NHỮNG tư TƯỞNG cơ bản TRONG học THUYẾT KIÊM át của mặc tử và ý NGHĨA của CHÚNG TRONG xây DỰNG đạo đức mới của NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

89 46 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:33

... tiêu cực Với lý đến việc lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Những tư tưởng học thuyết Kiêm ái” Mặc Tử ý nghĩa chúng xây dựng đạo đức người Việt Nam nay làm đề tài luận văn thạc sĩ Triết học Tình hình... Chƣơng 1: Mặc Tử hoàn cảnh đời học thuyết kiêm ái” Chƣơng 2: Những tư tưởng học thuyết kiêm ái” - giá trị, hạn chế ý nghĩa chúng Chƣơng MẶC TỬ VÀ HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA HỌC THUYẾT “KIÊM ÁI” 1.1... việc xây dựng đạo đức Việt Nam * Nhiệm vụ đề tài: + Phân tích thân nghiệp Mặc Tử, hoàn cảnh đời học thuyết kiêm ái” + Phân tích tư tưởng học thuyết kiêm ái” Mặc Tử với đóng góp hạn chế + Ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG tư TƯỞNG cơ bản TRONG học THUYẾT KIÊM át của mặc tử và ý NGHĨA của CHÚNG TRONG xây DỰNG đạo đức mới của NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY , NHỮNG tư TƯỞNG cơ bản TRONG học THUYẾT KIÊM át của mặc tử và ý NGHĨA của CHÚNG TRONG xây DỰNG đạo đức mới của NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay