NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã tại TRUNG tâm bồi DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI lộc, TỈNH NGHỆ AN

92 10 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU HÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2014 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU HÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CƠNG CHỨC CẤP XÃ TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP Hà Nội – 2014 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ………………………… ……………………………… 1.1.Cán bộ, công chức cấp xã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã………………………………………………………… 1.1.1 Khái niệm vai trò cán bộ, cơng chức cấp xã…… 1.1.2 Đào tạo,, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã………… 11 1.2 Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã…… 15 1.2.1 Khái niệm chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công 15 chức………………………………………………………………… 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 17 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 19 1.3 Kinh nghiệm số Trung tâm BDCT tỉnh 23 học rút cho Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc………………… 1.3.1 Kinh nghiệm số Trung tâm BDCT tỉnh 23 Nghệ An…………………………………………………………… 1.3.2 Bài học rút cho huyện Nghi Lộc Trung tâm 26 BDCT huyện Nghi Lộc…………………………………………… Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI TRUNG TÂM BDCT HUYỆN NGHI LỘC GIAI ĐOẠN 2006 ĐẾN 2012 28 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 2.1 Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc việc thực 28 chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã…… 2.1.1 Giới thiệu khái quát huyện Nghi Lộc Trung tâm 28 BDCT…………………………………………………………… 2.1.2 Quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 33 Trung tâm……………………………………………………… 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 36 cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc 2.2 Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng …………………… 2.2.1 Đánh giá chất lượng trình đào tạo, bồi 53 53 dưỡng……………………………………………………………… 2.2.2 Đánh giá cán công chức sau đào tạo, bồi dưỡng 61 2.2.3 Đánh giá chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 62 công chức cấp xã Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc………… 2.2.4 Nguyên nhân hạn chế công tác đào tạo, 63 bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã……………………………… Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT 65 LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI TRUNG TÂM BDCT HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN………………………………………………………… 3.1 Những yêu cầu phương hướng nâng cao chất lượng 66 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm ……… 3.1.1 Những yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã huyện 65 Nghi Lộc………………………………………………………………… 3.1.2 Phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 66 cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc…………………………………………………………… 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 67 cơng chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc………………………………………………………………… 3.2.1 Nhóm giải pháp sách………………………… 67 3.2.2 Nhóm giải pháp người học, người dạy………… 68 3.2.3 Nhóm giải pháp Trung tâm BDCT huyện Nghi 70 Lộc………………………………………………………………… 3.2.4 Nhóm giải pháp nội dung chương trình………… 72 3.2.5 Về công tác tổ chức thực hiện………………………… 73 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất…………………………………… 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Trung tâm BDCT Trung tâm bồi dưỡng trị UBND Ủy ban nhân dân BCH Ban chấp hành DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Kết đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 20061 Bảng 2.1 36 2012 Thống kê chất lượng đầu vào cán bộ, công Bảng 2.2 chức xã đào tạo, bồi dưỡng Trung 41 tâm BDCT (2006 – 2012) Mức độ mong muốn học tập học viên Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 theo thời gian công tác 42 Mức độ mong muốn học tập học viên theo trình bổ nhiệm chức vụ Sự chấp nhận học viên với thời gian học 43 44 Thống kê thời gian nghỉ học học viên số chương trình năm 2012 45 Bảng tổng hợp chất lượng giảng viên chuyên Bảng 2.7 trách Trung tâm BDCT năm 2012 46 Bảng tổng hợp chất lượng giảng viên kiêm Bảng 2.8 Bảng 2.9 10 Bảng 2.10 47 chức năm 2012 Thăm dò chất lượng giảng dạy giảng viên 48 năm 2012 Bảng tổng hợp chất lượng giảng viên kiêm 49 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi chức từ năm 2006 – 2012 Tổng hợp số lượng lớp phải bị đẩy lùi 11 Bảng 2.11 thời gian thiếu phòng học lớn 51 Tổng hợp đánh giá sở vật chất 12 Bảng 2.12 13 Bảng 2.13 14 Bảng 2.14 52 Trung tâm Tổng hợp kết điều tra nội dung chương trình sơ cấp trị 54 Tổng hợp kết điều tra nội dung chương trình bồi dưỡng đồn thể năm 2012 55 Tổng hợp ý kiến học viên chương 15 Bảng 2.15 trình bồi dưỡng cán chủ chốt 56 Tổng hợp ý kiến giảng viên 16 Bảng 2.16 17 Bảng 2.17 chương trình bồi dưỡng cán chủ chốt 57 Thống kê số liệu học viên phải học bù lớp 59 khác Kết kiểm tra đánh giá học viên chương 18 Bảng 2.18 trình đối tượng đảng từ 2009 – 2012 61 Kết kiểm tra đánh giá học viên chương 19 Bảng 2.19 trình đảng viên từ 2009 – 2012 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hình thành nhiều đường khác nhau, đường đào tạo, bồi dưỡng yếu tố định Vì nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trước hết phải việc chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Nghị Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khoá IX khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán sở có lực tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; chuẩn hố đội ngũ , chăm lo cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, giải hợp lý đồng sách với cán sở” [17] Trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương nhiều lần đề cập đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán Đặc biệt Hội nghị Trung ương ba, khoá VIII ban hành “Chiến lược cán cho thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố” Đại hội Đảng tồn quốc lần XI khẳng định: “ Thực tốt Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá; đổi tư duy, cách làm, khắc phục yếu khâu công tác cán Xây dựng thực nghiêm chế, sách phát hiện, tuyển chọn người có đức, có tài Nâng cao chất lượng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khắc phục tình trạng chạy theo cấp”[16] Từ chủ trương lớn Đảng năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo cấp uỷ, quyền huyện Nghi Lộc quan tâm Vì vậy, trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ, trình độ tin học, trình độ quản lý Nhà nước cán sở bước chuẩn hoá nâng cao Nhận thức cán có nhiều chuyển biến tích cực Hiện Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi hầu hết cán từ huyện đến sở xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhu cầu thiết yếu để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trung tâm bồi dưỡng trị Huyện Nghi Lộc có vai trò quan trọng đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức cấp xã huyện Hàng năm có khoảng 450 cán bộ, công chức cấp xã đào tạo bồi dưỡng Do vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán công chức cấp xã Trung tâm vấn đề cấp thiết, cần phải thực thường xuyên đề tài luận văn “ Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An” vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn luận văn góp phần làm sáng tỏ vấn đề hạn chế tìm giải pháp khắc phục để chất lượng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ngày tốt * Vấn đề cần nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề sau đây: - Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức? - Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thời gian qua nào? - Những khó khăn, bất cập, hạn chế công tác đào tạo bồi dưỡng nguyên nhân nào? - Cần phải tập trung làm tốt giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 10 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Trong việc đổi phương pháp giảng dạy cần tổ chức cho học viên tự đánh giá kết học tập đánh giá kết giảng dạy giảng viên Trước vấn đề học viên bỏ phiếu đánh giá giảng viên làm thời gian gần bỏ không thực Thực kênh thơng tin có giá trị cần khai thác để giảng viên điều chỉnh cách giảng dạy lên lớp mình, thời gian tới cần phải khôi phục lại để phục vụ việc đánh giá giảng viên 3.2.1.2 Nhóm giải pháp người học Yếu tố học viên góp phần không nhỏ chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Để học viên hứng thú học tập cần tìm hiểu nhu cầu người học Theo lý luận dạy học người học có nhu cầu học giảng viên dạy mà học viên cần học viên thực học mà họ thiếu Bên cạnh lựa chọn đối tượng có nhu cầu, độ tuổi mức độ nhận thức tương đồng để bố trí học tập lớp Chọn thời điểm cử học hiệu trước bổ nhiệm, đề bạt 3.2.3 Nhóm giải pháp Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc - Đối với Ban giám đốc: Phải bố trí người có kiến thức tổ chức, quản lý, am hiểu công tác đào tạo, bồi dưỡng tâm huyết với cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán Tránh tình trạng khơng bố trí vị trí khác đưa Trung tâm BDCT đưa Trung tâm BDCT để chờ đợi hội khác Điều tạo hời hợt công tác đạo điều hành phối hợp với đơn vị liên quan Sự khơng am hiểu gây khó khăn, lúng túng cho cấp thực thi nhiệm vụ Ban giám đốc phải người có khả sư phạm, giảng dạy tốt phải nắm bắt thực tiễn sở Tránh tình trạng bố trí người Ban giám đốc mà thiếu khả giảng dạy Nếu nghiệp vụ sư phạm không tốt không 78 đánh giá xác chất lượng đội ngũ giảng viên giảng viên kiêm chức hướng dẫn đội ngũ thực nhiệm vụ chuyên môn - Quản lý đào tạo, bồi dưỡng phải quản lý chất lượng Cần xác định nội dung, phương thức quản lý chất lượng trình đào tạo, bồi dưỡng( từ quản lý đầu vào, chất lượng học tập học viên, chất lượng giảng dạy giảng viên tìm hiểu kết chất lượng đầu ra.) Các lớp học vào nâng cao chất lượng, không tổ chức lớp q đơng; chương trình phải thực theo khung chuẩn Ban Tuyên giáo Trung ương quy định, không cắt xén thời gian Trong thời gian tới cần phải xây dựng ban hành khung định mức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Đội ngũ giảng viên lực lượng trực tiếp định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Ban giám đốc Trung tâm BDCT cần vào quy chế quản lý giảng viên kiêm chức để quản lý chặt chẽ đội ngũ nhằm bước nâng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng - Để đảm bảo chất lượng, Ban giám đốc Trung tâm phải bố trí lớp học vào thời điểm thích hợp với đối tượng học viên Học viên cán công chức cấp xã nên họ phụ thuộc vào thời vụ mùa màng, vụ việc nảy sinh sở Địa bàn Huyện Nghi Lộc rộng, cán bộ, công chức xã cách xa Trung tâm BDCT, phải lựa chọn thời điểm thời tiết thuận tránh chiêu sinh vào lúc nắng mưa lũ để mở lớp - Về sở vật chất: Đầu tư xây 01 hội trường lớn khoảng 200 chỗ ngồi, đầy đủ phương tiện quạt mát, máy điều hoà, âm ly, loa máy phục phục vụ lớp tập huấn hội nghị lớn Đầu tư xây dựng: phòng nghỉ cho học viên, phòng đọc, phương tiện đạt chuẩn phục vụ dạy học… nghĩa đầu tư xây dựng sở vật chất liên quan đến vấn đề dạy học Trung tâm BDCT Nghi Lộc Trong hạng mục thiết hội trường lớn phòng nghỉ 79 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi học viên Theo thống kê phần thực trạng phòng nghỉ cho học viên đáp ứng 10% nhu cầu Bên cạnh nâng cấp sửa chữa phòng nghỉ cho giáo viên đạt yêu cầu 3.2.4 Nhóm giải pháp nội dung chương trình Ban Tuyên giáo Trung ương cần có khảo sát diện rộng để tìm hiểu nhu cầu, trình độ đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Trên sở xây dựng chương trình cho phù hợp, giải tình trạng chương trình trùng lắp, kéo dài nặng học viên Nếu Ban Tuyên giáo Trung ương nên mời giảng viên trực tiếp giảng cho đối tượng cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp góp ý Bởi đội ngũ hiểu nắm đặc điểm học viên sở Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã cần phải đổi cho phù hợp sát với tình hình yêu cầu thực tế sở, hướng vào vấn đề thiết thực, đặt trình thực thi công vụ, kỹ quản lý nhà nước giải vấn đề nảy sinh lĩnh vực kinh tế xã hội địa bàn xã Tăng cường công tác bồi dưỡng để cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng phương pháp, kỹ công tác cho cán bộ, kỹ xử lý vấn đề nảy sinh thực tế Đưa vào chế độ bắt buộc việc bồi dưỡng kiến thức cán bộ, công chức định kỳ hàng năm chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước bổ nhiệm Song song với việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ, cần quan tâm coi trọng cơng tác giáo dục trình độ lý luận trị, giáo dục phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao lòng yêu nước, yêu chế độ, niềm tự hào dân tộc tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân cán công chức; bồi dưỡng ý thức, thái độ phục vụ văn hoá, hành vi ứng xử quan nhà nước; rèn luyện kỹ giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý 80 3.2.5 Về công tác tổ chức thực Trung tâm BDCT có nhiệm vụ phổ biến quy chế phối hợp đến tất đối tượng liên quan, bước thực theo quy chế Hiện quy chế phối hợp thông qua ban hành đơn vị liên quan thực phối hợp chưa quen sử dụng quy chế Khi quy chế phối hợp sử dụng cơng cụ “pháp lý” thuận lợi cho Trung tâm BDCT bên liên quan trình thực nhiệm vụ Trung tâm khẩn trương xây dựng tiêu chí xếp loại đơn vị tham gia phối hợp đào tạo, bồi dưỡng để có sở đánh giá nâng cao trách nhiệm công tác đào tạo, bồi dưỡng 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất Cùng với giải pháp đề cập trên, Luận văn có số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm BDCT cấp huyện sau: - Ban Tuyên giáo Trung ương cần rà sốt kỹ chương trình bồi dưỡng để chỉnh sửa sai sót nội dung chương trình Tiến hành khảo sát từ cán cơng chức cấp xã, lấy ý kiến giảng viên cấp huyện để xây dựng kết cấu nội dung chương trình phù hợp với đối tượng - Ban Tuyên giáo Trung ương cần xây dựng tiêu chí “Trung tâm BDCT cấp huyện đạt chuẩn quốc gia” theo giai đoạn Khi có tiêu chí huyện có xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng Trung tâm BDCT giai đoạn cụ thể 81 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi KẾT LUẬN Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơng chức nói chung cán bộ, cơng chức cấp xã nói riêng vấn đề toàn xã hội quan tâm Trong điều kiện nay, nước ta giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố u cầu có đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã ngang tầm để trực tiếp thực nhiệm vụ đòi hỏi khách quan Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc, luận văn tiến hành nghiên cứu cách có hệ thống từ sở lý luận đến đánh giá thực tiễn chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc thời gian qua để đưa phương hướng, giải pháp thời gian tới, cụ thể là: Đã làm rõ số đề lý luận đào tạo, bồi dưỡng chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán công chức, cấp xã, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Từ sở lý luận chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, đề tài tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc số mặt tồn tại, hạn chế chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc Trên sở đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc, luận văn đưa phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trung tâm BDCT huyện Nghi lộc Những kết luận văn kết trình nhận thức, kế thừa, phát triển kết qủa nghiên cứu vấn đề nước ta năm qua Tuy nhiên, giới hạn định phạm vi thời gian nghiên cứu đề tài nên có vấn đề: Đánh giá chất lượng nội dung 82 chương trình, việc ứng dụng phương pháp dạy học tích cực giảng dạy, mối quan hệ phối hợp bên trình đào tạo, bồi dưỡng cần nghiên cứu chuyên sâu 83 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư (2008), Quyết định 185- QĐ/TW ngày 03/9/2008 chức nhiệm vụ, tổ chức máy Trung tâm bồi dưỡng trị cấp Huyện, Hà Nội Ban Khoa giáo Trung ương (2002), Giáo dục đào tạo thời kỳ đổi Chủ trương - Thực hiện- Đánh giá Nxb Chính trị Quốc gia Ban Tổ chức-Ban Tuyên giáo Trung ương (2009), Hướng dẫn số 29HD/BTCTW-BTGTW ngày 27/7/2009 hướng dẫn thực định 185, Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung Ương (2010), Quyết định 1853-QĐ/BTGTW ngày 04/3/2010 Ban hành quy chế giảng dạy học tập Trung tâm BDCT cấp huyện, Hà Nội Ban chấp hành Đảng Tỉnh Nghệ An (2006), Đề án 02 đào tạo cán nữ, cán trẻ, Nghệ An Ban chấp hành Đảng Huyện Nghi lộc (2006), Chương trình 07 đào tạo cán nữ, cán sở, cán trẻ có triển vọng, Nghi Lộc Ban chấp hành Đảng Huyện Nghi Lộc ( 2011), Đề án” Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán giai đoạn 2011 - 2015 năm tiếp theo”, Nghi Lộc Ban chấp hành Đảng huyện Nghi Lộc ( 2005), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Huyện Nghi Lộc lần thứ XXVI Ban chấp hành Đảng huyện Nghi Lộc ( 2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Huyện Nghi Lộc lần thứ XXVII 10 Bộ Nội Vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội 84 11 Bộ Tài Chính (2010), Thơng tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Hà Nội 12 Vương Nhất Bình (2003), “Đánh giá cơng tác đào tạo, bồi dưỡng”, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Bính ( 2004), “Tìm hiểu tiêu chí đánh giá giáo dục, đào tạo”, Hà Nội 14 Nguyễn Bá Châu (2014), “ Phát triển đội ngũ cán quản lý cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Nghi Lộc”, Luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội 15 Đảng cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghi lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khoá VIII Nxb Chính trị quốc gia 16 Đảng cộng sản Việt nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia 17 Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia 18 Đảng cộng sản Việt nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khố IX, Nxb Chính trị quốc gia 19 Đảng cộng sản Việt nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia 20 Đảng cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghi lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khố X, Nxb Chính trị quốc gia 21 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia 22 Trần Khánh Đức (2004), Quản lý kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO TQM, Nxb Giáo dục 85 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 23 Đỗ Minh Hùng (1999), Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán công chức quản lý ngành giáo dục, đào tạo, Luận văn Thạc sỹ quản lý Nhà nước, Hà Nội 24 Đặng Bá Lâm (2005), Đề cương giảng Tổ chức trình đào tạo, đại học- Nền tảng đổi mới, Hà Nội 25 V.I, Lênin (1974), toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 26 Lê Thị Lý (2003), “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã trước yêu cầu đổi mới”, Luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia, Hà Nội 27 Lê Máy (1999): “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán Trường Chính trị tỉnh An Giang giai đoạn nay”, Luận văn Thạc sỹ 28 Hồ Chí Minh (1995), tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Huyện uỷ Nghi Lộc (2011), Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán giai đoạn 2011-2015, Nghi Lộc 30 Trần Quang Minh, Nguyễn Xuân Bình ( 2004), “Đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức”, Tổ chức nhà nước Số 31 Thiều Quang Nhàn (2003): " Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán chủ chốt cấp phường Thành phố Hà Nội giai đoạn thực trạng giải pháp”, Luận văn Thạc sỹ 32 Vũ Xuân Quảng (2001): " Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán xã, phường, thị trấn trường trị Thái Bình nay”, Luận văn Thạc sỹ 33 Phòng Nội vụ Huyện Nghi Lộc (2013), Báo cáo thống kê cán bộ, công chức năm 2012, Nghi Lộc 34 Quốc Hội nước CHXHCNVN( 2008), Luật Cán bộ, công chức, Hà Nội 35 Từ điển Tiếng Việt ( 1998), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 36 Từ điển Tiếng Việt ( 2011), Nxb Đà Nẵng 86 37 Từ điển bách khoa Việt Nam (1995), tập 1, Nxb Từ điển Bách khoa , Hà Nội 38 Thủ tướng Chính Phủ (1996), Quyết định 874/TTg ngày 20/11/1996 công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, Hà Nội 39 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định 137/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2003-2010, Hà Nội 40 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán công chức, Hà Nội 41 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020, Hà Nội 42 Thủ tướng Chính Phủ (2010), Nghị định số 18/2010 NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức, Hà Nội 43 Nguyễn Trung Trực (2005): “ Chất lượng công tác đào tạo cán hệ thống trị xã, phường, thị trấn trường cán Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng giải pháp”, Luận văn Thạc sỹ 44 UBND Tỉnh Nghệ An (2011) định số 724/QĐ-UBND “ Về việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thuộc Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020”, Nghệ An 45 UBND Tỉnh Nghệ An, Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 29 tháng năm 2013 việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An năm 2013, theo định 1956/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 87 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi PHỤ LỤC UBND HUYỆN NGHI LỘC TRUNG TÂM BDCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT Ý kiến học viên chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc Kính thưa anh/ chị ! Để bước nâng cao chất lượng dạy học Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc, mong nhận ý kiến đóng góp anh/chị thơng qua việc trả lời phiếu khảo sát đây: (Đánh dấu X vào nội dung mà anh/chị thấy phù hợp nhất) Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá sở vật chất Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc với nội dung sau: - Khuôn viên  Tốt  Đạt yêu cầu  Chưa đạt yêu cầu  Đạt yêu cầu  Chưa đạt yêu cầu - Phòng học  Tốt - Phòng nghỉ giáo viên  Tốt  Đạt yêu cầu  Chưa đạt yêu cầu -Phòng nghỉ cho học viên  Tốt  Đạt yêu cầu  Chưa đạt yêu cầu  Đạt yêu cầu  Chưa đạt yêu cầu  Đạt yêu cầu  Chưa đạt yêu cầu - Phòng đọc  Tốt - Phương tiện dạy học  Tốt Anh/chị vui lòng cho biết mức độ mong muốn học tập tương ứng với thời gian công tác anh/ chị Dưới 10 năm 88  Rất mong muốn  Mong muốn  Không mong muốn Từ 10 năm đến 20 năm  Rất mong muốn  Mong muốn  Không mong muốn Trên 20 năm  Rất mong muốn  Mong muốn  Khơng mong muốn Anh/chị vui lòng cho biết mức độ mong muốn học tập tương ứng với thời gian bổ nhiệm chức vụ anh/chị - Chuẩn bị bổ nhiệm  Rất mong muốn  Mong muốn - Đã bổ nhiệm chức vụ năm  Rất mong muốn  Mong muốn -  Không mong muốn  Không mong muốn Đã bổ nhiệm chức vụ năm  Rất mong muốn  Mong muốn  Không mong muốn Anh/chị cho biết ý kiến độ dài khoá học mà anh/chị tham gia:  Rất phù hợp (Thuận lợi)  Phù hợp ( Chấp nhận được)  Khơng phù hợp (Khó chấp nhận) Theo anh/chị chưa phù hợp xử lý nào?  Nên kéo dài  Nên rút ngắn lại  Nên để nguyên Anh/chị cho biết nội dung chương trình mà anh chị tham gia nào?  Rất phù hợp  Phù hợp  Quá nặng  Q nội dung Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến cụ thể nội dung chương trình anh/chị tham gia: Anh/chị vui lòng cho ý kiến nhận xét giảng viên theo tiêu chí sau: 89 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Giảng nội dung lý luận  Tốt  Khá  Trung bình - Giảng nội dung thực tiễn  Phong phú -  Khá  Ít kiến thức thực tiễn Phương pháp  Tốt  Khá  Hạn chế Nghi Lộc, Ngày tháng năm 2012 90 UBND HUYỆN NGHI LỘC NAM TRUNG TÂM BDCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT Ý kiến giảng viên học viên số chương trình bồi dưỡng Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Kính thưa anh chị! Để góp phần nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng tạiTrung tâm BDCT cấp huyện, mong nhận ý kiến anh/ chị thông qua việc trả lời phiếu khảo sát đây: (Đánh dấu X vào nội dung mà anh/chị thấy phù hợp nhất) 1.Anh/chị vui lòng cho biết anh/chị tham gia (giảng dạy/học tập) chương trình bồi dưỡng nào? ………………………………………………………………………………… … 2.Anh/chị cho biết ý kiến nội dung chương trình mà anh/chị tham gia(giảng dạy/học tập)  Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp 3.Theo anh/chị nội dung phần chương trình học nào? - Phần lý luận  Nên kéo dài -  Nên rút ngắn lại  Nên để nguyên  Nên rút ngắn lại  Nên để nguyên Phần nghiệp vụ  Nên kéo dài Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị Nghi Lộc, Ngày tháng năm 2012 91 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 92 ... hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức? - Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thời gian qua nào?... cứu chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - Nội dung nghi n cứu: Hệ thống hoá lý luận chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,. .. chất lượng đào tạo cán bộ, công chức cấp xã Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Nghi Lộc đề điểm mạnh, yếu - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã tại TRUNG tâm bồi DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI lộc, TỈNH NGHỆ AN , NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã tại TRUNG tâm bồi DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI lộc, TỈNH NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay