Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

75 10 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 17:01

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Sinh viên : Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƢƠNG ĐƠNG – CHI NHÁNH HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Mã SV: 1112401322 Lớp: QT1601T Ngành: Tài – Ngân hàng Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đơng – Chi nhánh Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Khóa luận đề cập đến lý luận chung Ngân hàng thƣơng mại, hoạt động ngân hàng thƣơng mại, lý luận tín dụng chất lƣợng tín dụng làm tiền đề để tiến hành nghiên cứu đề tài - Phân tích số liệu đánh giá thực trạng tình hình chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng– Chi nhánh Hải Phòng để tìm giải pháp hợp lý nhằm giải khuyết điểm tồn kinh doanh ngân hàng Đƣa giải pháp kiến nghị thân ngân hàng quan có thẩm quyền Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán Bài báo cáo đƣợc viết dựa số liệu từ: - Bảng báo cáo kết kinh doanh chi nhánh năm 2013, 2014, 2015 - Báo cáo tài chi nhánh năm 2013, 2014, 2015 - Báo cáo thƣờng niên chi nhánh năm 2013, 2014, 2015 Địa điểm thực tập Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông– Chi nhánh Phƣơng Đông Địa chỉ: số 83 Trần Phú, phƣờng Lƣơng Khánh Thiện, quận Ngơ Quyền, Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông – Chi nhánh Hải Phòng Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng 12 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng thƣơng mại 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 1.1.2.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ tài trung gian 1.2 Lý luận chung tín dụng 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.2.2 Phân loại tín dụng hình thức tín dụng ngân hàng 1.2.3 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trƣờng 1.3 Một số vấn đề chất lƣợng tín dụng NHTM 1.3.1 Khái niệm chất lƣợng tín dụng 1.3.2 Các tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng NHTM 1.3.2.1 Các tiêu định tính 1.3.2.2 Các tiêu định lƣợng 10 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng 15 1.3.3.1 Nhân tố bên 15 1.3.3.2 Nhân tố từ phía ngân hàng 16 1.3.3.3 Nhân tố từ phía khách hàng 17 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA 19NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐƠNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 19 2.1 Khái quát trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng chi nhánh Hải Phòng 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng chi nhánh Hải Phòng 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động 20 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ phận 20 2.1.4 Các sản phẩm dịch vụ có 22 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn 24 2.1.6 Khái quát hoạt động kinh doanh ngân hàng 25 2.1.6.1 Công tác huy động vốn 25 2.1.6.2 Hoạt động sử dụng vốn 26 2.1.6.3 Kết tài đạt đƣợc 27 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng chất lƣợng tín dụng ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng chi nhánh Hải Phòng 30 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng 30 2.2.2 Thực trạng chất lƣợng tín dụng 32 2.2.2.1 Doanh số cho vay 32 2.2.2.2 Nhóm tiêu hiệu hoạt động tín dụng 42 2.2.2.3 Nhóm tiêu chất lƣợng hoạt động tín dụng 45 2.3 Đánh giá thực trạng chất lƣợng tín dụng ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng Chi nhánh Hải Phòng 50 2.3.2 Những kết đạt đƣợc 50 2.3.3 Những hạn chế tồn nguyên nhân 51 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐƠNG CHI NHÁNH HẢI PHỊNG 54 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng 54 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng chi nhánh Hải Phòng 55 3.2.1 Kiểm sốt chặt chẽ thực quy trình tín dụng khoản nợ hạn nợ xấu mức thấp 55 3.2.3 Nhóm giải pháp khác 59 3.3 Một số kiến nghị 62 3.3.1 Kiến nghị Nhà nƣớc Chính phủ 62 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 63 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông 63 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TMCP Thƣơng mại Cổ phần NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc OCB DPRR Dự phòng rủi ro QLTD Quản lý tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPKT Thành phần kinh tế 10 CBTD Cán tín dụng ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK– Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phƣơng Đông LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Phạm Thị Nga, giảng viên ngành Tài – Ngân hàng trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng dạy dỗ đào tạo giúp đỡ em trình học tập trƣờng Để hồn thành báo cáo nhờ vào góp ý, tài liệu thực tế cần thiết thông tin sát thực cán Ngân hàng Phƣơng Đông chi nhánh Hải Phòng Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên ngân hàng tận tình hƣớng dẫn em thực tập làm khóa luận Do thân nhiều hạn chế nên Khóa luận em khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong thầy góp ý để khóa luận em đƣợc hồn thiện Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng nhuận mà ngân hàng kiếm đƣợc từ hoạt động tín dụng Dƣ nợ tín dụng doanh số cho vay tăng cho thấy ngân hàng mở rộng quy mơ tín dụng - Trong tình hình kinh tế suy thối, doanh nghiệp phá sản hàng loạt gây ảnh hƣởng đến khả trả nợ doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng làm khó khăn cho cán tín dụng cơng tác thu hồi nợ Tuy nhiên, nhờ có biện pháp phòng ngừa rủi ro với linh hoạt cán ngân hàng từ bƣớc thẩm định khách hàng vay vốn giám sát trình sử dụng vốn vay, ngân hàng kiểm soát đƣợc khoản nợ để giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao chất lƣợng tín dụng, nhờ mà doanh số thu nợ có xu hƣớng tăng qua năm Ngân hàng bƣớc mở rộng đƣợc thị phần cho vay chi nhánh ngân hàng khác khu vực - Thái độ làm việc tin cậy công tác chăm sóc khách hàng chu đáo cán nhân viên tín dụng lấy đƣợc tin tƣởng khách hàng, giữ vững đƣợc khách hàng truyền thống mở rộng tìm kiếm đƣợc nhiều khách hàng khác - Cán ngân hàng thƣờng xuyên trích lập dự phòng rủi ro cho khoản vay theo thông tƣ Ngân hàng Nhà nƣớc làm hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng 2.3.3 Những hạn chế tồn nguyên nhân Tuy ngân hàng đạt đƣợc nhiều thành tích năm qua nhƣng tồn hạn chế sau: Do ngân hàng chủ yếu tập trung vào khách hàng truyền thống, ngân hàng tập trung bỏ vốn vào doanh nghiệp tổ chức kinh tế nhà nƣớcnhƣng số lƣợng hạn chế, ngân hàng chƣa đa dạng đƣợc đối tƣợng khách hàng Trong thời buổi hội nhập kinh tế giới, xuất nhiều doanh nghiệp nƣớc ngoài, doanh nghiệp liên doanh Đây doanh nghiệp cần vốn để mở rộng hoạt động nƣớc Vậy nên, ngân hàng nên chủ động tìm kiếm nhiều loại đối tƣợng vay kiếm lời mở rộng thị phần Tuy cán tín dụng ln thực quy trình tín dụng theo quy định, nhiên, cơng tác giám sát sau vay nhiều hạn chế Cán tín dụng chủ quan, khơng giám sát kỹ lƣỡng thƣờng xuyên trình sử dụng vốn Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T 51 Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng khách hàng nên không phát đƣợc rủi ro kịp thời để sớm có phƣơng án giải  Quy mơ tín dụng Hoạt động huy động vốn chi nhánh tăng trƣởng tốt, đạt mức kế hoạch đặt ra, hoạt động tín dụng có xu hƣớng tăng Tuy nhiên, mức tăng trƣởng hoạt động tín dụng thấp so với mức tăng hoạt động huy động vốn Điều cho thấy ngân hàng chƣa sử dụng đƣợc hết vốn huy động đƣợc, có tƣợng lãng phí vốn, thừa vốn Đây ngân hàng chƣa mở rộng đƣợc quy mơ tín dụng, chƣa đa dạng đƣợc sản phẩm, dịch vụ cho vay để thu hút nhu cầu vay vốn, lực cạnh tranh với ngân hàng khác hoạt động tín dụng thấp Ngồi ra, tình hình kinh tế ngồi nƣớc chƣa ổn định làm cho khả kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hạn chế nhu cầu vay thêm vốn để hoạt động kinh doanh  Hiệu tín dụng Hiệu sử dụng vốn ngân hàng thấp Tuy năm 2015, hiệu suất sử dụng vốn ngân hàng đƣợc cải thiện nhƣng tỷ lệ sử dụng vốn chƣa cao Ngân hàng cần phải đẩy mạnh cho hoạt động tín dụng, tích cực tìm kiếm tạo hội cho khách hàng có uy tín tiếp cận vốn ngân hàng để thu lại lợi nhuận, tránh để thừa vốn dẫn đến lãng phí Mặc dù cơng tác thu nợ ngân hàng tốt nhƣng cần ý nâng cao khả thu nợ để cải thiện tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, giảm chi phí cho ngân hàng  Chất lượng tín dụng Hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Nợ hạn nợ xấu ngân hàng mức cao so với chi nhánh khác khu vực, nợ hạn chiếm 7% tổng dƣ nợ, nợ xấu chiếm 3% tổng dƣ nợ, chƣa đạt đƣợc mức kế hoạch ngân hàng đề rakiểm soát nợ xấu dƣới 3% Nguyên nhân khách quan ảnh hƣởng tình hình kinh tế suy thối, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khó khăn khơng đủ khả để trả nợ hạn, khả toán doanh nghiệp thấp Ngun nhân chủ quan phía ngân hàng cơng tác kiểm tra kiểm sốt trình khách hàng sử dụng vốn vay ngân hàng chƣa đƣợc sát sao, không kịp thời phát đƣợc sai phạm để xử lý; công tác thẩm định tài sản đảm bảo ngân hàng thấp, tài sản đảm bảo phát mại để bù đắp khoản nợ ngân Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T 52 Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng hàng khơng giám sát chặc chẽ tính tuân thủ bên vay suốt thời gian sử dụng vốn TÓM LẠI: Bên cạnh thành tựu đạt đƣợc, chi nhánh vấn đề cần phải có biện pháp để giải nhƣ: Một là:Hiệu suất sử dụng vốn ngân hàng thấp, dao động khoảng 60% – 70%, cho thấy ngân hàng chƣa sử dụng hiệu nguồn vốn tín dụng, tƣợng ứ đọng vốn Ngân hàng nên sử dụng vốn hiệu mở rộng quy mơ tín dụng Hai là:Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu chi nhánh mức cao, đặc biệt nợ xấu mức 3% Tuy năm 2015, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu ngân hàng khả quan nhƣng cao, ngân hàng cần phải có biện pháp khắc phục để làm giảm tỷ lệ nợ hạn trì nợ xấu mức thấp Ba là: Tỷ lệ trích lập dự phòng ngân hàng ngày cao đồng nghĩa với việc ngân hàng gặp phải nhiều rủi ro tín dụng làm cho chất lƣợng tín dụng bị suy giảm Vì vậy, ngân hàng cần phải có giải pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T 53 Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐƠNG CHI NHÁNH HẢI PHỊNG Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng Với định hƣớng trở thành ngân hàng thuận tiện khách hàng, ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng nói chung chi nhánh Phƣơng Đơng nói riêng hoạch định kế hoạch sách giai đoạn 2013 – 2015 cách linh hoạt, hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô tình hình ngân hàng Ngân hàng triển khai chƣơng trình tái cấu trúc tổ chức tín dụng, giải nợ xấu, nâng cao hiệu sử dụng vốn, đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế đảm bảo nâng tầm công tác quản trị rủi ro Hƣớng đến khách hàng, ngân hàng tập trung phát triển dịch vụ tích hợp hàm lƣợng cơng nghệ cao, gia tăng tiện ích cho tất phân khúc khách hàng lựa chọn tảng công nghệ thông tin chất lƣợng dịch vụ hàng đầu Với mục tiêu phát triển bền vững, ngân hàng tiếp tục nâng cao hiệu hệ thống quản trị rủi ro, rà soát lại quy trình, quy định hành để kiểm sốt tốt hoạt động tín dụng Thực định theo định hƣớng chung Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông hoạt động tín dụng năm tiếp theo, nghiên cứu thực tế thị trƣờng địa bàn Hải Phòng xác định định hƣớng, cụ thể: - Tăng trƣởng tín dụng với tốc độ tối thiểu 30%/năm - Mở rộng thị trƣờng hoạt động tín dụng tới lĩnh vực thuộc thành phần kinh tế, trọng mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ cho vay tiêu dùng - Giữ vững thị phần hoạt động tín dụng - Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cấu tín dụng theo hƣớng: Nâng cao tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo, lựa chọn khách hàng có tình hình tài lành mạnh, có uy tín - Đa dạng hố loại hình tín dụng, sản phẩm tín dụng phù hợp với đối tƣợng khách hàng để thực chuyển dịch cấu hoạt động tín dụng - Tiếp tục tham gia đồng tài trợ uỷ thác cho vay dự án lớn - Khống chế tỷ lệ nợ xấu mức cho phép < 2% tổng dƣ nợ Tập trung xử lý khoản nợ xấu nợ ngoại bảng trích DPRR 3.1 Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T 54 Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng - Không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, nhằm nhanh chóng nâng cao tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, hƣớng tới tỷ trọng đạt đƣợc 20% - Cơng tác quản lý tín dụng đƣợc thực chi tiết đến ngành nghề kinh doanh, vùng, loại hình sản phẩm - Tiếp tục nâng cao chất lƣợng tín dụng, kiểm sốt chặt chẽ trình giải ngân thu nợ, bƣớc giảm dần dƣ nợ xấu 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng ngân hàng TMCP Phƣơng Đông chi nhánh Hải Phòng Với số liệu đƣợc phân tích phần trên, thấy hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng Chi nhánh Hải Phòng năm gần tồn đọng nhiều vấn đề chƣa đƣợc xử lý làm cho chất lƣợng tín dụng chi nhánh thấp Từ thực trạng đó, em xin đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lƣợng tín dụng chi nhánh nhƣ sau: 3.2.1 Kiểm soát chặt chẽ thực quy trình tín dụng khoản nợ q hạn nợ xấu mức thấp  Thường xuyên tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng Dƣ nợ ngân hàng lớn nên việc quản lý, phát đƣợc hoạt động sử dụng vốn sai mục đích, làm ăn không hiệu, xử lý thu hồi nợ cho ngân hàng tồn nhiều khuyết điểm Để giải vấn đề ngân hàng Phƣơng Đôngchi nhánh Hải Phòng cần phải quan tâm đến cơng tác kiểm tra, kiểm soát nhằm tránh rủi ro, tăng cao hiệu tín dụng Cơng tác tra, kiểm sốt không đơn kiểm tra khách hàng mà quan trọng chỗ phải kiểm tra, lọc cán tín dụng yếu kém, tiêu cực, gây thất tài sản làm uy tín Ngân hàng Ngân hàng cần thƣờng xuyên tổ chức tự kiểm tra để đảm bảo trình thực quy trình, thủ tục quy định nhằm đảm bảo an toàn vốn bảo vệ quyền lợi ngân hàng  Tăng cường giám sát sau vay Đây cơng việc khó khăn OCB Hải Phòng nói riêng NHTM nói chung thƣờng chƣa thực cách chặt chẽ có hiệu Do đó, biện pháp mà OCB Hải Phòng cần thực hiện: - Ngay sau giải ngân sau 5-10 ngày kể từ ngày giải ngân CBTD định kỳ đến khách hàng vay vốn để kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay xem có hay khơng Kiểm tra mục đích vay vốn cách kiểm tra 55 Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng hàng hố lƣu kho, máy móc thiết bị cơng ty, khối lƣợng thi cơng xây dựng bản; kiểm tra hố đơn chứng từ xuất khẩu, hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi - CBTD cần quan tâm theo dõi dòng tiền khách hàng vay vốn (đặc biệt toán chuyển khoản tài khoản khách hàng Chi nhánh) để đảm bảo khả trả nợ cho OCB Hải Phòng - OCB Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp định kỳ nộp báo cáo hàng tháng, cuối quý, cuối năm… loại báo cáo đƣợc kiểm tốn tốt nhƣ giảm khối lƣợng lớn cho CBTD Trong báo cáo tài CBTD cần phải đặc biệt ý từ khoản mục có nhạy cảm nhƣ khoản: nợ phải trả, hàng tồn kho, khoản phải thu… - Trong trình cho vay, định kỳ OCB Hải Phòng cần phải định giá lại tài sản đảm bảo Nếu giá trị tài sản đảm bảo giảm giá phải yêu cầu khách hàng bổ sung cho giá trị tài sản đảm bảo tăng phù hợp với giá trị khoản vay Điều này cần phải quy định rõ hợp đồng tín dụng - Trong trƣờng hợp doanh nghiệp gặp khó khăn sản xuất kinh doanh, CBTD chuyên gia tƣ vấn miễn phí cho khách hàng việc khắc phục số khó khăn, đƣa doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất cách bình thƣờng CBTD thƣờng xuyên đánh giá, phân tích dự báo khách hàng, ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh khách hàng CBTD đƣa biện pháp hạn chế rủi ro có thay đổi bất lợi khách hàng, ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh khách hàng  Ngăn ngừa xử lý khoản nợ hạn Dựa số liệu bên nợ hạn nợ xấu ngân hàng so với ngân hàng khác khu vực nợ hạn nợ xấu ngân hàng cao Sau xác định nợ hạn tổng dƣ nợ ta đánh giá chất lƣợng tín dụng thơng qua nợ hạn nợ xấu ngân hàng Phƣơng Đông chi nhánh Hải Phòng có dấu hiệu tích cực với xu hƣớng giảm dần tỷ lệ Tuy nhiên ngân hàng đứng trƣớc nhiều rủi ro tín dụng Để giảm thiểu nợ xấu nợ hạn ta cần trọng vào khâu thẩm định hồ sơ khách hàng, dự án đầu tƣ, đầu tƣ có khoản vay vốn cách tốt nữa, làm tốt đƣợc khâu có nghĩa ta giảm nhẹ cho khâu theo dõi trình cho vay nhƣ trình thu hồi nợ Làm tốt cơng tác thẩm định khơng có nghĩa làm cho thủ tục vay trở nên phức tạp 56 Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng lên mà phải nâng cao chất lƣợng khâu Thế chấp tín chấp phải đƣợc phát huy sở làm tốt Ngân hàng Chỉ có nhƣ Ngân hàng giảm nợ hạn tổng dƣ nợ xuống mức độ cho phép Cơ chế tín dụng gây nên nợ hạn Một chế tín dụng thích hợp với loại hình doanh nghiệp lĩnh vực ngành nghề làm giảm nợ hạn Cơ chế tín dụng phải phù hợp với đặc điểm sản xuất đơn vị có nhu cầu vốn thƣờng xuyên tránh đƣợc ứ đọng hay nợ hạn Cơ cấu lại khoản nợ cách phân tích thực trạng nợ hạn, nợ tiềm ẩn rủi ro khoản nợ đƣợc xử lý rủi ro để đánh giá khả thu hồi nợ Ngân hàng cần phải kiểm tra thƣờng xuyên loại tài sản đảm bảo, thực trạng tài sản đảm bảo tài sản chấp để có phƣơng án xử lý thu hồi nợ Việc cấu phải dựa trêntính khả thi dự án, phƣơng án kinh doanh doanh nghiệp Đới với dự án có tính khả thi cao, ngân hàng giãn nợ, gia hạn nợ cho doanh nghiệp Hiện nay, công tác thẩm định tài sản đảm bảo lỏng lẻo, lơ là, khơng đánh giá đƣợc xác giá trị thật tài sản làm hành hƣởng đến công tác thu hồi nợ ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo không bù đắp đƣợc nợ xấu làm ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Bởi vậy, ngân hàng cần phải nâng cao trách nhiệm, ý thức việc thẩm định tài sản đảm bảo, tài sản chấp khách hàng vay vốn 3.2.2 Mở rộng quy mơ tín dụng  Mở rộng mạng lưới khách hàng Hiện nay, Hải Phòng có chi nhánh phòng giao dịch đƣợc đặt vị trí trọng điểm thành phố, cho thấy chi nhánh Hải Phòng có mạng lƣới hoạt động rộng Tuy nhiên quy mơ tín dụng chi nhánh hạn chế chƣa mở rộng đƣợc số lƣợng khách hàng Bởi vậy, biện pháp để mở rộng quy mơ tín dụng phải đa dạng hóa đƣợc đối tƣợng khách hàng Những năm gần đây, doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần mọc lên ngày nhiều Mặc dù đối tƣợng cho vay chủ yếu chi nhánh doanh nghiệp nhƣng số lƣợng khơng nhiều có nhiều doanh nghiệp có lực tài khơng đảm bảo khiến cho ngân hàng gặp khó khăn việc xét duyệt cho vay Trƣớc tình hình này, để mở rộng quy mơ tín dụng trình độ chun mơn cán tín dụng yếu tố quan trọng Cán tín dụng cần phải nhanh nhạy việc đánh giá khách hàng thông qua quan sát kết hợp đánh giá dựa 57 Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng hồ sơ mà khách hàng cung cấp Cán tín dụng cần phải thƣờng xun tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay vốn Ngoài ra, chi nhánh cần phải có sách để kích thích nhu cầu vay vốn khách hàng nhƣ cho vay với lãi suất thấp khách hàng đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi vay khoản vốn lớn Ngân hàng nên mở rộng phạm vi cho vay với đối tƣợng doanh nghiệp nƣớc (đây đối tƣợng có hoạt động kinh doanh tốt khu vực) doanh nghiệp có hoạt động xuất lĩnh vực có hoạt động tốn quốc tế thu đƣợc phí dịch vụ cao, giúp ngân hàng tăng lƣợng tiền cho vay ngoại tệ  Sử dụng hiệu nguồn vốn vay Khả huy động vốn ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng chi nhánh Hải Phòng năm gần tốt, lƣợng vốn huy động đạt chí vƣợt mức kế hoạch đề Tuy nhiên việc sử dụng vốn vay nhƣ để tránh đƣợc tình trạng ứ đọng vốn có hiệu vấn đề mà ngân hàng cần phải giải Với mục tiêu trở thành ngân hàng thuận tiện với khách hàng đặc biệt thời buổi cạnh tranh khốc liệt ngân hàng, OCB Hải Phòng cần phải đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ,khơng ngừng nâng cao cơng tác tƣ vấn cho khách hàng phƣơng thức sản xuất kinh doanh họ, xây dựng phƣơng án đầu tƣ giúp khách hàng Thực đa dạng hoá hình thức tín dụng giúp cho Ngân hàng giảm đƣợc rủi ro kích thích khách hàng vay vốn.Ngân hàng nên tiếp tục giữ vững quan điểm lập trƣờng cơng tác cho vay: cho vay với doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả,có uy tín, lực tài đảm bảo an tồn giảm cho vay tiến tới khơng cho vay hồn toàn với doanh nghiệp làm ăn thua lỗ triền miên không tạo công ăn việc làm thực cho xã hội Khả mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh đa dạng Ngân hàng muốn mở rộng việc cho vay nên hƣớng hoạt động vào lĩnh vực mẻ khơng bó hẹp lĩnh vực mà Ngân hàng quen thuộc nhằm tìm kiếm thêm khách hàng cho Ngân hàng Ngân hàng nên hƣớng tới khách hàng vừa nhỏ địa bàn Hải Phòng, tập trung vào ngành mạnh Phƣơng Đơng Cảng biển, cơng nghiệp Đóng tàu, vận tải biển, công nghiệp thép, ngành dịch vụ cảng biển 58 Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T Khố luận tốt nghiệp 3.2.3 Nhóm giải pháp khác Trƣờng ĐHDL Hải Phòng  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng Để hạn chế rủi ro tín dụng nâng cao chất lƣợng tín dụng việc trọng nâng cao lực trách nhiệm nhƣ hạn chế rủi ro đạo đức cán làm cơng tác tín dụng vơ quan trọng OCBHải Phòng cần quan tâm công tác sau: Thứ cần tiêu chuẩn hố cán làm cơng tác tín dụng - Những cán đƣợc chọn làm nghiệp vụ phải ngƣời có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cao, trung thực, có trách nhiệm tâm huyết với ngân hàng - CBTD phải có lực chun mơn vững vàng, đƣợc đào tạo bồi dƣỡng chu đáo kiến thức chuyên môn, am hiểu thị trƣờng, pháp luật, chuyên mơn hố thẩm định ngành, nghề đối tƣợng khách hàng - Riêng CBTD quản lý số khách hàng xa địa điểm thực phƣơng án, dự án vay vốn vùng sâu vùng xa CBTD phải ngƣời động, có khả lại giám sát hoạt động kinh doanh khách hàng vay vốn - Cần kiên loại bỏ cán yếu tƣ cách đạo đức, không trung thực thuyên chuyển CBTD sang phận công tác khác thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Đội ngũ CBTD OCB Hải Phòng phải nắm vững kỹ năng: - Kỹ phục vụ khách hàng: đòi hỏi CBTD có kỹ kiến thức định marketing để thu hút khách hàng phục vụ khách hàng CBTD phải nắm vững nghiệp vụ tín dụng hiểu biết nghiệp vụ Ngân hàng khác để tiếp xúc trực tiếp khách hàng có khả thu hút mở rộng cho vay - Kỹ khai thác thông tin: CBTD phải có cách thu thập khai thác thơng tin có ích, đồng thời phải giữ thơng tin để bảo vệ quyền lợi trƣớc hết Ngân hàng sau khách hàng mình, khắc phục phần tình trạng thông tin cân xứng Ngân hàng khách hàng nhằm mở rộng cho vay đồng thời hạn chế đƣợc rủi ro - Kỹ đàm phán khách hàng: CBTD phải biết cách đàm phán thƣơng lƣợng với khách hàng vấn đề có liên quan tới việc tuân thủ điều khoản chế độ, thể lệ cho vay nhằm bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng - Kỹ phân tích: đòi hỏi CBTD có khả từ thông tin, số liệu thu thập đƣợc qua phân tích phát khai thác khía cạnh khác để phục vụ cơng tác cho vay 59 Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng - Kỹ tổng hợp: Trên tất liệu thu thập đƣợc CBTD phải có khả tổng hợp đƣợc điểm mạnh, điểm yếu khách hàng đồng thời nêu đƣợc quan điểm điểm Đây khả quan trọng CBTD, khơng phải có khả - Kỹ suy diễn: Trên nhận định khách hàng tại, phƣơng pháp suy diễn sở khoa học, CBTD đƣa nhận định tƣơng lai Kỹ giúp cho CBTD mở rộng hay thu hẹp cho vay khách hàng quản lý cho phù hợp thời kỳ Cơng tác chuẩn hố cán làm cơng tác tín dụng đòi hỏi OCBHải Phòng cần quan tâm thực từ khâu tuyển dụng cán làm cơng tác tín dụng q trình làm cơng tác tín dụng Thứ hai sách đào tạo, bồi dưỡng CBTD OCB Hải Phòng cần chủ động việc tự đào tạo lĩnh vực tín dụng CBTD mà khơng cần thiết phải bị động trông chờ Hội sở tổ chức Việc đào tạo CBTD trọng tập trung nhiều vào kiến thức, kỹ thực tế công việc, cần phải chủ động tổ chức nhiều buổi tự đào tạo dƣới hình thức Hội thảo hay phổ biến văn chỗ nhằm phổ biến trao đổi đƣợc nhiều kinh nghiệm thiết thực hoạt động tín dụng thƣờng làm rõ kiến thức pháp luật phát sinh nhằm vận dụng nhanh chóng vào hoạt động tín dụng chi nhánh Khơng đào tạo mang tính nội nhƣ vậy, mời ngƣời có kinh nghiệm chuyên sâu từ Ngân hàng khác sang trao đổi kinh nghiệm mời chuyên gia lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến thẩm định tín dụng để phổ biến kiến thức ngành, chun mơn (nhƣđóng tàu, xây dựng ) bổ sung cho CBTD nhằm tiếp cận khách hàng, phƣơng án, dự án nhanh chóng, đảm bảo tốt khả thẩm định nhƣ hạn chế đƣợc rủi ro không nắm vững lĩnh vực thẩm định Thứ ba sách khuyến khích vật chất CBTD Căn vào kết cơng tác CBTD để có sách đãi ngộ, đối xử cơng bằng: cán có thành tích xuất sắc, cần biểu dƣơng, khen thƣởng vật chất lẫn tinh thần tƣơng xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lƣơng trƣớc hạn đề bạt lên đảm nhiệm vị trí cao hơn, cán có sai phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ mà giáo dục, thuyết phục phải xử lý kỷ luật Có nhƣ vậy, khơng kỷ cƣơng hoạt động tín dụng ngày nâng cao mà chất lƣợng tín dụng chắn đƣợc cải thiện đáng kể Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T 60 Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng  Nâng cao khả thu thập thông tin khách hàng Thông tin điều kiện định kết công tác thẩm định định khoản cho vay, giảm bớt tổn thất rủi ro tín dụng Chính vậy, OCB Hải Phòng thu thập, lựa chọn xử lý thông tin khách hàng kịp thời, xác đầy đủ Các giải pháp cần thực nhƣ sau: - Thực tốt quy định Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) cơng tác thơng tin tín dụng (CIC) hai góc độ + Cung cấp đầy đủ kịp thời cho phận CIC NHNN thơng tin tín dụng khách hàng có quan hệ tín dụng Bao gồm thông tin hồ sơ khách hàng đặt quan hệ tín dụng, thơng tin q trình cấp tín dụng Ngân hàng, thơng tin hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng theo định kỳ hay đột xuất + Khai thác sử dụng cách có hiệu quả, thƣờng xuyên dùng nguồn thông tin từ CIC NHNN để phục vụ cơng tác tín dụng khách hàng có quan hệ với Ngân hàng, đặc biệt cần xem xét kỹ thông tin doanh nghiệp đặt quan hệ tín dụng, khách hàng ngồi quốc doanh - CBTD ngƣời thƣờng xuyên tiếp cận khách hàng Nắm bắt thông tin khách hàng từ khâu nghiên cứu thị trƣờng, nghiên cứu khách hàng chủ yếu đến việc điều tra, thẩm định dự án xin vay, nắm bắt thơng tin q trình sử dụng vốn vay, tiêu thụ sản phẩm, nguồn trả nợ Có thể tiến hành vấn trực tiếp với khách hàng, điều tra nơi hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng thông qua thông tin chéo (khách hàng khách hàng), quan quản lý (Sở, quan thuế…) thông tin đại chúng chí đối thủ cạnh tranh khách hàng Các thông tin thu thập đƣợc báo cáo cán lãnh đạo cần lập thành văn theo mẫu quy định OCB Hải Phòng để lãnh đạo nắm bắt dễ dàng tiện cho việc theo dõi - Thƣờng xuyên tiến hành phân tích tài khách hàng + Thơng qua báo cáo định kỳ, đột xuất mà khách hàng phải gửi theo quy định Ngân hàng CBTD kiểm tra tình hình tài đơn vị, lấy số liệu phản ánh trung thực để đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, phát điểm mạnh điểm yếu Đặc biệt nguy phá sản, khả tốn, khó trả nợ vốn vay Ngân hàng Có thể tham khảo từ báo cáo Cơng ty kiểm tốn (nếu có), báo cáo duyệt tốn hàng năm quan tài chính, quan chủ quản, tình hình thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nƣớc… 61 Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng + Những báo cáo tín dụng đƣợc lập (theo quy định) từ phòng nghiệp vụ, ngồi việc gửi cho Phòng quản lý tín dụng để nghiên cứu, đạo kịp thời, hƣớng song điều quan trọng thông tin số liệu thu thập đƣợc không để báo cáo mà phải vào để làm sở để Ngân hàng đƣa số hành động khẩn cấp xét thấy cần thiết, nguy vốn tín dụng khơng đƣợc hồn trả, bị đe doạ  Đẩy mạnh hoạt động marketing Hoạt động marketing ngân hàng có vai trò quan trọng, hoạt động marketing cầu nối để gắn kết ngân hàng với thị trƣờng khách hàng, tạo vị cạnh tranh cho ngân hàng so với ngân hàng khác Bởi ngân hàng OCB Hải Phòng cần phải đẩy mạnh hoạt động marketing biện pháp sau: - Ngân hàng nên có ƣu đãi lãi suất, cách thức vay vốn cho khách hàng truyền thống khách hàng có nhu cầu vay vốn đặc biệt khách hàng có khả tài lành mạnh, dự án phƣơng án kinh doanh có tính khả thi cao - Rút gọn quy trình cho vay khách hàng truyền thống sở đảm bảo nguyên tắc an toàn để đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh - Nhiệt tình hƣớng dẫn khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái, an tâm làm việc với ngân hàng - Mở rộng chƣơng trình tặng quà, chăm sóc khách hàng Tặng quà cho khách hàng truyền thống, doanh nghiệp uy tín thƣờng xuyên vay vốn ngân hàng, tổ chức tặng quà cho khách hàng lần đầu vay vốn ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Nhà nƣớc Chính phủ - Nhà nƣớc nên có sách hợp lý để ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt, từ giảm thiểu đƣợc nợ hạn cho ngân hàng - Cần có sách để phát triển thị trƣờng chứng khoán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh thị trƣờng chứng khoán Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T 62 Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng - Cần điều chỉnh quy định, sách pháp luật phù hợp với tình hình kinh tế thị trƣờng, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống linh hoạt để tăng hiệu kinh doanh hệ thống ngân hàng doanh nghiệp - Cần điều chỉnh lại luật quyền sở hữu tài sản để giúp ngân hàng thuận lợi việc thẩm định tài sản đảm bảo q trình hoạt động tín dụng bảo vệ đƣợc quyền lợi ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Ngân hàng Nhà nƣớc cần đẩy mạnh công tác tra kiểm soát ngân hàng, kiểm soát hoạt động Ngân hàng thƣơng mại để hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra, tìm nguyên nhân để khắc phục khuyết điểm tồn Bên cạnh NHNN cần thƣờng xuyên tổ chức đợt tập huấn, hội thảo thông tƣ định cách kỹ lƣỡng để nâng cao trình độ quản trị tài ngân hàng - Rà sốt, kiểm tra lại văn bản, định đề so với tình hình kinh tế vĩ mơ để chỉnh sửa hoàn thiện lại quy định, quy chế cho phù hợp với biến động kinh tế - Thơng tin tín dụng cần phải đƣợc đảm bảo, thu thập kịp thời, xác với tình hình thực tế kịp thời cung cấp cho NHTM để phục vụ định kinh doanh ngân hàng - Hiện nay, doanh nghiệp, tổ chức tài nƣớc ngồi hoạt động phát triển rộng rãi nƣớc NHNN nên trọng hỗ trợ, đa dạng hóa hoạt động ngoại tệ với lãi suất thấp sách phù hợp để khuyến khích tổ chức nƣớc mở rộng hoạt động 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông - Hƣớng dẫn khách hàng thực quy trình tín dụng xác, nhanh chóng Ngân hàng nên có văn hƣớng dẫn đầy đủ chi tiết cho khách hàng thủ tục, quy trình thực giao dịch website ngân hàng để khách hàng tìm hiểu thuận tiện - Tổ chức đợt tập huấn thƣờng xuyên, kiểm tra trình độ chuyên môn định kỳ cho nhân viên ngân hàng để nâng cao khả xử lý vấn đề phát sinh cách linh hoạt - Nâng cao công tác chăm sóc khách hàng, quan tâm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, tiếp tục trì quan hệ với khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng quan hệ chủ động tìm kiếm khách hàng Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T 63 Khố luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng - Phát triển việc nhận trả tiền gửi tiết kiệm nhà đối tƣợng khách hàng ngƣời cao tuổivới phí hợp lý - Đa dạng hóa nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích nhằm thu hút khách hàng vay vốn, gửi tiền tăng sức cạnh tranh với ngân hàng khác; phát triển sở vật chất, công nghệ hỗ trợ nhân viên ngân hàng thao tác nghiệp vụ xác hơn, tăng độ an toàn cho khách hàng ngân hàng - Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, kiểm soát thƣờng xuyên nội ngân hàng nhằm phát kịp thời sai phạm, nhƣ ngăn ngừa, lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng - Chú trọng nâng cao hiệu chất lƣợng hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T 64 Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong xu hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam nay, vấn đề nâng cao chất lƣợng tín dụng vấn đề lớn kinh tế nói chung với Ngân hàng nói riêng Tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng thƣơng mại đem lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng Hoạt động tín dụng tác động đến phát triển kinh tế nƣớc, tạo mối quan hệ ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng dân cƣ Nhờ có hoạt động tín dụng mà doanh nghiệp có vốn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhờ có hoạt động tín dụng mà khách hàng cá nhân đáp ứng đƣợc nhu cầu tiêu dùng mình, nâng cao mức sống Bên cạnh đó, ngân hàng thu đƣợc khoản lợi nhuận để tiếp tục đầu tƣ Hoạt động tín dụng thúc đẩy luân chuyển vốn kinh tế ngân hàng tận dụng đƣợc nguồn tiền nhàn rỗi dân cƣ tổ chức thúc đẩy kinh tế phát triển Dƣ nợ tín dụng chi nhánh tăng mạnh qua năm, doanh số thu nợ tăng nhiên rủi ro tín dụng chi nhánh cao, nợ xấu mức 3% hiệu sử dụng vốn chƣa cao, hiệu suất sử dụng vốn đạt 60% 70% Qua đó, em xin đề xuất giải pháp nhƣ sau: (1) Mở rộng quy mô tín dụng (2) Kiểm sốt khoản nợ q hạn nợ xấu mức thấp thông qua việc thƣờng xuyên tra, kiểm tra hoạt động tín dụng (3) Một số giải pháp khác nhƣ nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán tín dụng, nâng cao khả thu thập thông tin khách hàng Với thời gian tìm hiểu nghiên cứu khơng nhiều, việc sƣu tầm tài liệu, kiến thức trình độ thân nhiều hạn chế nên nội dung khóa luận em khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong thầy giáo đóng góp ý kiến để giúp em hoàn thiện tốt đề tài Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp: QT1601T 65 ... ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng chi nhánh Hải Phòng, em chọn đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đơng- Chi nhánh Hải Phòng làm đề tài khóa luận Bài khóa luận. .. III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 54 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng 54 3.2 Một số giải. .. Ngành: Tài – Ngân hàng Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông – Chi nhánh Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp), Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay