NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH sản XUẤT nước UỐNG dược LIỆU từ đỗ ĐEN

46 36 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:32

... đỗ đen Chưa có nghiên cứu nước uống từ đỗ đen quy trình sản xuất nước uống dược liệu từ đỗ đen 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước Ở nước châu vài nước khác giới đỗ đen dùng để sản xuất nước uống. .. uống dược liệu từ đỗ đen 1.2 Mục tiêu đề tài Xây dựng quy trình sản xuất nước uống dược liệu từ đỗ đen 1.3 Yêu cầu đề tài - Xác định thơng số kỹ thuật thích hợp cho q trình sản xuất nước uống dược. .. cơng đoạn q trình sản xuất nước uống dược liệu từ đỗ đen nhằm thu nước uống giữ nhiều đặc tính quý đỗ đen 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Áp dụng quy trình quy mơ sản xuất nhỏ quy mô sản xuất lớn, nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH sản XUẤT nước UỐNG dược LIỆU từ đỗ ĐEN , NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH sản XUẤT nước UỐNG dược LIỆU từ đỗ ĐEN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay