Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp)

72 9 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 20:31

Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp)Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp) B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - ÁN T T NGHI P Ngành: C B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D NG WEBSITE ÁN T T NGHI NG C C A GI NG VIÊN I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D NG C C A GI NG VIÊN ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thông tin Sinh viên th c hi n: Nguy n Anh Tú Giáo viên h ng d n: Ths.V Anh Hùng Mã s sinh viên: 1312101006 H i Phòng - 2017 GIÁO C DÂN PHÒNG ã am - - phúc -o0o - NHI M V THI T K T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Anh Tú Mã s : 1312101006 L p: CT1701 Ngành: Công ngh Thông tin Tên tài: Xây d ng website gi ng viên ng ký kh i l ng công tác n m h c c a NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p a N i dung: - Tìm hi u y nghi p v toán,thu th p h s d li u liên quan - Phân tích thi t k h th ng theo h ng c u trúc - Thi t k CSDL quan h l u tr d li u - Cài t ch ng trình th nghi m b Các yêu c u c n gi i quy t - B n phân tích thi t k y theo h ng c u trúc - Ph n m m ch y t t áp ng c yêu c u c a toán Các s li u c n thi t a i m th c t p thi t k , tính tốn t CÁN B NG D TÀI T T NGHI P Ng i h ng d n th nh t: H tên: V Anh Hùng H c hàm, h c v : Th c s C quan công tác: Tr ng i h c Dân L p H I Phòng N i dung h ng d n: Tìm hi u y nghi p v công vi c ng ký kh i l ng công vi c c a gi ng viên n m h c t b n ng ký c a gi ng viên, thu th p h s d li u liên quan Phân tích thi t k h th ng theo h ng c u trúc Thi t k CSDL quan h l u tr d li u Cài t ch ng trình th nghi m d ng website tài t t nghi p c giao ngày 07 tháng 04 n m 2017 Yêu c u ph i hoàn thành tr c ngày 30 tháng n m 2017 ã nh n nhi m v : T.T.N Sinh viên ã nh n nhi m v : T.T.N Cán b h ng d n T.T.N H i Phòng, ngày tháng .n m 2017 Hi u tr ng GS.TS.NG T Tr n H u Ngh án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B Tinh th n thái c a sinh viên trình làm NG D N tài t t nghi p: ánh giá ch t l ng c a tài t t nghi p (so v i n i dung yêu c u ã nhi m v tài t t nghi p) Cho i m c a cán b h ng d n: ( i m ghi b ng s ch ) Ngày .tháng .n m 2017 Cán b h ng d n ( Ký, ghi rõ h tên ) Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin án t t nghi p Xây d PH N NH c c a gi ng viên IÁ C A CÁN B BI CH M PH N TÀI T T NGHI P ánh giá ch t l ng tài t t nghi p (v m t nh c s lý lu n, thuy t minh ch ng trình, giá tr th c t , ) Cho i m c a cán b ph n bi n ( i m ghi b ng s ch ) Ngày .tháng .n m 2017 Cán b ch m ph n bi n ( Ký, ghi rõ h tên ) Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên tránh ng 26 tháng Sinh viên Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên L IC BÀI TOÁN VÀ GI I PHÁP 12 1.1 Mô t toán: 12 ti n trình nghi p v 13 ng công tác 13 ng khoa h c 14 ct pt b ng 15 16 1.2.5 Báo cáo 17 1.3 Gi i Pháp 18 T K H TH NG 19 2.1 B nh ch 2.2 Bi 19 ng c nh 20 2.2.1 Bi 20 2.2.2 Mô t ho ng 21 2.3 Nhóm d n ch 22 phân rã ch 23 2.5 Danh sách h li u s d ng: 25 2.6 Ma tr n th c th ch 25 lu ng d li u 26 lu ng d li u m c 26 lu ng d li u m c 27 2.8 Thi t k d li u 30 2.8.1 Mơ hình liên k t th c th (E-R) 30 2.8.2 Mơ hình quan h : 39 2.8.3 B ng d li u v t lý: 44 2.9 Thi t k giao di n Error! Bookmark not defined 2.9.1 Giao di n chính: Error! Bookmark not defined 2.9.2 Giao di n c p nh p: Error! Bookmark not defined Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 10 án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên 3.3.4 Giao di Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 58 án t t nghi p Xây d 3.4.1 Tìm ki m kh ng cơng tác Sinh viên: Nguy n Anh Tú Ngành: Công ngh thông tin L p: CT1701 c c a gi ng viên 59 án t t nghi p Xây d 3.4.2.Tìm ki m ho Sinh viên: Nguy n Anh Tú c c a gi ng viên ng khoa h c công ngh L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 60 án t t nghi p Xây d 3.4.3 Tìm ki m h c t p t b Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 c c a gi ng viên ng Ngành: Công ngh thông tin 61 án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên 3.4.4 Tìm ki Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 62 án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên ng công tác Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 63 án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên ng khoa h c Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 64 án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên ct p Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 65 án t t nghi p Sinh viên: Nguy n Anh Tú Xây d L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin c c a gi ng viên 66 án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên K T LU N K t qu c bao g m: * Lý thuy t: - Phát bi u mô t c nghi p v toán - Bi u di n nghi p v tốn b ti n trình nghi p v - Phân tích thi t k tốn m h cb ng c u trúc - Thi t k d li u quan h d li u - Thi t k c giao di n c p nh t d li u m u báo cáo c - S d ng h qu n tr d li u phpMyAdmin MYSQL 4.5.1 - S d ng ngôn ng PHP, xampp v3.2.2 xây d - H th t th nghi m v i m t s d li u ch y thông su t cho k t qu c yêu c t c a tốn Vì th i gian có h n kinh nghi m th c t u nên vi c phân tích thi t k tốn v n c hi mơ t m i khía c nh c av Xây d c h th v i ch n thêm nhi u ch ng t t hoàn ch u có u ki n, sau em s hồn thi dàng c qu n tr Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 67 án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy , Phân tích thi t k h th ng thông tin qu n lý, NXB khoa h c t nhiên công ngh , 2007 d li u quan h cơng ngh phân tích thi t k , NXB thông tin truy n thông, 2010 [3] https://stackoverflow.com [4] http://vietjack.com/php [5] http://google.com.vn Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 68 án t t nghi p H Sinh viên: Nguy n Anh Tú Xây d c c a gi ng viên ng công tác L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 69 án t t nghi p H Sinh viên: Nguy n Anh Tú Xây d c c a gi ng viên ng khoa h c công ngh L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 70 án t t nghi p H Xây d h ct pt b Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 c c a gi ng viên ng Ngành: Công ngh thông tin 71 án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên H Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin 72 ... tin án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên tránh ng 26 tháng Sinh viên Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin án t t nghi p Xây d c c a gi ng viên L IC BÀI TOÁN... khoa/B môn Giáo viên kh ng công tác H li u B ký kh i ng công tác Ti p nh n Ti p nh n Duy t Không t Sinh viên: Nguy n Anh Tú L p: CT1701 Ngành: Công ngh thông tin S al 13 án t t nghi p Xây d 1.2.2... Xây d c c a gi ng viên phân rã ch H th ng công tác c a gi ng viên Xét t 2.1 Duy t b kh ng công tác 1.1 L p b kh ng công tác 3.1 L p báo cáo ký kh ng công tác 2.2 Duy t b ho ng KH&CN 1.2 L p b ho
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay