QUẢN lý đấu THẦU MUA sắm PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY tại cục CẢNH sát PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY và cứu nạn, cứu hộ bộ CÔNG AN

84 10 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẶNG THỊ THU HIỀN QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ - BỘ CÔNG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẶNG THỊ THU HIỀN QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ - BỘ CÔNG AN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ HỒNG HUYÊN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 1.1 Đấu thầu quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy 1.1.1 Đấu thầu vai trò đấu thầu 1.1.1.1 Đấu thầu 1.1.1.2 Vai trò đấu thầu 1.2 Mục tiêu nội dung, phương pháp công cụ quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu 1.2.1 Mục tiêu quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu 1.2.2 Nội dung quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa phương tiện thuộc khu vực nhà nước 13 1.2.3 Phương pháp quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu 19 1.2.4 Công cụ quản lý 21 1.3 Các nhân tố khách quan sách, thị trường, nhân tố chủ quan, nguồn vốn, người 24 1.3.1 Chính sách Nhà nước chế quản lý kinh tế 24 1.3.2 Thị trường cạnh tranh thị trường 24 1.3.3 Thông tin 25 1.3.4 Vốn 25 1.4 Kinh nghiệm quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa số nước, tổ chức quốc tế học cho Việt Nam 26 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa số nước 26 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa số nước, tổ chức quốc tế học cho Việt Nam 29 1.4.3 Bài học cho Việt Nam 35 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 2.1 Phương pháp nghiên cứu sử dụng 37 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 37 2.1.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 37 2.1.3 Phương pháp thống kê phân tích liệu dự báo 39 2.2 Chủ thể nghiên cứu 39 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ - BỘ CÔNG AN 41 3.1 Khái quát hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an 41 3.1.1 Tình hình thực đấu thầu thời gian qua 41 3.1.2 Các loại phương tiện tiến hành đấu thầu mua sắm Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an 44 3.2 Thực trạng triển khai thực pháp luật Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an 45 3.2.1 Ban hành, phổ biến, hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật sách đấu thầu Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an 45 3.2.2 Tổ chức thực đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an 46 3.2.3 Công tác tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ 47 3.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an 49 3.3.1 Thành tựu đạt 49 3.3.1.1 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân theo quy định pháp luật đấu thầu Việt Nam 49 3.3.1.2 Công tác tổ chức thực đấu thầu đạt yêu cầu lựa chọn hình thức phương thức đấu thầu 51 3.3.1.3 Linh hoạt quản lý tiến độ hợp đồng sau đấu thầu 51 3.3.1.4 Tiết kiệm chi phí đầu tư 51 3.3.2 Những tồn quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy Cục Cảnh sát PCCC&CNCH 51 3.3.2.1 Chậm tiến độ thực đấu thầu, gây ảnh hưởng tới thời gian thực hợp đồng 51 3.3.2.2 Hiệu đám phán ký kết hợp đồng trực tiếp thấp, đặc biệt nhà thầu định 52 3.3.2.3 Công tác kiểm tra, giám sát tư cách nhà thầu chưa coi trọng mức 52 3.3.3 Nguyên nhân tồn 53 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ - BỘ CÔNG AN 57 4.1 Phương hướng, nhiệm vụ cơng tác phòng cháy, chữa cháy từ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 57 4.1.1 Dự báo tình hình 57 4.1.2 Phương hướng nhiệm vụ 57 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an 59 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 4.2.1 Chấp hành nghiêm chỉnh văn quy phạm pháp luật đấu thầu nhà nước 59 4.2.2 Tăng cường hoạt động phận marketting việc thu thập xử lý thông tin phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch đấu thầu 64 4.2.3 Hồn thiện quy trình, kỹ thuật, th tư vấn nước ngồi để thực đấu thầu có hiệu 65 4.2.4 Bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ cán làm công tác đấu thầu 67 4.2.5 Thực đấu thầu qua mạng để cắt giảm chi phí, thời gian tăng tính minh bạch đấu thầu 68 4.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm sai phạm công tác đấu thầu mua phương tiện phòng cháy, chữa cháy 70 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Cục Cảnh sát PCCC & CNCH: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ CĐT, BMT: Chủ đầu tư, bên mời thầu KHLCNT, KQLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết lựa chọn nhà thầu HSMT, HSYC: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu HSDT, HSĐX: Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất i Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thang điểm đánh giá quản lý sử dụng 38 Bảng 3.1: Chênh lệch giá trúng thầu giá gói thầu năm 2010 41 Bảng 3.2: Chênh lệch giá trúng thầu giá gói thầu năm 2011 42 Bảng 3.3: Chênh lệch giá trúng thầu giá gói thầu năm 2012 42 Bảng 3.4: Chênh lệch giá trúng thầu giá gói thầu năm 2013 43 Bảng 3.5: Chênh lệch giá trúng thầu giá gói thầu năm 2014 43 ii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình đấu thầu theo quy định ADB 34 Hình 2.1: Quy trình thiết kế phiếu điều tra 39 iii Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với phát triển mạnh mẽ kinh tế Việt Nam gần 20 năm đầu kỷ 21, việc quản lý hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, phương tiện điều đáng quan tâm quan nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý khu vực công Nhất sau nước ta gia nhập WTO việc quản lý tốt hoạt động khu vực công-Quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa, phương tiện lại có vai trò quan trọng hơn, đảm bảo cho dự án thực tiến độ, chất lượng tốt điều quan trọng tiết kiệm ngân sách Nhà nước Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ đơn vị thuộc Bộ Cơng an Cục có trách nhiệm quản lý, đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ thực cơng tác quản lý nhà nước phòng cháy, chữa cháy theo Luật Phòng cháy chữa cháy; tổ chức thực đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ tiến hành biện pháp nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ theo quy định Nhà nước Bộ trưởng Bộ Công an Với chức quản lý nhà nước lĩnh vực đặc thù quan trọng trên, việc mua sắm phương tiện, thiết bị Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ nhằm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy lực lượng Cơng an; hoạt động có đóng góp quan trọng việc hồn thành nhiệm vụ cơng tác phòng cháy, chữa cháy mà Đảng, Nhà nước giao Để thực có hiệu nhiệm vụ việc tăng cường biện pháp quản lý nhà nước việc đấu thầu mua sắm phương tiện PCCC đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu minh bạch Nhờ việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đấu thầu, quan quản lý nhà nước nói chung, quan, đơn vị thuộc Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Cơng an nói riêng có đủ thơng tin thực tế sở khoa học để đánh giá lực thực khả cung cấp hàng Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Việc dùng ảnh hưởng cá nhân cấp, ngành từ Thành phố đến sở để tác động hoạt động đấu thầu làm sai lệch kết lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hợp đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu đầu tư, chất lượng hiệu dự án, đặc biệt công bằng, minh bạch hoạt động đấu thầu - Cấu kết, thông đồng bên mời thầu với nhà thầu, quan quản lý nhà nước với bên mời thầu với nhà thầu để thay đổi hồ sơ dự thầu, thông đồng với quan thẩm định, tra Theo quy định pháp luật đấu thầu hành đơn vị tổ chức độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật ý kiến trình tổ chức lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tính khách quan, trung thực Nếu đơn vị, quan mà có hành vi cấu kết, thơng đồng với làm ảnh hưởng đến lợi ích tập thể, địa phương thành phố - Tổ chức cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu vừa thẩm định kết lựa chọn nhà thầu gói thầu - Nêu yêu cầu nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá cụ thể hồ sơ mời thầu đấu thầu mua sắm hàng hố, xây lắp gói thầu EPC Đối với gói thầu có hạn mức phải thực hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi nước khơng nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể hàng hóa, nêu rõ nhãn hiệu, xuất xứ đồng nghĩa với việc định thầu, lựa chọn hàng hóa đơn vị, tổ chức xác định, mà hạn chế tham gia nhà thầu, dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo đấu thầu, gây khó khăn cản trở cho cơng tác quản lý nhà nước lĩnh vực đấu thầu - Tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu gói thầu làm bên mời thầu - Chia dự án thành gói thầu trái với quy định khoản Điều Luật Đấu thầu Việc phân chia dự án thành gói thầu phải theo tính chất, kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng dự án quy mơ gói thầu hợp lý Mỗi gói thầu có hồ sơ mời thầu tiến hành đấu thầu lần Một gói 61 thầu thực theo hợp đồng; trường hợp gói thầu gồm nhiều phần độc lập thực theo nhiều hợp đồng Nếu phân chia gói thầu khơng quy định ảnh hưởng đến tính đồng bộ, thiết kế gây khó khăn việc triển khai hạng mục dự án, từ dẫn đến việc thi công, lắp đặt kéo dài gây lãng phí nguồn vốn giảm tính hiệu dự án - Nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp hàng hố, xây lắp cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, trừ trường hợp gói thầu EPC - Tiết lộ tài liệu, thông tin đấu thầu sau đây: + Nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định; + Nội dung hồ sơ dự thầu, sổ tay ghi chép, biên họp xét thầu, ý kiến nhận xét, đánh giá chuyên gia nhà thầu tư vấn hồ sơ dự thầu trước công bố kết lựa chọn nhà thầu; + Các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu bên mời thầu trả lời nhà thầu trình đánh giá hồ sơ dự thầu trước công bố kết lựa chọn nhà thầu; + Báo cáo bên mời thầu, báo cáo tổ chuyên gia, báo cáo nhà thầu tư vấn, báo cáo quan chuyên môn có liên quan q trình đấu thầu, xét thầu thẩm định trước công bố kết lựa chọn nhà thầu; + Kết lựa chọn nhà thầu trước phép công bố theo quy định; + Các tài liệu đấu thầu có liên quan khác đóng dấu bảo mật theo quy định pháp luật bảo mật Việc tiết lộ thông tin trước hết tạo cơng bằng, bình đẳng hoạt động đấu thầu có nhà thầu có lực thực lại khơng lựa chọn bị rò rỉ thơng tin đấu thầu Đặc biệt thông tin nội dung hồ sơ dự thầu nhà thầu trước thời điểm mở thầu ảnh hưởng trực tiếp đến kết lựa chọn nhà thầu, nhà thầu biết giá dự thầu nhà thầu lại, nhà thầu thay đổi giá theo chiều hướng có lợi để trúng thầu, từ việc lộ thông tin dẫn đến việc không lựa chọn nhà thầu có lực thực 62 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Sắp đặt để cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ cha mẹ chồng, vợ chồng, đẻ, nuôi, dâu, rể, anh chị em ruột tham gia gói thầu mà làm bên mời thầu thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thẩm định kết lựa chọn nhà thầu người phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu Việc đặt để người thân tham gia gói thầu làm bên mời thầu, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thẩm định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu làm cho việc lựa chọn nhà thầu không khách quan, trung thực - Làm trái quy định quản lý vốn, gây khó khăn thủ tục cấp phát, toán theo hợp đồng ký chủ đầu tư nhà thầu - Dàn xếp, thông đồng hai hay nhiều nhà thầu để nhà thầu trúng thầu gói thầu, nhà thầu thực gói thầu nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện, nhà thầu thực gói thầu quan, tổ chức giao nhiệm vụ nghiệm thu kết thực Tình trạng dàn xếp, thơng đồng nhà thầu hay hình thức quân xanh, quân đỏ vần tồn số xã, thị trấn địa bàn làm tính cạnh tranh, minh bạch đấu thầu Việc dàn xếp, thơng đồng ảnh đến chất lượng dự án, làm thất thoát nguồn ngân sách nhà nước - Đứng tên tham gia đấu thầu gói thầu thuộc dự án quan, tổ chức mà cơng tác thời hạn năm kể từ việc quan, tổ chức - Cho nhà thầu khác sử dụng tư cách để tham gia đấu thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác thực hợp đồng sau trúng thầu Đối với trường hợp cho nhà thầu khác sử dụng tên chuyển nhượng cho nhà thầu khác thực hợp đồng sau trúng thầu hình thức bị cấm theo quy định Luật Đấu thầu, với việc làm trách nhiệm nhà thầu trúng thầu gói thầu khơng gắn chặt, mà chất lượng tiến độ gói thầu bị ảnh hưởng nhà thầu khác không đủ lực, kinh nghiệm thực 63 - Lợi dụng việc kiến nghị đấu thầu để cản trở trình đấu thầu ký kết hợp đồng, cản trở nhà thầu khác tham gia đấu thầu - Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khơng phải hình thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi không đủ điều kiện theo quy định điều từ Điều 19 đến Điều 24 Luật Đấu thầu - Tổ chức đấu thầu nguồn vốn cho gói thầu chưa xác định Nguồn vốn cho gói thầu nhân tố quan trọng để có sở cho việc triển khai, thực gói thầu Khi mà tổ chức đấu thầu, triển khai thực hợp đồng mà nguồn vốn chưa xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn nhà thầu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nhà thầu, từ dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo đấu thầu, tạo khó khăn cơng tác quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu 4.2.2 Tăng cường hoạt động phận marketting việc thu thập xử lý thông tin phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch đấu thầu Trong điều kiện kinh doanh nay, biết cách đưa thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu quan trọng, thể uy tín, kinh nghiệm chí tiết kiệm chi phí cơng tác tổ chức bên mời thầu Chẳng mà người ta thường ví thơng tin “tiền” Việc tăng cường hoạt động tìm kiếm thơng tin, nghiên cứu nhu cầu, thơng tin thị trường giúp Cục tìm dự án đầu tư, lập kế hoạch đấu thầu có hiệu tìm kiếm nhà cung cấp tốt nhất, phân tích cạnh tranh nhà thầu với Từ nâng cao hiệu hoạt động đấu thầu Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Để thực tốt công tác thu thập xử lý thông tin Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần xác định rõ: o Bộ phận chức chịu trách nhiệm thu thập xử lý thông tin; o Phân loại thông tin; o Mục tiêu thu thập thông tin; o Công cụ phương pháp thu thập xử lý thông tin 64 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Từ áp dụng biện pháp hợp lý thu thập, xử lý sử dụng hiệu thơng tin, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH nên hình thành phòng marketting riêng biệt để tập hợp thông tin, xử lý thơng tin sau cung cấp thơng tin hỗ trợ cho phận tổ chức đấu thầu Nếu làm điều việc đánh giá nhà thầu gói thầu thuận tiện xác nhiều Đặc biệt đánh giá cạnh tranh tiêu chuẩn thương mại hồ sơ dự thầu Chính vậy, thành lập phòng marketting độc lập vừa có chức thu thập xử lý thơng tin, tìm kiếm thị trường vừa góp phần điều phối cơng việc đấu thầu Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cách hợp lý hiệu Trong việc lập kế hoạch công tác đấu thầu Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, thông tin cần thu thập xử lý gồm: o Thông tin nhu cầu đầu tư, mua sắm để phục vụ cho cơng trình, dự án từ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư Thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch đấu thầu năm Cục Cảnh sát PCCC&CNCH o Thơng tin gói thầu mua sắm hàng hóa nước ngồi Thơng tin cho phép Cục Cảnh sát PCCC&CNCH mời nhà thầu nước ngồi tham gia đấu thầu gói thầu, đưa sản phẩm nước ngồi vào nước o Thơng tin gói thầu mua sắm phương tiện khác 4.2.3 Hồn thiện quy trình, kỹ thuật, th tư vấn nước ngồi để thực đấu thầu có hiệu Hồ sơ mời thầu đầu mà bên mời đưa cho nhà thầu Nó cứ, sở để thí sinh chuẩn bị HSDT để đạt chất lượng hồ sơ tốt trình tham gia đấu thầu Việc chuẩn bị HSMT yếu tố góp phần vào thành cơng cơng tác tổ chức đấu thầu Một hồ sơ mời thầu chặt chẽ tốt giúp cho nhà đầu tư trình lựa chọn nhà thầu dễ dàng hơn, đồng thời thuận lợi việc thực công tác kiểm tra, tra, giám sát nghiệm thủ công trình Vì vậy, HSMT phải chuẩn bị kĩ, hội đủ yếu tố cần thiết chủ đầu tư, luật nước quốc tế Khi bán hồ sơ mời thầu tất bên phải tìm cách quản lý, vận dụng, định 65 khai thác giá theo tài liệu đó, tránh hiểu khác áp dụng cách khập khiễng, thiếu quán Hơn nữa, công bố đấu thầu rộng rãi đảm bảo cạnh tranh Hình thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi điều kiện để tính cạnh tranh đấu thầu có hội thực Còn điều kiện đủ nội dung HSMT phải có tính khoa học, chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ quy định bước trình đấu thầu giai đoạn Sự thiếu thông tin, không cập nhật kiến thức tiến công nghệ, phương tiện bên mời thầu, dẫn đến bên mời thầu khơng xây dựng hồ sơ mời thầu hồn chỉnh với hệ thống thang bảng điểm cơng đánh giá hết ưu việt công nghệ chào thầu Các chuyên gia nước lĩnh vực đối tượng đấu thầu thuộc không thuộc tổ chức tư vấn từ quốc gia có cơng nghệ thiết bị đấu thầu phát triển có đủ trình độ đánh giá cơng nghệ đối tượng đấu thầu kể thiết bị có cơng nghệ tiên tiến nguồn thông tin vơ hữu ích bổ sung cho thiếu hụt thơng tin bên mời thầu Đối với gói thầu đấu thầu quốc tế mua sắm phương tiện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đánh giá hết tính ưu việt hàng hóa chào thầu Vì vậy, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH việc mời chuyên gia nước am hiểu lĩnh vực chào thầu nên kết hợp mời chuyên gia kỹ thuật nước ngồi từ nước tiên tiến mà nước có thiết bị cơng nghệ chào thầu phát triển Việc thuê chuyên gia không đơn giản, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần thiết phải xác định quốc gia nơi công nghệ chào thầu phát triển, sau phải lựa chọn chun gia có trình độ, có đạo đức, có uy tín đưa ý kiến xác thực công Đánh giá quốc gia nơi công nghệ chào thầu phát triển việc chuyên gia kỹ thuật dễ dàng xác định Còn việc lựa chọn chun gia nước ngồi phức tạp hơn, từ nước có cơng nghệ phát triển, qua hệ thống tham tán Việt Nam, thông qua kênh thông tin khác cá nhân, tổ chức có liên quan Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, phòng Hậu cần tìm kiếm vài chun gia thuộc 66 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi không thuộc tổ chức tư vấn Đối với ứng viên chuyên gia thuộc tổ chức tư vấn nước ngồi có uy tín, am hiểu đối tượng đấu thầu, việc thẩm định tư cách lực dễ dàng Sau tìm kiếm vài ứng viên phù hợp, am hiểu thiết bị đấu thầu Phòng Hậu cần xem xét thẩm định lý lịch khoa học, tư cách đạo đức, điều kiện chuyên gia để mời tư vấn cho tổ chuyên gia chấm thầu Việc thuê chuyên gia nước ngồi phức tạp tốn khơng chi phí bù lại Cục Cảnh sát PCCC&CNCH có hồ sơ dự thầu hồn chỉnh, có chun gia tư vấn kỹ thuật giỏi, ý kiến chuyên gian có ý nghĩa quan trọng đấu thầu mua sắm thiết bị, cơng nghệ có ý nghĩa định cho vận hành trình sản xuất lâu dài hiệu kinh tế cho cơng trình, dự án 4.2.4 Bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ cán làm công tác đấu thầu Trong việc thực gói thầu trách nhiệm vai trò cán làm thầu quan trọng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần cán có kinh nghiệm thực tế kĩ làm thầu Để có kinh nghiệm thực tế nâng cao kĩ làm thầu cán phải cử xuống làm việc, theo dõi cơng trình Sau cọ xát với thực tế, số cán hiểu rõ việc thi công dự án, chất lượng số lượng loại vật tư yêu cầu để từ lập hồ sơ mời thầu tốt Để thực tốt sn sẻ gói thầu Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần nhiều cán chuyên môn vừa am hiểu nghiệp vụ đấu thầu Những cán khơng thực gói thầu Cục Cảnh sát PCCC&CNCH mà cử hỗ trợ cho đơn vị khác Bộ Công an, mà việc nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách làm thầu quan trọng Để đạt mục tiêu trước hết Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phải có đầu vào cán tốt Muốn cần tiến hành tổ chức thi tuyển tuyển dụng cán có trình độ Ngồi việc tuyển dụng cán có kinh nghiệm, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần tuyển thêm cán giỏi, có trình độ cao trường đại học tiếng Các cán đưa xuống công trình để có kinh 67 nghiệm thực tế sau cử Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Tại họ làm quen với công việc thực gói thầu kết hợp với kinh nghiệm thực tế, họ trở thành cán chuyên trách làm thầu có kinh nghiệm Khơng quan tâm đến đầu vào mà Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần trọng đào tạo, cập nhập thông tin, bổ sung kiến thức cho cán thực gói thầu Trước hết phải có sách đào tạo Cục phải lên kế hoạch cụ thể Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cử cán dự lớp học bổ sung, lớp học nâng cao đấu thầu Bộ tổ chức quốc tế môn nghiệp vụ Ngồi Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với đơn vị khác để tổ chức hội thảo, học tập chuyên đề kinh nghiệm làm thầu cho cán Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần phải có sách đãi ngộ hợp lý cán có trình độ, am hiểu đấu thầu Nên có chế độ phụ cấp, thưởng, ưu đãi cán làm công tác thầu Điều cần thiết để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu gói thầu cán phải làm thêm giờ, làm việc ngày nghỉ ngày lễ Có khuyến khích, tạo thoải mái làm việc cho cán 4.2.5 Thực đấu thầu qua mạng để cắt giảm chi phí, thời gian tăng tính minh bạch đấu thầu Đấu thầu qua mạng hình thức đấu thầu tiên tiến giới, thực tế cho thấy số nước Hàn Quốc, Nga, Ba Lan… sử dụng công cụ để thực đấu thầu hiệu Trong khuôn khổ dự án ứng dụng thương mại điện tử mua sắm Chính phủ thuộc Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010, Bộ Kế hoạch Đầu tư giai đoạn lựa chọn nhà thầu tư vấn soạn thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án sở sớm hình thành mạng đấu thầu quốc gia Việc triển khai thực đấu thầu qua mạng góp phần tăng tính cạnh tranh, minh bạch hiệu đấu thầu, hạn chế tồn nêu sử dụng hình thức đấu thầu truyền thống Đấu thầu qua mạng điểm luật đấu thầu 2005, cho phép tổ chức “đấu thầu qua mạng” Đấu thầu qua mạng thực 68 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi trực tuyến thông qua hệ thống mạng Việc đăng tải thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thông báo kết đấu thầu thực hệ thống mạng quốc gia quan quản lý nhà nước đấu thầu xây dựng thống quản lý Đây giải pháp mang tính đột phá nhà nước ta lĩnh vực đấu thầu Áp dụng phương thức đấu thầu qua mạng cho phép giảm thiểu thủ tục giấy tờ đấu thầu, tiết kiệm chi phí thời gian chuẩn bị hồ sơ nhà thầu Đấu thầu qua mạng có ưu điểm sau: Thứ nhất, nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật cho đội ngũ người tham gia chấm thầu cho đội ngũ nhà thầu Áp dụng phương thức đấu thầu qua mạng tiết kiệm chi phí thủ tục, giấy tờ, hành Thứ hai, thân chủ đầu tư thông qua tổ chức đấu thầu qua mạng nâng cao trình độ tổ chức đấu thầu quốc tế Xã hội phát triển, hội nhập tăng Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) đòi hỏi lực tổ chức đấu thầu quốc tế đội ngũ chuyên gia đấu thầu áp dụng phương thức đấu thầu qua mạng buộc đội ngũ phải tự nâng cao lực thân mời đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội Thứ ba, đấu thầu qua mạng cho phép giảm thiểu xa cách mặt địa lý khuyến khích tham gia chuyên gia chấm thầu không tập trung, khoảng cách mặt địa lỹ khắc phục Mặc dù đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa qua mạng có số ưu điểm đã, đấu thầu qua mạng đòi hỏi phải giải số khó khăn, khả xảy tiêu cực đấu thầu sau đây: Thứ nhất, hệ thống sở hạ tần thông tin liên lạc, đặc biệt hệ thống mạng thông tin cần phải nâng cấp đảm bảo việc truyền tin an toàn, tốc độ Thứ hai, số tượng tiêu cực có nguy phát sinh thiếu trung thực nhận tin phận cán họ có ý tránh đối đầu cho nhà thầu họ muốn thắng thầu, tượng thơng đồng móc ngoặc qua việc sửa chữa, thêm bớt xóa bỏ thơng tin giao nộp 69 Thứ ba, trình độ đội ngũ cán chưa kịp thích ứng với mơ hình đấu thầu Việt Nam nhập tổ chức WTO, xu hướng tồn cầu hóa, để bắt kịp với thời đại đòi hỏi Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng, doanh nghiệp, bên mời thầu bên nhà thầu tham gia phải tích cực học hỏi, sẵn sàng hội nhập với xu toàn cầu, học tập phương pháp đấu thầu qua mạng Hiện nay, tổ chức mời thầu nước, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH chưa thực công tác đấu thầu qua mạng cách phổ biến mà thử nghiệm số gói thầu Cơng tác đấu thầu sử dụng mạng thơng tin dừng lại bước mời thầu, thông báo kết xét thầu hệ thống mạng thông tin quốc gia Để sẵn sàng thực phương pháp, thân Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần chuẩn bị sẵn sàng điều kiện vật chất, nhân đấu thầu 4.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm sai phạm công tác đấu thầu mua phương tiện phòng cháy, chữa cháy Theo Báo cáo Bộ Công an Bộ Kế hoạch Đầu tư việc xử lý vi phạm pháp luật đấu thầu thời gian qua chủ yếu phạt cảnh cáo, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, yêu cầu rút kinh nghiệm, với hình phạt chưa mang tính răn đe Kiến nghị khơng cho cá nhân, tổ chức thường xuyên để xảy vi phạm pháp luật đấu thầu mà mức vi phạm chưa đến truy cứu trách nhiệm hình Hiện tại, quy định xử lý vi phạm pháp luật đấu thầu hành mang nặng tính hình thức phạt cảnh cáo, yêu cầu bồi thường, phạt tiền, v.v… chưa có tính răn đe cá nhân, tổ chức tham gia đấu thầu Luật đấu thầu sửa đổi giao Chính phủ quy định chi tiết xử lý vi phạm; vậy, kiến nghị chế tài xử lý sai phạm cần bãi bỏ chế tài xử lý phạt “cảnh cáo, rút kinh nghiệm, nghiêm túc kiểm điểm” hình thức phạt khơng mang tính răn đe; đồng thời phải có quy định cụ thể mức phạt tiền tương ứng với trường hợp sai phạm phải tăng nặng khung hình phạt so với quy định hành để đảm bảo có tính răn đe Đề nghị đăng tải thông tin cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật đấu thầu; đăng tải hình phạt cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật đấu thầu 70 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi trang thông tin điện tử đấu thầu Pháp luật đấu thầu hành pháp luật đấu thầu sửa đổi chưa có quy định cá nhân, tổ chức tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu có sai phạm khơng phát sai phạm phát sai phạm cố tình bao che, báo cáo khơng trung thực Do vậy, kiến nghị Chính phủ bổ sung chế tài xử lý vi phạm cá nhân, tổ chức tra, kiểm tra, giám sát đấu thầu Bộ Cơng an Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ cần thành lập nhiều tra, kiểm tra đột xuất chủ đầu tư, hạn chế tra, kiểm tra có kế hoạch trước Chính phủ nghiên cứu tách quan tra, kiểm tra độc lập, không trực thuộc chủ đầu tư không chịu quản lý Chủ đầu tư Quá trình kiểm tra, tra đấu thầu nhằm mục tiêu phát mặt tích cực cần nhân rộng, điểm hạn chế, tồn cần khắc phục, đồng thời để có văn nhắc nhở cho đơn vị thực quy định pháp luật Ngoài ra, qua hoạt động kiểm tra này, Bộ Cơng an Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ xây dựng hoàn thiện quy trình tổ chức hoạt động kiểm tra để hướng dẫn cho đơn vị việc triển khai thực Do đặc thù kinh tế Việt Nam mua sắm hàng hóa sử dụng nguồn vốn nhà nước phải tuân thủ quy định đầu tư đấu thầu, Luật Đấu thầu vào thực thi lâu nhiên khơng sai phạm xảy ra, nhiều nơi thực chưa nghiêm túc nên gây lãng phí nguồn ngân sách Chính mà công tác tra, kiểm tra, xử lý sai phạm đấu thầu có vai trò quan trọng Nhà nước cần tăng cường công tác tra, kiểm tra đấu thầu để hạn chế tiêu cực xảy Để cơng tác tra, kiểm tra có hiệu trước hết cần hồn thiện hệ thống văn pháp luật đấu thầu, để Luật Đấu thầu thực trở thành pháp lý vững công tác quản lý đấu thầu nhà nước Song song với việc giảm bớt thủ tục hành rườm rà, tăng cường tự chủ, sáng tạo đơn vị Nhà nước cần xóa bỏ thủ tục khơng cần thiết, can thiệp q sâu lại tác 71 động tiêu cực dẫn tới việc tham ô, hối lộ Nhà nước quan chức cần thành lập tổ tra, có phân cấp rõ ràng, tránh đùn đẩy trách nhiệm để kịp thời ngăn chặn sai phạm xử lý thích đáng Bộ máy quản lý nhà nước đấu thầu cần xử lý tốt đơn thư, tố cáo hoạt động đấu thầu để tạo uy tín cho người thực hiện, giúp họ thực yên tâm có máy quản lý tốt Trong thời gian qua, lĩnh vực đấu thầu xảy nhiều vụ thất thốt, lãng phí tiền Nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình cần quan tâm tới cán tham gia giám sát, ý tới việc nâng cao trình độ cho tổ chức tư vấn giám sát Thực tế cho thấy thời gian qua hoạt động đấu thầu xảy có sai sót, gây thất thốt, lãng phí nguồn Ngân sách hạn hẹp Nhà nước, nhiều trường hợp cơng luận có ý kiến, phát hồn tồn xác, có phần khách quan phản ảnh trực tiếp quan giám sát Vì vậy, nhà nước quan tổ chức tiến hành công khai, minh bạch hoạt động đấu thầu để tất theo dõi, giám sát Hiện nay, tờ báo thông tin đấu thầu trang website đấu thầu, hệ thống liệu điện tử công cụ hữu hiệu việc đảm bảo kịp thời thông tin liên quan đến đấu thầu Tuy nhiên, thông tin cần đăng tải theo quy tắc thích hợp, đầy đủ phù hợp để dễ dàng tìm hiểu thơng tin liên quan đến đấu thầu Khi thông tin công khai, minh bạch, buộc người tham gia phải tuân thủ theo quy định, góp phần đưa hoạt động đấu thầu vào nề nếp đảm bảo công cho nhà thầu, tính cạnh tranh nhà thầu nâng cao, đảm bảo hiệu việc sử dụng nguồn vốn Bởi xét cho nguồn vốn Nhà nước vốn toàn dân, họ có quyền theo dõi, giám sát 72 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi KẾT LUẬN Đấu thầu ngày sử dụng rộng rãi hoạt động kinh tế từ đấu thầu để lựa chọn nhà thầu xây lắp đến lựa chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp dịch vụ, đặc biệt lĩnh vực mua sắm hàng hóa Đất nước phát triển hoạt động đấu thầu diễn sôi nổi, cạnh tranh Để hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa khu vực công đạt hiệu phù hợp với đường lối, chủ trương sách Đảng, Nhà nước cần phải tăng cường quản lý nhà nước đấu thầu mua sắm hàng hóa khu vực cơng Nâng cao vai trò hiệu lực quản lý nhà nước nội dung việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơng tác quản lý nhà nước đấu thầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phát triển Kết nghiên cứu tác giả Luận văn góp phần: - Hệ thống hóa sở lý luận quản lý nhà nước đấu thầu mua sắm hàng hóa, cụ thể phương tiện PCCC Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Luận văn phân tích sở khoa học quy trình, nội dung quản lý nhà nước hoạt động quản lý nhà nước đấu thầu mua sắm phương tiện PCCC Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ; nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đấu thầu số nước, tổ chức quốc tế từ có hướng đề xuất áp dụng vào thực tế Việt Nam - Đề tài đánh giá khách quan thực trạng quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu mua sắm phương tiện PCCC Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ, đánh giá mặt được, mặt chưa công tác quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện PCCC, từ phân tích ngun nhân, tồn công tác quản lý đấu thầu Trên sở nguyên nhân, tồn đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đấu thầu mua sắm phương tiện PCCC Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư (2011), Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 04/1/2011 quy định chi tiết kiểm tra công tác đấu thầu Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010 tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thau mua sắm hàng hóa Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết đấu thầu Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 quy định chi tiết chào hàng cạnh tranh Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài (2010), Thơng tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin đấu thầu để đăng tải Báo đấu thầu Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 quy định chi tiết thẩm định Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ u cầu Bộ Tài (2012), Thơng tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng 10 Nguyễn Hồng Sơn, Phan Huy Đường (2013), Khoa học quản lý, Nxb 74 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Phan Huy Đường (2010), TB: 2012; 2015- Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Phan Huy Đường (2015) Chuyên khảo: Chính sách xã hội - Các vấn đề lựa chọn theo hướng phát triển bền vững 13 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, ngày 29/11/2005 14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng 15 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 16 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2014 17 Thủ tướng Chính phủ (2010), Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 việc sử dụng vật tư hàng hóa sản xuất nước cơng tác đấu thầu dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước 18 Thủ tướng Chính phủ (2011), Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03/8/2011 chấn chỉnh việc thực hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu công tác đấu thầu 19 Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn; http://taisancong.mof.gov.vn www.luatvietnam.com.vn 75 ... mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an 45 3.2.2 Tổ chức thực đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa. .. tiện phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy. .. cháy cứu nạn, cứu hộ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý đấu THẦU MUA sắm PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY tại cục CẢNH sát PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY và cứu nạn, cứu hộ bộ CÔNG AN , QUẢN lý đấu THẦU MUA sắm PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY tại cục CẢNH sát PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY và cứu nạn, cứu hộ bộ CÔNG AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay