Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)

61 9 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 07:58

Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp) i -o0o - H H PHÒNG 2015 i B GIÁO D XÂY D L P H C NGO I NG O RÌNH QU N LÝ CÁC T I M T TRUNG TÂM O 2015 i B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - QU Sinh viên th c hi n: Tr : Mã sinh viên: 1112101008 - 2015 LÝ CÁC t c bày t s trân tr ng lòng bi i v i th y giáo PGS.TS Nguy , gi ng viên B môn Công ngh ph n m m Khoa Công ngh thông tin i h c Công ngh t th i gian h c án t t nghi p, th t nhi u th t n tình ch b o, ng d ng cho em vi c nghiên c u, th c hi cc án i h c Dân l p H gi ng d y em trình h c t p, th c hành, làm t c nh án c a em, giúp em hi u th c mà em nghiên c u, nh ng h n ch mà em c n kh c ph c vi c h c t p, nghiên c u th c hi n b án Xin c ki n t t nh n bè nh ng viên, c om t trình h u án t t nghi p H i Phòng, Tháng Tr t ng k t qu c c u, t ng h p th c hi n, không chép l i b t k Nh ng n án nghiên u c i khác án ho c c a cá nhân, ho kh o t ng h p t ngu n tài li kh o, t ng h c trích d n v i ngu n g c rõ ràng Tơi xin ch u hồn tồn trách nhi m v l sai trái, xin ch u m i hình th c k lu c tham n T t c tài li u tham a N u nh H i Phòng, Tháng Tr t M CL C C C 8 13 15 15 16 17 19 20 21 25 25 25 26 30 30 31 31 32 3.1.2 Th 33 33 33 35 39 39 40 41 42 43 3.3.3 4.6 Giao 43 43 44 47 47 48 49 50 53 55 57 58 trang 12 14 15 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 34 39 40 41 42 44 45 46 47 lý 48 49 50 51 52 53 54 55 Hình 4.10 Báo cáo doanh thu 56 M Hi n có nhi o ngo i ng c m Trong m t trung tâm d y nhi u ngo i ng khác M i m t ngo i ng có nhi u l p khác (A, B, C, D), hay theo th i gian h c (ba tháng, 6tháng, tháng) theo dõi vi c gi ng d trình chuyên d ng làm tay v i s tr giúp c a ph n m chung n k t toán m i k thao tác ch m, vi c theo dõi h c viên, giáo viên hay ng khơng k p th i, hay g p sai sót c n nhi i cho công tác qu kh c ph l p h c c a m t trung tâm ngo i ng n lý án t t c em ch nghi qu n lý l p h c c xây d ng n i qu n lý d dàng th c hi n m o d dàng nh c k t qu ki m tra m i c n thi t Xây d ng giúp trung tâm gi c công s c i qu n lý, công tác qu c th c hi n nhanh chóng, k p th i hi u qu án g tốn mơ hình nghi p v c a nó: Trình bày n i dung toán th c t t ti n hành mơ t mơ hình nghi p v c a th ng Ti n hành phân tích ho d li u, t ng x lý c u trúc c t yêu c u x lý yêu c u d li u c a toán t k h th ng Ti n hành thi t k h th ng bao g m thi t k d li u, thi t k ki n trúc h th ng t h th ng th nghi m Cu i k t lu n tài li u tham kh o 44 3.3.3 13 14 giáo viên 16 giáo viên 17 18 < > 19 20 < 21 Báo cáo doanh thu > Hình 3.6 B ng tích h p giao di n 45 g ký 10 11 12 13.Báo cáo doanh thu Hình 3.7 B ng tích h p giao di n 46 Truy c p h th ng T ch c l p Gi ng d y Báo cáo 1.1 2.3 3.1 4.1 3.2 4.2 doanh thu viên Nh C p nh t phân công 1.2 2.3 Nh p biên lai 1.3 4.3 Nh p l p h c 1.4 4.4 Nh p h c viên 4.5 Hình 3.8 Bi h th ng giao di 47 Ngôn ng l p trình: HTML, CSS, PHP, JavaScript Trình so n th o biên d ch: Adobe Dreamweaver CS6 H qu n tr d li u: MySQL Hình 4.1 Giao di n trang ch 48 Hình 4.2 Giao di p h th ng qu n lý 49 Hình 4.3 giao di n h th ng tác v qu n lý 50 a) Thơng tin danh m c Hình 4.4 Giao di n thông tin danh m c 51 b) Thêm danh m c Hình 4.5 Giao di n thêm danh m c 52 c) S a danh m c Hình 4.6 Giao di n s a danh m c 53 4.5 Giao Hình 4.7.Giao di n báo cáo k t qu o 54 Hình 4.8 Báo cáo k t qu o 55 4.6 Giao Hình 4.9 Giao di n báo cáo doanh thu 56 Hình 4.10 Báo cáo doanh thu 57 nd xây d tk ng c n lý l p h c c a trung tâm ngo i ng Hanami bao g m: Phát bi u m c toán th c t : qu n lý l p h c c a trung tâm ngo i ng Hanami Ti n hành phân tích thi t k toán m h cb ng c u trúc c Xây d t th nghi m v i m t s ch li u ch y thông su t, cho k t qu c thêm nhi u ki n th c th c t bi t v n d ng ki n th gi i quy t m t Tuy nhiên k t qu r t h n ch , c n có s h tr r t nhi u c có kh t vi c v n d ng lý thuy t vào th c hành có k nh, em th y c n ph i th c hành nhi a 58 , Nhà , [3] Giáo trình k tốn hành s nghi p www.danketoan.com ... h c c a m t trung tâm ngo i ng n lý án t t c em ch nghi qu n lý l p h c c xây d ng n i qu n lý d dàng th c hi n m o d dàng nh c k t qu ki m tra m i c n thi t Xây d ng giúp trung tâm gi c công... GIÁO D XÂY D L P H C NGO I NG O RÌNH QU N LÝ CÁC T I M T TRUNG TÂM O 2015 i B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - QU Sinh viên th c hi n: Tr : Mã sinh viên: 1112101008 - 2015 LÝ CÁC t... n b án Xin c ki n t t nh n bè nh ng viên, c om t trình h u án t t nghi p H i Phòng, Tháng Tr t ng k t qu c c u, t ng h p th c hi n, không chép l i b t k Nh ng n án tơi nghiên u c i khác án ho
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay