Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dương (Khóa luận tốt nghiệp)

94 8 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:54

Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình DươngHoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình DươngHoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình DươngHoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình DươngHoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình DươngHoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình DươngHoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình DươngHoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình DươngHoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Ngọc Vân Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÕNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THÁI BÌNH DƢƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Ngọc Vân Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÕNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân Mã SV: 1212401127 Lớp: QT1603K Ngành: Kế toán kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn tài sản cố định Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Trình bày khái quát lý luận chung tổ chức kế toán tài sản cố định - Phản ánh đƣợc thực trạng tổ chức kế tốn tài sản cố định cơng ty - Đƣa nhận xét kế tốn nói chung kế tốn tài sản cố định nói riêng cơng ty từ đƣa biện pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn tài sản cố định công ty Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sử dụng số liệu năm 2015 Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng - Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Đình Vũ, Phƣờng Đơng Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Phƣơng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Hồn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định Cơng ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 18 tháng năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 09 tháng năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viênNgười hướng dẫn Nguyễn Ngọc Vân Trần Thị Thanh Phƣơng Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: - Có ý thức tốt trình làm đề tài tốt nghiệp - Ham học hỏi, tiếp thu ý kiến giáo viên hƣớng dẫn Đánh giá chất lƣợng khóa luận(so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): Khóa luận có kết cấu tƣơng đối khoa học hợp lý Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung tổ chức kế toán tài sản cố định doanh nghiệp Nhìn chung tác giả hệ thống hóa tƣơng đối đầy đủ chi tiết vấn đề lý luận theo nội dung mà đề tài nghiên cứu Tác giả có cập nhật chuẩn mực kế toán tài sản cố định viết Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế tốn tài sản cố định Cơng ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng Thành cơng lớn viết tác giả mô tả cách chi tiết đầy đủ công tác tài sản cố đinh công ty với số iệu 2015 tƣơng đối hợp lý có tính logic Chƣơng 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn tài sản cố định Cơng ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng Tác giả có nhận xét đánh giá tƣơng đối khách quan xác thực tổ chức kế toán tài sản cố định cơng ty Từ tác giả đƣa đƣợc số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn tài sản cố định cơng ty Điều góp phần vào việc nâng cao hiệu tổ chức kế tốn tài sản cố định cơng ty Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề tài sản cố định doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại tài sản cố định 1.1.2 Đánh giá TSCĐ 1.1.2.1 Nguyên giá TSCĐ 1.1.2.2.Giá trị hao mòn khấu hao tài sản cố định 10 1.1.2.3.Giá trị lại TSCĐ: 12 1.2 Tổ chức kế toán TSCĐ doanh nghiệp 13 1.2.1 Kế toán chi tiết TSCĐ 13 1.2.2 Kế toán tổng hợp TSCĐ 14 1.2.2.1 Kế tốn tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 17 1.2.2.2 Kế toán tăng, giảm TSCĐ vơ hình 20 1.2.2.3 Kế toán khấu hao TSCĐ doanh nghiệp: Định k kế tốn trích khấu hao TSCĐ phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: 21 1.2.2.4 Kế toán sửa chữa TSCĐ 21 1.3 Tổ chức sổ sách kế toán TSCĐ 23 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THÁI BÌNH DƢƠNG 24 2.1 Khái quát chung công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 24 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 25 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 25 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty 26 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán 26 2.1.4.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 27 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định cơng ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng 30 2.2.1 Đặc điểm, đánh giá phân loại tài sản cố định công ty 30 2.2.2 Kế toán chi tiết tài sản cố định công ty 34 2.2.3 Kế toán tổng hợp TSCĐ công ty 53 2.2.3.1.Kế toán tăng, giảm TSCĐ công ty 53 2.2.3.2 Kế toán khấu hao tài sản cố định công ty 56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THÁI BÌNH DƢƠNG 65 3.1 Đánh giá chung thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định cơng ty Cổ Phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng 65 3.1.1 Kết đạt đƣợc 65 3.1.2 Hạn chế 66 3.2 Giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn TSCĐ cơng ty cơng ty Cổ Phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng 67 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện sổ sách sử dụng 67 3.2.2 Giải pháp kiểm kê TSCĐ 75 3.2.3 Giải pháp sử dụng phần mềm kế toán 79 KẾT LUẬN 84 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Trong khâu quản lý doanh nghiệp nói cơng tác quản lý hạch tốn tài sản cố định (TSCĐ) mắt xích quan trọng doanh nghiệp Tài sản cố định phận tạo nên sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân, đồng thời phận quan trọng định sống doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp, TSCĐ điều kiện cần thiết để giảm cƣờng độ lao động tăng suất lao động Nó thể sở vật chất kỹ thuật, trình độ cơng nghệ, lực mạnh doanh nghiệp việc phát triển sản xuất kinh doanh Trong kinh tế thị trƣờng khoa học kỹ thuật trở thành lực lƣợng sản xuất trực tiếp TSCĐ yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp Nhận thức đƣợc tầm quan trọng kế toán TSCĐ doanh nghiệp với mong muốn đƣợc củng cố kiến thức nghiên cứu sâu kế toán TSCĐ em mạnh dạn chọn đề tài “Hồn thiện tổ chức kế tốn tài sản cố định Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng” với mong muốn góp phần cơng sức nhỏ bé vào cơng cải tiến hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Khóa luận em gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung tổ chức kế toán TSCĐ doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế tốn TSCĐ Cơng ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng Chƣơng 3: Giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn TSCĐ Cơng ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc cơng ty, anh chị phòng tài – kế tốn, thầy khoa với hƣớng dẫn nhiệt tình giáo Trần Thị Thanh Phƣơng giúp đỡ hƣớng dẫn cho em suốt q trình thực khóa luận Vì trình độ thời gian có hạn nên rấ cố gắng nhƣng khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc góp ý, bổ sung thầy để khóa luận em đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề tài sản cố định doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại tài sản cố định ♦ Khái niệm, đặc điểm tài sản cố định Để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần thiết phải có ba yếu tố: tƣ liệu lao động, đối tƣợng lao động lao động TSCĐ tƣ liệu lao động – ba yếu tố trình sản xuất, đánh giá quy mơ, lực sản xuất cho thấy doanh nghiệp có thực lực vững mạnh hay khơng? Chính vậy, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng nhƣ tồn kinh tế nói chung, TSCĐ sở vật chất có vai trò quan trọng Việc cải tiến, hoàn thiện, đổi sử dụng hiệu TSCĐ nhân tố định tồn phát triển doanh nghiệp kinh tế Nhận thức đắn vai trò TSCĐ lý luận xây dựng nên khái niệm TSCĐ Tài sản cố định hữu hình: tƣ liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn tiêu chuẩn tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu k kinh doanh nhƣng giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhƣ nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc, thiết bị; phƣơng tiện vận tải; Tài sản mua phải thỏa mãn điều kiện định đƣợc gọi TSCĐ hữu hình Theo điều Thông tƣ 45/2013/TT- BTC, tài sản đƣợc ghi nhận TSCĐ phải thoả mãn đồng thời tiêu chuẩn sau: - Chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh tế tƣơng lai từ việc sử dụng tài sản - Nguyên giá tài sản phải đƣợc xác định cách tin cậy có giá trị 30.000.000 đồng trở lên - Có thời gian sử dụng ƣớc tính năm trở lên Tài sản cố định vơ hình: tài sản khơng có hình thái vật chất, thể lƣợng giá trị đƣợc đầu tƣ thoả mãn tiêu chuẩn tài sản cố định vơ hình, tham gia vào nhiều chu k kinh doanh, nhƣ số chi phí liên Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K Khoá luận tốt nghiệp Sổ TSCĐ theo nơi sử dụng Mục đích sử dụng sổ TSCĐ theo nơi sử dụng dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm TSCĐ nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản phòng, ban, phận Doanh nghiệp sổ đƣợc mở theo đơn vị sử dụng Phƣơng pháp ghi sổ: Khi phát sinh nghiệp vụ tăng TSCĐ, kế toán chứng từ liên quan để ghi vào cột phần “Ghi tăng TSCĐ” sổ Tƣơng tự phát sinh nghiệp vụ giảm TSCĐ, kế toán chứng từ có liên quan để ghi vào cột phần “Ghi giảm TSCĐ” sổ Sau mẫu sổ ví dụ minh họa: Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K 71 Khoá luận tốt nghiệp Biểu số 27:Mẫu sổ tài sản cố định theo nơi sử dụng Đơn vị: ……… Địa chỉ: ……… Mẫu số S11 –DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng Bộ tài chính) SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO NƠI SỬ DỤNG Năm: 2015 Tên đơn vị/phòng/ban:…… Đơn vị tính: đồng Ghi tăng TSCĐ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Tên, nhãn hiệu, quy cách TSCĐ Cộng Đơn vị tính x Số lƣợng Ghi giảm tài sản cố định Đơn giá Số tiền Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Lý Số lƣợng Số tiền Ghi x Ngày tháng năm Ngƣời ghi sổ (ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K Kế toán trƣởng (ký, họ tên) Giám đốc (ký, họ tên, đóng dấu) 72 Khoá luận tốt nghiệp Biểu số 28:Mẫu sổ tài sản cố định theo nơi sử dụng cho phòng kế hoạch tổng hợp Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng Mẫu số S11 –DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC KCN Đình Vũ, P Đơng Hải 2, Q.Hải An, TP HP Ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng Bộ tài chính) SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO NƠI SỬ DỤNG Năm: 2015 Tên đơn vị/phòng/ban: phòng vận tải Đơn vị tính: đồng Ghi tăng TSCĐ Chứng từ Tên, nhãn Đơn Số hiệu, quy Đơn giá Ngày vị tính lƣợng Số hiệu tháng cách TSCĐ Ơ tơ tải biển 25/08/ HĐ00931 số 15CCái 01 699.187.364 2013 06921 … … … … … … HĐ0000674 07/05/ Sơ mi rơ Cái 01 288.018.181 2015 mooc 15R07309 … … … … … … x x Cộng Ngƣời ghi sổ (ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K Số tiền Ghi giảm tài sản cố định Chứng từ Số Lý Số Ngày lƣợng hiệu tháng Số tiền Ghi 699.187.364 … 288.018.181 … … … … … … … … … … … … … Kế toán trƣởng (ký, họ tên) Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (ký, họ tên, đóng dấu) 73 Khố luận tốt nghiệp Biểu số 29:Mẫu sổ tài sản cố định theo nơi sử dụng cho phòng kinh doanh Cơng ty Cổ Phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng KCN Đình Vũ, P Đơng Hải 2, Q.Hải An, TP HP Mẫu số S11 –DN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng Bộ tài chính) SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO NƠI SỬ DỤNG Năm: 2015 Tên đơn vị/phòng/ban: Phòng kinh doanh Ghi tăng TSCĐ Chứng từ Ghi giảm tài sản cố định Số lƣợng Đơn giá Số hiệu Ngày tháng Tên, nhãn hiệu, quy Đơn cách TSCĐ vị tính … … … … … 01 51.680.000 51.680.000 … … … HĐ0563 25/05/ … Đơn vị tính: đồng Máy … photo Sharp Cái 2013 MX-M310 … … … … Cộng x x Số tiền Chứng từ Lý Số lƣợng Số tiền Ghi … Số hiệu Ngày tháng … … … … … … … … … … Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời ghi sổ (ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K Kế toán trƣởng (ký, họ tên) Giám đốc (ký, họ tên, đóng dấu) 74 Khố luận tốt nghiệp 3.2.2 Giải pháp kiểm kê TSCĐ Trong công tác quản lý phải định k kiểm tra số liệu kế toán, đồng thời phải sử dụng phƣơng pháp kiểm kê để kiểm tra tình hình tài sản thực tế đối chiếu với số liệu sổ kế tốn, phát có chênh lệch phải tìm nguyên nhân, xử lý kịp thời điều chỉnh số liệu sổ cho phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty cần thực kiểm kê TSCĐ định k vào cuối năm tài Việc thực kiểm kê TSCĐ giúp công ty xác nhận số lƣợng, giá trị tài sản cố định có, thừa thiếu so với sổ sách sở tăng cƣờng quản lý TSCĐ , nâng cao trách nhiệm ngƣời quản lý tài sản làm sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch Để tiến hành kiểm kê TSCĐ, trƣớc hết công ty phải lập ban kiểm kê TSCĐ Thành viên ban kiểm kê thƣờng gồm có Giám đốc cơng ty, kế toán trƣởng, kế toán TSCĐ đại diện phòng ban/bộ phận sử dụng TSCĐ Sau tiến hành kiểm kê, Ban kiểm kê tổng hợp kết kiểm kê, đối chiếu với số liệu sổ kế toán lập biên kiểm kê TSCĐ Sau mẫu biên kiểm kê TSCĐ: Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K 75 Khoá luận tốt nghiệp Biểu số 30: Mẫu biên kiểm kê TSCĐ Đơn vị:………… Bộ phận:……… Mẫu số 05 –DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng Bộ tài chính) BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày… tháng… năm…… Thời điểm kiểm kê………………………………giờ………ngày… tháng… năm…… Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà:…………………………….chức vụ……………….Đại diện……………….Trƣởng ban - Ông/Bà:…………………………….chức vụ……………….Đại diện……………….Uỷ viên - Ông/Bà:…………………………….chức vụ……………….Đại diện……………….Uỷ viên Đã kiểm kê TSCĐ, kết nhƣ sau: STT Tên TSCĐ A Mã số Nơi sử Theo sổ kế toán dụng Số Nguyên Theo kiểm kê Giá trị Số Chênh lệch Nguyên Giá trị Số Nguyên Ghi Giá trị lƣợng giá lại lƣợng giá lại lƣợng giá lại B C D Cộng x x x x x 10 x Ngày… tháng… năm…… Giám đốc (Ghi ý kiến giải số chênh lệch) (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Trƣởng ban kiểm kê (Ký, họ tên) 76 Khoá luận tốt nghiệp Biểu số 31: Mẫu biên kiểm kê TSCĐ Cơng ty Cổ Phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng KCN Đình Vũ, P Đơng Hải 2, Q.Hải An, TP HP Mẫu số 05 –DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng Bộ tài chính) BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Thời điểm kiểm kê: 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà: Cao Mạnh Hà - Ông/Bà: Nguyễn Thị Phƣợng - Ông/Bà: Lê Thị Trang - Ông/Bà: Đỗ Quang Anh Đã kiểm kê TSCĐ, kết nhƣ sau: chức vụ: Giám đốc chức vụ: Kế toán trƣởng chức vụ: Kế tốn TSCĐ chức vụ: Trƣởng phòng vận tải Trƣởng ban kiểm kê Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Theo sổ kế toán Stt Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng Số lƣợng Nguyên giá Theo kiểm kê Giá trị lại Số lƣợng Nguyên giá Chênh lệch Giá trị lại Số Nguyên Giá trị lƣợng giá Ghi lại A B C D 01 Ơ tơ đầu kéo 15C03643 TSCĐ01 Phòng vận tải 594.618.182 229.588.687 594.618.182 229.588.687 Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K 77 10 Khố luận tốt nghiệp Ơ tơ tải 15C03943 TSCĐ02 Phòng vận tải 59.090.909 23.694.607 59.090.909 23.694.607 … … … … … …… …… … …… ……… 699.187.364 432.784.030 699.187.364 432.784.030 Ơ tơ tải 15C06921 TSCĐ05 Phòng vận tải … … … … Phòng Máy phát điện TSCĐ024 kinh doanh 34.900.000 28.719.790 34.900.000 28.719.790 58 Sơ mi rơ mooc TSCĐ058 Phòng vận tải 288.018.181 257.603.561 288.018.181 257.306.561 Cộng x x x 37.673.839.802 31.442.273.897 x 37.673.839.802 31.442.273.897 24 x x Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ghi ý kiến giải số chênh lệch) (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Vân - QT1603K Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Trƣởng ban kiểm kê (Ký, họ tên) 78 Khoá luận tốt nghiệp 3.2.3 Giải pháp sử dụng phần mềm kế toán Hiện nay, việc sử dụng phần mềm kế tốn cho doanh nghiệp khơng xa lạ Đây đƣợc coi giải pháp tối ƣu việc khắc phục vấn đề nhân lực lĩnh vực kế toán Phần mềm kế tốn cung cấp tức bất k số liệu báo cáo kế toán nào, tránh sai lệch số liệu, tiết kiệm nguồn nhân lực, chi phí tăng cƣờng tính chuyên nghiệp nhân làm gia tăng giá trị chất lƣợng mắt đối tác, khách hàng Ưu điểm việc sử dụng phần mềm ế toán máy hạch tốn ế tốn: -Ít tốn thời gian: Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế giúp doanh nghiệp giải tất phép tính phức tạp mà cần nhập số liệu làm thao tác Đây khía cạnh tốt sử dụng phần mềm kế tốn -Chính xác: Các chƣơng trình kế tốn có độ xác cao gây lỗi Sai sót doanh nghiệp gặp phải nhập sai liệu thông tin sai lệch từ đầu -Dễ sử dụng: Hầu hết phần mềm kế toán dễ sử dụng dễ hiểu Doanh nghiệp cần thời gian cài đặt chƣơng trình nhập liệu vào hệ thống Mỗi phần mềm kế tốn có phần hƣớng dẫn cài đặt sử dụng nên kế tốn doanh nghiệp sử dụng dễ dàng - Cơng tác kế tốn thủ cơng đòi hỏi cần nhiều nhân làm kế toán Trong phần mềm kế tốn tự động hóa hồn tồn cơng đoạn lƣu trữ, tính tốn, tìm kiếm kết xuất báo cáo nên tiết kiệm đƣợc nhân thời gian, điều góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể cho doanh nghiệp Đối với ban quản lý: - Tiết kiệm đƣợc thời gian quản lý tài cho lãnh đạo - Nắm đƣợc thông tin tức thời từ hoạt động công ty truy cập trực tiếp chƣơng trình phần mềm - Có thông tin thể dƣới dạng bảng biểu,con số thống kê, đồ họa minh họa - Ban lãnh đạo có khả truy xuất trực tiếp phầm mềm để xem báo cáo, thơng tin, hồn tồn chủ động với số liệu kế tốn, tài Đối với phận kế tốn tài chính: - Thực chức kế toán quản trị phục vụ yêu cầu ban lãnh đạo - Hỗ trợ tối đa công tác hạch toán, làm sổ sách theo quy định - Có đƣợc giải pháp, quy trình chuẩn kế tốn tài tn thủ hồn Trần Thị Vân_ QT1603K _ĐHDLHP 99 Khố luận tốt nghiệp tồn theo quy định tài pháp luật Việt Nam - Có thể trả lời nhanh câu hỏi lãnh đạo liên quan đến số nhƣ: doanh thu, chi phí, lãi-lỗ, tiền quỹ, ngân hàng, công nợ, kho hàng hóa… - Ln chủ động cơng việc hàng ngày,hàng tháng Đối với phận khác: Quan hệ phòng trở nên thuận tiện hơn, có thơng tin nhanh, phối hợp thơng tin phòng ban tránh công việc trùng lặp Hiện thị trƣờng có nhiều phần mềm kế tốn nhƣ BRAVO, FAST, MISA, DMA, GAMA, ASOFT, ADSOFT, METADATA, SMART… Cơng ty sử dụng phần mềm có sẵn thị trƣờng đặt chƣơng trình phần mềm kế toán riêng phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty Sau em xin đưa giao diện số phần mềm kế toán Phần mềm kế toán FAST Giới thiệu chung: Fast Accounting phần mềm kế tốn dành cho doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ Fast Accounting đƣợc phát triển liên tục hoàn thiện từ năm 1997 phiên Fast Accounting 11 Fast Accounting cho phép chạy web-based giúp cho ngƣời sử dụng cài đặt phần mềm máy tính, cần truy cập qua địa web, gõ tên mật làm việc bình thƣờng Điều đặc biệt thuận lợi làm việc từ xa mở rộng Trần Thị Vân_ QT1603K _ĐHDLHP 99 Khố luận tốt nghiệp thêm văn phòng, chi nhánh, cửa hàng… Đặc điểm: Phần mềm kế tốn Fast Accounting có 16 phân hệ: -Hệ thống -Kế toán tổng hợp -Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay -Kế toán bán hàng cơng nợ phải thu -Kế tốn mua hàng cơng nợ phải trả -Kế tốn hàng tồn kho -Kế tốn TSCĐ -Kế tốn CCLĐ -Báo cáo chi phí theo khoản mục -Kế tốn giá thành dự án, cơng trình xây lắp -Kế tốn giá thành sản phẩm sản xuất liên tục -Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng -Báo cáo thuế -Báo cáo quản trị trƣờng ngƣời dùng tự định nghĩa -Quản lý hóa đơn -Thuế thu nhập cá nhân Ưu điểm: - Giao diện báo cáo theo hai ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Anh Phần mềm Fast Accounting cho phép ngƣời dùng tùy chọn giao diện báo cáo theo tiếng Việt tiếng Anh - Tính mềm dẻo: phần mềm Fast Accouting cho ngƣời sử dụng nhiều lựa chọn khác nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù doanh nghiệp, có trƣờng thơng tin tự cho ngƣời sử dụng tự định nghĩa để quản lý cho yêu cầu đặc thù - Quản lý số liệu nhiều đơn vị sở: Phần mềm cho phép quản lý số liệu nhiều đơn vị sở, cho phép lên báo cáo đơn vị sở nhƣ tồn cơng ty Trần Thị Vân_ QT1603K _ĐHDLHP 99 Khoá luận tốt nghiệp  Phần mềm kế toán BRAVO Phần mềm Bravo có nhiều tính trội: - BRAVO phần mềm thiết kế theo yêu cầu nên phân hệ phân hệ khác nhƣ quản lý bảo hành, dịch vụ logistic… đƣợc bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý doanh nghiệp Các phân hệ đƣợc thiết kế thành thể thống có tính liên kết, kế thừa liệu nhƣng hoạt động tƣơng đối độc lập, phân hệ bao gồm nhiều nghiệp vụ chức nhỏ khác - Điểm bật Bravo tính ổn định chƣơng trình, đơn giản dễ sử dụng Các phân hệ phần mềm bao gồm: Quản lý quan hệ khách hàng - Ghi nhận thông tin xác nhận nhu cầu khách hàng - Quản lý giao dịch chăm sóc khách hàng… Quản lý mua hàng - Quản lý theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng mua - Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lập báo cáo mua hàng… Quản lý bán hàng Trần Thị Vân_ QT1603K _ĐHDLHP 99 Khoá luận tốt nghiệp - Quản lý theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng bán - Quản lý công nợ khách hàng, lập báo cáo bán hàng… Quản lý bán lẻ - Quản lý bán hàng quầy hàng theo phiên (ca) - Thiết lập quản lý sách bán lẻ - Gộp, lập tự động hạch toán hóa đơn bán lẻ… Quản lý vốn tiền - Quản lý thu – chi – tồn quỹ tiền mặt/tiền gửi - Quản lý khế ƣớc, hạn mức tín dụng ngân hàng - Quản lý cân đối dòng tiền… Quản lý hàng tồn kho - Quản lý nhập – xuất – tồn kho (…) - Quản lý kho theo nhiều tiêu thức (lơ, hạn sử dụng, vị trí…) Thống kê sản xuất – tính giá thành - Dự báo nhu cầu vật tƣ - Lập theo dõi lệnh sản xuất thống kê tiến độ sản xuất - Quản lý chi phí theo khoản mục, tập hợp chi phí giá thành tính theo nhiều phƣơng pháp… Quản lý nhân - tiền lƣơng - Tuyển dụng, đào tạo nhân - Quản lý hồ sơ nhân viên biến động nhân - Tính lƣơng, BHXH, thuế thu nhập… Quản lý tài sản - Đăng ký theo dõi biên động tài sản, CCDC - Quản lý bảo dƣỡng, bảo trì định k máy móc, thiết bị - Tính hạch tốn giá trị khấu hao… Kế tốn tổng hợp - Lập, theo dõi quản trị kế hoạch (doanh thu/chi phí…) - Thao tác nghiệp vụ cuối k lập báo cáo tài Quản trị doanh nghiệp - Báo cáo phân tích tiêu tài - Báo cáo phân tích hoạt động (mua/bán hàng, sản xuất, …) - Báo cáo quản trị theo yêu cầu sản xuất Trần Thị Vân_ QT1603K _ĐHDLHP 99 Khoá luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập phòng tài kế tốn Cơng ty Cổ Phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng, em có điều kiện tiếp cận với cơng việc kế tốn cơng ty, thu thập số liệu cho khóa luận tốt nghiệp có nhìn thực tế tổ chức kế toánTSCĐ Doanh nghiệp Mặc dù khóa luận hồn thành song kiến thức thời gian có hạn nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc góp ý từ phía thầy nhƣ bạn để khóa luận đƣợc hồn thiện để bổ sung thêm hiểu biết thân Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh chị Phòng tài kế tốn Cơng ty Cổ Phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập, em xin cảm ơn bảo, hƣớng dẫn nhiệt tình từ Thạc sĩ Trần Thị Thanh Phƣơng thầy cô khoa! Sinh viên Nguyễn Ngọc Vân Trần Thị Vân_ QT1603K _ĐHDLHP 99 Khoá luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO – Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 TSCĐ hữu hình – Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 04 TSCĐ vơ hình – Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 Thuê tài sản – PGS.TS Đặng Thị Loan, giáo trình Kế tốn tài Doanh nghiệp, nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân – Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 14/09/2006 việc ban hành Chế độ kế tốn doanh nghiệp – Thơng tƣ 45/2013/TT – BTC – Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài năm 2015 Cơng ty TNHH MTV Inlaco Logistics Trần Thị Vân_ QT1603K _ĐHDLHP 99 ... nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn tài sản cố định Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng Tác giả có nhận xét đánh giá tƣơng đối khách quan xác thực tổ chức kế tốn tài sản cố định cơng ty Từ tác... chế độ kế toán 27 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định cơng ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dƣơng 30 2.2.1 Đặc điểm, đánh giá phân loại tài sản cố định công ty ... 2.2.2 Kế toán chi tiết tài sản cố định công ty 34 2.2.3 Kế toán tổng hợp TSCĐ công ty 53 2.2.3.1 .Kế toán tăng, giảm TSCĐ công ty 53 2.2.3.2 Kế toán khấu hao tài sản cố định
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dương (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Thái Bình Dương (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay