MỘT số yếu tố tác ĐỘNG đến HIỆU QUẢ VIỆC xây DỰNG mô HÌNH xã PHƯỜNG PHÙ hợp với TRẺ EM (QUA KHẢO sát tại 2 xã AN lão và HƯNG CÔNG, HUYỆN BÌNH lục, TỈNH hà n

91 58 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:32

... lu n v n Một số yếu tố tác động đ n hiệu việc xây dựng mơ hình xã phường phù hợp với trẻ em tập trung nghi n cứu trình xây dựng Xã, phường phù hợp với trẻ em hai xã An Lão, Hưng Cơng (huy n. .. công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em việc 27 xây dựng Xã, phường phù hợp với trẻ em hai xã An Lão Hưng Công 2. 2 Một số yếu tố tác động đ n hiệu việc xây dựng mơ hình 50 Xã, phường phù. .. Phương pháp ph n tích, so sánh Do nhiều điều ki n khác n n địa b n khảo sát xã An Lão, Hưng Cơng huy n Bình Lục, tỉnh Hà Nam Nhưng để tìm yếu tố tác động đ n hiệu việc xây dựng mơ hình Xã, phường
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số yếu tố tác ĐỘNG đến HIỆU QUẢ VIỆC xây DỰNG mô HÌNH xã PHƯỜNG PHÙ hợp với TRẺ EM (QUA KHẢO sát tại 2 xã AN lão và HƯNG CÔNG, HUYỆN BÌNH lục, TỈNH hà n , MỘT số yếu tố tác ĐỘNG đến HIỆU QUẢ VIỆC xây DỰNG mô HÌNH xã PHƯỜNG PHÙ hợp với TRẺ EM (QUA KHẢO sát tại 2 xã AN lão và HƯNG CÔNG, HUYỆN BÌNH lục, TỈNH hà n

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay