MỘT số yếu tố tác ĐỘNG đến HIỆU QUẢ VIỆC xây DỰNG mô HÌNH xã PHƯỜNG PHÙ hợp với TRẺ EM (QUA KHẢO sát tại 2 xã AN lão và HƯNG CÔNG, HUYỆN BÌNH lục, TỈNH hà n

91 40 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ LAN ANH MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG MƠ HÌNH “XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM” (Qua khảo sát xã An Lão Hưng Cơng, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC Hà Nội, 2009 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -LÊ THỊ LAN ANH MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG MƠ HÌNH “XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM” (Qua khảo sát xã An Lão Hưng Cơng, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) Chun ngành: XÃ HỘI HỌC MÃ SỐ: 60 31 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đặng Cảnh Khanh Hà Nội, 2009 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu sơ đồ tương quan biến số Phương pháp nghiên cứu 11 Kết cấu luận văn 12 PHẦN NỘI DUNG 13 Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài 13 Từ quan điểm xây dựng “Một giới phù hợp với trẻ em” 13 Liên Hiệp Quốc đến việc xây dựng mơ hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” Việt Nam 1.1 Quan điểm Liên Hiệp Quốc xây dựng “Xã, phường phù 13 hợp với trẻ em” 1.2 Việt Nam việc xây dựng mơ hình “Xã, phường phù hợp với 15 trẻ em” Một số khái niệm công cụ liên quan đến đề tài 16 2.1 Khái niệm trẻ em 16 2.2 Khái niệm “Xã, phường phù hợp với trẻ em” 17 Một số lý thuyết quan điểm nhà xã hội học vận 17 dụng đề tài nghiên cứu Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC 26 ĐỘNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG MƠ HÌNH “XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM” 1.Điều kiện kinh tế, xã hội hai xã An Lão, Hưng Công 26 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Thực trạng số yếu tố tác động đến việc xây dựng “Xã, 27 phường phù hợp với trẻ em” 2.1 Thực trạng cơng tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em việc 27 xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em” hai xã An Lão Hưng Công 2.2 Một số yếu tố tác động đến hiệu việc xây dựng mơ hình 50 “Xã, phường phù hợp với trẻ em” Hiệu 52 Chương 3: Giải pháp 54 1.Giải pháp thực môi trường xã hội phù hợp với trẻ em 54 2.Giải pháp thực mơi trường gia đình đảm bảo để trẻ em phát 60 triển toàn diện KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 64 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, nhân loại bước vào kinh tế tri thức, đặc điểm quan trọng kinh tế tri thức tập trung đầu tư phát triển người, xác định rõ đầu tư cho người đầu tư có hiệu Đầu tư cho người, hướng đến người mục tiêu Đảng Nhà nước Việt Nam, vừa coi động lực, vừa mục tiêu phát triển Khi sách Việt Nam coi người động lực phát triển, điều có nghĩa tạo điều kiện để phát huy hết tiềm cho cá nhân nói riêng người nói chung hướng đến phát triển toàn diện Khi người phát huy hết vai trò động lực, họ tạo nguồn cải to lớn, tạo phát triển kinh tế Mặt khác, kinh tế phát triển, người có điều kiện chăm sóc tốt hơn, phát triển tầm cao Như vậy, người lại trở thành mục tiêu phát triển, nỗ lực, cố gắng người hướng đến mục tiêu cho người Vì vậy, đầu tư cho người quan trọng Đầu tư cho người đòi hỏi q trình lâu dài, bền bỉ kéo dài suốt đời người, dù người lứa tuổi nào, giai đoạn hay thuộc dân tộc, giới tính Tuy nhiên, giai đoạn đời giai đoạn cần đến đầu tư nhiều nhất, người có khỏe mạnh thể chất, có kiến thức, trình độ, học vấn, văn hóa, nhân cách tâm hồn phong phú hay không phụ thuộc vào giai đoạn Nhiều nghiên cứu khoa học thực tế sống giai đoạn đầu đời, người có đầu tư bản, tồn diện khoa học, tiền đề quan trọng để giai đoạn sau người có hội điều kiện phát triển tốt Do đó, sách đầu tư cho người hiệu đầu tư giai đoạn Những sách đầu tư cho hệ trẻ đòi hỏi có tính chiến lược, tồn diện, khơng chắp vá, bị động Tình hình kinh tế biến Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi đổi đầu tư cho người, đặc biệt hệ trẻ phải có chiến lược lớn thay đổi Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta đầu tư nhiều cho trẻ em, Ủy ban Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em (nay Cục trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương Binh Xã hội) thành lập làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước công tác trẻ em Đến nay, thay đối tên gọi nhiều lần, chất không thay đổi, hướng đến mục tiêu cao đầu tư, phát triển, chăm sóc cho trẻ em Thời gian qua, sách nỗ lực Việt Nam chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em nói chung, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng đạt nhiều kết vấn đề cụ thể như: dinh dưỡng sức khỏe, y tế giáo dục, đạo đức, lối sống nhân cách, Bản thân Liên Hiệp Quốc đánh giá cao thành mà Việt Nam đạt Tuy nhiên, đầu tư, phát triển trẻ em mang tính chiến lược không dừng lại vấn đề chi tiết, cụ thể mà phải hướng đến tầm hơn, xây dựng mơi trường xã hội để trẻ em lớn lên có đủ điều kiện phát triển tốt nhất, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Sự “trồng người”, đòi hỏi vấn đề bản: đất đai - không gian văn hóa, mơi trường xã hội để trẻ phát triển Điều có nghĩa để phát triển trẻ em, khơng thể dừng lại việc chăm sóc, giáo dục mà phải xây dựng môi trường xã hội, khơng gian văn hóa xung quanh để trẻ có hội sinh ra, lớn lên, trưởng thành nuôi dưỡng nôi vững chắc, nhân Trong thập kỷ gần đây, đòi hỏi khía cạnh xây dựng mơi trường sống phù hợp với trẻ em Liên Hiệp Quốc đề cập khẳng định rõ Tuyên bố Liên Hiệp Quốc Quyền trẻ em (1959), Công ước Quốc tế quyền Trẻ em (CRC - Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989) Trong văn quan trọng này, Liên Hiệp Quốc đưa hệ thống tiêu chí mang tính bản, chiến lược cần thiết để xây dựng môi trường sống mà trẻ em có hội điều kiện phát triển tốt Ở Việt Nam, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em thời gian gần hướng đến việc tạo cho trẻ em có điều kiện sống, học tập phát triển tốt Đây coi bước chuyển biến quan trọng cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ em Chuyển từ chăm sóc mang tính trải rộng theo chiều ngang sang chăm sóc mang tính chiến lược, tổng thể theo chiều sâu bao gồm: bảo vệ trẻ em, chăm sóc trẻ em, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để trẻ vui chơi, giải trí tham gia hoạt động xã hội mơi trường sống thuận lợi Đó bốn tiêu chuẩn cụ thể nhất, trọng điểm nhà khoa học, nhà quản lý đưa nhằm hướng toàn xã hội vào mục tiêu xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho phát triển trẻ em Bộ tiêu chuẩn “Xã phường phù hợp với trẻ em” sau thời gian nghiên cứu, thẩm định Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân số gia đình trẻ em (nay Vụ trẻ em) định ban hành ngày 01/6/2004 với tên gọi “Hướng dẫn Tiêu chuẩn xã/phường phù hợp với trẻ em”1 nhằm hướng tới việc thực cam kết Nhà nước Việt Nam với Liên Hiệp Quốc thực xây dựng “Một giới phù hợp với trẻ em” “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em xã, phường, thị trấn có mơi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em mà tất trẻ em có khởi đầu tốt đẹp sống, hưởng quyền (quyền sống, quyền phát triển, quyền bảo vệ quyền tham gia) có hội phát triển tồn diện thể chất, trí tuệ nhân cách.”2 Sau xây dựng tiêu chuẩn, Vụ trẻ em (thuộc Ủy ban dân số gia đình trẻ em) tiến hành triển khai thử nghiệm số địa bàn nước Theo quy định, tỉnh, thành phố đạt tiêu chí đề tiêu chuẩn cấp Bằng công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Trên thực tế, Ủy ban dân số gia đình trẻ em, Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 01/6/2004 v/v ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em Vụ trẻ em, Dự thảo (tháng 12/2008) Tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em, Điều 1 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi việc xây dựng mơ hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” bước đầu thu kết định cho thấy nhiều khó khăn hạn chế Điều đòi hỏi phải có nghiên cứu, phân tích, đánh giá để mơ hình triển khai cách hiệu bình diện rộng lớn Nhiệm vụ luận văn “Một số yếu tố tác động đến hiệu việc xây dựng mô hình xã phường phù hợp với trẻ em” tập trung nghiên cứu trình xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em” hai xã An Lão, Hưng Cơng (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), sở đó, xem xét, đánh giá việc xây dựng tiêu chuẩn mặt tốt hay chưa tốt, có tích cực nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em hay khơng, từ có đóng góp nhằm chuẩn hóa, hướng tới hồn thiện tiêu chuẩn để áp dụng sâu rộng đến tất vùng/miền nước Tổng quan vấn đề nghiên cứu Việc nghiên cứu mục tiêu, chiến lược phát triển trẻ em tầm vĩ mơ nói chung chương trình, kế hoạch phát triển trẻ cấp độ vi mơ nói riêng nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhiều góc độ khác Trẻ em hệ tương lai đất nước, phận quan trọng mục tiêu chiến lược phát triển người Đảng Nhà nước ta, vậy, đầu tư phát triển cho trẻ em đầu tư cho tương lai quốc gia, dân tộc Trên giới, nhiều sách, chương trình hành động trẻ em xây dựng như: Tuyên bố Hội Quốc liên quyền trẻ em (1924), Tuyên bố Liên hiệp quốc (LHQ) Quyền trẻ em (1959), Công ước Quốc tế quyền Trẻ em (CRC) Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989, Nghị định không bắt buộc Công ước LHQ quyền trẻ em việc sử dụng trẻ em tham gia quân sự, Nghị định không bắt buộc công ước Liên Hiệp Quốc quyền trẻ em buôn bán mại dâm Trong đó, Cơng ước quốc tế quyền trẻ em văn nhiều quốc gia giới ký cam kết thực Việt Nam nước châu Á nước thứ hai giới phê chuẩn Công ước vào năm 1990 Từ đến nay, Việt Nam bước đưa vấn đề trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010, văn kiện quan trọng tạo khung pháp lý cho Bộ, ngành xây dựng kế hoạch hành động riêng đến năm 2010 Nỗ lực hành động phấn đấu để có mơi trường phát triển tốt cho trẻ em chặng đường dài động Những giá trị phù hợp giai đoạn dễ dàng trở nên lạc hậu sau vài thập kỷ tới Chính thế, khắp nơi giới, sách, chương trình hành động ln có chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với giai đoạn, lứa tuổi đặc thù văn hóa, kinh tế quốc gia Ở Việt Nam, Sự nghiệp đổi đất nước từ Đại hội Đảng VI năm 1986 mang lại kết đáng khích lệ, mặt khiến cho kinh tế tăng trưởng, thu nhập bình quân tăng, đời sống nhân dân cải thiện; mặt khác, động lực thúc đẩy phát triển giao lưu văn hóa xã hội Chúng ta quan tâm nhiều đến sách xã hội, đến việc coi người với tính cách vừa nguồn lực, lại vừa mục tiêu công phát triển đất nước Cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ em dành quan tâm đặc biệt Đảng Nhà nước Với quan điểm trẻ em chủ nhân tương lai đất nước, vấn đề trẻ em nhận quan tâm nhiều quan hữu quan nhằm mục đích tạo điều kiện để em phát triển tồn diện, sống tình yêu thương hưởng quyền trẻ em Có thể nói đầu tư cho cơng tác chăm lo giáo dục trẻ em đầu tư cho tương lai, tạo sở, điều kiện cho em học tập, vui chơi lành mạnh hướng đầu tư hiệu cho phát triển nước nhà tương lai xa, mang tính lâu dài bền vững Ngày 12/8/1991, Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Quốc hội Việt Nam thơng qua thức có hiệu lực thi hành Có thể nói, Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai thực thi phúc lợi cho trẻ em Nghiên cứu trẻ em năm qua nhận quan tâm, vào nhiều quan, đơn vị Có thể nói, có nhiều học giả, tổ chức Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ngồi nước dày cơng cho mảng nghiên cứu Trong phạm vi có hạn, luận văn xin điểm qua số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu, cung cấp cho tảng, hiểu biết cần thiết tiếp cận nghiên cứu vấn đề có liên quan đến việc xây dựng mơ hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” Viết gia đình vấn đề xã hội hóa trẻ em, sách “Gia đình Việt Nam bối cảnh đất nước đổi mới”, (Nxb Khoa học xã hội, 2002) tác giả Lê Thi phân tích khẳng định rằng: “Gia đình thiết chế giáo dục sở, trung tâm đào tạo giúp đứa trẻ tập vào sống Gia đình chuẩn bị cho trẻ phát triển đầy đủ tiềm lực đóng vai trò hữu ích xã hội đến tuổi trưởng thành” (sđd, tr.3) Tác giả phân tích biến động gia đình ngày ảnh hưởng đến phát triển trẻ Việc xã hội hóa trẻ em khơng dừng lại việc truyền đạt giá trị văn hóa truyền thống, bên cạnh đó, trẻ cần phải học cách thích nghi với chuẩn mức giá trị văn hóa biến động ngày Do vậy, tác giả khẳng định q trình xã hội hóa trẻ em có ảnh hưởng quan trọng từ phía gia đình Tác giả Đặng Cảnh Khanh với sách “Gia đình, trẻ em kế thừa giá trị truyền thống”, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội, 2003 viết “Vai trò gia đình việc giáo dục giá trị truyền thống” đăng Thế hệ trẻ Việt Nam – Nghiên cứu lý luận thực tiễn sâu nghiên cứu vị trí, vai trò gia đình, mối quan hệ gia đình, biến đổi gia đình tác động thay đổi điều kiện kinh tế, xã hội Nghiên cứu khẳng định vai trò to lớn gia đình việc giáo dục thiếu niên trẻ em giai đoạn Đồng thời số vấn đề gia đình giải pháp tăng cường vai trò gia đình việc giáo dục, chăm sóc bảo vệ hệ trẻ Tuy nhiên, nghiên cứu tác giả Đặng Cảnh Khanh Lê Thi chủ yếu hướng tới vai trò gia đình hệ trẻ chưa thực quan tâm cụ thể đến vấn đề tạo mơi trường an tồn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện – vấn đề quan tâm nghiệp trồng người – đặc biệt trẻ em, hệ tương lai đất nước trẻ em”, tránh trường hợp áp dụng cách dập khuôn, máy móc dùng tiêu chí ngành để đánh giá ngành khác Cũng vậy, tiêu chí đạt chuẩn quốc gia y tế phù hợp với ngành y tế đến xã/phường tiêu chí nhiều bất cập với trẻ em Việc điều trị bệnh cho trẻ em tuyến dưới, đặc biệt với xã có khoảng cách địa lý xa so với sở y tế huyện trung ương việc khám, chữa trị tuyến xã/phường quan trọng; nhiên, qua khảo sát 100% xã/phường khơng có bác sỹ chun khoa nhi !? Đây đòi hỏi riêng tất yếu việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em – điều chứng tỏ ngành trẻ em cần xây dựng, bổ sung thêm tiêu chí riêng phù hợp với trẻ em đặc thủ ngành Có vậy, việc xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em” vào thực chất thực chương trình hành động trẻ em 2.5 Kết nghiên cứu, thu thập thông tin từ địa phương cho thấy, việc hoàn thiện chi tiết hóa quy chuẩn cho phù hợp với trẻ em cần thiết Bởi thực tế, 28 tiêu đươc phê duyệt, có nhiều tiêu chung chung, chưa thật cụ thể khiến cho địa phương lại hiểu cách khác Theo ý kiến của cán nhân dân An Lão, Hưng Công – người mong muốn tiêu chuẩn viết ngắn gọn hơn, súc tích thực chất hiệu mang lại lợi ích cho trẻ em Bên cạnh đó, cần có văn hướng dẫn cụ thể, chi tiết mục tiêu cần đạt tiêu Văn hướng dẫn cần diễn đạt cho dễ hiểu, mạch lạc để địa phương dễ triển khai, người dân dễ tiếp nhận thực Đối với tiêu nằm quy định ngành khác có liên quan đến trẻ em nên thu gọn không cần diễn giải nhiều để tránh trồng chéo hiểu lầm Cùng với văn hướng dẫn, ngành trẻ em cần sớm biên soạn tài liệu mang tính “cẩm nang hoạt động”, để vừa tổng kết kinh nghiệm làm việc xã/phường, huyện/quận mạnh, vừa giúp đỡ, hướng dẫn kỹ làm việc với xã yếu Bộ tiêu xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em” mang tính định lượng khn cứng, chưa bao qt hết tình hình thực tế đòi hỏi Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi mục tiêu ban đầu đề Trong thời gian tới, ngành chủ quản nên bổ sung tiêu mang tính mở, tính định tính để trình điều hành, tổ chức thực hiện, đánh giá bình xét phù hợp với nhiều vùng miền, nhiều địa phương khác nước 2.6 Công tác xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em” hướng hoạt động mới, sát hợp với đòi hỏi cơng tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tình hình Việc ban hành định 03 triển khai xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em” hưởng ứng mạnh mẽ nhiệt tình từ địa phương, sở xã/phường Tuy nhiên, để xã/phường thực quy chuẩn mang tính quốc gia này, cần có đầu tư kinh phí cách thỏa đáng, giống việc xây dựng Làng văn hóa ngành văn hóa, trường chuẩn quốc gia ngành giáo dục… giúp ngành trẻ em địa phương thuận lợi công tác triển khai thực hóa chương trình Về phương diện này, xin có số đề nghị mang tính giải pháp sau Một khó khăn mà xã/phường yếu thường gặp phải thiếu thốn sở vật chất, hạ tầng nên vấn đề là, nhà nước cần phải sớm đầu tư mạnh mẽ cho sở trạm y tế, trường học, thư viện, điểm văn hóa Trạm y tế nên có thêm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt nên có bác sỹ khoa nhi trang thiết bị khám chữa bệnh cho trẻ em Tại trường học, nhà nước cần đầu tư thêm sở vật chất cho phòng chức năng, phòng thiết bị dụng cụ dạy học cần thiết, đại Điều đặc biệt hệ thống thư viện trường phải có đầu tư trang thiết bị, đầu sách/báo/truyện đa dạng cho trẻ em lứa tuổi Ngoài sách báo liên quan đến học tập em, nên có đầu sách giải trí nhằm nâng cao hiểu biết giúp trẻ khám phá tiềm sáng tạo Đối với sở văn hóa thơn/xóm, nên có sách/báo cho trẻ em đọc 2.7 Chun mơn hóa nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán làm cơng tác dân số, gia đình trẻ em vấn đề cần quan tâm thích đáng Hiện tại, lương phụ cấp cán làm cơng tác trẻ em thấp, làm ảnh hưởng đến chất lượng hiệu cơng việc Vì vậy, nhà nước nên có sách ưu tiên có hỗ trợ định để đảm bảo cho cơng tác dân số, gia đình trẻ em tiến hành với nhiều thành tựu “Xã, phường phù hợp với trẻ em” mơ hình mới, mục tiêu việc xây dựng mơ hình cần thiết, phù hợp với việc nghiệp chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nếu chương trình thực tốt có nghĩa tạo nguồn nhân lực tốt cho tương lai, mong muốn Đảng Nhà nước ta người nguồn vốn quý quốc gia DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Luật hình năm 1999 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Chương trình hành động quốc gia Ủy ban Dân số, Gia đình Trẻ em giai đoạn 2001 – 2010 Công ước quốc tế quyền trẻ em Đặng Cảnh Khanh, Gia đình, trẻ em kế thừa giá trị truyền thống, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội, 2003 Hà Ngân Dung (chủ biên), Các nhà Xã hội học kỷ XX, Nxb Khoa học xã hội, 2001 Lê Ngọc Hùng, Lịch sử lý thuyết Xã hội học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2008 Lê Thi, Gia đình Việt Nam bối cảnh đất nước đổi mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002 Lê Thi, Vai trò gia đình việc xây dựng nhân cách người Việt Nam, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 1997 Nội dung chủ yếu Luật Bảo vệ Chăm sóc Giáo dục trẻ em, Hà Nội, 2005 10.Reina Michaelson, Báo cáo: Lạm dụng trẻ em Việt Nam, UNICEF Việt Nam, Hà Nội, 2003 11.Tổ chức cứu trợ Trẻ em Thụy Điển, Trừng phạt thân thể trẻ em, điều có thực cần thiết, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 12.Từ điển Xã hội học, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2001 13.Viện Khoa học Dân số, Gia đình Trẻ em Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển, Báo cáo kết khảo sát “Thực trạng trừng phạt thân thể tinh thần trẻ em Việt Nam”, Hà Nội, năm 2004 Tài liệu tham khảo địa phương Ban Dân số, Gia đình Trẻ em - Ủy ban nhân dân xã Hưng Công, Cam kết trách nhiệm thực cơng tác chăm sóc trẻ em năm 2006 Ban Dân số, Gia đình Trẻ em xã An Lão, Kế hoạch triển khai việc xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2007” Hội Chữ thâp đỏ xã An Lão, Kế hoạch nâng cao chất lượng xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em” Hội đồng nhân dân xã Hưng Công, Nghị việc xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2006” Kế hoạch chiến lược quốc gia 2005 – 2010 tổ chức Plan Việt Nam Trạm y tế xã Hưng Công, Hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn quốc gia y tế xã năm 2005 Trường Tiểu học Hưng Công, Báo cáo kết xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2006-2007 Trường tiểu học Hưng Công, Báo cáo kết xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2006-2007 UBND tỉnh Hà Nam, Đề án xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2007-1010” 10.ỦBND xã An Lão, Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng cuối năm 2007 11.UBND xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Hồ sơ đề nghị xét công nhận “Xã, phường phù hợp với trẻ em” năm 2007 12.UBND xã Hưng Cơng, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Hồ sơ đề nghị xét công nhận “Xã, phường phù hợp với trẻ em” năm 2007 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 13.Ủy ban nhân dân xã Hưng Công, Kế hoạch UBND xã đẩy mạnh hoạt động phấn đấu xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em” PHỤ LỤC Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN SÂU, THẢO LUẬN NHÓM Đề tài: “MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG MƠ HÌNH “XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM” (Qua khảo sát xã An Lão Hưng Cơng, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) MỤC LỤC TT Nội dung Phần một: Hướng dẫn Phỏng vấn sâu Phỏng vấn sâu cán quyền, đoàn thể Phỏng vấn sâu cán dân số, gia đình trẻ em Phỏng vấn sâu thành viên gia đình Phần hai: Hướng dẫn Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm cán quyền, đồn thể Thảo luận nhóm người dân (người cao tuổi, trung niên, niên) Thảo luận nhóm trẻ em (học sinh tiểu học, trung học sở) Phần một: HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU PHỎNG VẤN SÂU CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN, ĐỒN THỂ Thơng tin cá nhân, chức vụ, năm công tác, quan công tác, trình độ chun mơn nghiệp vụ, cơng việc phân cơng nay… Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương (những thuận lợi, khó khăn, kế hoạch dự kiến thời gian tới) Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em địa phương trước áp dụng tiêu chuẩn XPPHTE ? ( Nêu số việc (dự án, kế hoạch) cụ thể mà địa phương làm lĩnh vực này, như: chương trình, nghị quyết, kinh phí, kế hoạch đầu tư cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa văn nghệ; Đầu tư địa phương công tác đảm bảo an tồn giao thơng, vệ sinh mơi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm an tồn cho trẻ… ) Sự khác biệt quan điểm đạo, cách làm địa phương dự án, chương trình, kế hoạch cơng tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em sau tiêu chuẩn xây dựng XPPHTE ban hành ? Những thuận lợi khó khăn q trình thực hiện; vai trò tham gia cấp lãnh đạo Đảng, quyền địa phương, ngành đồn thể, quan, đơn vị, trường học người dân công tác ? Là cấp sở trực tiếp thực việc xây dựng XPPHTE, ông (bà) nhận xét tiêu chí tiêu chuẩn văn đạo Đảng, Nhà nước lĩnh vực ? Những kinh nghiệm, kiến nghị, sáng kiến thực tiễn địa phương cộng đồng cơng tác xây dựng mơ hình XPPHTE ? Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi PHỎNG VẤN SÂU CÁN BỘ DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM (Người trực tiếp phụ trách công tác dân số, gia đình trẻ em địa phương) Thông tin cá nhân, chức vụ, năm công tác, quan cơng tác, trình độ chun mơn nghiệp vụ, tham gia lớp tập huấn, công việc phân công nay…? Đôi nét sơ lược công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thời gian qua, vấn đề tồn ? Vai trò/trách nhiệm cán dân số, gia đình trẻ em hoạt động cụ thể liên quan đến chiến lược, kế hoạch dài hạn địa phương chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em ? Những thuận lợi khó khăn q trình công tác ? (về chuyên môn, ủng hộ quyền địa phương, ngành đồn thể, cộng đồng, trường học, trạm y tế nhân dân) Sự quan tâm lãnh đạo đảng, quyền địa phương cán làm công tác dân số, gia đình, trẻ em ? Sự đầu tư/ Mức độ quan tâm quyền, ngành đồn thể, quan, đơn vị địa bàn cho công tác ? Khi địa phương có việc phát sinh liên quan đến trẻ em, cán dân số, gia đình trẻ em, lãnh đạo địa phương hay lực lượng công an… người nắm bắt thông tin trước ? Cho ví dụ cách thức, qui trình giải cụ thể mà ông/ bà tham gia ? Quan niệm ông (bà) công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em địa phương nói riêng Việt Nam nói chung thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế ? Ông (bà) nhận định mong muốn, tác động, vai trò tham gia người dân địa phương việc xây dựng thành cơng mơ hình XPPHTE ? Ơng (bà) đánh chế phối hợp liên ngành (xã, huyện, tỉnh) giải việc cụ thể liên quan đến việc xây dựng mô hình XPPHTE ? Những thuận lợi khó khăn trình thực ? Những kinh nghiệm, sáng kiến, kiến nghị ông (bà) nhằm phát huy cao hiệu việc xây dựng mơ hình XPPHTE ? Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi PHỎNG VẤN SÂU THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH (Người già, trung niên, niên trẻ em) Ông (bà) nhận xét thực tế công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em địa phương ? Những việc mà ông (bà) biết tham gia ? Số lượng ? Loại hình ? Theo ông (bà), việc đầu tư cho trẻ em có tác động (tích cực tiêu cực) đến đời sống sinh hoạt văn hóa, tinh thần, đạo đức kinh tế người dân địa phương ? Ơng (bà) mơ tả phân tích thực tế tác động việc xây dựng mô hình XPPHTE mà ơng bà biết chứng kiến địa phương ? Chia sẻ vị dụ cụ thể ? Những thay đổi người dân địa phương (quan niệm, thái độ, việc làm cụ thể…) đầu tư cho trẻ em sau phổ biến, giới thiệu mục đích, hiệu việc xây dựng mơ hình XPPHTE ? Những hoạt động thực tiễn (các kế hoạch, dự án, hoạt động cụ thể làm) địa phương việc tuyên truyền, phổ biến qui định, văn luật công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em xây dựng XPPHTE ? Nêu rõ loại hình, ví dụ cụ thể ? Ông (bà) biết văn luật liên quan đến trẻ em ? Cụ thể văn ? Những văn ơng (bà) tiếp cận qua kênh thơng tin ? Nếu có chương trình truyền thơng nâng cao hiểu biết trẻ em việc xây dựng XPPHTE, ơng (bà) có sẵn sàng tham gia khơng ? Lý có/khơng tham gia ? Ơng (bà) có ý định vận động người thân gia đình, bà làng xóm tham gia khơng ? Tại ? Những sáng kiến, kinh nghiệm kiến nghị ông (bà) công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, xây dựng XPPHTE? Phần hai: HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHĨM THẢO LUẬN NHĨM CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN, ĐỒN THỂ Quan niệm ơng (bà) bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em việc xây dựng XPPHTE ? Thực trạng việc xây dựng XPPHTE địa phương? Những kế hoạch, dự án tập trung giai đoạn ? Sự phối hợp liên ngành quan chức vấn đề (chính quyền, đồn thể, trường học, trạm y tế, cơng an…)? Vai trò cán dân số, gia đình trẻ em ? Thực trạng phương thức hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã, thư viện trường học, điểm vui chơi công cộng địa phương ? Nhận thức người dân việc phấn đấu xây dựng mơ hình XPPHTE ? Những sáng kiến, kinh nghiệm, kiến nghị địa phương việc phát huy tích cực hiệu việc xây dựng XPPHTE? Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi II THẢO LUẬN NHÓM NGƯỜI DÂN (Người cao tuổi, trung niên, niên) Quan niệm ông (bà) cơng tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em việc xây dựng mơ hình XPPHTE ? Ơng (bà) mơ tả kể lại chi tiết số việc cụ thể mà địa phương đã, làm công tác ? 3.Nhận xét, đánh giá quan niệm, thái độ, kiến thức, kinh nghiệm cán (chính quyền, đồn thể, dân số, gia đình trẻ em) cộng đồng (nhân dân, tổ chức khác) nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em địa phương ? Những ảnh hưởng tích cực việc xây dựng XPPHTE đến đời sống gia đình ơng (bà) nhân dân địa phương (biểu văn hóa, đạo đức, lối sống, kinh tế) ? Vai trò người dân (người cao tuổi, niên…) việc công tác này? Đánh giá hiệu chương trình, kế hoạch, dự án địa phương bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em xây dựng XPPHTE ? Những mặt tích cực làm được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc ? Các chương trình, dự án có phù hợp với nhu cầu trẻ em, gia đình truyền thống địa phương ? Sáng kiến, kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất ông (bà) cộng đồng việc xây dựng XPPHTE ? THẢO LUẬN NHÓM TRẺ EM (Học sinh tiểu học, trung học sở) Ngồi học trường/ở nhà em có thường tham gia hoạt động vui chơi, sinh hoạt ngoại khóa nhà trường địa phương tổ chức khơng ? Kể tên sinh hoạt, địa điểm mà em tham gia ? Bên cạnh sách học trường, loại sách/truyện em hay đọc ? Khi muốn mượn sách/truyện, em tìm đến đâu ? Khi bị ốm, bố mẹ thường đưa em đến khám bệnh đâu ? Cảm nhận em nơi khám/chữa bệnh ? Mong muốn em thư viện, điểm vui chơi, trường học, bệnh viện mà em ưa thích ? Em mơ tả góc học tập nhà ? Em có thích ngồi vào làm tập không ? Nếu chọn góc học tập mà em mong muốn, em nói với bố mẹ ? ... lu n v n Một số yếu tố tác động đ n hiệu việc xây dựng mơ hình xã phường phù hợp với trẻ em tập trung nghi n cứu trình xây dựng Xã, phường phù hợp với trẻ em hai xã An Lão, Hưng Cơng (huy n. .. công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em việc 27 xây dựng Xã, phường phù hợp với trẻ em hai xã An Lão Hưng Công 2. 2 Một số yếu tố tác động đ n hiệu việc xây dựng mơ hình 50 Xã, phường phù. .. Phương pháp ph n tích, so sánh Do nhiều điều ki n khác n n địa b n khảo sát xã An Lão, Hưng Cơng huy n Bình Lục, tỉnh Hà Nam Nhưng để tìm yếu tố tác động đ n hiệu việc xây dựng mơ hình Xã, phường
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số yếu tố tác ĐỘNG đến HIỆU QUẢ VIỆC xây DỰNG mô HÌNH xã PHƯỜNG PHÙ hợp với TRẺ EM (QUA KHẢO sát tại 2 xã AN lão và HƯNG CÔNG, HUYỆN BÌNH lục, TỈNH hà n , MỘT số yếu tố tác ĐỘNG đến HIỆU QUẢ VIỆC xây DỰNG mô HÌNH xã PHƯỜNG PHÙ hợp với TRẺ EM (QUA KHẢO sát tại 2 xã AN lão và HƯNG CÔNG, HUYỆN BÌNH lục, TỈNH hà n

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay