ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI và đề XUẤT các GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI bền VỮNG TỈNH PHÚ yên

88 85 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2018, 04:46

... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu Đề tài Đánh giá tiềm du lịch sinh thái đề xuất giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên sâu vào đánh giá tiềm du lịch. .. trạng, đánh giá đưa giải pháp khai thác tiềm năng, phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Phú Yên Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu tiềm du lịch trạng hoạt động du lịch Phú Yên Đánh giá lợi so sánh ngành du. .. ngày 07 tháng năm 2010 Sinh viên Võ Song Xuân Thủy TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Đánh giá tiềm du lịch sinh thái đề xuất giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên thực từ tháng 03/2010
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI và đề XUẤT các GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI bền VỮNG TỈNH PHÚ yên , ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI và đề XUẤT các GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI bền VỮNG TỈNH PHÚ yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay