CÔNG tác xã hội NHÓM đối với TRẺ EM bị NHIỄM CHẤT độc DA CAM tại LÀNG hữu NGHỊ VIỆT NAM

119 7 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 10:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN =========== NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG CƠNG TÁC XÃ HỘI NHĨM ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Công tác xã hội Hà Nội, 2016 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG CƠNG TÁC XÃ HỘI NHĨM ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM Chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số: 60 90 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Lan Hà Nội – 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 3 Ý nghĩa nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Đối tượng, khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .10 Phạm vi nghiên cứu .11 10 Cấu trúc luận văn .12 NỘI DUNG 13 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU 13 1.1 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu 13 1.1.1 Lý thuyết hệ thống sinh thái 13 1.1.2 Lý thuyết nhu cầu của Maslow 15 1.2 Các khái niệm liên quan 17 1.2.1 Trẻ em khuyết tật 17 1.2.2 Trẻ em bị nhiễm chất độc da cam 17 1.2.3 Hòa nhập cộng đồng 17 1.2.4 Công tác xã hội 18 1.2.5 Phương pháp CTXH nhóm 18 1.2.6 Khái niệm nâng cao lực nhóm 24 1.3 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 24 1.3.1 Khát quát lịch sử hình thành Làng Hữu Nghị Việt Nam .24 1.3.2 Mục tiêu chức sở 25 1.3.3 Các sách CTXH Làng .26 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 1.4 Đặc điểm trẻ bị khuyết tật nhiễm chất độc da cam Làng Hữu Nghị 30 1.5 Quan điểm Đảng nhà nước ta sách trẻ em khuyết tật nói chung trẻ em bị nhiễm chất độc da cam nói riêng 31 1.5.1 Đối với trẻ em khuyết tật nói chung 31 1.5.2 Đối với trẻ em bị nhiễm chất độc da cam 33 Chƣơng THỰC TRẠNG CTXH NHÓM ĐỐI VỚI TE BNCĐDC TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC 35 2.1 Thực trạng CTXH nhóm TE BNCĐDC làng Hữu Nghị 35 2.1.1 Cơ cấu đội ngũ cán Làng Hữu Nghị 35 2.1.2 Mức độ hiểu biết CTXH nhóm cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị 36 2.2 Thực trạng ứng dụng CTXH nhóm TE BNCĐDC Làng Hữu Nghị 44 2.2.1 Khảo sát nhu cầu TE BNCĐDC Làng Hữu Nghị .44 2.2.2 Hoạt động mang định hướng CTXH nhóm việc chăm sóc ni dưỡng 46 2.2.3 Hoạt động mang định hướng CTXH nhóm việc chữa trị, phục hồi chức Làng Hữu Nghị 47 2.2.4 Hoạt động mang định hướng CTXH nhóm việc giáo dục, hướng nghiệp học nghề 50 2.3 Những kết đạt 57 2.3.1 Trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng 57 2.3.2 Trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức .58 2.3.3 Trong hoạt động giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề .59 2.4 Những mặt hạn chế 60 2.5 Nguyên nhân mặt đạt mặt hạn chế 61 2.5.1 Nguyên nhân mặt đạt 61 2.5.2 Nguyên nhân mặt hạn chế 62 Tiểu kết chương .65 Chƣơng THỰC HÀNH CTXH NHÓM ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM 67 3.1 Ý nghĩa thực hành cơng tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị .67 3.2 Thực hành CTXH nhóm nhằm nâng cao khả hòa nhập cộng đồng cho TEBNCĐDC Làng Hữu Nghị Việt Nam 68 3.2.1 Giai đoạn chuẩn bị thành lập nhóm 68 3.2.2 Giai đoạn 2: Giai đoạn khởi động tiến hành hoạt động .73 3.2.3 Giai đoạn 3: Tập trung hoạt động – giai đoạn tập trung (từ 22/8/2014 – 19/09/2014) .76 3.2.4 Giai đoạn 4: Giai đoạn lượng giá kết thúc hoạt động 81 3.3 Bài học kinh nghiệm 84 3.3.1 Những thuận lợi áp dụng tiến trình CTXH nhóm TEBNCĐDC Làng Hữu Nghị Việt Nam .84 3.3.2 Những khó khăn áp dụng tiến trình CTXH nhóm TEBNCĐDC Làng Hữu Nghị Việt Nam 85 Tiể u kế t chương .86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 PHỤ LỤC 99 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những nội dung luận văn tốt nghiệp “Cơng tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam Làng Hữu Nghị Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thực hướng dẫn trực tiếp TS Nguyễn Thị Lan Các nội dung tham khảo dùng luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian địa điểm công bố Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015 Ngƣời thực Nguyễn Thị Huyền Trang LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ “Công tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam Làng Hữu Nghị Việt Nam” hoàn thành sau hai năm học tập, nghiên cứu sau đại học tơi Để hồn thành luận văn này, tơi nhận hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Thị Lan – người hướng dẫn khoa học, bảo đóng góp ý kiến giúp tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo ngồi khoa Xã hội học – Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn giảng dạy, giúp đỡ tơi năm học, cho tơi có kiến thức để hồn thành luận văn Bên cạnh đó, xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, tập thể cán nhân viên Làng Hữu Nghị, bác cựu chiến binh, nhóm sinh viên thực tập em sống Làng giúp trình khảo sát, thu thập số liệu để thực luận văn Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình, bạn bè người ln giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập hoàn thiện luận văn Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015 Ngƣời thực Nguyễn Thị Huyền Trang Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTXH Công tác xã hội NVCTXH Nhân viên công tác xã hội TEBNCĐDC Trẻ em bị nhiễm chất độc da cam PVS Phỏng vấn sâu TE Trẻ em NKT Người khuyết tật DANH MỤC HÌ NH, BẢNG BIỂU Số hình, bảng Nội dung Hình 1.1 Hê ̣ thớ ng hoa ̣t ̣ng của Làng Hữu Nghị Việt Nam Hình 1.2 Bâ ̣c thang nhu cầ u củ a A.Maslow Hình Biể u đờ thể hiê ̣n cấu cán nhân viên Làng Hữu Nghị Bảng 2.1 Mức độ biết CTXH nhóm Bảng 2.2 Mức độ hiểu CTXH nhóm Bảng 2.3 Mục tiêu CTXH nhóm Bảng 2.4 Các loại hình CTXH nhóm Bảng 2.5 Mức độ hiểu loại hình CTXH nhóm Bảng 2.6 Ứng dụng phương pháp CTXH nhóm để làm việc với trẻ Bảng 2.7 Các kỹ vận dụng để tiến hành CTXH nhóm Bảng 2.8 Tuân thủ bước tiến trình CTXH nhóm Bảng 2.9 Thuận lợi hay khó khăn tiến hành CTXH nhóm Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Một số đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh tàn khốc trẻ em bị nhiễm chất độc da cam Theo số thống kê Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, nước ta có khoảng 4,8 triêu người bị nhiễm chất độc màu da cam Trong đó, có triệu người trực tiếp ảnh hưởng có khoảng triệu trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam [51] Một phần ỏi em thực chức xã hội Số đơng lại em phải sống phụ thuộc vào người thân Để trẻ em phát triển cách đầy đủ mặt th ể chấ t lẫn tinh thầ n thì trẻ cầ n nhâ ̣n đươ ̣c sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc giúp đỡ thường xuyên của toàn xã hô ̣i Điề u đó quan trọng với nhóm trẻ có hồn cảnh đă ̣c biê ̣t khó khăn như: trẻ em lang thang, trẻ em mồ côi, trẻ em bị lạm dụng sức lao đô ̣ng, trẻ bị xâm hại tình dục tr ẻ em khuyế t tâ ̣t… Giải quyế t những vấ n đề liên quan đến trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo nên phát triển bền vững q uố c gia CTXH ngành khoa học nghề hình thành phát triển từ lâu nhiều quốc gia giới Nó khơng nhà nước cơng nhận mặt pháp lý mà xã hội thừa nhận góp phần quan trọng vào việc giải vấn đề khó khăn mà người gặp phải sống, cải thiện mối quan hệ người với người, đem lại ổn định cho xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhiều nước giới Ở Việt Nam, CTXH bước vào giai đoạn đổi bước phát triển Nhâ ̣n thức đươ ̣c tầ m quan tro ̣ng của vấ n đề này , những năm qua Viê ̣t Nam đã có rấ t nhiề u mô hiǹ h , đề án chương trình hành động nhằ m giúp đỡ nhóm trẻ có hồn cảnh đặc biệt khó khăn với nhiề u hin ̀ h thức khác Trong đó, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam nước nhận quan tâm đặc biệt Làng Hữu Nghị Việt Nam nơi tiếp nhận cựu chiến binh, niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước cháu họ bị nhiếm chất độc da cam chăm sóc, ni dạy Trong đó, số trẻ em bị nhiễm chất độc da cam chiếm ưu Các em đón nhận vào Làng với nhiều khuyết 14 Hoàng Bá Thịnh (2006), Về gia đình hệ thứ ba nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Tạp chí Dân tộc học, số (139) 2006, tr 90-98 15 Lê Chí An (1999), Nhập mơn Cơng tác xã hội cá nhân, Đại học Mở Bán cơng, thành phố Hồ Chí Minh 16 Lê Thị Nhâm Tuyết (2006), Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Những điều mong muốn; Tạp chí Dân tộc học, số (139) 2006; tr 4-6 17 Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2009 18 Luật người khuyết tật năm 2011 19 Mai Thị Kim Thanh, Nhập môn Công tác xã hội, Tài liệu tham khảo 20 Nguyễn Bá Đạt (2010), Tư vấn hướng nghiệp công tác dạy nghề cho niên, thiếu niên khuyết tật nạn nhân chất độc hóa học” 21 Nguyễn Thị Thái Lan (chủ biên) (2012), Giáo trình Cơng tác xã hội nhóm, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 22 Nguyễn Duy Nhiên (2010), Giáo trình Cơng tác xã hội nhóm, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Kim Hoa (2014), Công tác xã hội với người khuyết tật, NxB Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Nguyễn Văn Tuấn (2004), Chất độc da cam dioxin hậu quả; Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh 25 Nguyễn Thị Quỳnh (2014), Nghiên cứu mơ hình công tác xã hội Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn 26 Nguyễn Ngọc Toản (2011), “Xây dựng hồn thiện sách trợ giúp xã hội thường xuyên Việt Nam”, NXB Đại học kinh tế quốc dân 27 Nguyễn Thị Kim Chung (2011), Kỹ giao tiếp sư phạm lên lớp giáo sinh thực tập giảng dạy trường trung học sở, Luận văn thạc sỹ 28 Nguyễn Thu Trang (2011), Mơ hình nhà xã hội chăm sóc trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn cấp xã, tảng triết lý những học rút ra, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn 29 Nguyễn Ngọc Lâm (2005), Tâm lý trẻ có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, Trường Đa ̣i ho ̣c mở bán cơng thành phố Hồ Chí Minh 96 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 30 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP có quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động giải thể sở bảo trợ xã hội 31 Phạm Hương Thảo, Annika Johansson, Trần Minh Hằng (2006): Hậu xã hội chất độc da cam/dioxin Việt Nam “Dưới đám mây u ám không hiểu hiết”; Tạp chí Dân tộc học, số (139) 2006, tr.103-109 32 Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng số 26/2005/PL – UBTVQH ngày 29 tháng năm 2005 33 Quế Đình Ngun - Hồi Thu: Chất độc da cam, nỗi đau nghị lực, báo Nhân Dân, 12/8/2009 34 Quốc hội (2004), Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em 35 Quốc hội (2010), Luật Người khuyết tật 36 Quốc hội (2006), Luật dạy nghề 37 Tài liệu tập huấn công tác bảo vệ , chăm sóc trẻ em (2009), Nhà xuất Lao đô ̣ng – Xã hội 38 Trường Đại học mở bán công (2000), Công tác tham vấn trẻ em: Giới thiệu thực hành, tập II 39 Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình Mơi trường phát triển (CGFED): Tư liệu nghiên cứu nạn nhân chất độc da cam, 2003-2006 40 Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình Mơi trường Phát triển (CGFED) (2004), Stories of Agent Orange Victims in Vietnam; The Gioi Publishing House, Hanoi 41 Trường Đại học mở bán công (2000), Công tác tham vấn trẻ em: Giới thiệu thực hành, tập II 42 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2005), Pháp lệnh Ưu đãi người có cơng với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng năm 2005 43 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2012), Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16 tháng năm 2012 44 UNICEF (2013), Báo cáo tình hình Trẻ em giới năm 2013 với chủ đề: Trẻ em Khuyết tật 97 45 Văn phòng Lao động Quốc tế Geneva, Cơng ước (số 159) Khuyến nghị (số 168) Phục hồi chức lao động việc làm người khuyết tật Tài liệu nƣớc 46 Australian Institute of Health and Welfare 2004 47 Australian Burean of Statistics 2003 48 Australian Burean of Statistics 2009 Tài liệu website 49 http://www.vovnews.vn/Home/Đàm Hoa: “Vi-nhung-nan-nhan-chat-docdacamdioxin-Viet-Nam/20098 Tác giả Đàm Hoa.” 50 http:// www.vava.org.vn Trọng Kha- An Điền: “Chất độc da cam phát minh tồi tệ giới” 51 http://maxreading.com/sach-hay/dinh-huong-nghe-nghiep/khai-niem-chungvenghe-38160.html 52 www.unicef.org/vietnam/vi/media/hai-muoi-nam-cong-uoc-quoc-te-ve-quyentre-em-o-Viet-Nam 53 giaothuy.namdinh.gov.vn/ /Ngay-vi-nan-nhan-chat-doc-mau-da-cam- 98 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT Số phiếu: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XÃ HỘI NHĨM TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM ( Dành cho cán làng trẻ Hữu Nghị Việt Nam) Kính thưa ông bà! Để thuận lợi cho trình nghiên cứu đề tài luận văn: “ Cơng tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị Việt Nam”, mong muốn nhận ý kiến đóng góp ơng bà qua việc trả lời câu hỏi bảng hỏi Rất mong nhận giúp đỡ chân thành ông bà để đề tài khoa học tơi hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! Xin ông(bà) vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên:…………………………………………………… Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Chức vụ:………………………………………………… Xin vui lòng khoanh phương án mà ơng ( bà) cho Ông bà làm quen với Cơng tác xã hội nhóm chƣa? a Khơng biết b Biết c Biết Cơng tác xã hội nhóm gì? a Là hoạt động từ thiện cho nhóm người lúc khó khăn b Là hoạt động kêu gọi nguồn lực tài giúp người khó khăn vượt qua khó khăn c Là hoạt động chăm sóc sức khỏe cho đối tượng 99 d Là phương pháp mà người làm CTXH đóng vai trò chất xúc tác, hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt nhóm để thành viên nhóm có tương tác lẫn dùng mối quan hệ làm cơng cụ để nhận diện vấn đề cá nhân nhóm hay nhóm CTXH với nhóm cụ thể đánh giá thành cơng thành viên bên nhóm nhận thức vai trò, trách nhiệm mình, nỡ lực chung sức giải vấn đề nhóm tạo chuyển biến tích cực thái độ, hành vi mỡi thành viên đạt mục tiêu đặt cách bền vững d Ý kiến khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Theo ông/ bà mục tiêu Công tác xã hội nhóm gì? a Đánh giá, thẩm định cá nhân b Duy trì hỡ trợ cá nhân c Thay đổi cá nhân d Cung cấp thông tin giáo dục e Môi trường trung gian cá nhân hệ thống xã hội f Thay đổi nhóm hỗ trợ g Thay đổi môi trường h Thay đổi xã hội i Tất phương án Các loại hình Cơng tác xã hội nhóm gì? a Nhóm giải trí b Nhóm giáo dục c Nhóm tự giúp d Nhóm với mục đích xã hội hóa e Nhóm trị liệu f Nhóm trợ giúp g Tất phương án Ơng ( bà) có hiểu gì loại hình nhóm khơng? 100 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi a Có hiểu b Hiểu c Khơng hiểu Loại hình nhóm mà ơng ( bà) tiền hành để trợ giúp cho nhóm trẻ Làng gì? a Nhóm giải trí b Nhóm giáo dục c Nhóm tự giúp d Nhóm với mục đích xã hội hóa e Nhóm trị liệu f Nhóm trợ giúp g Tất phương án Ông bà áp dụng phƣơng pháp Công tác xã hội nhóm để làm việc với nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng chƣa? a Đã làm b Chưa làm c Ý kiến khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ơng bà cho biết loại hình nhóm đƣợc tiến hành nhiều nhất?( vui lòng điền vào chỗ trống) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin ông ( bà) cho biết cách thức mà Ông(bà) thực hoạt động Công tác xã hội cho trẻ nhƣ nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10 Kỹ đƣợc ông( bà ) vận dụng để tiến hành CTXH nhóm? a Tạo lập mối quan hệ b Kỹ quan sát 101 c Kỹ lắng nghe d Kỹ thấu cảm e Các kỹ khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11 Có bƣớc tiến trình thực Công tác xã hội nhóm Ơng ( bà) có tn thủ theo bƣớc để thực khơng? a Có b Khơng 12 Trong trình thực Ông (bà ) gặp thuận lợi hay khó khăn? a Thuận lợi b Khó khăn 13 Nếu gặp thuận lợi thì xin Ông ( bà) cho biết nguyên nhân? a Được qua đào tạo, tập huấn b Được quan tâm vật chất, tinh thần nhà nước, tổ chức, cá nhân c Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công tác ni dạy chăm sóc trẻ d Ý kiến khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14 Nếu khơng thuận lợi xin Ơng ( bà) cho biết nguyên nhân? a Thiếu sở vật chất b Thiếu giáo viên có kinh nghiệm c Thiếu nguồn kinh phí d Chưa qua đào tạo, tập huấn e ý kiến khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15 Ông ( bà) vui lòng đánh giá kết mà Ông (bà) làm? 102 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi a Rất hiệu b Hiệu c Hiệu d Không hiệu 16 Để hoạt động Công tác xã hội nhóm đƣợc hiệu quả, theo Ơng( bà) cần có khuyến nghị gì? a Tăng cường quan tâm từ phía gia đình em b Tăng cường quan tâm hỗ trợ vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc nuôi dạy đông viên tinh thần tổ chức, cá nhân nước c Tăng cường quan tâm hỗ trợ vật chất tinh thần từ nhà nước d Nâng cao lực cho cán nhân viên Làng e Ý kiến khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 103 Phụ lục 2: ĐỀ CƢƠNG PHỎNG VẤN SÂU Đối tượng 1.Giáo viên Làng Số người Nội dung câu hỏi vấn sâu - Các em có nhu cầu gì? - Những hoạt động ơng bà tiến hành việc hỗ trợ cho trẻ? - ông bà làm để hoạt động trợ giúp hiểu ? - Thuận lợi khó khăn tiến hành cơng việc đó? - Nhu cầu em chưa đáp ứng hiệu quả? - Đề xuât để hoạt động hiểu hơn? Nhân viên y tế - Các em có nhu cầu gì? - Những hoạt động ông bà tiến hành việc hỗ trợ cho trẻ? - Ông bà làm để hoạt động trợ giúp hiểu - Thuận lợi khó khăn tiến hành cơng việc - Nhu cầu em chưa đáp ứng hiệu quả? - Nếu làm CTXH nhóm ( giải thích cho họ CTXH nhóm gì) đem lại hiệu khó khăn, thuận lợi gì? - Đề xuât để hoạt động hiểu Cán nuôi dưỡng - Các em có nhu cầu gì? - Những hoạt động ông bà tiến hành việc hỗ trợ cho trẻ? - Hoạt động Làng đáp ứng nhu cầu em sao? - Các loại hình hoạt động đáp ứng nhu cầu em chưa? - Nếu làm CTXH nhóm ( giải thích cho họ CTXH nhóm gì) đem lại hiệu khó khăn, thuận lợi gì? - Để nâng cao hiệu hoạt động chăm sóc cho 104 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi trẻ ơng bà có khuyến nghị gì? Cựu binh chiến - Các em có nhu cầu gì? - Nhận xét hoạt động cán nhân viên Làng việc đáp ứng nhu cầu cho em: thái độ nhân viên Làng cháu, lực công việc, hiệu công việc mang lại nào? - Đánh giá nhu cầu đạt chưa đạt được? - Nguyên nhân nhu cầu chưa đạt được? - Nếu làm CTXH nhóm ( giải thích cho họ CTXH nhóm gì) theo họ đem lại hiệu khó khăn, thuận lợi gì? - Đề xuất ông bà để nhu cầu em đáp ứng có hiệu cao nhất? Sinh viên thực tập - Các em có nhu cầu gì? - Nhận xét hoạt động cán nhân viên Làng việc đáp ứng nhu cầu cho em: thái độ nhân viên Làng cháu, lực công việc, hiệu công việc mang lại nào? - Đánh giá nhu cầu đạt chưa đạt được? - Nguyên nhân nhu cầu chưa đạt được? - Nếu làm CTXH nhóm đem lại hiệu khó khăn, thuận lợi gì? - Đề xuất ơng bà để nhu cầu em đáp ứng có hiệu cao nhất? Nhóm trẻ em ( có khả nhận biết bình thường) 10 - Nhu cầu em gì? - Các em cán bộ, nhân viên quan tâm việc đáp ứng nhu cầu cho em? - Nhu cầu đáp ứng, nhu cầu chưa đáp ứng? - Em có mong muốn hay đề xuất để nhu cầu em ngày đáp ứng đầy đủ hơn? 105 Phụ lục 3: PHÚC TRÌNH VẤN ĐÀM Số phiếu: Phỏng vấn sâu cựu chiến binh cha mẹ em bị nhiễm CĐDC sống Làng em sinh viên thực tập Làng để tìm hiểu hiệu mơ hình CTXH mà Làng đã thực việc hòa nhập cộng đồ ng em Bảng vấn sâu Cơng tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị Việt Nam Tôi Huyền Trang học viên cao học ngành Công tác xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Hiện nay, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Cơng tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị Việt Nam” Để giúp cho việc tìm hiểu kết mà mơ hình CTXH nhóm đạt hiệu hay tồn hạn chế gì, đồng thời đưa giải pháp số kiến nghị nhằm giải vấn đề Ơng (bà) vui lòng cho chị biết số thông tin! Mọi thông tin ông (bà) cung cấp sẽ giữ bí mật nhằm mục đích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Mong ông (bà) hợp tác cung cấp thông tin Xin trân trọng cảm ơn! Họ tên:………………………… Tuổi: Công việc đảm nhận:……………………………… Giới tính: Nam Nữ Câu hỏi: Được biết TEBNCDDC mà có khả nhận thức bình thường ngồi học văn hố trường cháu có tham gia nhiều hoạt động khác Xin bác cho biết hoạt động nào? Ngồi việc học văn hóa, cháu học kỹ tự phục vụ thân, chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng, học nghề Thi thoảng cháu học kỹ sống 106 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Các em có tổ chức hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề không? Nếu có chủ yếu nghề nào? Hoạt động hướng nghiệp dạy nghề hoạt động chủ yếu Làng Các em học nghề như: làm hoa lụa, thêu, học may Sau thời gian sống Làng em có tiếp tục cho học lên tiếp, học nghề hay giới thiệu việc làm? Với em có khả theo học từ cấp trở lên Làng cho em theo học lớp bên Sau học nghề Làng em phải trải qua kỳ thi Nhiều em đáp ứng nhu cầu công ty đón nhận làm Nhiều em gia đình quan tâm đầu tư máy may làm nhà Các em có tổ chức hoạt động nhóm để nâng cao kỹ sống khơng? Nó thực nào? Thi thoảng em có học kỹ sống xếp theo khả nhận biết Các hoạt động xung quanh việc dạy cho em kỹ hòa nhập như: biết cách chăm sóc thân Hoạt động nhằm hướng tới khả vận động giúp em phục hồi chức Các học kỹ sống hạn chế thiếu nguồn nhân lực tài hỡ trợ Làng có nắm bắt việc em sau hết thời gian sống làng xã hội cháu khơng? Nếu có cụ thể cơng việc sống em sao? Đa số em sau rời khỏi làng trở với gia đình Các em có tiến định Hầu hết em phục hồi chức biết phục vụ thân Một số em khác có sức khỏe tơt có khả nấu nướng, biết làm cơng việc gia đình Nhiều em học nghề, trở gia đình gia đình giúp đỡ để phát huy nghề học, số em cơng ty đón nhận Tuy nhiên, phần lớn em trở với gia đình mà khơng phát huy hết học Các em sống phụ thuộc vào gia đình Theo ông/ bà thuận lợi mà em sống mơi trường làng trẻ ? Các em cán nhân viên Làng quan tâm chu đáo, chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ Các em học tập, phục hồi chức năng, học nghề Các em sống môi trường đầy yêu thương bạn bè 107 người xung quanh Tơi nghĩ mơi trường tốt để cháu chia sẻ vui sống Đâu rào cản cho việc hoà nhập cộng đồng tìm việc làm cho trẻ em Làng? Tơi nghĩ rào cản để em hòa nhập cộng đồng nhiều em bị khuyết tật nặng tiến phần thôi, số em sau rời khỏi Làng khơng gia đình quan tâm chăm sóc nhiều dẫn đến việc phục hồi chức em không đạt hiệu Các doanh nghiệp e ngại đón nhận em vào làm việc Gia đình em phần lớn khó khăn nên trở em không hỡ trợ để làm cơng việc mà học nghề Điều dẫn đến chán nản em Để trẻ em Làng Hữu Nghị hồ nhập tốt với cộng đồng, có kỹ sống cần thiết theo ông (bà) cần phải làm gì? Các em sống làng tự ti mặc cảm khuyết tật nên em cần trang bị kiến thức kỹ để tự tin hòa nhập Tơi nghĩ, cháu có khả nhận biết bình thường, cần trang bị cho em nhiều kiến thức, kỹ để em tự tin hòa nhập ơng/ bà có biết Cơng tác xã hội nhóm khơng? Nếu biết xin Ơng/ bà đóng góp vài để xuất giải pháp để xây dựng mơ hình hoạt động làng trẻ ngày có hiệu quả? Tơi nghĩ Cơng tác xã hội nhóm trợ giúp cho nhóm người có khó khăn vấn đề Ở nhóm trẻ khuyết tậ với nhiều thành phần khác Để mang lại điều tốt cho trẻ theo tơi ngồi việc trẻ có kỹ tự phục vụ, học hòa nhập cần có thêm giáo viên có chun mơn nhà trường cần có nghiên cứu để đa dạng hóa ngành nghề cho em học Muốn có lẽ phải đầu tư nhiều nguồn kinh phí Cảm ơn bác trả lời vấn! 108 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục 4: PHÚC TRÌNH VẤN ĐÀM Số phiếu: Phỏng vấn sâu em bị nhiễm chất độc da cam có khả nhận thức bình thường, sinh sống học tập làng Làng để tìm hiểu hiệu mơ hình CTXH mà Làng đã thực hiện, những mong muốn, nhu cầu em việc hòa nhập cộng đồ ng Bảng vấn sâu: Công tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị Việt Nam Chị Huyền Trang học viên cao học ngành Công tác xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Hiện nay, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Công tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị Việt Nam” Để giúp cho đề tài nghiên cứu chị hoàn thiện, chị mong nhận câu trả lời từ phía em Các em vui lòng cho chị biết số thông tin! Mọi thông tin em cung cấp sẽ giữ bí mật nhằm mục đích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Mong em hợp tác cung cấp thông tin Xin trân trọng cảm ơn! Họ tên:………………………… Lớp: ………………………………….Tuổi:……… Giới tính: Nam Nữ Câu hỏi: Được biết ngồi học văn hố trường em có tham gia nhiều hoạt động khác Em cho chị cho biết hoạt động nào? Các em có tổ chức hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề khơng? Nếu có chủ yếu nghề nào? Các em có tổ chức hoạt động nhóm để nâng cao kỹ sống khơng? Nó thực nào? Em có thấy hài lòng khơng? 109 Sau mỡi khóa học em nhận thấy có tiếp thu nhiều kiến thức mà thầy cô truyền đạt không? Theo em thuận lợi mà em sống mơi trường làng trẻ ? Em có gặp khó khăn việc sống học tập Làng khơng? Điều làm em cảm thấy cần thiết sau rời khỏi Làng? Em có mong muốn từ phía nhà trường, thầy cô người để em cảm thấy tự tin sống? Em cho chị xin vài ý kiến đóng góp để cơng tác nuôi dạy Làng khắc phục phần hạn chế đạt nhiều kết không? Cảm ơn em tham gia vấn! 110 ... THỰC HÀNH CTXH NHÓM ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM 67 3.1 Ý nghĩa thực hành công tác xã hội nhóm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị .67... tác xã hội nhóm dịch vụ cho CTXH nhóm với trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị 7.2 Khách thể nghiên cứu Nhóm đối tượng trẻ em bị nhiễm chất độc da cam Làng Hữu Nghị: 120 em Cán quản... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM Chuyên ngành: Công tác xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác xã hội NHÓM đối với TRẺ EM bị NHIỄM CHẤT độc DA CAM tại LÀNG hữu NGHỊ VIỆT NAM , CÔNG tác xã hội NHÓM đối với TRẺ EM bị NHIỄM CHẤT độc DA CAM tại LÀNG hữu NGHỊ VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay