HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP xã hội CHO TRẺ EM có HOÀN CẢNH đặc BIỆT TRONG hệ THỐNG AN SINH xã hội tại NGỌC hồi – HUYỆN THANH TRÌ – TP hà nội HIỆN NAY

135 30 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:31

ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI tr-ờng ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN - NGUYễN HữU QUÂN HOạT ĐộNG THựC HIệN CHíNH SáCH TRợ GIúP CHO TRẻ EM Có HOàN CảNH ĐặC BIệT TRONG Hệ THốNG AN SINH Xã HộI TạI Xã NGọC HồI HUYệN THANH TRì TP Hà NộI HIệN NAY LUậN VĂN THạC Sĩ CÔNG TáC Xã HộI Hà Nội 2013 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI tr-ờng ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN - NGUYễN HữU QUÂN HOạT ĐộNG THựC HIệN CHíNH SáCH TRợ GIúP CHO TRẻ EM Có HOàN CảNH ĐặC BIệT TRONG Hệ THốNG AN SINH Xã HộI TạI Xã NGọC HồI HUYệN THANH TRì TP Hà NộI HIệN NAY Chuyên ngành: Công tác xã héi M· sè: 60 90 01 01 LUËN V¡N TH¹C Sĩ CÔNG TáC Xã HộI Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Vân Hạnh Hà Nội 2013 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu khảo sát thực địa, tơi hồn thành Luận văn thạc sỹ ngành Công tác xã hội Trước hết, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Vân Hạnh, người trực tiếp hướng dẫn động viên tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa tạo ý tưởng ban đầu đề tài giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Qua xin cảm ơn Thầy,Cô Khoa Xã hội học,các Thầy, Cô Bộ môn Công tác xã hội với cộng tác viên trình nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi trợ giúp tơi hồn thành Luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn! Tác giả nghiên cứu Nguyễn Hữu Quân Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lược sử vấn đề nghiên cứu .10 Ý nghĩa lý luận thực tiễn 28 Mục đích và nhiê ̣m vu ̣ nghiên cứu 29 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu .30 Câu hỏi nghiên cứu 31 Giả thuyết nghiên cứu .31 Phương pháp nghiên cứu 31 NỘI DUNG CHÍNH 36 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 36 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 36 1.1.1 Khái niệm công cụ 36 1.1.2 Một số lý thuyết ứng dụng nghiên cứu 40 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài .42 1.2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 42 1.2.2 Vài nét hoạt động trợ giúp xã hội trẻ em 42 1.2.3 Các nhóm trẻ có hồn cảnh đặc biệt hưởng trợ giúp .54 Tiểu kết chương 56 Chương ĐẶC ĐIỂM TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI CHO TRẺ EM CĨ HỒN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI XÃ NGỌC HỒI VÀ NHẬN ĐỊNH CỦA NGƢỜI DÂN 58 2.1 Thực trạng triển khai sách trợ giúp xã hội cho trẻ em xã Ngọc Hồi 58 2.1.1 Khái quát chung quy trình triển khai trợ giúp xã hội cho trẻ em 58 2.1.2 Thực trạng tiếp cận sách trợ giúp xã hội trẻ em có hồn cảnh đặc biệt xã Ngọc Hồi 64 2.2 Nhận định người dân hiệu trợ giúp 78 2.2.1 Nhận định người dân mức tính hợp lý trợ giúp 78 2.2.2 Mục đích sử dụng khoản trợ giúp xã hội gia đình nhận trợ giúp .84 2.2.3 Mong muốn người dân cải thiện hiệu sách trợ giúp xã hội 87 2.3 Nhận định người dân công tác xã hội 92 2.3.1 Hiểu biết chung người dân công tác xã hội 92 2.3.2 Nhận định vai trò nhân viên cơng tác xã hội đảm nhiệm 95 Tiểu kết chương 97 KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ 99 Kết luận .99 Khuyến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Số liệu trẻ em có hồn cảnh đặc biệt 43 Bảng 1.2 Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt hưởng trợ giúp xã hội 46 Bảng 1.3 Hệ thống sách trợ giúp xã hội cho trẻ em 49 Bảng 1.4 Nhóm trẻ em sách trợ giúp xã hội cho trẻ em .54 Bảng 1.5 Hệ số xác định mức trợ giúp xã hội theo Nghị định 13 cho nhóm trẻ em có hồn cảnh đặc biệt 55 Bảng 2.1 Đánh giá mức độ hiệu trợ giúp gia đình 85 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ cấp bậc nhu cầu theo Maslow 41 Hình 2.1 Lưu đồ quy trình thực việc xét duyệt danh sách trẻ em nhận trợ giúp 59 Hình 2.2 Sơ đồ sinh thái hộ khó khăn có trẻ em nhóm thụ hưởng xã Ngọc Hồi 67 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Nguồn thông tin sách trợ giúp xã hội cho trẻ em 65 Biểu đồ 2.2 Khó khăn gặp phải trình xét duyệt để nhận trợ giúp 69 Biểu đồ 2.3 Đánh giá quy trình thủ tục để nhận trợ giúp xã hội 70 Biểu đồ 2.4 Nguồn hỗ trợ vướng mắc sách trợ giúp 72 Biểu đồ 2.5 Mức trợ giúp xã hội mà trẻ nhận 79 Biểu đồ 2.6 Đánh giá mức trợ giúp xã hội cho trẻ 82 Biểu đồ 2.7 Mục đích sử dụng trợ giúp 84 Biểu đồ 2.8 Lý cần thiết xây dựng hồn thiện sách trợ giúp xã hội cho trẻ 88 Biểu đồ 2.9 Giải pháp tiếp tục cải thiện hiệu sách trợ giúp 90 Biểu đồ 2.10 Tỷ lệ người dân biết đến công tác xã hội 93 Biểu đồ 2.11 Ý kiến người dân công tác xã hội 94 Biểu đồ 2.12 Công việc nhân viên công tác xã hội đảm nhiệm 95 DANH MỤC HỘP THÔNG TIN Hộp 2.1 Minh chứng hộ nghèo 66 Hộp 2.2 Một điển hình từ việc xác định hộ nghèo dựa tiêu chí chấm điểm bình xét 73 Hộp 2.3 Phát sinh từ việc hoàn thiện giấy tờ thủ tục 74 Hộp 2.4 Không nằm diện hộ nghèo nên không nhận trợ giúp 75 Hộp 2.5 Trích số tiêu chí đánh giá đặc điểm hộ gia đình – Phiếu đánh giá B 76 Hộp 2.6 Mong muốn hộ cận nghèo 89 Hộp 2.7 Một số tượng phổ biến… 91 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASXH : An sinh xã hội BVCS&GDTE : Bảo vệ Chăm sóc Giáo dục Trẻ em CTXH : Công tác xã hội LĐ – TB & XH : Lao động – Thương binh Xã hội Unicef : Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UBND : Ủy ban Nhân dân UBDSGĐ & TE : Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hệ thống an sinh xã hội đóng vai trò chủ đạo nhằm trì sự ổ n đinh ̣ và phát triể n quốc gia Đối với Việt Nam, song song với trình phát triển kinh tế việc xây dựng hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội bước thực Đến nay, hệ thố ng an sinh xã hội quốc gia chia làm nhóm:(1) Chính sách thị trường lao động; (2) Chính sách bảo hiểm xã hội; (3) Chính sách bảo hiểm y tế; (4) Chính sách trợ giúp xã hội; (5) Chính sách, chương trình giảm nghèo; (6) Chính sách phát triển hệ thống dịch vụ xã hội Mỗi nhóm sách nhằm vào nhóm cụ thể với mục tiêu hỗ trợ, trợ giúp khắc phục rủi ro, ổn định sống, hòa nhập cộng đồng phát triển Những nhóm yếu quan tâm trợ giúp xã hội như: người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, phụ nữ trẻ em có hồn cảnh đặc biệt [27, tr 2] Đối với nhóm đối tượng trẻ em, bao gồm trẻ em có hồn cảnh đặc biệt, sách an sinh xã hội hướng trọng tâm vào trợ giúp nhiều hình thức khác Các hình thức trợ giúp trực tiếp gián tiếp đến với trẻ em thơng qua gia đình, người bảo trợ, thơng qua cộng đồng nhằm đảm bảo thực quyền đáp ứng nhu cầu phát triển trẻ Đồng thời, trợ giúp góp phần tạo mơi trường sống an toàn để trẻ em phát triển toàn diện Đến nay, khung pháp lý bảo vệ trẻ em có hệ thống đáng kể sách trợ giúp xã hội xây dựng vào hoạt động [7] Tuy nhiên, hiệu thực khiêm tốn so với nhu cầu thực tế, chưa hỗ trợ cho tất trẻ em có hồn cảnh đặc biệt cần cầu trợ giúp Bên cạnh đó, mức hỗ trợ chưa mang lại hiệu thiết thực việc đáp ứng nhu cầu cho trẻ [12] Điều ảnh hưởng đến phát triển trẻ em nói chung mà làm gia tăng bất bình đẳng xã hội Hiện nay, hệ thống sách trợ giúp xây dựng nhiề u tiế n bô ̣ bước đầ u thể hiê ṇ sự bao phủ tồn diện Dù vậy, để nhóm trẻ em có hồn cảnh đặc biệt tiếp cận thụ hưởng cách tối đa từ hệ thống trợ giúp q trình dài Cơng tác xã hội (CTXH) ngành khoa Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi học nghề trợ giúp đặc thù có vai trò quan trọng việc trợ giúp cho cá nhân, nhóm, cộng đồng khó khăn vượt qua khó khăn sống hồ nhập xã hội Một đối tượng CTXH hướng tới quan tâm trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Đối với nhân viên CTXH, nắm vững hệ thống sách, dịch vụ xã hội hỗ trợ liên quan đến trẻ em chìa khóa then chốt trình can thiệp, huy động nguồn lực trợ giúp thân chủ Hiện nay, lĩnh vực bảo trợ cho trẻ em chưa có nhiều nghiên cứu mang tính khoa học sách trợ giúp xã hội liên quan Bên cạnh đó, thơng tin, nghiên cứu liên quan đến vấn đề nhiều hạn chế dẫn tới khó khăn việc tiếp cận, tìm hiểu ứng dụng thực tiễn cách hợp lý Từ lý trên, lựa chọn vấn đề: “Hoạt động thực chính sách trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hệ thống an sinh xã hội xã Ngọc Hồi – Huyê ̣n Thanh Trì – Tp Hà Nội hiê ̣n nay” để nghiên cứu Nghiên cứu đưa nhằm tìm hiểu, phân tích hoạt động hệ thống sách trợ giúp cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt địa bàn nghiên cứu Từ đó, góp phần mang lại nhìn tổng thể tạo thuận lợi cho việc nắm bắt tiếp cận hiệu hệ thống nguồn lực quan trọng việc trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt nói riêng địa bàn nghiên cứu góp phần bổ sung cho trình can thiệp, hỗ trợ trẻ em yếu nói chung ngành CTXH Lƣợc sử vấn đề nghiên cứu Đến nay, có nhiều nghiên cứu liên quan đến trẻ em cấp độ vĩ mô, nghiên cứu thường hướng tới ba đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật trẻ em lang thang không nơi nương tựa Đây nhóm trẻ xếp vào nhóm có hoàn cảnh đặc biệt Để xây dựng sở thực tiễn cho đề tài, tiến hành tổng hợp đề tài nghiên cứu, có đề cập đến vấn đề liên quan việc thực sách trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Qua q trình phân tích tổng quan tài liệu vấn đề nghiên cứu, chia thành nhóm nghiên cứu chủ đạo sau: Nhóm nghiên cứu tổng quát vấn đề liên quan đến chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em 10 CÂU C2.12 Statistics Chi tieu Cham soc Kinh doanh sinh hoat Chi phi hoc Cai thien y te, suc cai thien cho gia hanh va vui che dinh khoe cho kinh te cho dinh choi duong tre gia dinh Khac N Valid 65 65 65 65 65 61 Missing 75 75 75 75 75 79 Chi tieu sinh hoat cho gia dinh Frequency Valid Valid Percent Hieu qua 2.1 4.6 4.6 Khong hieu qua 2.9 6.2 10.8 58 41.4 89.2 100.0 65 75 140 46.4 53.6 100.0 100.0 Khong y kien Missing Total Percent Cumulative Percent Total System Chi phi hoc hanh va vui choi Frequency Valid Missing Total Percent Valid Percent Cumulative Percent Hieu qua 14 10.0 21.5 21.5 Khong hieu qua 28 20.0 43.1 64.6 Khong y kien 23 16.4 35.4 100.0 65 75 140 46.4 53.6 100.0 100.0 Total System Cai thien che dinh duong 121 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Frequency Valid Valid Percent Hieu qua 5.7 12.3 12.3 Khong hieu qua 5.7 12.3 24.6 49 35.0 75.4 100.0 65 75 140 46.4 53.6 100.0 100.0 Khong y kien Missing Total Percent Cumulative Percent Total System Cham soc y te, suc khoe cho tre Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Hieu qua 1.5 1.5 Khong hieu qua 2.1 4.6 6.2 Rat khong hieu qua 1.5 7.7 60 42.9 92.3 100.0 65 75 140 46.4 53.6 100.0 100.0 Khong y kien Total Missing System Total Kinh doanh cai thien kinh te cho gia dinh Frequency Valid Rat khong hieu qua 1.5 1.5 64 45.7 98.5 100.0 65 75 140 46.4 53.6 100.0 100.0 Khong y kien Total Missing System Total Percent Valid Percent Cumulative Percent Khac 122 Frequenc y Percent Valid Valid Percent Cumulative Percent Khong hieu qua 1.6 1.6 Rat khong hieu qua 1.6 3.3 59 42.1 96.7 100.0 61 79 140 43.6 56.4 100.0 100.0 Khong y kien Total Missing System Total C2.13 Case Summary Cases Valid N $C2.13a Missing Percent 62 N 44.3% Total Percent 78 N 55.7% Percent 140 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $C2.13 Frequencies Responses N gopbiena Percent Percent of Cases Trong qua trinh xet duyet khong gap kho khan gi 40 60.6% 64.5% Thu tuc ruom ra, thoi gian xet duyet lau 13 19.7% 21.0% Khong nam ro thong tin 10 15.2% 16.1% Khac 66 4.5% 100.0% 4.8% 106.5% Total a Dichotomy group tabulated at value C2.14 Statistics Danh gia ve quy trinh thu tuc de duoc huong tro cap xa hoi cho tre hien 123 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi N Valid 64 Missing 76 Danh gia ve quy trinh thu tuc de duoc huong tro cap xa hoi cho tre hien Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Rat don gian 1.6 1.6 Don gian 17 12.1 26.6 28.1 Binh thuong 35 25.0 54.7 82.8 Phuc tap 10 7.1 15.6 98.4 1.6 100.0 64 76 140 45.7 54.3 100.0 100.0 Khong biet/ khong noi Total Missing System Total C2.15 Case Summary Cases Valid N $C2.15a Missing Percent 64 N 45.7% Total Percent 76 N 54.3% Percent 140 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $C2.15 Frequencies Responses N gopbiena Dai, Ti vi Percent Percent of Cases 6% 1.6% Can bo sach xa 54 33.5% 84.4% Loa phat xa 39 24.2% 60.9% Truong thon 49 30.4% 76.6% 124 Hang xom Khac Total 16 9.9% 25.0% 161 1.2% 100.0% 3.1% 251.6% a Dichotomy group tabulated at value C2.16 Case Summary Cases Valid N $C2.16a Missing Percent 65 N 46.4% Total Percent 75 N Percent 53.6% 140 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $C2.16 Frequencies Responses N biengopa Percent Percent of Cases Chinh quyen dia phuong 12 12.5% 18.5% Can bo lao dong thuong binh xa hoi 30 31.2% 46.2% Truong thon 41 42.7% 63.1% Hang xom 5.2% 7.7% Khong nho 5.2% 7.7% 96 3.1% 100.0% 4.6% 147.7% Khac Total a Dichotomy group tabulated at value C2.17 Case Summary Cases Valid N $gopbiena Missing Percent 65 N 46.4% Percent 75 125 Total 53.6% N Percent 140 100.0% Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Case Summary Cases Valid N a $gopbien Missing Percent 65 N 46.4% Total Percent 75 N 53.6% Percent 140 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $gopbien Frequencies Responses N c2.17a Percent Percent of Cases De xuat tang them muc ho tro hang thang 63 50.0% 96.9% Dua tre em ngheo vao doi tuong duoc nhan tro cap xa hoi hang thang nhu cac doi tuong khac theo quy dinh 41 32.5% 63.1% Duoc nhan ho tro vat chat co kho khan (thien tai, mat mua ) 15 11.9% 23.1% Duoc tham van tam li ve cac kho khan doi song 4.8% 9.2% 126 8% 100.0% 1.5% 193.8% De xuat khac Total a Dichotomy group tabulated at value PHẦN C3.18 Statistics Biet ve cac chinh sach ho tro xa hoi cho tre tren dia ban N Valid 74 Missing 66 Biet ve cac chinh sach ho tro xa hoi cho tre tren dia ban 126 Frequency Valid Missing Total Percent Cumulative Percent Valid Percent Co 29 20.7 39.2 39.2 Khong 45 32.1 60.8 100.0 Total System 74 66 140 52.9 47.1 100.0 100.0 C3.19 Case Summary Cases Valid N $c3.19a Missing Percent 29 N 20.7% Total Percent 111 N 79.3% Percent 140 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $c3.19 Frequencies Responses N gopbiena Percent Percent of Cases Dai, tivi 10 15.2% 34.5% Can bo chinh sach xa 15 22.7% 51.7% Loa phat xa 17 25.8% 58.6% Truong thon 13 19.7% 44.8% Hang xom 9.1% 20.7% Bao, tap chi 3.0% 6.9% 66 4.5% 100.0% 10.3% 227.6% Khac Total a Dichotomy group tabulated at value C3.20 Ly khong nam duoc thong tin 127 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Frequency Percent Valid Khong quan tam Valid Percent Cumulative Percent 2.9 9.3 9.3 Khong co thoi gian theo doi 14 10.0 32.6 41.9 Khong co tre em nam dien duoc huong tro cap 13 9.3 30.2 72.1 Khac 12 8.6 27.9 100.0 43 97 140 30.7 69.3 100.0 100.0 Total Missing System Total Khac (ghi ro) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Bận công việc Chưa có cán chuyên trách tuyên truyền Có tuổi nên hay qn Đi làm suốt khơng có thời gian Đi làm suốt không nắm Đi làm suốt nên Không biết Không biết Không nắm Không nắm thông tin Total 127 90.7 90.7 90.7 7 91.4 7 92.1 7 92.9 7 93.6 7 94.3 7 95.0 1.4 2.1 1.4 2.1 96.4 97.1 99.3 7 100.0 140 100.0 100.0 PHẦN 128 CÂU 20: THEO ANH CHỊ/ VIEC XÂY DỰNG TRỢ CẤP CÓ CẦN THIẾT KHÔNG? Statistics Viec xay dung, hoan thien cac chinh sach tro giup xa hoi cho tre em ngheo, tre khuyet tat N Valid 136 Missing Viec xay dung, hoan thien cac chinh sach tro giup xa hoi cho tre em ngheo, tre khuyet tat Frequency Valid Can thiet Missing Total Valid Percent 120 85.7 88.2 88.2 16 11.4 11.8 100.0 136 140 97.1 2.9 100.0 100.0 Khong biet Total System Percent Cumulative Percent CÂU 21: CẦN THIẾT CHO BIẾT LÍ DO? Case Summary Cases Valid N $c4.21a Missing Percent 119 N 85.0% Total Percent 21 N 15.0% Percent 140 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $c4.21 Frequencies Responses N gopbiena Dam bao su phat trien hai hoa cua xa hoi Percent 72 129 30.9% Percent of Cases 60.5% Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Giup tre em ngheo va tre khuyet tat co co hoi phat trien Khac Total 113 48.5% 95.0% 48 233 20.6% 100.0% 40.3% 195.8% a Dichotomy group tabulated at value Khac (Ghi ro) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Bớt khó khăn Bớt khó khăn cho gia đình Bớt khó khăn, cho nhiêu Bớt nghèo Đỡ gánh nặng cho gia đình Đỡ khổ Đỡ khó khăn Đỡ khó khăn Đỡ nghèo Đỡ nghèo Đỡ sinh hoạt hàng ngày Được tốt Gia đình khó khăn Gia đình đỡ nghèo Giảm bớt khó khăn Giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình giảm khó khăn Giảm khó khăn Giảm nghèo giúp bớt khó khăn 92 65.7 65.7 65.7 10 7.1 7.1 72.9 7 73.6 7 74.3 2.1 2.1 76.4 7 77.1 1 1.4 2.1 7 7 1.4 2.1 7 77.9 79.3 80.0 82.1 82.9 83.6 84.3 7 85.0 1.4 1.4 85.7 87.1 7 87.9 1 1 7 7 7 7 88.6 89.3 90.0 90.7 130 giúp đỡ gia đình bớt khó khăn Giúp đỡ gia đình khó khăn q giúp gia đình Bớt khó khăn Giúp gia đình bớt khó khăn Giup gia đình bớt khó khăn giúp trẻ em gia đình cận nghèo bớt khó khăn Khám chữa bệnh Mong muốn xét hỗ trợ Muốn giảm khó khăn Muốn giảm khó khăn, gia đình có cháu nhỏ Nhà có trẻ học Total 7 91.4 7 92.1 7 92.9 7 93.6 7 94.3 1.4 1.4 95.7 1.4 1.4 97.1 7 97.9 7 98.6 7 99.3 140 100.0 100.0 100.0 CÂU C4.22: ÔNG BA K CẢM THẤY CẦN THIẾT VI LÍ DO GÌ? Case Summary Cases Valid N $c4.22.4 a Missing Percent N Total Percent 0% 140 100.0% N Percent 140 a Dichotomy group tabulated at value Case Summary Cases Valid Missing 131 Total 100.0% Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi N a $C4.23 Percent 107 N 76.4% Percent 33 N 23.6% Percent 140 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $C4.23 Frequencies Responses N a GOPBIEN Percent Percent of Cases Tuyen truyen qua cac phuong tien thong tin 72 25.0% 67.3% Bo sung them nhung can bo lam cong tac bien chinh sach duoi co so 23 8.0% 21.5% Dam bao tinh minh bach, thong tin rong rai 29 10.1% 27.1% Mo rong doi tuong ho tro 73 25.3% 68.2% Mo rong muc tro cap 73 25.3% 68.2% 18 288 6.2% 100.0% 16.8% 269.2% Khac Total a Dichotomy group tabulated at value C4.24 Statistics Duoc nghe noi ve cong tac xa hoi N Valid 137 Missing Duoc nghe noi ve cong tac xa hoi Frequency Valid Missing Percent Valid Percent Cumulative Percent Co 58 41.4 42.3 42.3 Khong 79 56.4 57.7 100.0 Total System 137 97.9 2.1 100.0 132 Duoc nghe noi ve cong tac xa hoi Frequency Valid Missing Total Percent Cumulative Percent Valid Percent Co 58 41.4 42.3 42.3 Khong 79 56.4 57.7 100.0 Total System 137 140 97.9 2.1 100.0 100.0 C4.25 Case Summary Cases Valid N $C4.25a Missing Percent 55 N 39.3% Total Percent 85 N 60.7% Percent 140 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $C4.25 Frequencies Responses N GOPBIENa Percent Percent of Cases La mot nghe 22 17.7% 40.0% Hoat dong tro giup nguoi ngheo, tre em, phu nu 41 33.1% 74.5% Hoat dong van hoa doan the 25 20.2% 45.5% Hoat dong thuc hien, tuyen truyen, bien chinh sach 19 15.3% 34.5% Hoat dong bao tro, lao dong thuong binh- xa hoi 16 12.9% 29.1% 124 8% 100.0% 1.8% 225.5% Khac Total a Dichotomy group tabulated at value C4.26 133 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Case Summary Cases Valid N $c4.26 a Missing Percent 57 N 40.7% Total Percent 83 N 59.3% Percent 140 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $c4.26 Frequencies Responses N biengopa Percent Percent of Cases Nhan vien cong tac co the dam nhiem cong viec cham soc nguoi khuyet tat 45 21.7% 78.9% Nhan vien cong tac co the dam nhiem cong viec cham soc, bao ve tre em 48 23.2% 84.2% Nhan vien cong tac xa hoi co the tham gia xay dung va hoach dinh chinh sach 14 6.8% 24.6% Nhan vien cong tac xa hoi co the tuyen truyen, bien cac chinh sach 22 10.6% 38.6% Nhan vien cong tac xa hoi co the can thiep voi gia dinh (co xung dot, mau thuan, bao hanh ) 13 6.3% 22.8% Nhan vien cong tac xa hoi co the tham gia cac hoat dong linh vuc lao dong thuong binh xa hoi 20 9.7% 35.1% Nhan vien cong tac xa hoi co the tham gia cong tac doan the, van hoa tai dia phuong 33 15.9% 57.9% Nhan vien cong tac xa hoi co the tham gia lam can bo quan ly cac cap 4.3% 15.8% 134 Khac 207 Total a Dichotomy group tabulated at value 135 1.4% 100.0% 5.3% 363.2% ... bàn xã Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội 5.2 Khách thể nghiên cứu - Hệ thống sách trợ giúp cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt hành - Hộ gia đình có trẻ em nghèo trẻ em khuyết tật hưởng trợ giúp xã hội. .. sốt sách trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt được áp dụng ̣ thố ng an sinh xã hội, liên hệ với tình hình thực tế địa bàn xã Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội - Do nhóm trẻ có hồn cảnh đặc biệt. .. Chương ĐẶC ĐIỂM TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI CHO TRẺ EM CĨ HỒN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI XÃ NGỌC HỒI VÀ NHẬN ĐỊNH CỦA NGƢỜI DÂN 58 2.1 Thực trạng triển khai sách trợ giúp xã hội cho
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP xã hội CHO TRẺ EM có HOÀN CẢNH đặc BIỆT TRONG hệ THỐNG AN SINH xã hội tại NGỌC hồi – HUYỆN THANH TRÌ – TP hà nội HIỆN NAY , HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP xã hội CHO TRẺ EM có HOÀN CẢNH đặc BIỆT TRONG hệ THỐNG AN SINH xã hội tại NGỌC hồi – HUYỆN THANH TRÌ – TP hà nội HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay