t p tình hu ng đ c b t đ u t cu n sách h ng d n v Nh n th c kinh doanh Bài t p tình hu ng giúp b n hi u k h n v n i dung đư h c ph n cu i c a sách t p b n s th y b n K ho ch Kinh doanh B n K ho ch Kinh doanh s đ c hoàn t t b n k t thúc ch ng trình Sách Bài t p s cung c p t t c thơng tin c n thi t đ hồn thành b n K ho ch Kinh doanh M CL C Ch • • • • • • Ch • • • • • Ch • • • • • Ch ng 1: B n ý t ng kinh doanh c a b n B n v i t cách ch doanh nghi p Kinh doanh gì? c tính c a ng i ch doanh nghi p thành đ t Ti n đ b t đ u kinh doanh ụ t ng kinh doanh c a b n Tóm t t ng 2: ánh giá th tr ng Hi u khách hàng c a b n N m đ c thông tin v đ i th c nh tranh L p k ho ch Marketing c tính kh i l ng hàng bán Tóm t t ng 3: T ch c nhân s B n v i t cách ch doanh nghi p Nh ng ng i đ ng s h u Ng i làm cơng Các nhà t v n kinh doanh Tóm t t ng 4: L a ch n hình th c pháp lý • Các hình th c pháp lỦ kinh doanh • L a ch n lo i hình kinh doanh phù h p • Tóm t t Ch ng 5: Ngh a v pháp lý c a doanh nghi p • ng kỦ kinh doanh • Thu • Lu t Lao đ ng • Lu t Th ng m i • Các u ki n làm vi c • Tóm t t Ch • • • • Ch • • • • • • • ng 6: c tính v n kh i s Các lo i v n ban đ u V n c đ nh V n l u đ ng Tóm t t ng 7: L p k ho ch thu l i nhu n nh giá cho hàng hoá/ d ch v c a b n c tính doanh thu c a b n L p k ho ch doanh thu chi phí L p k ho ch l u chuy n ti n m t Ngu n v n N p đ n xin vay đ kinh doanh Tóm t t Ch ng 8: Quy t đ nh xem doanh nghi p c a b n có kh n ng t n t i lâu dài hay khơng • • • • Ch Hoàn thành b n k ho ch kinh doanh c a b n B n có nên kh i s doanh nghi p c a hay không? L p b n k ho ch hành đ ng đ kh i s doanh nghi p Tóm t t ng 9: Kh i s doanh nghi p c a b n • Các ho t đ ng kinh doanh th • i u ti p theo? ng nh t Các t vi t t t SIYB Kh i s doanh nghi p T ng cu ng Kh n ng Kinh doanh SYB Kh i s Doanh nghi p IYB T ng c ILO T ch c Lao đ ng Qu c t SIDA C quan H p tác Phát tri n Qu c t Thu TOF Khoá đào t o cán b h TOE Khoá đào t o doanh nhân GIO T ch c đ i tác Liên k t PO T ch c đ i tác Xúc ti n PPO T ch c đ i tác Chuyên nghi p NU V n phòng SIYB Qu c gia PSU V n phòng h tr Ch MOU B n ghi nh chung M&E Theo dõi đánh giá MIS H th ng thông tin theo dõi ng Kh n ng Kinh doanh i n ng d n (gi ng viên) ng trình B ỉ ốà ý ỏ ỉg kiỉh dỊaỉh c a b ỉ Ch ng B n v i t cách ch doanh nghi p Kh i s kinh doanh m t b c dài s thay đ i cu c đ i b n B n ph i ch u trách nhi m đ a vi c kinh doanh c a đ t thành cơng, ngh a s có nhi u khó kh n v t v nh ng k t qu đ t đ c có th mang l i l i nhu n ni m vui cho b n Kinh doanh gì? Kinh doanh m t ho t đ ng đ c m t ho c m t nhóm ng i th c hi n v i m c đính t o l i nhu n Ho t đ ng kinh doanh có ngh a s n xu t ho c mua hàng hóa d ch v đ bán cho khách hàng Trong ho t đ ng kinh doanh có hai lo i l u thơng; L u thơng hàng hóa - Là vi c t o phân ph i hàng hóa ho c d ch v th tr ng L u thông ti n t - Là vi c toán cho nh ng ho t đ ng nh mua hàng hóa, nguyên v t li u, s a ch a, b o trì th m n DỊNG L U THƠNG HÀNG HịA/D CH V DỊNG L U THƠNG TI N T Vì m c đích c a kinh doanh t o l i nhu n nên ti n thu đ c t kinh doanh ph i l n h n ti n b vào kinh doanh M t công vi c kinh doanh thành đ t s tr i qua trình kinh doanh m t cách liên t c, có hi u qu ti p t c ho t đ ng s n xu t, mua bán nhi u n m c tính c a m t ch doanh nghi p thành đ t Thành công c a b t k doanh nghi p ph thu c nhi u vào tính cách cá nhân, k n ng kh n ng tài c a ng i ch Tr c quy t đ nh kh i s m t doanh nghi p, b n c n suy ngh m t cách trung th c v b n thân đ xác đ nh xem có ph i ng i phù h p v i kinh doanh hay không? ng nên tham gia vào khóa h c n u nh b n không ngh b n ng i qu n lỦ doanh nghi p t t B n ph i có đ ng c quy t tâm kinh doanh m i có k t qu Hưy thành th t g ng m u v i công nhân doanh nghi p C công nhân c ng nh khách hàng đ u tin t ng tôn tr ng b n B n ph i u hành công vi c kinh doanh cho t t, ch m lo đ n l i ích c a công nhân khách hàng làm đ c u b n ph i l p k ho ch t ch c ho t đ ng bán hàng hóa d ch v cho chu đáo, cho công vi c kinh doanh không g p r c r i t ng lai Côỉg ối c kiỉh dỊaỉh c a aỉh D ỉg ốà ch H ỉh Vi c ỏ đáỉh giá c a aỉh D ỉg ốà ch H ỉh Anh D ng 45 tu i t t nghi p trung c p c khí, hi n làm t i m t nhà máy Anh m t ng i th gi i Trong n m qua, nhà máy c a Anh khơng có vi c làm đ u đ n Ch H nh 38 tu i, khơng có vi c làm n đ nh t Ch vi c m t xí nghi p may Anh ch có gái 15 tu i c u trai 10 tu i Gia đình h s ng h nh phúc Cu c s ng c a h không đ c d dàng nh ng c ng không đ n n i khó kh n l m C anh D ng ch H nh đ u lo đ có cu c s ng t t h n Anh D ng đ nh xin vi c xí nghi p ch m c s kinh doanh Anh D ng m t ng i th n tr ng ki m tra m i vi c làm r t k Khi làm nhà máy anh đụ có kinh nghi m qu n lý m t nhóm cơng nhân Ch H nh có s c kh e t t l i c n cù Anh D ng đụ đ ý tìm cơng vi c thích h p cho gia đình Sau phân tích cơng vi c d đ nh làm, anh nh n th y: m v i hi n không ph bi n nh tr c có l nh b t bu c đ i m b o hi m ng i mơ tơ xe máy, nh ng v n r t ph bi n nông thôn thành th Vì th h th y có th m m t c s nh làm m v i Ti n đ b t đ u kinh doanh i u quan tr ng b n ph i có đ ti n ti t ki m đ đ m b o đ i s ng cho đ n lưi kinh doanh đ cung c p đ cho b n gia đình b n N u b n khơng có ti n ti t ki m hay tài s n th ch p khơng th vay đ c ti n B n không th đ u t h t ti n vào kinh doanh Nói chung, m t cơng vi c kinh doanh m i th ng m t nh t ba tháng m i có đ lưi đ trang tr i chi phí sinh ho t cho ng i ch B n ph i chu n b m t b n tóm t t v tình hình tài cá nhân B n s cho th y b n th c s có ti n đ kh i s kinh doanh Côỉg ối c kiỉh dỊaỉh c a aỉh D ỉg ch H ỉh – V ỉ kiỉh dỊaỉh Anh D ng ch H nh đụ quy t đ nh kinh doanh, đ u t m m t c s s n xu t m v i t i nhà H đ nh b t đ u kinh doanh vào tháng 3, m t tháng tr c vào hè, mà nhu c u v m v i cao H có tháng chu n b Trong th i gian tháng y anh D ng v n ti p t c làm vi c nhà máy v i m c l ng 2.000.000 đ ng/tháng Ch H nh v n làm thêm v i m c thu nh p 800.000 đ ng/ tháng Hi n anh ch đụ dành d m g i ti t ki m đ c 8.900.000đ Ngồi ch H nh m t đôi nh n vàng bà m đ c a ch cho ch đ làm v n mà ch ch a dùng t i ôi nh n bán c ng có th đ c 14 000 000 đ Anh ch tin t ng r ng sau tháng, vi c kinh doanh s có đ lụi đ ni gia đình chu n b tích l y đ m r ng kinh doanh Nh v y anh ch ph i tính tốn đ đ b o đ m sinh ho t cho gia đình tháng t i Kho n thu: Ti n hi n có Thu nh p c a anh D ng tháng t i: x 000 000 Thu nh p c a ch H nh tháng t i: x 800 000 Ti n bán đôi nh n vàng c a ch H nh T ng thu: Các kho n chi tiêu (trong tháng t i) 1.Ti n n 800 000đ x tháng i n n c sinh ho t 300 000đ x tháng 3.Các kho n chi khác 400 000 đ x tháng H c phí c a anh D ng T ng chi: Ti n đ b t đ u kinh doanh ng 900 000 000 000 600 000 14 000 000 28 500 000 14 000 000 500 000 000 000 000 000 18 500 000 10 000 000 Nh v y, m c dù t ng s ti n hi n có s có vòng hai tháng tr c kinh doanh 28.500.000 đ, nh ng anh D ng ch H nh bi t đ c r ng h ch có 10.000.000 đ đ b t đ u kinh doanh B n c n quan tâm l u Ủ r ng, ti n ti t ki m có th huy đ ng ti n cho công vi c kinh doanh t ngu n khác n a…nh ng ngu n ti n quan tr ng nh t v n ti n ti t ki m c a ng i ch doanh nghi p c bi t l u Ủ đ n kh n ng góp v n c a b n bè (góp v n s huy đ ng đ c c tài đóng góp v th i gian, ki n th c…c a b n bè) L u Ủ: Quan ni m tr c có th huy đ ng v n vay t b n bè, ng i thân, ng i tin c y doanh nghi p nên huy đ ng v n góp c a nh ng ng i này/ theo c ph n Ngồi ra, b n có th vay v n t ngân hàng, qu tín d ng c a doanh nghi p nh v a, qu đ u t … nh ng b n c n nh r ng bên c nh m t b n k ho ch kinh doanh kh thi, th ng ph i có tài s n đ th ch p vay v n ụt ng kinh doanh c a b n M t công vi c kinh doanh thành đ t th ng b t đ u t m t Ủ t ng t t C n có Ủ t ng t t đ sau kh i th t b i m t v n N u khơng, dù b n có tiêu t n th i gian ti n b c kinh doanh c ng s b đ b M t Ủ t ng kinh doanh t t có th d n đ n thành công th c s kinh doanh Có r t nhi u lo i hình kinh doanh, nh ng h u h t đ u có th quy v hình th c bán l , bán buôn, d ch v , s n xu t, nông lâm ng nghi p đ kinh doanh thành công, ph i b o đ m r ng b n cân nh c k k ho ch kinh doanh v m i m t th c hi n t t t ng m ng công vi c M tỦt ng kinh doanh t t ph i có hai ph n: Ph i có c h i kinh doanh B n ph i có k n ng ngu n l c đ t n d ng c h i t n t i đ c doanh nghi p ph i cung c p d ch v phù h p v i nhu c u c a khách hàng gi i quy t đ c v n đ c a h tìm Ủ t ng kinh doanh m i có m t ph ng pháp h u hi u hưy suy ngh v nh ng khó kh n mà m i ng i đư g p ph i gi i quy t nhu c u v n đ c a h Có nhi u cách đ đ t đ c m c đích này: o Nh ng khó kh n mà b n đư g p ph i - hưy xem b n g p nh ng v n đ mua s n ph m d ch v đ a ph ng; o Khó kh n cơng vi c - làm vi c cho m t c quan khác, b n có th nh n th y đ hồn thành cơng vi c có nhi u khó kh n d ch v t i ho c thi u nguyên v t li u; o Các v n đ mà ng i khác g p ph i - Hưy l ng nghe nh ng ng phàn nàn đ tìm hi u xem h có nh ng nhu c u khó kh n gì; i khác o Nh ng thi u c ng đ ng c a b n đ tìm nh ng d ch v thi u; V n đ c a m i ng i nh ng nhu c u ch a đ c đáp ng đ u m i cho nh ng c h i kinh doanh m i Ch doanh nghi p nhìn c h i v n đ c a ng i khác Vay nh ng nhà cung c p Trong ngành s n xu t b n có th mua ch u c a nhà cung c p Tuy v y, H u h t nhà cung c p đ u ph i bi t ch c vi c kinh doanh c a b n ho t đ ng t t m i cho vay Vay ngân hàng hay t ch c tài xin vay ngân hàng hay m t t ch c tài chính, thơng th ng b n ph i hoàn thành m u đ n xin vay Hưy kèm theo đ n xin vay m t b n k ho ch kinh doanh c a b n H th ng đòi h i ph i có tài s n th ch p đ đ m b o cho kho n vay òi h i có th đ c đáp ng m t ph n b ng nh ng tài s n mua b ng ti n vay t nhà thành ph có th đ c xem nh tài s n th ch p h p lỦ Tuy nhiên, t ch c tài th ng khơng cho vay tồn b l ng ti n mà b n xin vay H th ng đ m b o cho giá tr tài s n th ch p l n h n t ng g c lưi vay Ngân hàng t ch c tài khác c ng th ng yêu c u th ch p b ng tài s n cá nhân nh nhà, đ t, xe c ho c nh ng th khác có giá tr b ng ti n N u kinh doanh th t b i, b n có th s m t nh ng tài s n cá nhân Các t ch c cho vay có th đ a m c lưi su t u ki n cho vay khác Khi tìm ki m v n đ b t đ u kinh doanh, b n hưy u tra ngu n khác đ tìm đ c u ki n t t nh t Côỉg ối c kinh doanh c a aỉh D ỉg ốà ch H ỉh 31 Vay ố ỉ Anh D ng ch H nh có 10 tri u (xem tình hu ng “3 V n kinh doanh.”) đ kh i s kinh doanh C anh ch đ u không mu n m i ng i khác hùn v n nên h ph i ki m tìm ngu n ti n khác M t ng i h hàng c a anh D ng h a có th cho anh D ng vay t i tri u đ ng n u c n, nh ng ph i tr tr c tháng 11 lụi su t % tháng tìm hi u vi c vay s ti n vay vào th i m có hi u qu , anh D ng ch H nh xem l i k ho ch l u chuy n ti n m t c a h h th y r ng: u tháng c n vay thêm tri u đ ng th i h n 02 tháng đ n đ u tháng c n vay thêm 3,5 tri u đ ng th i gian 02 tháng Sau đây, b n k ho ch l u chuy n ti n m t sau tính đ n kho n vay: 62 B n k ho ch l u chuy n ti n m t sau vay ti n ( n v tính: 1.000 đ) Tháng ti n m t đ u 10000 3130 660 155 T H U C H I D tháng Doanh thu b ng ti n 2250 m t Ph i thu c a khách Thu khác (VD: vay ti n) 2000 T ng thu 10000 7380 Mua hàng tr ti n 2600 m t L ng anh D ng ch H nh C c n tho i 200 Mar keting 250 B o hi m h a ho n 600 Ti n n s n xu t 50 B o hi m XH 2100 B o d ng máy 60 Thu môn 1000 Thu hàng tháng 500 Tr ti n vay 20 Mua máy khâu 800 Mua d ng c , s a 5570 nhà Chi phí ti n kh i s 500 doanh nghi p T ng chi 6870 7380 D cu i tháng 3130 12 6720 3150 4500 6750 9000 9000 2250 3150 4500 6750 9000 5400 3640 3500 8310 14750 15905 24720 5200 7800 10400 10400 0 3500 3500 3500 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 70 100 200 60 60 150 2100 60 200 2100 60 500 20 500 2000 500 35 500 35 4740 660 60 500 8310 14595 15145 17210 155 760 7510 Anh D ng ch H nh th y r ng b ng cách vay ti n h có th ti n hành cơng vi c kinh doanh tr đ c n Vì lúc h tr m t kho n n , h ph i xem l i b n k ho ch doanh thu chi phí L u ý r ng h ch tính ph n tr lụi mà khơng tính ph n tr ti n g c b n k ho ch doanh thu chi phí Sau b n k ho ch doanh thu chi phí c a h , có tính đ n kho n tr lụi ti n vay 63 B n k ho ch doanh thu chi phí sau vay ti n ( n v tính: 1000 đ) Tháng Doanh thu bán Chi phí ho t đ ng Nguyên v t li u L ng cho a D, c H C c n tho i Mar keting B o hi m h a ho n B o d ng máy Ti n n s n xu t B o hi m XH Thu môn Thu hàng tháng Kh u hao Chi phí kh i s doanh nghi p Tr lưi su t ti n vay T ng chi phí L i nhu n (tr c thu ) 4500 6300 9000 13500 18000 18000 18000 2600 200 250 50 60 50 700 84 500 111 3640 200 250 50 60 70 700 84 500 111 5200 200 250 50 60 100 700 84 500 111 42 20 4667 -167 42 20 5857 573 42 7800 10400 10400 10400 500 500 500 500 200 200 200 200 250 250 250 250 50 50 50 50 60 60 60 60 150 200 200 200 700 700 700 700 84 84 84 84 500 500 500 500 111 111 111 111 42 42 42 42 35 35 7447 13482 16132 16097 16097 1702 18 1860 1903 1903 B n k ho ch doanh thu chi phí sau vay ti n c a anh D ng ch H nh cho th y vi c kinh doanh c a h b t đ u có lụi t tháng th hai sau b t đ u kinh doanh Tháng đụ chi ti n l ng nh ng v n đ m b o có lụi t tháng tr h đ u có lụi n đ nh N p đ n xin vay đ kinh doanh Khi vay ti n đ kh i s kinh doanh, ph i thuy t ph c ng i cho vay r ng b n: o Th c s c n s ti n hi u rõ c n mua nh ng tài s n nào; o ki m tra chi phí khác lo i tài s n khác; o Có kh n ng hồn tr c g c l n lưi t l i nhu n thu đ 64 c t ng lai Khi chu n b ti p c n nh ng n i có th cho vay, hưy t ng c h i đ đ Ủ cho vay Hưy cân nh c nh ng b c sau đây: o H n tr c đ ng c, đ ng nên đ t xu t; o Chu n b tr l i b t c câu h i v công vi c kinh doanh c a b n Ph n l n nh ng ng i cho vay đ u mu n bi t b n hi u công vi c kinh doanh c a đ n đâu; o Nên mang theo m t b n k ho ch kinh doanh c a mình; o Chu n b tinh th n s bàn b c v th ch p tài s n cá nhân ho c tài s n doanh nghi p; o H i xem b n có th nh n h i âm cho đ n xin vay c a b n N u b trì hoưn, h i xem b n c n cung c p thêm thông tin b sung H u h t ngân hàng có m u đ n xin vay Thơng tin đ n xin vay s đ c trích b n k ho ch kinh doanh c a b n B n c n hoàn thành đ n m t cách th n tr ng xác n p kèm b n k ho ch kinh doanh N u đ n xin b t ch i, hưy h i xem t i M t s lỦ hay g p nh t là: o ụt ng kinh doanh c a b n có th b đánh giá m o hi m; o B n có th khơng có nh ng đ m b o th ch p thích đáng Ng i cho vay c n bi t ch c ti n c a h có th bù đ p đ c n u b n khơng có kh n ng tr ti n; o Nh ng lỦ vay ti n c a b n không rõ ràng không th ch p nh n đ đ i v i ng i cho vay; c o B n t không đáng tin c y, nhi t tình, t n tâm, thi u hi u bi t hay không th c t nh ng m c tiêu kinh doanh c a mình; o B n đư khơng chu n b t t b n k ho ch kinh doanh N u đ n xin vay c a b n b t ch i, hưy xem l i b n k ho ch kinh doanh c a n xin vay c a b n có th ph i đ c n p cho nhi u t ch c tài tr c b n vay đ c ti n Công vi c đòi h i s kiên trì quy t tâm TrỊỉg ỏ ị ỏh c hàỉh s 24, chỐ ỉ b k hỊ ch l Ố chỐy ỉ ỏi ỉ m ỏ N Ố đ ỉh ỉ ị đ ỉ xiỉ ốay, ỏh c hi ỉ ỏ ị ỏh c hàỉh s 25! 65 Tóm t t Khi ỏíỉh s ỏi ỉ c ỉ ỏhi ỏ đ kh i s kiỉh dỊaỉh, b ỉ ịh i: Xác đ ỉh xem s đòi giá baỊ ỉhiêỐ chỊ s ỉ ịh m ốà d ch ố c a mìỉh B ỉ ỏh c hi ỉ Ố ỉày d a ỏrêỉ ỏhôỉg ỏiỉ ố giá c l y đ c ỏ ịh ỉ đáỉh giá ỏh ỏr ỉg làm ối c ỉày, b ỉ c ỉ ỏíỉh chi ịhí cỐỉg c ị s ỉ ịh m hay d ch ố xác đ ỉh giá báỉ; c ỏíỉh xem b ỉ ỏhỐ đ ỏháỉg kiỉh dỊaỉh đ Ố ỏiêỉ; c baỊ ỉhiêỐ ỏi ỉ ỏ s hàỉg báỉ đ c ỏrỊỉg 12 Tìm hi Ố xem mìỉh đaỉg làm ỏi ỉ hay đ m ỏ ỏi ỉ - K hỊ ch dỊaỉh ỏhỐ chi ịhí; Tìm hi Ố xem b ỉ có đ ỏi ỉ m ỏ đ đáị ỉg ỉhỐ c Ố ố ỉ hỊ ỏ đ ỉg c a mìỉh hay khôỉg b ỉg cách chỐ ỉ b b ỉ k hỊ ch l Ố chỐy ỉ ỏi ỉ m ỏ D i m ỏ s m khác ỉhaỐ ch y Ố c a k hỊ ch dỊaỉh ỏhỐ ốà chi ịhí ốà k hỊ ch l Ố chỐy ỉ ỏi ỉ m ỏ: K ho ch doanh thu chi K ho ch l u chuy n ti n phí m t Kh u hao c tính Tr lưi ti n vay c tính c tính Khơng tính c tính Hồn tr g c ti n vay Doanh thu Ghi doanh thu (ti n bán ch u ti n m t) vào tháng có hóa đ n đ t hàng Khơng đ c tính Ghi doanh thu vào tháng đ c tr ti n SỊáỏ l i K hỊ ch dỊaỉh ỏhỐ ốà chi ịhí ốà K hỊ ch l Ố chỐy ỉ ỏi ỉ m ỏ b ỉ s có kh ỉ ỉg xác đ ỉh m ỏ cách chíỉh xác h ỉ s ỏi ỉ c ỉ ỏhi ỏ đ b ỏ đ Ố ốà ỏi ỉ hàỉh kiỉh dỊaỉh N Ố c ỉ ốay, b ỉ câỉ ỉh c k ố ỉgỐ ỉ ốay i ố i h Ố h ỏ hỊ ỏ đ ỉg kiỉh dỊaỉh ỉh , ố ỉ baỉ đ Ố ỏh ỉg ỏi ỉ ỏi ỏ ki m c a ỉg i ch Có r ỏ íỏ ỉgỐ ỉ ỏài chíỉh dàỉh chỊ ối c kh i s kinh doanh Vì lý dỊ ỉày, có đ c ỏi ỉ ốay đ kh i s kiỉh dỊaỉh đòi h i b ỉ ịh i kiêỉ ỏrì ốà qỐy ỏ ỏâm T ỏ h ỉ b ỉ ỉêỉ xem l i k hỊ ch kiỉh dỊaỉh c a mìỉh 66 Ch QỐy ỏ đ ỉh xem dỊaỉh ỉghi ị c a b ỉ có kh ỉ ỉg ỏ ỉ ỏ i lâỐ dài hay khôỉg ỉg Tr c kh i s kinh doanh, b n ph i c n thu th p s d ng r t nhi u thông tin Sau th c hi n thành công t t c b c đư đ c gi i thi u ph n trên, bây gi b n đư có thơng tin đ hồn thành b n k ho ch kinh doanh c a ph n b n đ i chi u t t c thông tin hoàn thành b n k ho ch kinh doanh B n có th đánh giá đ c kh n ng thành công c a Ủ t ng kinh doanh c a quy t đ nh xem b n có nên kh i s m t doanh nghi p kinh doanh c a hay khơng S c n thi t c a vi c l p k ho ch kinh doanh: B n c n b trí th i gian đ hoàn thành b n k ho ch kinh, vi c t hoàn thành b n k ho ch kinh doanh s : o Giúp b n suy ngh c n tr ng đánh giá y u t Ủ t doanh tr c quy t đ nh l a ch n o Có c h i th nghi m Ủ t th c ng kinh doanh gi y tr ng kinh c bi n thành s o Có c s đ t ch c s n xu t, qu n lỦ, kinh doanh ki m sốt tr phí c chi Hoàn thành b n k ho ch kinh doanh B n K ho ch kinh doanh c a b n ph i th t thông su t bao g m nh ng ph n sau: o Ph n tóm t t t ng h p - B n tóm t t t ng h p gi i thi u t ng quát v doanh nghi p c a b n Nó ch a đ ng nh ng thơng tin quan tr ng nh t g n l c t nh ng ph n l i c a b n K ho ch kinh doanh B n c n hoàn thành ph n khác c a b n K ho ch tr c làm b n tóm t t c a t ng h p Quan tr ng b n tóm t t ph i th t hồn ch nh trình bày m t cách khúc chi t ây n t ng đ u tiên v doanh nghi p c a b n 67 o ụ t ng kinh doanh - Ph n mô t ng n g n nh ng chi ti t v nh ng doanh nghi p c a b n s làm ó m t b c thông p v s n ph m hay d ch v mà b n chu n b cung c p o ánh giá th tr ng - B n k ho ch Marketing mô t cách th c b n đ a s n ph m c a th tr ng nh th Marketing nh ng b n ph i làm đ n m đ c nhu c u c a khách hàng M t doanh nghi p đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng m i t o l i nhu n Trong b n k ho ch Marketing c a b n, hưy ghi chi ti t s n ph m hay d ch v s bán ra, giá bán, đ a m kinh doanh ph ng th c phân ph i s n ph m Gi i thích k ho ch qu ng cáo doanh nghi p c a b n o T ch c doanh nghi p - Ph n c a b n K ho ch kinh doanh mô t hình th c t ch c doanh nghi p c a b n Nó bao g m lo i hình pháp lỦ c a doanh nghi p b n, nhân s c n thi t trách nhi m c a b n kinh doanh o Tài doanh nghi p - Ph n c a b n K ho ch kinh doanh nêu lên nh ng ph n liên quan đ n tài doanh nghi p b n M c đích c a m t doanh nghi p t o l i nhu n i m quan tr ng b n k ho ch kinh doanh tính tốn doanh s , chi phí lưi c ng nh tính tốn s v n ban đ u c n thi t o Ph l c - Là nh ng v n b n c n thi t ph i kèm v i b n K ho ch kinh doanh nh gi y đ ng kỦ kinh doanh, danh m c hàng hóa/ d ch v , b ng giá v i b n mô t công vi c đ n chào hàng L u Ủ r ng n u b n có nhi u thơng tin b n có nhi u c h i h n đ đ c tr giúp b y nhiêu Trên không ph i khuôn m u nh t B n có th s a đ i khuôn m u cho lo i hình kinh doanh khác Các đ n v , t ch c cho vay có th đòi h i nhi u chi ti t khác hay m t khuôn m u khác B n có nên kh i s doanh nghi p c a hay khơng? B n k ho ch kinh doanh c a b n đư hoàn thành Bây gi lúc đánh giá xem b n có nên kh i s kinh doanh hay khơng B n c n suy ng m nh ng v n đ sau: o B n có th i gi quy t tâm đ qu n lỦ doanh nghi p m i c a hay khơng? o Doanh nghi p c a b n s có lưi hay khơng? o B n có đ ti n đ kinh doanh hay khơng? 68 B n có lòng quy t tâm k n ng c n thi t hay khơng? Bây gi b n có r t nhi u thông tin v doanh nghi p m i c a Nào, hưy cân nh c l i m t cách trung th c xem b n đư s n sàng đ t o d ng qu n lỦ vi c kinh doanh ch a Hưy xem l i t p th c hành s Sách t p làm t p thêm m t l n n a, Ủ t ng c a b n có th đư có thay đ i Doanh nghi p c a b n có lưi hay không? B n K ho ch doanh thu chi phí c a b n cho th y s ti n lưi mà doanh nghi p s thu đ c t ng tháng c a n m ho t đ ng đ u tiên Trong vài tháng đ u, b n có th s ch a có lưi B n ph i chu n b tinh th n c sau th i gian đơi v n khơng có lưi Có th doanh nghi p b n b l ho c lưi không đ c nhi u Hưy cân nh c nh ng câu h i sau: o B n có th t ng kh i l ng hàng bán đ o B n có th t ng giá bán đ c khơng? c khơng? o Nh ng chi phí l n nh t c a b n gì? o B n có th gi m nh ng chi phí đ c khơng? o B n có th gi m b t chi phí b ng cách mua hang đ l u kho b t lưng phí nguyên v t li u hay không? Lưi ph i đ tr l ng cho b n Ti n l ng cho b n d a c s th i gian b n đư đ u t vào doanh nghi p, k n ng trách nhi m c a b n Hưy đ nh m c l ng b ng v i m c l ng mà b n có th tr cho m t ng i khác đ làm công vi c c a b n Ngoài ti n l ng cho b n t doanh nghi p, ph i có thu nh p b ng ti n t s v n đ u t B n có đ ti n đ ho t đ ng kinh doanh không? B n K ho ch l u chuy n ti n m t cho b n th y ti n đ c thu vào chi kh i doanh nghi p b n nh th i u quan tr ng b n có đ ti n đ tốn hóa đ n Ngay c có ti n thu vào nh ng doanh nghi p c a b n v n b th t b i n u nh b n khơng đ kh n ng tốn hóa đ n N u b n K ho ch l u chuy n ti n m t ch tháng doanh nghi p b c n ti n m t b n có th làm đ c nh ng vi c sau: o T ng l ng ti n m t b ng cách gi m s hàng bán ch u? o Gi m chi phí nguyên v t li u tr c ti p cho tháng này, mua lo i hàng hóa ho c nguyên v t li u đ t ti n ho c h n ch lưng phí nguyên v t li u? o ngh ng i cung c p h n n cho b n? 69 o Gi m b t chi phí nh ti n n n tho i? o ngh ngân hàng gia n ho c gi m b t s ti n hoàn tr hàng tháng? o Hoưn vi c mua thi t b m i? o Thuê thi t b , thuê mua, mua ch u hay vay? S d ỉg ỏ ị ỏh c hàỉh s 26, đ đáỉh giá xem b ỉ chỐ ỉ b đ ỉ đâỐ đ kh i s m ỏ dỊaỉh ỉghi ị Tìm ki m s tr giúp cho b n K ho ch Kinh doanh c a b n Có nhi u ng i t ch c có th giúp b n l p ki m tra b n K ho ch kinh doanh ó có th là: o Các c quan ph ; o Các nhà t v n có kinh nghi m chun mơn v l nh v c v lo i hình kinh doanh c a b n; o Các nhà chuyên môn nh k toán viên, nhân viên ngân hàng lu t s ; o i di n hi p h i; o Nhân viên vi n giáo d c đào t o v kinh doanh B n K ho ch kinh doanh c a b n m t v n b n h t s c quan tr ng Nó cho ban c h i ki m nghi m Ủ t ng kinh doanh c a b n gi y t ch ch a ph i th c t Tr c h t ph i l p b n k ho ch kinh doanh N u th y Ủ t ng kinh doanh khơng kh thi, b n đ ng lưng phí th i gian, s c l c ti n b c đ kh i s m t công vi c doanh nghi p mà s khơng có lưi Do đó, giai đo n chu n b b n c n ph i xin l i khuyên t nhi u ng i t t Tr c hài lòng v i b n K ho ch kinh doanh c a mình, b n hưy rà sốt nhi u l n thông tin L u Ủ r ng b n K ho ch kinh doanh c a b n s đ c nh ng ng i có vai trò quan tr ng xem xét N u v n ki n đ c đ a cho nhà đ u t ti m n ng, b n hàng hay t ch c tín d ng, hưy cân nh c k xem nh ng ng i mu n đ c đ c thơng tin b n K ho ch c a b n L p b n K ho ch hành đ ng đ kh i s kinh doanh B n th y đư s n sàng đ kh i s doanh nghi p Tuy nhiên, k ho ch c a b n m i ch gi y t Tr c làm n v i b t k khách hàng nào, có r t nhi u vi c ph i làm B n ph i g n vào công vi c T t c m i vi c ph i đ c th c hi n theo trình t vào th i m thích h p Chu n b b b n K ho ch hành đ ng s cho th y nh ng c n ph i làm, s th c hi n 70 l p b n K ho ch hành đ ng, hưy xem l i t ng ch ng m t đư gi i thi u sách L p m t danh sách nh ng vi c c n làm tr c b t đ u kinh doanh, thí d : o Tìm m t đ a m kinh doanh phù h p; o Tìm ngu n v n kinh doanh ban đ u; o ng kỦ kinh doanh; o t n n c n tho i; o Mua ho c thuê máy móc thi t b ; o Mua hàng; o Tuy n nhân viên; o B o hi m; o Tuyên truy n, qu ng cáo v doanh nghi p B n s ph i làm r t nhi u vi c Chú Ủ đ ng lưng phí th i gian Làm b n K ho ch hành đ ng cách đ n gi n nh t đ t ch c đ u vi c B n k ho ch ph i đ c chu n b h t s c c n th n đ b n không quên b t k đ u vi c c n làm S d ỉg ỏ ị ỏh c hàỉh s 27, l ị k hỊ ch hàỉh đ ỉg đ b ỏ đ Ố cơỉg ối c kinh doanh Tóm ỏ ỏ T ỏ c ỏhôỉg ỏiỉ mà m ỏ ỉhà dỊaỉh ỉghi ị c ỉ đ Ố ịh i đ c ỏrìỉh bày ỏrỊỉg b ỉ K hỊ ch kiỉh dỊaỉh B ỉ K hỊ ch kiỉh dỊaỉh m ỏ ố ỉ b ỉ h ỏ s c qỐaỉ ỏr ỉg, ỉó chỊ b ỉ c h i đ ỏh ỉghi m ý ỏ ỉg kiỉh dỊaỉh ỏrêỉ gi y ỏ ỏr c đ a ốàỊ ỏh c ỏ Sau hỊàỉ ỏhàỉh xỊỉg b ỉ K hỊ ch kiỉh dỊaỉh, b ỉ có ỏh đáỉh giá ỏhơỉg ỏiỉ ốà qỐy ỏ đ ỉh có ỉêỉ b ỏ đ Ố côỉg ối c kiỉh dỊaỉh y hay khôỉg N Ố ỉh b ỉ qỐy ỏ đ ỉh b ỏ đ Ố kiỉh dỊaỉh ỏhì s có r ỏ ỉhi Ố ối c ịh i làm Cách ỏ ỏ ỉh ỏ ỏ ch c côỉg ối c c a b ỉ ỏheỊ b ỉ k hỊ ch hàỉh đ ỉg đ đ Ố ối c đ c ỏh c hi ỉ ỏheỊ đúỉg ỏrìỉh ỏ ốàỊ ỏh i m ỏhích h ị B ỉ K hỊ ch hàỉh đ ỉg s ch c ỉ làm gì, ỉàỊ ốà làm NgỐy c ỏh ỏ b i ỏ ỉg lêỉ r ỏ caỊ ỉ Ố m ỏ côỉg ối c kiỉh dỊaỉh b ỏ đ Ố mà khôỉg đ c chỐ ỉ b k l ỉg 71 Kh i s ối c kiỉh dỊaỉh c ab ỉ Ch ỉg M t vi c kinh doanh đư vào ho t đ ng, hàng ngày b n s ph i làm r t nhi u vi c ch ng này, b n s đ c h c v nh ng ho t đ ng th ng nh t ph bi n nh t mà m t ch doanh nghi p thành đ t th ng ph i làm Tuy nhiên nh ng u đó, nên l u Ủ r ng đ u hành m t doanh nghi p b n ph i h c nhi u h n n a M t ch doanh nghi p thành đ t ng i m i ngày trôi qua l i h c đ c nhi u u m i Các ho t đ ng kinh doanh th ng nh t M i lo i hình kinh doanh có ho t đ ng th nh t nh ng ho t đ ng sau: o ng ngày khác Thông th ng m t doanh nghi p bán l , ho t đ ng th ng nh t c a b n s ph n l n bao g m trình mua, bán, ghi chép s sách k toán v nh ng vi c đư di n qu n lỦ nhân s ; o Trong m t doanh nghi p làm d ch v , ho t đ ng th ng nh t c a b n s bao g m vi c tìm m i vi c, hồn thành cơng vi c qu n lỦ nhân s cho nhân viên ho t đ ng hi u qu B n có th mua nguyên v t li u ph c v cho vi c kinh doanh, ki m sốt chi phí đ nh giá b n tìm đ c vi c m i; o doanh nghi p s n xu t, ho t đ ng th ng nh t s ph c t p h n B n s ph i nh n đ n hàng, b o đ m r ng b n có th th c hi n đ c đ n hang s p x p nhà x ng đ s n xu t Có ngh a b n s mua nguyên v t li u, b o đ m thi t b đư s n sàng B n s ph i tiên l ng cơng vi c c a nhân viên Dù có ti n hành kinh doanh theo lo i hình n a b n c ng ph i: o Giám sát nhân viên; o Mua hàng hóa, nguyên v t li u hay d ch v ; o Ki m sốt q trình s n xu t; o Ph c v khách hàng; o Ki m sốt chi phí; o nh giá; o Ghi s v nh ng di n doanh nghi p; o T ch c cơng vi c v n phòng 72 Giám sát nhân viên Nên nh r ng s thành công c a doanh nghi p ph thu c vào ho t đ ng c a đ i ng nhân viên Ngay c có m t Ủ t ng kinh doanh t t m t doanh nghi p v n có th th t b i n u nh nhân viên c a b n khơng có k n ng hay khơng nhi t tình làm vi c Cân nh c k l ng vi c đào t o đ ng viên nhân viên nh th vô quan tr ng Tr c tiên b n hưy suy ngh v ph ng pháp làm vi c theo nhóm Ph n l n nhân viên đ u thích làm vi c theo nhóm B n có th giao nhi m v cho nhóm K t qu công vi c ph n th ng l n cho s c g ng c a c nhóm Ph ng pháp có m hay là: o Lòng nhi t tình c a nhân viên đ c nâng cao h c m th y m t ph n n l c chung c a c nhóm; o Ch t l ng cơng vi c đ c c i thi n thành viên c a nhóm s a ch a nh ng khơng đ m b o ch t l ng; o S s d ng đ c nhi u k n ng h u ích h n so v i thành viên c a nhóm làm vi c riêng l ; Th hai, hưy cân nh c l i ích c a vi c đào t o nhân viên t o nhân viên s đóng vai trò quan tr ng đ i v i s thành công c a m t doanh nghi p m i kh i đ u t o s tiêu t n ti n b c nh ng l i có nhi u ích l i Nhân viên c a b n s : H c đ c nhi u ph ng pháp làm vi c m i có n ng su t h n; C m th y b n quan tâm b n s hài lòng v i k t qu cơng vi c c a h Th ba, b n hưy suy ngh đ n s an toàn c a nhân viên N u nhân viên r i công vi c, b n s ph i n ng i m i đào t o l i cho nhân viên m i B n mu n b o v cho nhân vi n không b tai n n lao đ ng V i t cách ch doanh nghi p, b n ph i ch u trách nhi m v nh ng th ng t t t n th t tình tr ng khơng đ t tiêu chu n v an toàn lao đ ng gây An tồn lao đ ng khơng ch có ngh a ng n ng a nhân viên không b tai n n mà ph i c i thi n u ki n làm vi c bao g m ti ng n m c, không đ ánh sáng c ng nh ch t l ng, ch t khí nguy hi m Các qui đ nh c a Vi t Nam đ a nh ng yêu c u t i thi u v an toàn v sinh lao đ ng N u b n không đáp ng đ c nh ng yêu c u b n không nh ng gây đau đ n m t mát cho ng i khác mà có b n ph i đ n bù thi t h i cho đ n t n cu i đ i Bên c nh vi c nâng cao lòng yêu thích cơng vi c t o c m giác tho i mái cho nhân viên, s quan tâm c a b n đ n an toàn c a nhân viên c ng làm gi m b t chi phí doanh nghi p c a b n 73 Mua hàng hóa nguyên v t li u d ch v M i công vi c kinh doanh đ u liên quan đ n ho t đ ng mua bán Ng i bán l mua hàng t ng i bán buôn đ r i bán l i cho khách hàng Ng i bán buôn l i mua hàng t nhà s n xu t đ r i bán l i cho ng i bán l Nhà s n xu t mua nguyên v t li u t ngu n khác đ làm s n ph m bán cho khách hàng c a Nh ng ng i ho t đ ng l nh v c d ch v mua thi t b nguyên v t li u ph c v cho vi c cung c p d ch v N u b n cân nh c tính tốn k l ng mua nguyên v t li u d ch v , b n s gi m b t đ c chi phí t ng đ c l i nhu n Qu n lý s n xu t Giám sát trình s n xu t m t ho t đ ng th ng nh t đ c th c hi n ch y u t i doanh nghi p s n xu t cung c p d ch v Gi m sát trình s n xu t ngh a quy t đ nh: o S n xu t gì; o S n xu t đâu; o S n xu t nh th nào; o S n xu t bao nhiêu; o Ch t l ng c a s n ph m hay d ch v ; o Khi s n xu t M c đích c a qu n lỦ s n xu t quy t đ nh s t ch c doanh nghi p nh th đ b o đ m r ng b n cung c p s n ph m cho khách hàng v i s l ng ch t l ng phù h p Ph c v khách hàng Marketing qu ng cáo m t doanh nghi p có ngh a đ m b o cho khách hàng hi n t i ti m n ng bi t đ c b n bán th B n có th marketing qu ng cáo cho doanh nghi p c a b ng nh ng cách sau: o ng qu ng cáo báo chí; o Phân phát t r i; o S d ng đài phát hay truy n hình; o t bi n hi u c a s c a c a hi u n i công c ng Nên nh r ng n u b n không đ l ng khách hàng kinh doanh s th t b i 74 N m ki m sốt chi phí V i t cách ch doanh nghi p, b n ph i hi u th u đáo chi phí phát sinh mua hay s n xu t s n ph m mà b n bán cho khách hàng N m đ c chi phí s giúp b n đ nh giá t o l i nhu n Chính lỦ mà vi c gi m chi phí th p t t vơ quan tr ng B n có th l y thông tin t h th ng s sách k tốn tài Ngay c nh ng b n ghi đ n gi n nh t c ng cung c p thông tin c n thi t đ b n tính tốn đ c chi phí cho ho t đ ng kinh doanh c a b n Chi phí kinh doanh nh ng kho n ti n chi kh i doanh nghi p b n Doanh nghi p s có lưi nhi u h n ki m sốt đ c chi phí nh giá nh giá có ngh a đ nh m c giá cho s n ph m c a b n Nhi u ch doanh nghi p không n m đ c chi phí c a H suy ngh sai l m r ng chi phí khơng đáng k L i nhu n thu đ c bán m t s n ph m hàng hóa b ng giá bán tr chí phí làm s n ph m đ nh giá b n ph i n m đ gi b n có lưi hay b l c chi phí, n u khơng ch ng th bi t đ c hi n Ghi chép v nh ng di n doanh nghi p b n V i t cách ch doanh nghi p, b n c n bi t doanh nghi p c a b n ho t đ ng t t đ n m c N u doanh nghi p c a b n g p r c r i m t b n ghi chép t t s giúp b n ch nh ng b tr c tr c N u doanh nghi p c a b n ho t đ ng t t nh ng b n ghi chép s giúp b n nh n bi t đ c cách đ ho t đ ng t t h n n a i u giúp doanh nghi p c a b n nâng cao tính c nh tranh Ghi chép t t s giúp cho ng i ch doanh nghi p đ a quy t đ nh đ n d n đ n thành công c a công vi c kinh doanh Sau nh ng nguyên nhân b n c n ph i ghi chép c n th n Các b n ghi chép s giúp b n: o Qu n lỦ đ c ti n m t; o Qu n lỦ đ c kho n tín d ng; o Theo dõi đ c kho n vay n ; o Qu n lỦ đ c hàng t n kho; o Giám sát đ c ng i làm công cho b n; o Theo dõi đ c tài s n c đ nh; 75 o Cho b n th y tình hình ho t đ ng c a doanh nghi p; o Tr s ti n thu ; o L p k ho ch cho t ng lai Nh ph n l n ch doanh nghi p nh , có th b n khơng đ s c đ thuê m t nhân viên k toán chuyên nghi p B n c n m t h th ng đ n gi n có th t làm đ c S sách k tốn có th khác tùy theo t ng doanh nghi p i m chung m i doanh nghi p đ u mu n theo dõi nh ng v n đ sau: o Ti n thu vào; o Ti n chi ra; o Các kho n cho vay; o Các kho n n ; o Tài s n t n kho; o Ng i làm công T ch c công vi c v n phòng c a b n V n phòng c a b n trung tâm thông tin Vi c b n t ch c u hành v n phòng có nh h ng đ n thành cơng c a doanh nghi p c a b n B n có th c n đ n máy móc thi t b v n phòng, v n phòng ph m v i bi u t ng c a doanh nghi p th t h p d n m t ch ti p tân đ g p g khách hàng nh ng ng i khác V n phòng c a b n n i làm vi c B n c n ph i có nh ng th c n thi t đ qu n lỦ doanh nghi p b n i u ti p theo? Ch ng trình SYB cung c p m t n n móng v ng ch c đ b n có th kh i s doanh nghi p kinh doanh thành công b n c n ph i phát tri n k n ng qu n lỦ c a doanh nghi p u hành m t doanh nghi p b n c n ph i h c nhi u h n n a Mu n thành công b n ph i ti p t c h c cách nâng cao kh n ng kinh doanh c a B n có th tìm th y nh ng thơng tin chi ti t h n ch ng trình “T ng c ng kh n ng kinh doanh” B ng vi c hoàn thi n k n ng c a b n, kinh doanh thành công h n thu v nhi u l i nhu n h n T ch c đư h tr b n thơng qua ch ng trình SYB c ng có th cung c p thêm nhi u thơng tin v ch ng trình “T ng c ng kh n ng kinh doanh” 76 ... nghi p liên doanh Doanh nghi p có v n đ u t n Thông t liên t ch s 05 /20 08/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 /7 /20 08 Lu t đ u t c (FDI) 29 Hi n t i, bên c nh lo i hình doanh nghi p đ c u ch nh theo lu t nói... b n có tiêu t n th i gian ti n b c kinh doanh c ng s b đ b M t Ủ t ng kinh doanh t t có th d n đ n thành công th c s kinh doanh Có r t nhi u lo i hình kinh doanh, nh ng h u h t đ u có th quy... 000đ - 000đ m t chi c Lo i m v i dày, có lót in màu trang trí ng i mua có th tr 10 000đ -1 5 000đ m t chi c Nh ng lo i m v i đ p, l p, có hình thêu phong phú khách hàng s n sang tr t 20 000đ - 25
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYEN 2 LAP KE HOACH KINH DOANH, sach huong dan , QUYEN 2 LAP KE HOACH KINH DOANH, sach huong dan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay