Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

88 9 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:55

Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải PhòngHoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải PhòngHoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải PhòngHoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải PhòngHoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải PhòngHoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải PhòngHoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải PhòngHoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên :Nguyễn Nữ Nhật Anh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Hồ Thị Thanh Hƣơng HẢI PHỊNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI Ơ TƠ HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Nữ Nhật Anh Giảng viên hƣớng dẫn:ThS Hồ Thị Thanh Hƣơng HẢI PHỊNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh Mã SV: 1513401009 Lớp: QTL902K Ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1.BCTC Báo cáo tài 2.QĐ-BTC Quyết định Bộ tài 3.BTC Bộ Tài 4.HĐKD Hoạt động kinh doanh 5.TT-BTC Thơng tư Bộ Tài 6.BCĐKT Bảng cân đối kế toán 7.TSCĐ Tài sản cố định 8.TSDH Tài sản dài hạn 9.TSNH Tài sản ngắn hạn 10.DN Doanh nghiệp 11.TK Tài khoản 12.NĐ-CP Nghị định Chính Phủ 13.HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh 14.NH Ngắn hạn 15.SXKD Sản xuất kinh doanh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) 1.1.1 Khái niệm cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài 1.1.1.2 Sự cần thiết BCTC công tác quản lý kinh tế 1.1.2 Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.2.1 Mục đích Báo cáo tài 1.1.2.2 Vai trò Báo cáo tài 1.1.3 Đối tượng áp dụng 1.1.4 Những yêu cầu Báo cáo tài 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 1.1.5.1 Nguyên tắc “Hoạt động liên tục” 1.1.5.2 Nguyên tắc “Cơ sở dồn tích” 1.1.5.3 Nguyên tắc “Tính quán” 1.1.5.4 Nguyên tắc “Trọng yếu tập hợp” 1.1.5.5 Nguyên tắc “Bù trừ” 1.1.5.6 Nguyên tắc “Có thể so sánh” 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 1.1.6.1 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 1.1.6.2 Trách nhiệm lập trình bày Báo cáo tài 1.1.6.3 Kỳ lập Báo cáo tài 1.1.6.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán 1.2.1.2 Tác dụng Bảng cân đối kế toán 10 1.2.1.3 Nguyên tắc lập trình bày Bảng cân đối kế toán 10 1.2.1.4 Kết cấu nội dung Bảng cân đối kế toán 11 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 16 1.2.2.1 Cơ sở số liệu Bảng cân đối kế toán 16 1.2.2.2 Trình tự lập Bảng cân đối kế toán 16 1.2.2.3 Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 16 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế tốn 23 1.3.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 23 1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT 24 1.3.2.1 Phương pháp so sánh 24 1.3.2.2 Phương pháp tỷ lệ 24 1.3.2.3 Phương pháp cân đối 24 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế tốn 25 1.3.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp thơng qua tiêu chủ yếu BCĐKT 25 1.3.3.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua khả toán 26 CHƢƠNG 2: THỰC TẾ CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI Ơ TƠ HẢI PHÒNG 28 2.1 Tổng quát Cơng ty TNHH Thương mại Ơ Tơ Hải Phòng 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Thương mại 28 Ơ Tơ Hải Phòng 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Cơng ty TNHH Thương Mại Ơ tơ Hải Phòng 30 2.1.3 Những thành tích, thuận lợi khó khăn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng năm gần 30 2.1.3.2 Những thuận lợi Công ty 31 2.1.3.3 Những khó khăn mà Cơng ty gặp phải 32 2.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 32 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 34 2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn Cơng ty 34 2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 35 2.1.5.3 Chế độ kế toán sách kế tốn áp dụng Cơng ty 37 2.2 Thực trạng công tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 37 2.2.1 Cơ sở để lập bảng CĐKT Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 37 2.2.2 Quy trình buớc lập bảng CĐKT Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 37 2.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Công ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 38 2.3 Thực trạng cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 60 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI Ơ TƠ HẢI PHỊNG 61 3.1 Một số định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng thời gian tới 61 3.2 Những ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 61 3.2.1 Những ưu điểm cơng tác kế tốn, cơng tác lập phân tích BCĐKT cơng ty 61 3.2.2 Một số hạn chế công tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích BCĐKT nói riêng cơng ty 62 3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 63 3.3.1 Giải pháp thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán 63 3.3.2 Giải pháp thứ hai: Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế toán 63 3.3.3 Giải pháp thứ ba: Công ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn kế tốn 71 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình lập Bảng cân đối kế toán 16 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 32 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 34 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 36 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ Các bút tốn kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cuối kì Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 48 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1 Mẫu bảng cân đối kế toán (Theo Quyết định số 48/2006/QĐBTC sửa đổi theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC) 13 Biểu 1.2 Bảng phân tích biến động cấu tài sản 25 Biểu 1.3 Bảng phân tích biến động vàcơ cấu nguồn vốn 26 Biểu 1.4 Bảng phân tích khả toán 27 Biểu 2.1 Danh sách thành viên góp vốn 29 Biểu 2.2 Một số tiêu kết kinh doanh Công ty năm gần 31 Biểu 2.3 Trích phiếu chi 39 Biểu 2.4 Trích giấy nộp tiền ngân hàng Vietcombank 40 Biểu 2.5 Trích Nhật ký - Sổ TK 111,112 41 Biểu 2.6 Trích sổ tiền gửi ngân hàng – Vietcombank (VCB) 42 Biểu 2.7 Trích sổ quỹ tiền mặt 43 Biểu 2.8 Trích Nhật ký - Sổ TK 131,331 45 Biểu 2.9 Trích bảng tổng hợp chi tiết phải thu khách hàng 46 Biểu 2.10 Trích bảng tổng hợp chi tiết phải trả người bán 47 Biểu 2.11 Bảng cân đối số phát sinh năm 2015 Công ty Ơ tơ Hải Phòng 50 Biểu 2.12 Bảng cân đối kế tốn năm 2015của Cơng ty Ơ tơ Hải Phòng 58 Biểu 3.1 Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 67 Biểu 3.2 Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 69 Biểu 3.3 Bảng phân tích khả tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng 70 Biểu 3.4 Trích giao diện làm việc phần mềm MISA SME.NET 2015 72 Biểu 3.5 Trích giao diện làm việc phần mềm Fast Accounting 75 Biểu 3.6 Trích giao diện làm việc phần mềm kế tốn Bravo 6.3SE 75 Biểu 3.7 Trích giao diện làm việc làm việc phần mềm kế tốn Simba 76 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ nay, kế toán trở thành công cụ đặc biệt quan trọng, báo cáo tài kế tốn thể lực việc bao quát tình hình tài kết sản xuất kinh doanh cơng ty cách đầy đủ, xác Bảng cân đối kế tốn đóng vai trò vơ quan trọng, báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản có nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định.Việc lập Bảng cân đối kế tốn phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp đối tượng quan tâm thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp Qua trình thực tập Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng, nhận thấy cơng tác phân tích Bảng cân đối kế toán tiến hành trình lập Bảng cân đối kế tốn Cơng ty mà chưa tiến hành phân tích nên gặp số hạn chế cơng tác kế tốn chưa cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài doanh nghiệp, dẫn đến nhà quản trị chưa xác định đưa định quản trị đắn Nhận thức tầm quan trọng việc lập phân tích Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp, em lựa chọn sâu nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thƣơng mại Ơ tơ Hải Phòng” Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận tốt nghiệp chia thành chương sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung công tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực tế cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Phân tích biến động cấu tài sản đánh giá tình hình phân bổ thay đổi tài sản Cơng ty có hợp lý hay chưa.Từ nhà quản lý Cơng ty đưa biện pháp điều chỉnh phù hợp, giúp cho công tác quản lý Công ty ngày hiệu Căn vào Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng năm 2015, ta tiến hành lập bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản sau: (Biểu 3.1) Qua bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Biểu 3.1 có số nhận xét sau: Tổng tài sản công ty cuối năm so với đầu năm tăng lên 2.147.330.580 đồng, tương ứng với tăng với tỷ lệ 12,99%.Tổng tài sản tăng tài sản dài hạn giảm tài sản ngắn hạn tăng lên, cụ thể: Tài sản dài hạn giảm 223.340.196 đồng (tương ứng với tỷ lệ giảm 8,82%), tài sản ngắn hạn tăng 2.370.670.770 đồng (tương ứng với tỷ lệ tăng 16,95%) Điều cho thấy quy mô vốn công ty tăng lên.Tổng tài sản tăng lên TSDH giảm nhẹ nên tỷ trọng Tài sản dài hạn giảm 2,96% TSNH tăng lên nên tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên với tỷ trọng 2,96% Để đánh giá xác việc tăng giảm quy mô tài sản, cấu tài sản có hợp lý hay khơng ta cần sâu phân tích loại, tiêu tài sản.Theo số liệu thể rõ tỷ trọng “Tài sản dài hạn” giảm, “Tài sản ngắn hạn” tăng lên nên làm cho tổng tài sản Công ty tăng Đầu năm tài sản ngắn hạn chiếm 84,67% đến cuối năm 2015 tài sản ngắn hạn 87,63% Mức tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 2,96 % chủ yếu gia tăng tỷ trọng tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” tăng với tỷ trọng 5,99% công ty tăng tỉ trọng chủ yếu khoản phải thu khách hàng trả trước cho người bán, khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn cấu TS công ty Các khoản phải thu ngắn hạn khác thuyết minh BCTC gồm lãi tiền gửi, cổ tức phải thu, lãi trái phiếu lãi cho vay, ….Việc ứng trước tiền hàng làm cho uy tín cơng ty trước bạn hàng ngày lớn thể tiềm lực tài lớn cơng ty ngồi thị trường việc ứng trước tiền hàng vơ hình chung cơng ty tự làm cho bị cơng ty khác chiếm dụng vốn Vì vậy, từ thực trạng Cơng ty xảy Công ty cần phải đưa phương án biện pháp nâng cao nghiệp vụ đòi nợ tồn đọng nhanh chóng để thu hồi vốn nhanh Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 65 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Tỷ trọng tiêu “Hàng tồn kho” tăng 1,71% so với đầu năm 2015 Hàng tồn kho công ty bao gồm công cụ dụng cụ hàng hóa.Theo bảng phân tích số liệu hàng tồn kho có thấy tỷ trọng hàng tồn kho tăng tương ứng tỷ trọng tăng 1,71% chủ yếu hàng hóa tăng Do năm 2015 Cơng ty mở rộng thị trường nên mua thêm nhiều hàng hóa trưng bày bán dẫn tới hàng tồn kho tăng Đây coi biểu tốt cho phát triển thị trường kinh doanh Công ty năm 2015 Hơn nữa, phụ thuộc vào yếu tố khách quan thị trường có dòng xe mắt có đợt chiết khấu thương mại lớn mà công ty phải định đầu tư tiền để nhập xe lưu kho.Vì Cơng ty nhập hàng hóa với số lượng định, điều thúc đẩy Cơng ty cần tìm kiếm mở rộng nhiều thị trường để bán số hàng nhập Có thể chiến lược kinh doanh Công ty, Công ty nên đổi chiến lược marketting quảng bá thương hiệu, sản phẩm thị trường dịch vụ chăm sóc khách hàng nên trọng để tránh truờng hợp tồn hàng lưu kho lâu gây tồn đọng vốn công ty dẫn đến bị chiếm dụng vốn lâu, khiến cơng ty khó xoay vòng vốn để đầu tư hạng mục kinh doanh khác Kế tiếp tiêu “Tiền khoản tương đương tiền”với tỷ trọng tăng 0,38% thể Công ty sử dụng tiền để mở rộng quy mô kinh doanh nên tỷ trọng tăng thấp tiêu Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 66 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Cơng ty TNHH Thƣơng mại Ơ tơ Hải Phòng Chênh lệch (±) Đầu năm Chỉ tiêu A - Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản TĐ tiền II Các khoản ĐTTC ngắn hạn Tỷ trọng Cuối năm ( Số tiền) Số tiền (đ) (Số tiền) 13.986.151.980 16.356.822.751 + 2.370.670.770 1.019.943.323 1.221.747.644 - - Đầu Cuối năm năm (%) (%) Tỷ lệ (%) + 201.804.321 - + 16,95 84,67 87,63 +19,79 6,17 - 6,55 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 3.963.554.000 5.521.474.597 + 1.557.920.597 + 39,31 23,99 29,58 IV Hàng tồn kho 6.979.042.422 8.205.171.065 + 1.226.128.643 + 17,59 42,25 43,96 2.023.612.235 1.408.429.445 - 615.182.790 - 30,40 12,25 2.532.315.958 2.308.975.762 - 223.340.196 - 8,82 15,33 12,37 2.532.315.958 2.308.975.762 - 223.340.196 - 8,82 15,33 12,37 V Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn I Tài sản cố định II Bất động sản đầu tư III Các khoản ĐTTC dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản 7,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.518.467.938 18.665.798.513 + 2.147.330.580 + 12,99 100 100 Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn” cuối năm giảm so với đầu năm 223.340.196 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 8,82 %, đồng thời ứng với tỷ trọng giảm 2,96% Nguyên nhân tiêu “Tài sản cố định” giảm Cụ thể: “Tài sản cố định” giảm 223.340.196 đồng so với đầu năm (tương ứng với tỷ lệ 8,82%) Chỉ tiêu tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ đặc điểm kinh doanh công ty công ty thương mại công ty sản xuất nên không tập trung đầu tư vào tài sản dài hạn, cơng ty lí, nhượng bán số TS sử dụng không hiệu TS bị hư hỏng tiếp tục sử dụng lạc hậu khơng phù hợp với u cầu doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 67 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn” cho thấy năm vừa qua Công ty chưa quan tâm đến việc tăng sở vật chất để phục vụ cho việc kinh doanh Vì thời gian tới Công ty nên xem xét đầu tư thêm để nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp Biểu 3.1 cho thấy rõ năm vừa qua tài sản Cơng ty có tăng lên vấn đề cần phải giải sớm Công ty tỷ trọng khoản phải thu khách hàng, trả trước người bán.Trong tỷ trọng tiêu phải thu khách hàng cao nhất, Công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn nhiều b) Phân tích biến động cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Thƣơng mại Ơ tơ Hải Phòng Tình hình biến động cấu nguồn vốn cơng ty ảnh hưởng lớn tới khả tự đảm bảo mặt tài chính, mức độ tự chủ kinh doanh khó khăn mà cơng ty gặp phải tương lai Phân tích cấu nguồn vốn thấy, để có vốn sử dụng cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố dẫn đến biến động Nguồn vốn Qua đó, thấy mức độ hoạt động tài khả tốn khoản nợ cơng ty.Cơng tác đánh giá tình hình tài Cơng ty khơng đầy đủ dựa vào phân tích tình hình biến động cấu tài sản Vì vậy, để hiểu rõ tình hình tài Cơng ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vốn Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng (Biểu 3.2) Thơng qua số liệu phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn cơng ty Biểu 3.2 ta thấy “Tổng nguồn vốn” năm 2015 so với năm 2014 tăng 2.147.330.580 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 12,99% Qua số liệu nêu rõ năm 2015 khả đáp ứng nhu cầu vốn Công ty tăng lên đáng kể, Cơng ty có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh Khả tăng nguồn vốn phụ thuộc vào hai yếu tổ tiêu “Nợ phải trả” “Vốn chủ sở hữu” Nguồn vốn năm 2015 tăng so với năm 2014 “Nợ phải trả” “Vốn chủ sở hữu” tăng Nhìn chung tăng lên Công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nên cần phải tăng nguồn vốn việc thực sách huy động khách hàng ứng trước tiền hàng Cụ thể: Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 68 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Chỉ tiêu “Nợ phải trả” năm 2015 chiếm tỷ trọng 9,80% so với năm 2014 chiếm tỷ trọng 4,01% Từ ta thấy tỷ trọng năm 2015 so với năm 2014 tăng lên 5,79% Điều làm rõ chứng tỏ Cơng ty chưa tốn khoản nợ vay, xem chiều hướng không tốt, doanh nghiệp cần khắc phục thời gian tới.Vì khoản nợ tồn lại ảnh hưởng tới khả xoay vòng vốn Công ty thời gian tới Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Thƣơng mại Ơ tơ Hải Phòng Chỉ tiêu Đầu năm (Số tiền) Chênh lệch (±) Cuối năm (Số tiền) Tỷ trọng Đầu năm Tỷ lệ (%) Số tiền (đ) Cuối năm A - Nợ phải trả 661.529.952 1.828.317.726 +1.166.787.774 +176,38 4,01 9,80 I Nợ ngắn hạn 661.529.952 1.828.317.726 +1.166.787.774 +176,38 4,01 9,80 - - II Nợ dài hạn - - B - Vốn chủ sở hữu 15.856.937.986 16.837.480.786 +980.542.800 +6,18 95,99 90,20 I Vốn chủ sở hữu 15.856.937.986 16.837.480.786 +980.542.800 +6,18 95,99 90,20 Tổng cộng nguồn vốn 16.518.467.938 18.665.798.513 +2.147.330.580 - - +12,99 100 100 Chỉ tiêu “Vốn chủ sở hữu” năm 2015 so với năm 2014 tăng lên 980.542.800 đồng, tương ứng với tỷ lệ 6,18% Từ ta thấy tỷ trọng năm 2015 giảm so với 2014 5,79% Khi ta tiến hành sâu vào phân tích ta thấy vốn chủ sở hữu tăng lên lợi nhuận sau thuế tăng, để lợi nhuận sau thuế tăng doanh thu Cơng ty phải tăng Do làm cho vốn chủ sở hữu tăng Nhưng năm 2015 lại có tỷ trọng giảm so với năm chứng tỏ doanh nghiệp phụ thuộc vào hình thức huy động vốn vay nợ, doanh nghiệp chịu độ rủi ro thấp Tuy nhiên, chứng tỏ doanh nghiệp chưa biết cách vay nợ để kinh doanh khai thác lợi ích hiệu tiết kiệm thuế Từ điều chứng tỏ năm 2015 Công ty kinh doanh sinh lời có lãi so với năm qua Cơng ty cần thay đổi sách bán nợ để làm tăng doanh thu làm tồn đọng vốn, cần đưa sách phù hợp đề phương Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 69 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng án đội ngũ cơng nhân viên trao đổi thỏa thuận với khách hàng giao dịch thương mại biện pháp nâng cao nghiệp vụ đòi nợ tồn đọng nhanh chóng để thu hồi vốn Đây biểu tốt mục tiêu tài Cơng ty, doanh nghiệp cần phát huy yếu tố kỳ kinh doanh tới c) Một số tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua số số tài Phân tích số liệu Bảng cân đối kế tốn (Biểu 2.11), ta lập Bảng phân tích khả tốn Cơng ty sau (Biểu 3.3): Biểu 3.3: Bảng phân tích khả tốn Chỉ tiêu Cơng thức tính Hệ số tốn tổng qt Tổng tài sản Hệ số toán nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Hệ số toán nhanh Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Năm 2015 (lần) Năm 2014 (lần) Chênh lệch (lần) 10,21 24,97 (14,76) 8,95 21,14 (12,19) 0,67 1,54 (0,87) Tiền khoản tương đương Tổng nợ ngắn hạn * Hệ số toán tổng quát: Năm 2015 hệ số 10,21 thấp so với năm 2014 24,97 Hệ số cho biết năm 2015, đồng tiền vay có 10,21 đồng tài sản đảm bảo Tuy giảm hai năm hệ số toán tổng quát lớn chứng tỏ Cơng ty có đủ khả toán khoản vay * Hệ số toán nợ ngắn hạn: Mức độ đảm bảo Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn thể qua hệ số sau Năm 2014, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo 21,14 đồng Tài sản ngắn hạn, sang năm 2015 đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo toán 8,95 đồng Tài sản ngắn hạn Hệ số toán nợ ngắn hạn năm 2015 thấp so Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 70 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng với năm 2014, nói dấu hiệu báo trước khó khăn tiềm ẩn tài mà doanh nghiệp gặp phải tương lai * Hệ số tốn nhanh: Có thể hệ số toán nhanh thước đo việc huy động tài sản có khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 1,54 năm 2014 giảm 0,67 vào năm 2015 Hệ số năm 2015 nhỏ cho thấy Công ty gặp vấn đề việc toán nợ đến hạn tốn Qua q trình phân tích BCĐKT, giúp cho ta nhận thấy tình hình tài doanh nghiệp có chiều hướng xấu đi, Cơng ty cần phải có cố gắng quản lý tài sản tốt để khắc phục khả toán khoản nợ đến hạn Chính nên doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế tốn nhằm giúp tìm hướng giải đắn hữu ích tương lai doanh nghiệp 3.3.3 Giải pháp thứ ba: Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch toán kế toán Đứng trước kinh tế thị trường sôi động nay, việc cung cấp thơng tin đòi hỏi xác kịp thời vô quan trọng Cấp thiết khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty ngày nhiều lên, Công ty sử dụng hình thức kế tốn thủ cơng.Có lẽ điều tạo thêm áp lực gánh nặng cho kế tốn viên,vì khơng thể tránh khỏi sai sót xảy trình hạch tốn, với lượng nguồn thơng tin đưa khơng xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Công ty Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế tốn hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, phong phú vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp Có thể kể đến số phần mềm hay sử dụng như: MISA, Fast Accounting, BRAVO, Acc Pro, v v Giới thiệu phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 gồm 13 phân hệ, thiết kế cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục đích giúp cho doanh nghiệp khơng cần đầu tư nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn mà sử dụng làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ phát sinh Đặc biêt hơn, phần mềm hỗ trợ tạo mẫu, phát hành, in, quản lý sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP (Biểu 3.4) * Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 71 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Biểu 3.4: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 Một số Ƣu điểm – Nhƣợc điểm phần mềm kế toán MISA:  Ưu điểm:  Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép cập nhật dự liệu linh hoạt (nhiều hóa đơn 01 phiếu chi) Bám sát chế độ kế toán, mẫu biểu chứng từ, sổ sách kế tốn ln tn thủ chế độ kế toán Hệ thống báo cáo đa dạng đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý doanh nghiệp  Đáp ứng Thông tƣ 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp (thay định 15) - Cập nhật hệ thống tài khoản - Cập nhật hệ thống báo cáo tài  Đáp ứng nghiệp vụ kế tốn có thay đổi theo hướng dẫn thông tư  Đáp ứng Thông tƣ 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 72 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng  Tăng tốc độ xử lý liệu nhanh gấp lần so với MISA SME.NET phiên trước  Cải tiến giao diện nhập liệu giao diện quản lý danh sách chứng từ để thân thiện hơn, dễ sử dụng  Tự động hóa quy trình tác nghiệp thủ quỹ thủ kho với kế toán  Bổ sung giải triệt để nghiệp vụ đặc thù doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề  Đáp ứng linh hoạt yêu cầu biểu mẫu chứng từ, báo cáo theo đặc thù doanh nghiệp  Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo nhiều sở liệu, nghĩa đơn vị thao tác 01 sở liệu độc lập  Điểm đặc biệt MISA mà chưa có phần mềm có thao tác Lưu Ghi sổ liệu  Tính xác: số liệu tính tốn MISA xác, xảy sai sót bất thường Điều giúp kế tốn n tâm  Tính bảo mật: Vì MISA chạy cơng nghệ SQL nên khả bảo mật cao  Nhược điểm:  Vì có SQL nên MISA đòi hỏi cấu hình máy tương đối cao, máy yếu chương trình chạy chậm chạp  Tốc độ xử lý liệu chậm, đặc biệt cập nhật giá xuất bảo trì liệu kế tốn  Phân hệ tính giá thành chưa nhà sản xuất ý phát triển  Các báo cáo kết xuất excell xếp không theo thứ tự, điều tốn công cho người dùng chỉnh sửa lại báo cáo Giá bán phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 thị trường từ 2.950.000 – 10.950.000 đồng/gói * Phần mềm kế toán Fast Accounting Đây phần mềm hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ Mỗi năm phần mềm nâng cấp cho phiên với nhiều tính tiện ích Fast Accounting cho phép doanh nghiệp theo dõi dòng tiền, quản lý cơng nợ, quản lý hàng tồn kho, cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phương pháp, cho phép quản lý số liệu liên năm, quản lý số liệu nhiều đơn vị Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 73 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng nhiều thời kỳ khác Ngồi ra, phần mềm có tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo (Biểu 3.5) Phần mềm kế toán Fast Accounting phần mềm kế tốn dành cho doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, phát triển liên tục hồn thiện từ năm 1997, có 8.500 khách hàng đạt nhiều giải thưởng khác Sao Khuê, BIT CUP, sản phẩm nhiều người sử dụng, CUP CNTT… Một số Ƣu – Nhƣợc điểm phần mềm kế toán Fast Accounting  Ưu điểm:  Giao diện phần mềm dễ sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật bám sát chế độ kế toán hành Cũng giống MISA, phần mềm kế FAST Accounting có hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng yên tâm yêu cầu quản lý (Báo cáo quản trị báo cáo tài chính)  Tốc độ xử lý phần mềm nhanh  Cho phép kết xuất báo cáo Excell với mẫu biểu xếp đẹp  Sử dụng làm việc lúc, nơi thiết bị Không cần cài đặt phần mềm máy chủ hay phần mềm hỗ trợ khác  Dễ dàng truy xuất thơng tin, đảm bảo tính xác  Nhược điểm:  Tính bảo mật chưa cao, thao tác thường xảy lỗi nhỏ (tuy nhiên lỗi khơng đáng kể) Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt liệu Phần mềm kế toán Fast Accounting có nhiều dòng sản phẩm đáp ứng cho doanh nghiệp có quy mơ từ siêu nhỏ đến mơ hình tập đồn Mỗi sản phẩm đáp ứng nhu cầu theo quy mô yêu cầu quản lý kế toán DN Giá bán thị trường phần mềm kế toán Fast Accounting cho doanh nghiệp thương mại (với 13 phân hệ) 8.000.000 đồng Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 74 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting Phần mềm kế tốn BRAVO 6.3SE Phần mềm kế tốn Bravo có nhiều tính trội, cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu, mua, bán hàng hóa, quản lý tài sản hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm, Đặc biệt, phần mềm cho phép liên kết liệu số liệu, có chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập Hơn nữa, người dùng điều chỉnh tự do, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng (Biểu 3.6) * Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 6.3SE Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 75 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Phần mềm kế tốn SIMBA Được thiết kế dành cho doanh nghiệp nhỏ vừa với mục tiêu giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thủ tục khơng cần thiết, đơn giản hóa làm gọn nhẹ cơng tác kế tốn (Biểu 3.7)  Về tính phần mềm - Cho phép bảo mật mật phân quyền truy cập chi tiết đến chức chương trình, người sử dụng - Cập nhật đầy đủ biểu mẫu Bộ Tài - Hỗ trợ tính giá thành theo nhiều phương pháp như: đơn giản, định mức, đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm, cơng trình, hợp đồng, đơn giản - Giao diện thiết kế theo hướng đơn giản, dễ thao tác  Về giá bán sản phẩm phần mềm - Phiên dùng cho lĩnh vực thương mại dich vụ: 4.000.000 đ - Phiên dùng cho lĩnh vực sản xuất 5.500.000đ * Biểu 3.7: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Simba Khi chọn lựa phần mềm kế toán, điều doanh nghiệp phải tìm hiểu số phần mềm kế tốn hay dùng cân nhắc xem phần mềm có phù hợp với quy mô nhu cầu doanh nghiệp hay khơng Thơng qua tìm hiểu hiểu biết thân qua trình thực tập Công ty, tiếp xúc với đội ngũ nhân viên kế tốn cơng ty TNHH Thương Mại Ơ tơ Hải Phòng, em thấy phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 với tính đầy đủ, dễ sử dụng giá phải hết phù hợp với tình hình tài trình độ đội ngũ nhân viên kế tốn cơng ty Bên cạnh Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 76 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng tính hữu hiệu, giá hợp lý, MISA phần mềm phổ biến thường đưa vào nội dung giảng dạy trường đại học trung tâm kế tốn.Vì vậy, áp dụng phần mềm q trình hạch tốn kế toán thuận tiện nhiều, giảm áp lực nhân viên kế tốn Cơng ty Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 77 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng KẾT LUẬN Đề tài “Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thƣơng mại Ơ tơ Hải Phòng” giải số vấn đề sau: * Về mặt lý luận: Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn theo Quyết định số 48/2006/QĐBTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài sửa đổi bổ sung theo Thông tư 138/2011/TT-BTC ban hành ngày 04/10/2011 Bộ Tài Về mặt thực tiễn:  Phản ánh thực tế cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng  Đánh giá ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty nói riêng  Đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng tác lập, phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng - Giải pháp thứ : Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán - Giải pháp thứ hai : Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn - Giải pháp thứ ba : Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn kế tốn Do thời gian kiến thức có hạn nên viết em khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Em mong nhận góp ý, bổ sung giúp đỡ thầy để khóa luận em hồn thiện * Hải phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Nữ Nhật Anh Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 78 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài việc ban hành chế độ kế tốn Doanh nghiệp Thơng tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011của Bộ Tài hướng dẫn bổ sung chế độ kế tốn Doanh nghiệp Bộ Tài (2003), Chuẩn mực Kế tốn số 21- Trình bày Báo cáo Tài chính, theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp – Trường đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo Tài chính,Nhà xuất Tài Đọc lập phân tích báo cáo tài doanh nghiệp – Nhà xuất thống kê PGS TS Ngô Thế Chi, TS Vũ Công Ty biên soạn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng : Tài liệu, sổ sách, Báo cáo tài Các khóa luận anh chị khóa trước Các trang web phần mềm kế toán: www.misa.com.vn ; www.fast.com.vn ; www.bravo.com.vn ; www.simba.com.vn v v Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K 79 ... kê Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân X X X Hợp tác xã X X 1.2 Bảng cân đối kế toán phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng. .. cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Nữ Nhật Anh - Lớp QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương. .. QTL902K Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Ơ tơ Hải Phòng CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay