CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP xã hội THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG đời SỐNG NGƯỜI KHUYẾT tật (NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại xã GIA CANH – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI)

125 26 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:31

... CẢM ƠN Trong trình thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: "Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng đời sống NKT" (Nghiên cứu trường hợp xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) Ngồi... Chính sách 22 1.2.2 Trợ giúp xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng 23 1.2.3 Người khuyết tật 25 1.3 Quan điểm Đảng Nhà nước sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng. .. huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 5.2 Khách thể nghiên cứu: NKT xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sách TGXH thường xuyên cộng đồng 5.3 Phạm vi nghiên cứu Chính sách TGXH thường xuyên cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP xã hội THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG đời SỐNG NGƯỜI KHUYẾT tật (NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại xã GIA CANH – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI) , CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP xã hội THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG đời SỐNG NGƯỜI KHUYẾT tật (NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại xã GIA CANH – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay