HOÀN THIỆN các CÔNG cụ tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO cán bộ, NHÂN VIÊN tại cơ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ nước

120 10 0
 • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH T Lấ VN DUN HOàN THIệN CáC CÔNG Cụ TạO ĐộNG LựC LàM VIệC CHO CáN Bộ, NHÂN VIÊN CƠ QUAN KIểM TOáN NHà NƯớC LUN VN THC S QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2015 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ VĂN DUẨN HOàN THIệN CáC CÔNG Cụ TạO ĐộNG LựC LàM VIệC CHO CáN Bộ, NHÂN VIÊN CƠ QUAN KIểM TOáN NHà NƯớC CHUYấN NGNH: QUN Lí KINH T M S: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN KIM CHIẾN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Lê Văn Duẩn Sinh ngày : 16/10/1976 Nơi sinh : Bắc Giang Học viên lớp : QH-2012-E.CH(QLKT 1) Khóa : Kinh tế Chính trị Mã số : 60340410 Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sỹ quản lý kinh tế: “Hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên quan Kiểm toán Nhà nước” tơi thực hướng dẫn PGS.TS Phan Kim Chiến Các số liệu, tài liệu, dẫn chứng mà tơi sử dụng luận văn tơi thu thập, xử lý mà khơng có chép không hợp lệ Học viên Lê Văn Duẩn Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân tác giả nhận quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình thầy cơ, gia đình bạn bè suốt q trình học tập, cơng tác Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Kim Chiến - Các thầy cô giáo Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội - Lãnh đạo, cán cơng chức Kiểm tốn Nhà nước - Các quan hữu quan, nhà khoa học, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ cung cấp tài liệu cho tơi q trình thực luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thành Luận văn tất nhiệt tình lực thân, nhiên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy bạn đọc để tác giả hồn thiện tốt luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Lê Văn Duẩn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH .iv PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận việc tạo động lực lao động 1.2.1 Động lực lao động công cụ tạo động lực lao động 1.2.2 Tạo động lực lao động học thuyết tạo động lực lao động 19 1.2.3 Các công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động 26 1.2.4 Ý nghĩa việc tạo động lực cho người lao động 33 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Phƣơng pháp phân tích 36 2.2 Phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, so sánh số liệu tìm quy luật điển hình 36 2.3 Phƣơng pháp suy luận, diễn giải 37 2.4 Phƣơng pháp thống kê, khảo sát, điều tra xã hội học phiếu điều tra 37 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TẠI CƠ QUAN KTNN 38 3.1 Tổng quan kiểm toán Nhà nƣớc 38 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Kiểm toán Nhà nước 38 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước 40 3.1.3 Tổ chức máy KTNN 42 3.1.4 Đặc điểm lao động Kiểm toán Nhà nước 45 3.1.5 Hạn chế nguồn nhân lực KTNN: 48 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 3.2 Thực trạng tạo động lực cho ngƣời lao động quan Kiểm toán Nhà nƣớc 50 3.2.1 Công cụ kinh tế 50 3.2.2 Cơng cụ hành điều kiện làm việc khuyến khích khác 56 3.2.3 Cơng cụ giáo dục động viên 57 3.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động KTNN 61 3.3 Đánh giá công cụ tạo động lực cho ngƣời lao động KTNN 63 3.3.1 Đánh giá thông qua tiêu thức điều tra 63 3.3.2 Đánh giá tổng quát 74 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TẠI CƠ QUAN KTNN 77 4.1 Mục tiêu phát triển KTNN đến năm 2020 77 4.1.1 Sự cần thiết quan điểm xây dựng Chiến lược phát triển KTNN 77 4.1.2 Mục tiêu phát triển KTNN đến 2020 81 4.1.3 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực KTNN 81 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng cụ tạo động lực cho ngƣời lao động KTNN 83 4.2.1 Hoàn thiện chế độ tiền lương, thưởng chế độ đãi ngộ, điều kiện vật chất khác 83 4.2.2 Bố trí sử dụng cán 87 4.2.3 Thực nghiêm đề án luân chuyển cán 88 4.2.4 Đổi công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán dựa việc thực thi công việc giao 90 4.2.5 Đổi công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 93 4.2.6 Xây dựng văn hóa cơng sở 95 4.3 Một số kiến nghị 98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý HĐND Hội đồng Nhân dân KTNN Kiểm toán Nhà nước KTNN CN Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành KTNN KV Kiểm toán Nhà nước khu vực KTV Kiểm toán viên MTQG Mục tiêu quốc gia NSNN Ngân sách Nhà nước UBND Ủy ban Nhân dân UBTVQH Ủy ban Thường vụ Quốc hội i Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Bảng thống kê số lượng cán bộ, KTV, người lao động KTNN 45 Bảng 3.2: Cơ cấu cán công chức, viên chức theo lĩnh vực cơng tác tính đến 30/10/2014 (theo phụ lục đính kèm) 47 Bảng 3.3: Cơ cấu cơng chức, viên chức theo trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch giữ tính đến 30/10/2014 48 Bảng 3.4: Bảng thống kê kết điều tra tiền lương KTNN 63 Bảng 3.5: Bảng thống kê kết điều tra tiền lương KTV, KTNN 64 Bảng 3.6: Bảng thống kê kết điều tra tiền lương cán quản lý KTNN 64 Bảng 3.7: Bảng thống kê kết điều tra đánh giá thực công việc, chế độ đại ngộ, phúc lợi KTNN 66 Bảng 3.8: Bảng thống kê kết điều tra đánh giá thực công việc, chế độ đại ngộ, phúc lợi KTV KTNN 66 Bảng 3.9: Bảng thống kê kết điều tra đánh giá thực công việc, chế độ đại ngộ, phúc lợi cán quản lý KTNN 66 Bảng 3.10: Bảng thống kê kết điều tra quan tâm tạo hội nhìn nhận đánh giá cấp KTNN 68 Bảng 3.11: Bảng thống kê kết điều tra quan tâm tạo hội nhìn nhận đánh giá cấp KTV KTNN 68 Bảng 3.12: Bảng thống kê kết điều tra quan tâm tạo hội nhìn nhận đánh giá cấp cán quản lý KTNN 68 Bảng 3.13: Bảng thống kê kết điều tra hội thăng tiến 70 Bảng 3.14: Bảng thống kê kết điều tra hội thăng tiến KTV KTNN 70 Bảng 3.15: Bảng thống kê kết điều tra hội thăng tiến Cán quản lý 70 Bảng 3.16: Bảng thống kê kết điều tra bố trí cán phân cơng cơng tác ii 71 Bảng 3.17: Bảng thống kê kết điều tra bố trí cán phân cơng cơng tác KTV 71 Bảng 3.18: Bảng thống kê kết điều tra bố trí cán phân công công tác cán quản lý 72 Bảng 3.19: Bảng thống kê kết điều tra điều kiện làm việc điều kiện khác 73 Bảng 3.20: Bảng thống kê kết điều tra điều kiện làm việc điều kiện khác KTV 73 Bảng 3.21: Bảng thống kê kết điều tra điều kiện làm việc điều kiện khác Cán quản lý 73 Bảng 4.1: Hệ số hồn thành cơng tác để tính tiền thưởng 85 iii Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Tháp nhu cầu MASLOW 21 Hình 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức KTNN 43 iv Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Tên tuổi KTNN tài sản vô giá KTNN, thảm hoa mà bạn trẻ ước ao bước vào để thử nghiệm khẳng định thân Họ hiểu đón đợi phía trước, từ việc tích lũy kiến thức, kinh nghiệm làm việc, hội thăng tiến chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, điều kiện làm việc Do cần xây dựng thương hiệu KTNN thành thương hiệu tiếng, nơi thu hút nhiều nhân lực có trình độ chun mơn cao - Tạo dựng nhân lực cao cấp phải đặt lên quan tâm hàng đầu Cần cất nhắc, bổ nhiệm người có tài, có trình độ chun mơn cao có lực quản lý, cố gắng không làm tổn hại mối hòa khí quan, tạo mơi trường đồn kết đơn vị Việc bổ nhiệm phải người, làm cho cán khác phải "tâm phục phục", tạo động lực cho người khác phải phấn đấu để cất nhắc lên vị trí cao - Cán lớn tuổi có thâm niên cơng tác KTNN lực lượng gắn bó với đơn vị từ ngày đầu thành lập, họ lực lượng quan trọng việc tạo nên giá trị gia tăng cho đơn vị Họ người có kinh nghiệm, đủ độ chín chắn để làm gương cho cán KTV trẻ Vì việc động viên thăm hỏi gia cảnh, sức khỏe họ khích lệ lớn - Việc giữ chân nhân viên giỏi vấn đề nan giải giai đoạn Ngồi yếu tố lương, thưởng phải ln tạo công việc thú vị tránh nhàm chán họ Cần có độc lập, chủ động việc thực thi nhiệm vụ, tăng cường tính minh bạch để giúp họ thoải mái khơng có đố kỵ công tác - Hàng năm nên tổ chức kỳ nghỉ, sinh hoạt tập thể chung thể thao, hội diễn văn nghệ, giao lưu đơn vị nhằm nâng cao tinh thần tập thể, hội gặp gỡ, chia sẻ, thông cảm lẫn nhau, tạo môi trường thân thiện phối kết hợp công tác Biểu dương kịp thời gương mặt tiêu 96 biểu, gương người tốt việc tốt nhiều hình thức, ấn phẩm ngành Tạp chí Kiểm tốn, Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm tốn Duy trì tốt việc thực mặc đồng phục ngành theo quy định, làm cho người thấy rõ trách nhiệm thân với tư cách thành viên KTNN, góp phần tích cực thúc đẩy tinh thần đồn kết, gắn bó tập thể Việc sáng tác hát riêng ngành nên đề cao Bài hát cần truyền tải tinh thần đoàn kết, giá trị sắc đơn vị đến người nghe Đảm bảo hát lên, người thấy hòa chung trách nhiệm vào tập thể tạo sức mạnh tổng hợp cho việc thực mục tiêu chung KTNN Vì vậy, cần phổ biên rộng rãi cho tồn thể cán KTNN học thuộc hát ngành hát vào dịp đặc biệt để tăng thêm tinh thần Thực tế cho thấy, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập ngành (7/1994-7/2009) có 15 hát KTNN đời - Tăng cường đối thoại trực tiếp lãnh đạo KTNN với hội, đồn thể (Cơng đồn, Đồn niên, hội phụ nữ ), qua lãnh đạo KTNN đưa thông điệp quan tới nhân viên cách hữu hiệu Gặp gỡ trao đổi với nhân viên giúp nhà lãnh đạo có nhìn tổng thể toàn diện mối quan hệ quan, từ đưa định hợp lý nhằm giải mâu thuẫn, tạo kết dính cá nhân quan Lắng nghe ý kiến nhân viên khơng làm giảm uy tín người lãnh đạo mà trái lại làm cán bộ, KTV thấy yên tâm, kính phục cấp Bên cạnh đó, KTNN cần quan tâm đến việc tạo dựng quan hệ với đồng nghiệp tốt, đề cao vai trò cá nhân, nhóm làm việc; tạo dựng mơi trường văn hố dân chủ, bình đẳng có phối hợp hợp tác tốt đơn vị kiểm tốn, đặc biệt việc cơng khai, minh bạch thơng tin sách cán bộ, tạo niềm tin cho cán cơng chức tâm huyết làm việc Ngồi ra, KTNN cần trì tăng cường giao lưu với quan nước để học hỏi kinh nghiệm, xây dựng nhân viên lòng tự hào nghề nghiệp 97 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 4.3 Một số kiến nghị Đội ngũ cán công chức làm việc hệ thống quan nhà nước nói chung KTNN nói riêng ln nằm tổng thể chung chế độ sách pháp luật có liên quan đến quản lý sử dụng cán Vì giải pháp tạo động lực lao động riêng biệt cho ngành đòi hỏi phải có ủng hộ Trung ương thay đổi kèm theo phân cấp hoạt động quản lý cán công chức Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nằm tổng thể chung sách liên quan đến cán Đảng hệ thống pháp luật Nhà nước Những tư tưởng cải cách hành gắn liền với việc xây dựng phát triển đội ngũ cán cơng chức làm việc hệ thống trị nói chung máy hành nhà nước nói riêng quy định Tuy nhiên, cần có đạo luật cụ thể gắn liền với việc xây dựng, phát triển quản lý đội ngũ cán cơng chức làm việc hệ thống trị cụ thể Cần tiếp tục thực cải cách sách tiền lương, cách trả lương phù hợp với việc đổi chế quản lý thực quyền tự chủ loại hình tổ chức; nghiên cứu thay đổi chế trả lương theo thâm niên sang chế độ trả lương theo việc làm theo hiệu công việc 98 KẾT LUẬN Động lực làm việc người lao động vấn đề đặt quan đơn vị thuộc khu vực cơng, có Kiểm tốn Nhà nước Việc Việt Nam gia nhập WTO mở nhiều hội nơi làm việc để người lao động lựa chọn lao động có trình độ chun mơn cao, tạo nên thách thức cạnh tranh “nhân sự” Các tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngồi nhà nước tìm nhiều cách thức linh hoạt để thu hút cơng chức có lực làm việc Trong đó, khu vực cơng lại thiếu sách, giải pháp hiệu để xây dựng, phát triển nguồn nhân lực bền vững Vấn đề đặt cho đơn vị thuộc lĩnh vực cơng nói chung KTNN nói riêng phải đưa sách tạo động lực cho người lao động phù hợp nhằm thu hút lực lượng lao động có lực trình độ chun mơn cao Ngồi việc đáp ứng u cầu vật chất lương, thưởng, chế độ phúc lợi khác, nhà lãnh đạo phải quan tâm đến đời sống tinh thần, mơi trường văn hóa làm việc cho người lao động cách tạo dựng môi trường làm việc lành mạnh sử dụng sách tạo động lực phù hợp để thu hút giữ chân họ, để khai thác lực làm việc họ Thời gian qua, Lãnh đạo KTNN quan tâm đến sách tạo động lực cho người lao động Ln đạo xây dựng hồn thiện hệ thống sách liên quan đến tạo động lực Song yếu tố tác động bên ngoài, bùng nổ thị trường chứng khoán, đời nhiều ngân hàng, cơng ty tài chính, cơng ty chứng khốn số sách tạo động lực chưa sửa đổi phù hợp với thực tiễn dẫn đến số cán bộ, KTV có chuyên mơn cao KTNN rời bỏ quan tìm cho nơi làm việc với mức thu nhập cao vị trí quản lý Với mong muốn góp phần nhỏ vào nghiệp phát triển KTNN, Tôi chọn đề tài nhằm đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm 99 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho cán công chức, nhân viên KTNN Tơi mong rằng, đóng góp có tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu làm việc người lao động KTNN, tạo tâm lý ổn định, n tâm cơng tác, gắn bó lâu dài nghiệp phát triển KTNN Phạm vi nghiên cứu rộng trình độ có hạn tác giả nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến tham gia góp ý thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm đến vấn đề tạo động lực cho người lao động để luận văn hoàn thiện 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Triệu Tuệ Anh Lâm Trạch Viên, 2004 Giáo trình Thiết kế tổ chức quản lý chiến lược nguồn nhân lực Hà Nội: NXB Lao động Xã hội Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân, 2005 Giáo trình Quản trị nhân lực Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kinh tế Lao động Dân số Hà Nội: NXB Lao động Xã hội Đoàn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2002 Giáo trình Khoa học quản lý - tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Khoa học Quản lý Hà Nội: NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Văn Hội, 2007 Giáo trình Quản trị nhân lực doanh Hà Nội: NXB Bưu Điện Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Hải Hà, 2012 Quản lý học Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Vũ Thành Hưng, 2009 Kỹ lãnh đạo doanh nghiệp Hà Nội: NXB Phụ nữ Kiểm toán Nhà nước, 2008 Luật Kiểm toán nhà nước văn hướng dẫn thi hành - dự án DANIDA/KTNN Hà Nội: NXB Nông nghiệp Nguyễn Hữu Nam, 2007 Hành vi Tổ chức Hà Nội: NXB Thống kê 10 Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 11 Dương Thị Kim Oanh, 2013 Giáo trình Tâm lý học quản lý Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 12 Paul Hersey Ken Blanc Hard, Trần Thị Hạnh, Đặng Thành Hưng, Đặng Mạnh Phổ Dịch, 1995 Quản lý nguồn nhân lực Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia 13 Đình Phúc, Khánh Linh, 2007 Quản lý nhân Hà Nội: NXB Tài 101 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 14 Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Anh Điềm, 2012 Giáo trình Quản trị nhân lực Tái lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” 16 Nguyễn Hồng Sơn Phan Huy Đường, 2013 Giáo trình Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia, Hà Nôi: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Trần Thị Thuý Sửu, Lê Thị Anh Vân, Đỗ Hồng Tồn, 2003 Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Khoa học Quản lý Hà Nội: NXB Khoa học Kỹ thuật 18 Trần Anh Tài, 2014 Giáo trình Quản trị học Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Phạm Đức Thành, Bộ môn Kinh tế lao động, 1955 Giáo trình Quản trị nhân lực Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội: NXB Giáo dục 20 Phạm Đức Thành, Bộ môn Kinh tế lao động, 1995 Giáo trình Kinh tế lao động, tập I, Tái lần thứ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội: NXB Giáo dục 21 Nguyễn Hữu Thân, 2008 Quản trị nhân NXB Lao động - Xã hội 22 Bùi Anh Tuấn, 2003 Hành vi tổ chức Hà Nội: NXB Thống Kê 102 Phụ lục số PHIẾU ĐIỀU TRA Thưa anh/chị, Mục đích việc đưa phiếu điều tra nhằm lấy ý kiến anh/chị công việc, điều kiện làm việc, công cụ tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động KTNN để nghiên cứu đưa số giải pháp xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho KTNN Thông tin phiếu điều tra phục vụ cho mục đích nghiên cứu Anh/chị trả lời câu hỏi đây; với câu hỏi có phương án trả lời sẵn, đề nghị anh/chị đánh dấu "x" vào phương án trả lời mà anh/chị cho Nếu phương án trả lời chưa làm anh/chị hài lòng xin ghi thêm câu trả lời anh/chị mà anh/chị cho Đối với câu hỏi có phương án trả lời có tính loại trừ nhau, anh/chị chọn phương án đó; câu hỏi mà phương án trả lời khơng có tính loại trừ nhau, anh/chị lựa chọn phương án phù hợp với quan điểm I Đánh giá mục đích nhu cầu vật chất người lao động cơng việc KTNN Mục đích làm anh/chị KTNN nay? a Kiếm tiền b Môi trường điều kiện làm việc c Công việc ổn định d Cơ hội thăng tiến e Đào tạo ngồi nước f Mục đích khác Anh/chị có hài lòng với mức thu nhập khơng? a Hài lòng b Tạm chấp nhận (hài lòng phần) c Khơng hài lòng d Ý kiến khác Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Mức thu nhập anh/chị nhận có tương xứng với khối lượng công việc anh/chi đảm nhiệm không? a Vượt b Phù hợp c Thấp d Ý kiến khác Tiền lương anh/chị nhận có gắn với đánh giá kết thực nhiệm vụ khơng? a Có b Chưa thực c Không d Ý kiến khác Anh/ chị thấy chế độ ưu tiên, đãi ngộ cán bộ, KTV Kiểm toán Nhà nước nào? a Rất tốt b Bình thường c Chưa tốt d Ý kiến khác Anh/chị đánh giá giá trị phần thưởng? a Có giá trị b Có giá trị tinh thần c Bình thường d Không quan tâm Anh/chị thấy chế độ phúc lợi khác KTNN nào? a Rất tốt b Phù hợp c Chưa tốt d Ý kiến khác II Đánh giá quan tâm tạo hội nhìn nhận đánh giá cấp Anh/chị có hài lòng cách cư xử lãnh đạo khơng? a Hài lòng b Có việc hài lòng, có việc khơng c Hiếm d Không Anh/chị có chủ động thực cơng việc khơng? a Có b Thỉnh thoảng c Khơng 10 Anh/chị có nhận trợ giúp lãnh đạo cấp xây dựng thực mục tiêu cho thân khơng? a Ln b Khi cần thiết c Không quan tâm d Chưa 11 Các tiêu chí đánh giá kết cơng việc có phù hợp khơng? a Rất phù hợp b Phù hợp c Chưa phù hợp d Không quan tâm 12 Cách thức đánh giá cán có đảm bảo cơng không? a Rất công b Công c Chưa công d Không quan tâm III Đánh giá hội thăng tiến 13 Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán đơn vị có phù hợp khơng? a Rất phù hợp b Phù hợp c Chưa phù hợp d Không quan tâm 14 Anh/chị đánh giá hội thăng tiến KTNN? a Cơ hội tốt b Bình thường c Ít hội d Không quan tâm Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi IV Đánh giá bố trí, phân cơng cơng tác 15 Anh/chị có hài lòng với cơng việc khơng? a Bằng lòng b Khơng lòng c Khơng có thái độ cụ thể d Ý kiến khác 16 Trình độ học vấn anh/chị có phù hợp với cơng việc làm không? a Phù hợp công việc b Học vấn cao yêu cầu c Thấp d Ý kiến khác 17 Đối với bố trí, phân cơng cơng việc điều làm anh chị chưa hài lòng? a Khơng phù hợp chun mơn b Không luân chuyển công tác c Giao việc không công d Ý kiến khác V Đánh giá điều kiện làm việc điều kiện khác 18 Trang thiết bị phương tiện cần thiết để làm việc nào? a Rất tốt b Tốt c Còn thiếu d Ý kiến khác 19 Anh/chị đánh giá môi trường làm việc nào? a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Kém 20 Anh/chị đánh giá quan hệ phối hợp công tác đơn vị? a Tin cậy, hợp tác tốt b Bình thường c Không tốt d Ý kiến khác 21 Trong tập thể anh/chị có mâu thuẫn khơng? a Thường xuyên b Thỉnh thoảng c Hiếm d Ý kiến khác VI Đánh giá nhận biết người lao động hoạt động tạo động lực lao động 22 Anh/chị có quan tâm đến hoạt động tạo động lực cho người lao động KTNN khơng? a Có b Không để ý c Không quan tâm 23 Theo anh/chị hình thức tạo động lực cho người lao động KTNN là: a Thu nhập, phúc lợi b Môi trường làm việc tốt c Được tạo hội phát triển d Công việc phù hợp e Hình thức khác VII Một số thơng tin cá nhân a Giới tính Nam Nữ b Tuổi Dưới 35 Trên 35 c Thời gian công tác Dưới 10 năm Trên 10 năm d Trình độ chun mơn KTV dự bị KTV KTV KTV cao cấp Khác e Chức vụ: Phó phòng (hoặc tương đương) Trưởng phòng Phó KTT (hoặc Phó vụ trưởng) KTT (Vụ trưởng) Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục 02 TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA Tổng hợp kết 100 mẫu phiếu điều tra (50 công chức lãnh đạo từ cấp Phòng đến cấp Vụ KTNN 50 cơng chức KTV, người lao động KTNN), câu gồm nhiều phương án trả lời, số lần trả lời cộng dồn bảng tổng hợp đây: Phƣơng án trả lời a b c d e f 67 15 10 10 25 65 35 65 56 39 5 61 34 36 34 30 39 61 82 14 25 52 17 10 15 40 35 10 11 10 60 24 12 55 28 10 Câu hỏi Khác Phƣơng án trả lời a b c d 13 65 12 17 14 71 25 15 75 19 16 85 15 0 17 15 55 30 18 76 15 19 87 10 20 89 21 90 22 78 15 23 68 11 Câu hỏi 12 e f Khác Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục 03 BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÁN BỘ KTV Tháng năm - Họ tên: - Chức vụ: - Đơn vị công tác: Điểm TT Tiêu chuẩn I Các tiêu chuẩn liên quan đến cơng việc Hồn thành khối lượng công việc giao thời gian Chất lượng cơng việc hồn thành Chấp hành nội quy, quy chế kỷ luật lao động đơn vị Tổ chức thực chủ động công việc Tuân thủ mệnh lệnh cấp II Các tiêu chuẩn liên quan đến cá nhân Tính trung thực, tiết kiệm Khả thích ứng với cơng việc Tinh thần phối hợp nhóm Khả hòa nhập tơn trọng đồng nghiệp 10 Khả học tập tự trau dồi kiến thức Điểm cho tiêu chuẩn: Xuất sắc: 5; Tốt: 4; Khá: 3; Trung bình: 2; Kém: ... Kiểm toán Nhà nước 1.2 Cơ sở lý luận việc tạo động lực lao động 1.2.1 Động lực lao động công cụ tạo động lực lao động 1.2.1.1 Động lực lao động a) Khái niệm động lực Động lực người lao động nhân. .. lao động công cụ tạo động lực lao động 1.2.2 Tạo động lực lao động học thuyết tạo động lực lao động 19 1.2.3 Các công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động 26 1.2.4 Ý nghĩa việc. .. hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên quan Kiểm tốn Nhà nước CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1 Tổng quan tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN các CÔNG cụ tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO cán bộ, NHÂN VIÊN tại cơ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ nước , HOÀN THIỆN các CÔNG cụ tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO cán bộ, NHÂN VIÊN tại cơ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay