CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP xã hội THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG đời SỐNG NGƯỜI KHUYẾT tật (NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại xã GIA CANH – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI)

125 6 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI CAO THANH VÂN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƢỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐỜI SỐNG NGƢỜI KHUYẾT TẬT (Nghiên cứu trƣờng hợp xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Hà Nội - 2014 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI CAO THANH VÂN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƢỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐỜI SỐNG NGƢỜI KHUYẾT TẬT (Nghiên cứu trƣờng hợp xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 60 31 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thu Hƣơng Hà Nội - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan thông tin, số liệu luận văn hoàn toàn thật người có liên quan đồng ý cho sử dụng Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác thực thơng tin có luận văn Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014 Người thực Bùi Cao Thanh Vân Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: "Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng đời sống NKT" (Nghiên cứu trường hợp xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) Ngoài nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy, giáo, đồng nghiệp người thân Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hồng Thu Hương người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Xã hội học – Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn – người dạy dỗ giúp đỡ năm qua, cho tơi có kiến thức để hồn thành luận văn Nhân đây, tơi xin cảm ơn đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình khảo sát, thu thập số liệu để thực luận văn Cuối xin bày tỏ cảm ơn gia đình, bạn bè người giúp đỡ, động viên suốt trình học tập thực hiên luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014 Người thực Bùi Cao Thanh Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 13 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 13 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 14 Câu hỏi nghiên cứu 14 Giả thuyết nghiên cứu 15 Phương pháp nghiên cứu 15 Khung lý thuyết 18 NỘI DUNG CHÍNH 19 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 19 1.1 Một số lý thuyết áp dụng 19 1.1.1 Lý thuyết thang bậc nhu cầu Maslow 19 1.1.2 Lý thuyết cấu trúc chức 21 1.2 Khái niệm công cụ 22 1.2.1 Chính sách 22 1.2.2 Trợ giúp xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng 23 1.2.3 Người khuyết tật 25 1.3 Quan điểm Đảng Nhà nước sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng 27 1.3.1 Chủ trương sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng 27 1.3.2 Một số đặc điểm sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng 30 1.4 Khái quát địa bàn nghiên cứu 35 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi CHƢƠNG 2: NGƢỜI KHUYẾT TẬT TẠI XÃ GIA CANH, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI: ĐẶC ĐIỂM VÀ NHU CẦU TRỢ GIÚP XÃ HỘI 37 2.1 Khái quát người khuyết tật Việt Nam 37 2.2 Đặc điểm nhóm người khuyết tật xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 43 2.2.1 Giới 43 2.2.2 Độ tuổi 45 2.2.3 Trình độ học vấn, chun mơn kỹ thuật 46 2.2.4 Dạng tật, mức độ khuyết tật, nguyên nhân khuyết tật 49 2.3 Điều kiện sống người khuyết tật 52 2.3.1 Nhà tài sản 52 2.3.2 Lao động, việc làm thu nhập người khuyết tật 55 2.4 Nhu cầu trợ giúp xã hội người khuyết tật 58 CHƢƠNG 3: CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƢỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT TẠI XÃ GIA CANH, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI: THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG 64 3.1 Khái quát hệ thống sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng người khuyết tật 64 3.1.1 Rà soát hệ thống văn sách trợ cấp xã hội hàng tháng 65 3.1.2 Rà sốt hệ thống văn sách trợ giúp y tế 68 3.1.3 Rà soát hệ thống văn sách trợ giúp giáo dục, dạy nghề 71 3.2 Thực trạng thụ hưởng sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng người khuyết tật xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 76 3.2.1 Sự thụ hưởng chính sách tr ợ cấp xã hội hàng tháng 76 3.2.2 Sự thụ hưởng chính sách trợ giúp y tế 79 3.2.3 Sự thụ hưởng chính sách tr ợ giúp giáo dục, dạy nghề 84 3.3 Tác động của sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng tới đời sống người khuyết tật 88 3.3.1 Tác động tới thu nhập 88 3.3.2 Tác động tới hoạt động chăm sóc sức khỏe 92 3.3.3 Tác động tới khả tiếp cận giáo dục 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 99 Kết luận 99 Khuyến nghị 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 107 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASXH: An sinh xã hội BTXH: Bảo trợ xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế LĐTBXH: Lao động – Thương binh Xã hội NKT: Người khuyết tật TGXH: Trợ giúp xã hội THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông PHCN: Phục hồi chức DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu độ tuổi NKT 37 Bảng 2.2: NKT chia theo dạng tật 38 Bảng 2.3: Nguyên nhân dẫn tới khuyết tật 39 Bảng 2.4: Trình độ học vấn NKT 40 Bảng 2.5: Cơ cấu chuyên môn kỹ thuật NKT 42 Bảng 2.6: Cơ cấu độ tuổi NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 45 Bảng 2.7: Trình độ chuyên môn kỹ thuật NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phân chia theo giới tính dạng tật 48 Bảng 2.8: Loại hình công việc NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 55 Bảng 2.9: Thu nhập NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phân chia theo loại hình cơng việc dạng khuyết tật 56 Bảng 2.10: Những khó khăn đời sống NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 59 Bảng 2.11: Nhu cầu hỗ trợ NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 61 Bảng 3.1: Hệ số hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 77 Bảng 3.2: Nơi khám chữa bệnh NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 81 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu giới NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 44 Biểu đồ 2.2: Trình độ học vấn NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 46 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ NKT phân chia theo dạng khuyết tật xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 49 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ NKT phân chia theo mức độ khuyết tật xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 50 Biểu đồ 2.5: Nguyên nhân dẫn đến khuyết tật xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 51 Biểu đồ 2.6: Loại nhà NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 52 Biểu đồ 2.7: Tình trạng sở hữu loại tài sản hộ gia đình NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 54 Biểu đồ 2.8: Các nguồn sống NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 57 Biểu đồ 3.1: Đánh giá NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai mức trợ cấp hàng tháng 78 Biểu đồ 3.2: Các hình thức hỗ trợ chăm sóc sức khỏe NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 80 Biểu đồ 3.3: Đánh giá NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sách trợ giúp y tế 83 Biểu đồ 3.4: Các hình thức hỗ trợ NKT tham gia giáo dục xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 85 Biểu đồ 3.5: Đánh giá NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sách trợ giúp giáo dục dạy nghề 87 PHỤ LỤC Bảng hỏi BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI PHIẾU PHỎNG VẤN NGƢỜI KHUYẾT TẬT _ Số thứ tự (ba số đầu ghi theo phiếu hộ, hai số cuối số NKT hộ ): Tỉnh/thành phố: Huyện/quận/thị xã: Xã/phƣờng/thị trấn: Thơn/ấp/xóm: Khu vực: 1.Thành thị Họ tên chủ hộ: Nơng thơn I THƠNG TIN CÁ NHÂN NGƢỜI KHUYẾT TẬT Câu Họ tên: Câu Năm sinh (dương lịch): Câu Giới tính: Nam Nữ Câu Quan hệ với chủ hộ? (đánh dấu vào ô tương ứng) Chủ hộ Con chủ hộ Cháu chủ hộ Vợ/chồng chủ hộ Bố/mẹ chủ hộ Khác (ghi rõ) Câu Lớp học cao qua? (lớp/hệ): / 5.1 Hiện có học phổ thông không (Hỏi đố i với người đợ t̉ i 6-18 t̉ i) Có Không ho ̣c/bỏ học =>câu 5.3 107 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 5.2 Hình thức học Học hòa nhập cộng đồng Học trường/lớp chuyên biệt Khác: Ghi rõ: 5.3 Các lý anh/chị không học? (đánh dấu vào ô tương ứng) Khơng có khả học (vì khơng viết được, học không hiể u ) Trường ở xa, không có người đưa Trường ho ̣c/lớp ho ̣c không tiế p câ ̣n Không xin học đâu Thiế u sách vở/đồ dùng ho ̣c tâ ̣p Nhà nghèo Lý khác (Ghi cu ̣ thể ) 5.4 Hiện anh/chị có theo học nghề hay chuyên môn nào sau? (đánh dấu vào ô tương ứng) Không Trung cấ p (THCN, THN) Sơ cấp/chứng nghề/truyền nghề Từ cao đẳng, đại học Câu Trình độ chun mơn kỹ thuật cao anh/chị đạt đƣợc? (đánh dấu vào ô tương ứng) Chưa qua đào tạo Trung cấ p (THCN, THN) Sơ cấp/chứng nghề/truyền nghề Cao đẳng, đại học trở lên Câu Anh/chị có loại giấy tờ sau để chƣ́ng minh là ngƣời khuyế t tâ ̣t ? (đánh dấu vào ô tương ứng) Không có bấ t kỳ loa ̣i giấ y tờ nào Giấ y xác nhâ ̣n mức đô ̣ khuyế t tâ ̣t của xã Văn bản/Quyế t đinh/Giấ y tờ của hô ̣i đồ ng giám đinh ̣ ̣ y khoa Giấ y tờ xác nhâ ̣n của quan y tế (bê ̣nh viê ̣n/Trung tâm y tế huyê ̣n) Xác nhận/sổ cấ p thuố c/bê ̣nh án điề u tri ̣bê ̣nh tâm thầ n Biên bản kế t luâ ̣n của hô ̣i đồ ng xét duyê ̣t trơ ̣ cấ p xã hô ̣i cấ p xã Giấ y khác (Ghi cu ̣ thể …………………………………… ) 108 Câu Cơ quan nào sau đã đánh giá mƣ́c đô ̣ khuyế t tâ ̣t/tàn tật cho anh/chị? (đánh dấu vàot ô tương ứng) Hô ̣i đồ ng xét duyê ̣t trơ ̣ cấ p Hô ̣i đồ ng XĐMĐ khuyế t tâ ̣t cấ p xã Bê ̣nh viê ̣n/TTYT cấp huyê ̣n Cơ quan khác Hô ̣i đồ ng giám đinh ̣ y khoa Chưa đươ ̣c đánh giá Câu Đánh giá xế p loa ̣i da ̣ng tâ ̣t, khả lao động, khả tự phục vụ mức độ khuyế t tâ ̣t/tàn tật 9.1 Anh/chị xếp dạng khuyết tật nào sau? (đánh dấu vào ô tương ứng) Khuyế t tâ ̣t vâ ̣n đô ̣ng Khuyết tật thầ n kinh,tâm thầ n Khuyế t tâ ̣t nghe, nói Khuyết tật trí tuê ̣ Khuyết tật nhiǹ Khuyết tật khác (ghi rõ) Chưa xếp dạng khuyết tật 9.2 Anh/chị đánh giá khả lao động? (đánh dấu vào ô tương ứng) Có khả lao động Khơng có khả lao đô ̣ng Suy giảm phần Chưa đánh giá ( Nế u có tỷ lê ̣, ghi cụ thể mức độ suy giảm %) 9.3 Ạnh chị đánh giá về khả tự phục vụ sinh hoạt hàng ngày? (đánh dấu vào ô tương ứng) Tự phục vụ Không tự phục vụ nhu cầ u sinh hoa ̣t Tự phục vụ mô ̣t phầ n Chưa đánh giá (Nế u có tỷ lê ̣, ghi cụ thể mức độ suy giảm %) 9.4 Anh/chị đánh giá mức độ khuyế t tật theo quy ̣nh của Luật người khuyế t tật ? (đánh dấu vào ô tương ứng) Đặc biệt nặng Nhẹ Nă ̣ng Chưa đươ ̣c đánh giá Câu 10 Nguyên nhân dẫn đến khuyết tật anh/chị? (đánh dấu vào ô tương ứng) Bẩm sinh Tai nạn lao động 109 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Bệnh tật Tai na ̣n giao thông Hậu chiến tranh Nguyên nhân khác Câu 11 Về việc làm 11.1 Anh/chị có làm việc hay khơng? Khơng Có => câu 12 11.2 Công việc anh/chị thuộc lĩnh vực sau đây? (đánh dấu vào ô tương ứng) Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp, TTCN, xây dựng Thương mại, dịch vụ Khác (Ghi cu ̣ thể)……………………… 11.3 Hiê ̣n anh/chị làm đâu cho ai? (đánh dấu vào ô tương ứng) Tự làm, kinh doanh ở nhà Thu nhâ ̣p BQ tháng …… …… Làm thuê (không có hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng) Tiề n công BQ tháng ……….… Cơ quan, doanh nghiê ̣p, tổ chức Tiề n lương/công tháng … … Cơ quan nhà nước Tiề n lương/công tháng… Khác (Ghi cu ̣ thể ) Tiề n lương/công tháng Câu 12 Lý anh/chị không làm việc? (đánh dấu vào ô tương ứng) Nghỉ hưu chế độ BHXH Đang ho ̣c/học nghề Không có sức khỏe Không cầ n làm Không có viê ̣c làm Khác (Ghi cu ̣ thể ) Câu 13 Anh/chị có khoản lƣơng/trơ ̣ cấ p và thu nhâ ̣p nào sau đây? (nếu có nguồn thu nhập đánh dấu vào “Có” tương ứng ghi tiền vào ô bên cạnh) Các nguồn thu nhập Có Tiền lương, tiền công Thu nhâ ̣p từ SXKD của bản thân, gia điǹ h Lương hưu và các khoản trơ ̣ cấ p BHXH Trợ cấp xã hội hằ ng tháng Trơ ̣ cấ p ưu đaĩ người có công 110 Số tiền (1000đ) Khác (lãi tiết kiệm, cho, tặng, biếu ) Tổng Câu 14 Anh/chị cho biế t nguồ n số ng của bản thân dƣ̣a vào nguồ n nào sau đây? (đánh dấu vào ô tương ứng) Tiền lương, tiền công Từ hoa ̣t đông SXKD của bản thân và gia điǹ h Lương hưu và các khoản trơ ̣ cấ p BHXH Trợ cấp xã hội hằ ng tháng Trơ ̣ cấ p ưu đaĩ người có công (Thương binh, bê ̣nh binh, lão thành cách mạng ) Khác (lãi tiết kiệm, cho, tặng, biếu ) Câu 15 Anh/chị cho biế t hiêṇ ta ̣i có thể tƣ ̣ làm đƣơ ̣c nhƣ̃ng công viêc̣ gi ̀ sau phuvụ ̣c nhu cầ u sinh hoa ̣t cá nhân hàng ngày? (Hỏi, quan sát và đánh giá theo mức độ ghi ở các cột tương ứng) Không tƣ̣ làm đƣơ ̣c mà cầ n Nô ̣i dung cơng viêc̣ có ngƣời, phƣơng tiêṇ hỡ trơ ̣ hoàn toàn Đi la ̣i, di chuyể n nhà Đi la ̣i ở ngoài nhà ở Thay quầ n áo Nấ u ăn, ăn uố ng Tắ m rửa, vê ̣ sinh cá nhân Công viê ̣c khác phu ̣c vu ̣ nhu cầ u sinh hoa ̣t cá nhân hàng ngày 111 Tƣ̣ làm đƣơ ̣c nế u có ngƣời, phƣơng tiêṇ giúp đỡ mô ̣t phầ n Tƣ̣ làm đƣơ ̣c không cầ n có ngƣời, phƣơng tiêṇ giúp đỡ Không xác định đƣơ ̣c Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Câu 16 Nế u là ngƣời mắ c bênh ̣ tâm thầ n kinh thi ̀ có hành vi biể u hiêṇ nào sau không? (đánh dấu vào ô tương ứng) Trong tra ̣ng thái kić h đô ̣ng hoă ̣c trầ m cảm, có hành vi tự sát, gây nguy hiể m cho bản thân, người khác cầ n phải có người theo dõi, giúp đỡ liên tục Ở trạng thái kích động trầm cảm khơng tự kiểm soát hành vi cá nhân, chưa đế n mức gây nguy hiể m cho bản thân, người khác Không thuô ̣c hai trường hơ ̣p II VỀ CHÍNH SÁCH, TRỢ GIÚP VÀ TÁC ĐỢNG ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Câu 17 Anh/chị có hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng không? Khơng Có => câu 19 Mức ngàn đờ ng/tháng Câu 18 Nhâ ̣n xét và đánh giá về trơ ̣ cấ p xã hô ̣i đế n đời số ng 18.1 Trợ cấ p xã hội đã tác ộđng đế n cuộc số ng anh/chị nào? (đánh dấu vào ô) Đảm bảo sống ổn định Góp phần tăng thu nhập Khơng thay đổi Khác (ghi rõ) 18.2 Anh/chị có nhận xét về mức trợ cấ p xã hội hiê ̣n tạ?i Phù hợp Mức quá thấ p cầ n điề u chỉnh => câu 18.4 18.3 Anh/chị đồng ý mức trợ cấp sau đây? (đánh dấu vào ô tương ứng) Bằ ng 1,5 lầ n so với mức hiê ̣n ta ̣i Bằ ng 50% lương tố i thiể u Bằ ng lầ n so mức hiê ̣n ta ̣i Thay đổ i theo giá cả hàng năm 18.4 Anh/chị có nhận xét hồ sơ, thủ tục để trợ cấp?(đánh dấu vào ô tương ứng) Hồ sơ đơn giản Thủ tục đơn giản Hồ sơ phức ta ̣p Thủ tục phức tạp, chờ lâu mới đươ ̣c nhâ ̣n trơ ̣ cấ p 112 Câu 19 Chính sách hỗ trợ giáo dục, đào ta ̣o và da ̣y nghề (chỉ hỏi với người học mầ m non, phổ thông, học nghề, cao đẳ ng, đại học) 19.1 Trong thời gian học anh/chị phải nộp những khoản tiề n nào sau đây? (đánh dấu vào tương ứng) Học phí, chi phí đào ta ̣o Quỹ phụ huynh học sinh Quỹ xây dựng trường Các khoản thu khác Tổ ng số tiền nô ̣p năm ho ̣c là ngàn đồ ng/năm 19.2 Anh/chị đã nhận được những khoản hỗ trợ nào năm? (đánh dấu vào ô tương ứng) Hỗ trơ ̣ ho ̣c phí/chi phí đào ta ̣o Sách giáo khoa, đồ dùng ho ̣c tâ ̣p Học bổng, trơ ̣ cấ p khó khăn Khác 19.3 Hỗ trợ giáo dục đã tác động thế nào đế n viê ̣c học tập của anh/chị?(đánh dấu vào tương ứng) Có điều kiện học Bớt khó khăn về kinh tế Khác Ghi rõ: …………………………………… Câu 20 Về chăm sóc sức khoẻ, PHCN 20.1 Anh/chị được hỡ trợ gì khám chữa bê ̣nh , phục hồi chức năng? (đánh dấu vào ô tương ứng) Được cấ p thẻ BHYT Hướng dẫn phu ̣c hồ i chức Cấ p du ̣ng cu ̣ PHCN Hỗ trơ ̣ khác về CSSK Chưa nhâ ̣n đươ ̣c hỗ trơ ̣ gì KCB 20.2 Khi ố m đau anh/chị thường khám chữa bệnh đâu? (đánh dấu vào ô tương ứng) Nơi khám bệnh, chƣ̃a bênh ̣ Chƣa Thỉnh Thƣờng Không bao giờ thoảng xuyên có ý kiến Trạm y tế cấp xã Bê ̣nh viê ̣n cấ p huyê ̣n/tỉnh (bao gồm các phân viê ̣n đóng điạ bàn) 113 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phòng khám/bê ̣nh viê ̣n tư nhân Tại nhà y/bác sỹ Mời y/bác sỹ đến nhà Khác (ghi rõ…………………………) 20.3 Khi khám chữa bệnh tại các sở y tế của nhà nước anh/chị có dùng thẻ bảo hiểm y tế khơng? (chỉ hỏi người có thẻ bảo hiểm y tế )(đánh dấu vào ô tương ứng) Chưa bao giờ dùng Thỉnh thoảng Thường xuyên 20.4 Khi khám, chữa bê ̣nh anh/chị thường phải toán khoản chi phí sau đây? (đánh dấu vào ô tương ứng) Tiề n khám/viê ̣n phí Tiề n mua thuố c điề u tri ̣ Tiề n xét nghiê ̣m Không phải trả chi phí gì 20.5 Chính sách hỗ trợ y tế đã tác động đế n cuộc số ng anh/chị nào? (đánh dấu vào ô) Cải thiện sức khỏe Bớt khó khăn về kinh tế Khác Ghi rõ: …………………………………… Câu 21 Anh/chị gia đình có loa ̣i phƣơng tiêṇ cơng nghệ thông tin, truyền thông nào sau và mức độ sử dụng nào? (Nếu “có” đánh dấu vào ô tương ứng trả lời “mức độ sử dụng, khơng có bỏ trống) Mức độ sử dụng Phƣơng tiện Hầ u Có Thường xuyên Thỉnh thoảng sử dụng sử dụng không sử 114 dụng Máy tính (để bàn, xách tay) Ti vi Đài (radio) Sách, báo, tạp chí, tờ rơi Điê ̣n thoa ̣i (bàn, di đô ̣ng) Khác (ghi rõ……………) Câu 22 Anh/chị tiế p câ ̣n các thông tin về chính sách, chế đô ̣ với ngƣời khuyế t tâ ̣t tƣ̀ các kênh thông tin chính nào sau? (Đánh dấu vào ô tương ứng) Mạng internet Ti vi Đài phát (radio), truyề n Sách, báo, tạp chí, tờ rơi Điê ̣n thoa ̣i (bàn, di đô ̣ng) Khác Câu 23 Anh/chị tiếp cận đƣợc công trin ̀ h công cô ̣ng dƣ ới đây? (đánh dấu vào ô tương ứng) Trụ sở làm việc quan nhà nước Cơ sở giáo dục, dạy nghề Nhà ga, bến xe, bến tàu Cơng trình văn hóa, thể dục, thể thao Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Câu 24 Anh/chị có tham gia hoạt động vui chơi, giải trí sau đây? (đánh dấ u vào ô tương ứng) Thƣờng Loại hình vui chơi, giải trí, du lich ̣ Chƣa Thỉnh xuyên bao giờ thoảng nế u có tổ chƣ́c Đi du lich/nghỉ mát/thăm quan ngày ̣ 115 Khơng có ý kiế n Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Đi du lich/nghỉ mát/thăm quan từ ngày ̣ trở lên Tham gia các hoa ̣t đô ̣ng vui chơi ta ̣i điạ phương (Ngày giải phóng, Ngày quốc khánh, Ngày quốc tế thiếu nhi, Ngày phụ nữ, Trung thu ) Tham gia các hoa ̣t động văn hóa , văn nghê ̣ Tham gia các hoa ̣t đô ̣ng thể du ̣c, thể thao Khác (ghi rõ…………………………) III KHÓ KHĂN VÀ KHẢ NĂNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN Câu 25 Anh/chị gặp phải khó khăn dƣới đây? (đánh dấu vào ô tương ứng) Khó khăn Có Vốn để sản xuất kinh doanh Chăm sóc sức khỏe Chỉnh hình, PHCN Học văn hóa Học nghề/ đào ta ̣o chuyên mơn Có việc làm Tiếp cận cơng nghệ thơng tin, truyền thơng Tiếp cận cơng trình cơng cộng, tham gia giao thông Tham gia hoa ̣t ̣ng văn hóa, thể thao, du lịch, 10 Sinh hoạt hàng ngày 116 Không Không có ý kiến 11 Khác (ghi rõ…………………………………) Câu 26 Khả anh/chị khắc phục khó khăn thân? (đánh dấ u vào ô tương ứng) Khắc Khắc Không Không phục phục khắc phục có ý đƣợc phần đƣợc kiế n Huy đô ̣ng vốn để sản xuất kinh doanh Chăm sóc sức khỏe Chỉnh hình, PHCN Học văn hóa Học nghề/chun mơn Tạo việc làm Tiếp cận công nghệ thông tin, truyền thông Tiếp cận cơng trình cơng cộng, giao thơng Tham gia hoa ̣t ̣ng văn hóa, thể thao, du lịch 10 Sinh hoạt hàng ngày 11 Khác (ghi rõ…………………………) Câu 27 Anh/chị mong muốn đƣợc nhận hỗ trơ ̣ nào sau đây? (đánh dấ u ô tương ứng) Không Mong muố n đƣơ ̣c hỗ trơ ̣ cầ n hỗ trơ ̣ Vốn/mă ̣t bằ ng/kỹ thuật SXKD Khám chữa bệnh/chăm sóc sức khỏe 117 Hỗ trơ ̣ mô ̣t phầ n Hỗ trơ ̣ hồn tồn Khơng có ý kiế n Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Chỉnh hình, PHCN Học văn hóa Học nghề/chuyên môn Tạo việc làm Tiếp cận công nghệ thông tin, truyền thông Tiếp cận công trình cơng cộng, giao thơng Tham gia hoa ̣t ̣ng văn hóa, thể thao 10 Trợ giúp sinh hoạt hàng ngày 11 Khác (ghi rõ…………………………) Câu 28 Nhận định anh/chị sách có? 28.1 Về xác định dạng tật phân hạng tật (mức độ) Phù hợp Không phù hợp Kiến nghị: 28.2 Về sách bảo trợ xã hội (trợ cấp tháng, phí mai táng, ) Phù hợp Khơng phù hợp Kiến nghị: 28.3 Về Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Phù hợp Không phù hợp Kiến nghị: 28.4 Về chỉnh hình, phục hồi chức Phù hợp Không phù hợp Kiến nghị: 28.5 Về học văn hóa (ĐTV hỏi chi tiết lý người không học giáo dục phổ thông người 16 tuổi) 118 Phù hợp Không phù hợp Kiến nghị: 28.6 Về học nghề (ĐTV hỏi chi tiết lý người không học nghề người khả lao động) Phù hợp Khơng phù hợp Kiến nghị: 27.7 Về việc làm Phù hợp Không phù hợp Kiến nghị: 27.8 Về tham gia hoạt động TDTT-VHXH Phù hợp Không phù hợp Kiến nghị: 28.9 Về tham gia giao thông Phù hợp Không phù hợp Kiến nghị: Xin chân thành cảm ơn ông/bà!!! 119 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Gợi ý vấn sâu  Đặc điểm cá nhân - Tuổi - Giới tính - Trình độ học vấn - Dạng tật mức độ khuyết tật, nguyên nhân khuyết tật - Địa  Nội dung Chính sách trợ cấp hàng tháng: - Có đượng hưởng hay không, hưởng trợ cấp từ ngày, tháng, năm nào? Mức trợ cấp hệ số - Thông tin điệu kiện hưởng trợ cấp: Thông tin đâu, từ ai? - Đánh giá mức trợ cấp, thủ tục hưởng trợ cấp - Tác động sách trợ cấp hàng tháng tới sống (vật chất, tinh thần): thường sử dụng tiền trợ cấp làm gì, chiếm phần trăm thu nhập hàng tháng - Mong muốn thân Chính sách giáo dục dạy nghề, việc làm - Khó khăn thân gặp phải học, làm - Các loại hỗ trợ trình học tập, học nghề, kiếm việc làm? Những hỗ trợ từ (nguồn nào)? - Đánh giá tác động hỗ trợ với thân (vật chất, tinh thần) - Đánh giá tính phù hợp sách - Mong muốn thân Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức 120 - Khó khăn thân gặp phải tham gia khám chữa bệnh, PHCN - Được hưởng sách chăm sóc sức khỏe, PHCN nào: thẻ BHYT, dụng cụ chỉnh hình, PHCN - Đánh giá tác động sách tới sức khỏe, kinh tế - Mong muốn thân 121 ... CẢM ƠN Trong trình thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: "Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng đời sống NKT" (Nghiên cứu trường hợp xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) Ngồi... Chính sách 22 1.2.2 Trợ giúp xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng 23 1.2.3 Người khuyết tật 25 1.3 Quan điểm Đảng Nhà nước sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng. .. huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 5.2 Khách thể nghiên cứu: NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sách TGXH thường xuyên cộng đồng 5.3 Phạm vi nghiên cứu Chính sách TGXH thường xuyên cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP xã hội THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG đời SỐNG NGƯỜI KHUYẾT tật (NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại xã GIA CANH – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI) , CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP xã hội THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG đời SỐNG NGƯỜI KHUYẾT tật (NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại xã GIA CANH – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay