THUYẾT TRÌNH MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ: TÀI SẢN VÔ HÌNH CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

38 46 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 11:12

... trả vào cuối năm theo nghĩa vụ hợp đồng Trả lời: Vì hợp đồng khơng thể hủy ngang nên dù có chuyển khỏi cơng ty phải trả khoản tiền thuê theo hợp đồng sốt năm lại hợp đồng 200,000USD Giả sử đề... hình mua phần hợp kinh doanh Tài sản vơ hình mua thơng qua hợp kinh doanh ghi nhận theo giá trị hợp lý ngày mua Bên mua ghi nhận tài sản vơ hình tách biệt với lợi ích thương mai từ hợp kinh doanh... nguyên tắc đánh giá hợp đồng có rủi ro lớn: khoản dự phòng cần phải ghi nhận Việc ký kết hợp đồng rủi ro lớn làm phát sinh nghĩa vụ Ví dụ: Nhà máy thủy điện Đa Nhim ký kết hợp đồng cung cấp nước
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ: TÀI SẢN VÔ HÌNH CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG, THUYẾT TRÌNH MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ: TÀI SẢN VÔ HÌNH CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay