Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang (Khóa luận tốt nghiệp)

86 11 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 17:04

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành TrangHoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành TrangHoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành TrangHoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành TrangHoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành TrangHoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành TrangHoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN-KIỂM TỐN Sinh viên:Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên hƣớng dẫn: Ths Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI THÀNH TRANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN-KIỂM TOÁN Sinh viên :Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên hƣớng dẫn:Ths Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: QT1704K Tên đề tài: Mã SV:1312401092 Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Trình bày sở lý luận tổ chức doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Mô tả thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang - Đƣa đƣợc số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết công ty Thành Trang Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Các văn Nhà nƣớc chế độ kế toán liên quan đến tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ - Quy chế, quy định kế tốn – tài doanh nghiệp - Hệ thống sổ sách kế toán liên quan đến tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang, sử dụng số liệu năm 2015 Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang - Địa chỉ: Số 21-Thƣ Trung, Phƣờng Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 10 tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang Ths Trần Thị Thanh Thảo Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Sinh viên Trang trình thực tập tốt nghiệp chấp hành tốt quy định giáo viên hƣớng dẫn thời gian nội dung yêu cầu hƣớng dẫn Ngồi sinh viên Trang chăm chịu khó tìm hiểu lý thuyết thực tế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang để phục vụ cho viết khóa luận viết số liệu phong phú có tính logic cao Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): -Chƣơng 1: Đƣa đƣợc sở lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp -Chƣơng 2: Mô tả đƣợc chi tiết thực trạng kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang theo hình thức kế tốn Nhật ký chung Số liệu viết phong phú logic cho thấy trình nghiên cứu sâu sắc tác giả -Chƣơng 3: Đƣa đƣợc nhận xét ƣu nhƣợc điểm cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh từ đƣa đƣợc số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Ths.Trần Thị Thanh Thảo MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Sự cần thiết công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Một số khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.2.1 Doanh thu 1.1.2.2 Chi phí 1.1.2.3 Xác định kết kinh doanh 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.2 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2.1.1 Các phƣơng thức tiêu thụ 1.2.1.2 Chứng từ sử dụng 1.2.1.3 Tài khoản sử dụng 1.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 1.2.2.3 Phƣơng pháp hạch toán 1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2.3.1 Các phƣơng pháp tính giá vốn hàng xuất kho 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng 10 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng 10 1.2.3.4 Phƣơng pháp hạch toán 11 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 12 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 12 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 12 1.2.4.3 Phƣơng pháp hạch toán 13 1.2.5 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài 14 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 14 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 14 1.2.5.3 Phƣơng pháp hạch toán 15 1.2.6 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 17 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 17 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 17 1.2.6.3 Phƣơng pháp hạch toán 18 1.2.7 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 20 1.2.7.1 Chứng từ sử dụng 20 1.2.7.2 Tài khoản sử dụng 20 1.2.7.3 Phƣơng pháp hạch toán 20 1.2.8 Hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh qua hình thức kế toán 21 1.2.8.1 Hình thức Nhật ký - Sổ 21 1.2.8.2 Hình thức Chứng từ ghi sổ 21 1.2.8.3 Hình thức Nhật ký chung 22 1.2.8.4 Hình thức kế tốn máy 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI THÀNH TRANG 25 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 25 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty 26 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.5 Tổ chức kế tốn cơng ty 27 2.1.5.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 27 2.1.5.2 Chế độ sách kế tốn cơng ty 28 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 28 2.2.1 Kế tốn doanh thu bán hàng cơng ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 28 2.2.1.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 28 2.2.1.2 Quy trình hạch tốn 29 2.2.1.3 Ví dụ thực tế công ty 29 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 34 2.2.2.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 34 2.2.2.2 Quy trình hạch tốn 34 2.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh cơng ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 37 2.2.3.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 37 2.2.3.2 Quy trình hạch toán 37 2.2.3.3 Ví dụ thực tế cơng ty 38 2.2.4 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài cơng ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 45 2.2.4.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 45 2.2.4.2 Quy trình hạch tốn 45 2.2.4.3 Ví dụ thực tế công ty 46 2.2.5 Kế toán thu nhập hoạt động khác chi phí hoạt động khác công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 52 2.2.5.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 52 2.2.5.2 Quy trình hạch tốn 52 2.2.6.3 Ví dụ thực tế cơng ty 53 2.2.6 Kế tốn xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 60 2.2.6.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 60 2.2.6.2 Quy trình hạch toán 60 2.2.6.3 Ví dụ thực tế cơng ty 61 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI THÀNH TRANG 68 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 68 3.1.1 Ƣu điểm 69 3.1.2 Hạn chế 70 3.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang 70 KẾT LUẬN 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 25: Phiếu kế tốn số 36 Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang Địa chỉ: Số 21, Khu Thƣ Trung, Phƣờng Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng MST: 0200610845 PHIẾU KẾ TOÁN SỐ 36 Ngày tháng Diễn giải SHTK Số tiền Nợ Có 31/12/2015 K/c DTBH CCDV 511 911 12.354.001.017 31/12/2015 K/c DTHĐTC 515 911 1.118.909 31/12/2015 K/c TNHĐ khác 711 911 126.818.182 Cộng Ngƣời lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) 12.481.937.380 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Biểu 26: Phiếu kế tốn số 37 Cơng ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang Địa chỉ: Số 21, Khu Thƣ Trung, Phƣờng Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng MST: 0200610845 PHIẾU KẾ TỐN SỐ 37 Ngày tháng Diễn giải SHTK Số tiền Nợ Có 31/12/2015 K/c giá vốn 911 632 11.109.792.493 31/12/2015 K/c CP QLDN 911 642 707.886.645 31/12/2015 K/c CP HĐTC 911 635 455.219.619 31/12/2015 K/c CP HĐ khác 911 811 106.166.674 Cộng Ngƣời lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K 12.379.065.430 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Page 62 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 27: Phiếu kế tốn số 38 Cơng ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang Địa chỉ: Số 21, Khu Thƣ Trung, Phƣờng Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng MST: 0200610845 PHIẾU KẾ TỐN SỐ 38 Ngày tháng Diễn giải 31/12/2015 Xác định thuế TNDN SHTK Nợ Có 821 3334 Cộng Ngƣời lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) Số tiền 21.233.335 21.233.335 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Biểu 28: Phiếu kế tốn số 39 Cơng ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang Địa chỉ: Số 21, Khu Thƣ Trung, Phƣờng Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng MST: 0200610845 PHIẾU KẾ TỐN SỐ 39 Ngày tháng Diễn giải 31/12/2015 K/c CP thuế TNDN SHTK Nợ Có 911 821 Cộng Ngƣời lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Số tiền 21.233.335 21.233.335 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Page 63 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 29: Phiếu kế tốn số40 Cơng ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang Địa chỉ: Số 21, Khu Thƣ Trung, Phƣờng Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng MST: 0200610845 PHIẾU KẾ TỐN SỐ40 Ngày tháng Diễn giải 31/12/2015 K/c lãi SHTK Nợ Có 911 421 Cộng Ngƣời lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Số tiền 83.639.342 83.639.342 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Page 64 Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 30: Trích sổ nhật kí chung CƠNG TY TNHH TM XNK VẬN TẢI Mẫu sổ: S03a - DNN THÀNH TRANG(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14 tháng 09 năm 2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2015 Chứng từ Số hiệu Diễn giải SHTK Số phát sinh Ngày tháng Nợ Có … PKT36 31/12/2015 K/c DTBH CCDV 511 PKT36 31/12/2015 K/c DTHĐTC 515 PKT36 31/12/2015 K/c TNHĐ khác 711 PKT37 31/12/2015 K/c giá vốn 911 PKT37 31/12/2015 K/c CPQLKD 911 PKT37 31/12/2015 K/c CPHĐTC 911 PKT37 31/12/2015 K/c CPHĐ khác 911 12.354.001.017 911 12.354.001.017 1.118.909 911 1.118.909 126.818.182 911 126.818.182 11.109.792.493 632 11.109.792.493 707.886.645 642 707.886.645 455.219.619 635 455.219.619 106.166.674 811 106.166.674 … PKT38 31/12/2015 K/c CP thuế TNDN PKT39 31/12/2015 K/c lãi 911 21.233.335 821 911 83.639.342 421 Tổng SPS Ngƣời ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) 21.233.335 83.639.342 122.999.313.931 122.999.313.931 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Page 65 Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 31: Trích sổ TK 911 CÔNG TY TNHH TM XNK VẬN TẢI Mẫu sổ: S03b - DNN THÀNH TRANG(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14 tháng 09 năm 2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm: 2015 Tài khoản: 911 – Xác định kết kinh doanh Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải SHTK đối ứng Số phát sinh Nợ Có Số dƣ ĐK … PKT36 31/12/2015 Kết chuyển DT 511 12.354.001.017 PKT36 31/12/2015 K/c DTHĐTC 515 PKT36 31/12/2015 K/c TNHĐ khác 711 PKT37 31/12/2015 K/c giá vốn 632 11.109.792.493 642 707.886.645 635 455.219.619 106.166.674 PKT37 31/12/2015 K/c CP QLKD PKT37 31/12/2015 K/c CPHĐTC PKT37 31/12/2015 K/c CPHĐ khác 811 PKT38 31/12/2015 K/c CP thuế TNDN 821 PKT39 31/12/2015 K/c lãi 421 Tổng SPS 1.118.909 126.818.182 21.233.335 83.639.342 12.814.535.896 12.814.535.896 Số dƣ CK Ngƣời ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Page 66 Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 32: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CÔNG TY TNHH TM XNK VT THÀNH TRANGMẫu sổ: B02 - DNN MST:0200610845 (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14 tháng 09 năm 2006 Bộ trƣởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm: 2015 STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh (1) (2) (3) (4) Doanh thu bán hàng cung cấp 01 dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 02 (5) (6) 12.354.001.017 11.074.624.891 Doanh thu bán hàng 10 cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán IV.08 Số năm Số năm trƣớc 12.354.001.017 11.074.624.891 11 11.109.792.493 10.688.900.315 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 cung cấp dịch vụ (20=10-11) 1.244.208.524 385.724.576 Doanh thu hoạt động tài 21 1.118.909 445.796 Chi phí tài 22 455.219.619 108.008.564 23 455.219.619 108.008.564 24 705.886.645 414.704.847 Lợi nhuận từ hoạt động 30 kinh doanh (30=20+21-22-24) 84.221.169 (136.543.039) - Trong chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh 10 Thu nhập khác 31 126.818.182 11 Chi phí khác 32 106.166.674 3.036.295 12 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 20.651.508 (3.036.295) 104.872.677 (139.579.334) 51 21.233.335 16.631.808 60 83.639.342 (156.211.142) 13 Tổng lợi nhuận kế tốn trƣớc thuế (50=30+40) 14 Chi phí thuế TNDN 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) Ngƣời ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) 50 IV.09 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Page 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI THÀNH TRANG 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang Trong năm vừa qua, Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang trải qua giai đoạn thuận lợi khó khăn, bƣớc thăng trầm nhiều biến động thị trƣờng Tuy nhiên công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Thành Trang gặt hái đƣợc nhiều thành công lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải Để có đƣợc thành nhƣ ngày nay, Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang không ngừng mở rộng thị trƣờng, khai thác triệt để vùng thị trƣờng tiềm nƣớc, đồng thời có biện pháp thỏa đáng khách hàng quen thuộc nhằm tạo gắn bó, gây dựng mối quan hệ… Ngồi khơng thể không nhắc đến cố gắng, nỗ lực không ngừng tất thành viên công ty, có đóng góp khơng nhỏ phòng tài kế tốn Với cách bố trí cơng việc hợp lý, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty nói riêng vào nề nếp đạt đƣợc kết định Công ty chấp hành tốt chế độ quản lý tài chính, chứng từ sổ sách báo cáo tài đƣợc thực xác, theo quy định theo mẫu Bộ tài ban hành Với đội ngũ lãnh đạo động, khả nắm bắt thông tin thị trƣờng nhạy bén, cấu tổ chức khoa học, gọn nhẹ, phù hợp với nhu cầu kinh doanh Ban giám đốc hàng năm xây dựng kế hoạch, đề phƣơng hƣớng, mục tiêu phấn đấu cụ thể, đồng thời có đối sách phù hợp, kịp thời đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thuận lợi Quan hệ cấp cấp dƣới đƣợc xác định rõ ràng nhƣng bình đẳng, tơn trọng lẫn nhau, nhân viên trao đổi trực tiếp, thẳng thắn đóng góp ý kiến tình hình kinh doanh, cơng tác tổ chức thái độ làm việc Với sách quản lý kinh doanh hợp lý, nhạy bén với thị trƣờng Công ty tạo đƣợc vị trí vững vàng ngành vận tải Đó nỗ lực khơng Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Page 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Ban lãnh đạo mà tập thể nhân viên cơng ty, điều chứng minh sức mạnh đồn kết tập thể đơn vị Công tác tổ chức vào ổn định, phòng ban, phận có phân cơng hợp lý, trách nhiệm rõ ràng Nguyên tắc đơn vị đƣợc hình thành thống từ xuống dƣới 3.1.1 Ƣu điểm Cùng với chuyển đổi kinh tế phƣơng thức kinh doanh công tác quản lý Công ty có thay đổi để phù hợp với chế Sự chuyển đổi giúp cho Cơng ty khơng ngừng phát triển Qua tìm hiểu tình hình thực tế Công ty cho thấy tổ chức kế tốn cơng ty đáp ứng đƣợc u cầu quản lý đặt ra, đảm bảo tính thống mặt phạm vi phƣơng pháp tính tốn tiêu kinh tế kế toán với phận có liên quan nhƣ nội dung cơng tác kế tốn, đồng thời đảm bảo cho số liệu kế toán phản ánh trung thực, hợp lý, rõ ràng dễ hiểu Tổ chức kế tốn cơng ty tƣơng đối hợp lý với điều kiện thực tế công ty Công tác đào tạo cán kế tốn đƣợc trọng, cơng ty không ngừng tạo điều kiện cho nhân viên học thêm nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn Bộ máy kế tốn đƣợc tổ chức theo hình thức tập trung phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh cơng ty Hình thức đảm bảo tính thống nhất, tập trung chặt chẽ công tác kế toán Bộ máy kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí cơng tác kế tốn Cơng tác kế tốn công ty thực theo quy định hành ln theo sát quy định kế tốn để kịp thời thay đổi cho phù hợp Các chứng từ kế toán đầy đủ chữ ký cần thiết Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang đáp ứng yêu cầu giám đốc việc cung cấp thông tin tình hình kinh doanh Cơng ty cách kịp thời xác Việc ghi chép, phản ánh đƣợc tiến hành dựa khoa học chế độ kế tốn hành - Về hình thức sổ kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức Sổ nhật ký chung Hình thức kế tốn có ƣu điểm đơn giản, dễ áp dụng Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Page 69 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng - Về chứng từ kế toán: Kế toán áp dụng chứng từ bắt buộc Bộ tài ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Cơng tác lƣu giữ chứng từ đƣợc phòng kế toán thực cẩn thận hợp lý 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh ƣu điểm đạt đƣợc cơng tác tổ chức kế tốn doanh nghiệp gặp khó khăn sau: - Hiện doanh nghiệp đƣợc trang bị hệ thống máy tính đại giúp cho cơng việc kế tốn đƣợc giảm cách đáng kể, doanh nghiệp chƣa sử dụng phần mềm kế tốn - Cơng ty khơng tiến hành đánh giá lập khoản dự phòng phải thu khó đòi có nhiều khách hàng nợ tiền cƣớc lâu khơng có khả tốn 3.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang Tạo điều kiện cho kế toán tham gia lớp đào tạo chế độ sách thuế, kế tốn để phục vụ cơng tác kế tốn tốt Cần giảm thiểu tối đa chi phí quản lý kinh doanh cách tổ chức máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt để cho chi phí thấp mà hiệu kinh doanh cao - Ý kiến 1: Áp dụng kế toán máy Tại doanh nghiệp, cơng tác hạch tốn kế tốn kế tốn đƣợc thực thủ cơng Máy tính dùng để soạn thảo văn bản, tính lƣơng, khấu hao TSCĐ Excel Cơng việc kế tốn đƣợc tổng hợp vào cuối tháng ánh hƣởng đến tính kịp thời thơng tin kế tốn Vì vậy, cơng ty cần quan tâm đầu tƣ phần mềm kế tốn cho cơng ty Các phần mềm kế toán nhƣ: Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Page 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng - Phần mềm kế toán Fast - Phần mềm kế toán Smart Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Page 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng - Ý kiến2: Trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi a) Đối tƣợng lập dự phòng Là khoản nợ phải thu nhằm đảm bảo điều kiện sau: - Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu khách nợ số tiền nợ, bao gồm: Hợp đồng kinh tế, khế ƣớc vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác - Có đủ xác định khoản thu khó đòi * Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ƣớc vay nợ cam kết nợ khác * Nợ phải thu chƣa đến hạn toán lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, ngƣời nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, gian díu, xét xử, thi hành án chết b) Điều kiện lập dự phòng Để lập dự phòng đơn vị phải có chứng đáng tin cậy khoản nợ phải thu khó đòi * Khách hàng bị phá sản bị tổn thất, thiệt hại lớn tài sản nên khơng có khả toán khoản nợ phải thu đƣợc theo dõi cho đối tƣợng, nội dung, khoản nợ, chi tiết nợ phải thu khó đòi phải có chứng từ gốc chứng từ xác minh số nợ mà khách hàng chƣa trả * Khi doanh nghiệp có khoản thu q hạn tốn nhƣ hợp đồng kinh tế, khế ƣớc vay nợ cam kết hợp đồng cam kết nợ doanh nghiệp đòi nợ nhiều lần nhƣng chƣa thu đƣợc khoản nợ thu chƣa đến hạn tốn, nhƣng khách hàng lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, tích bỏ trốn lúc doanh nghiệp lên tiến hành dự kiến tổn thất không thu hồi đƣợc để tiến hành trích lập c) Phƣơng pháp lập dự phòng Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi Theo thơng tƣ 228/2009/TT-BTC ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2009, hƣớng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi nhƣ sau: - Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng là: Nguyễn Thị Huyền Trang – QT1704K Page 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Thời gian q hạn tốn Mức dự phòng cần trích lập tháng ≤t
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay