Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

86 9 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:51

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải PhòngHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải PhòngHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải PhòngHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải PhòngHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải PhòngHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải PhòngHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải PhòngHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải PhòngHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN-KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Bảo Khánh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Bảo Khánh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Bảo Khánh Mã SV:1412401361 Lớp:QT1807K Ngành: Kế toán – Kiểmtoán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ công ty cổ phần Điện Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( Về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn cácbản vẽ)  Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn ngun vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp vừa nhỏ  Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ cơng ty cổ phần Điện Hải Phòng  Đánh giá ƣu, khuyết điểm tổ chức công tác kế tốn nói chung nhƣ cơng tác kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ nói riêng làm sở để đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạchtốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế,tínhtốn  Sử dụng số liệu năm 2015 Địa điểm thực tậptốtnghiệp Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hồng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác:Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn:Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ công ty cổ phần Điện Hải Phòng Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày tháng năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Nguyễn Bảo Khánh Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Thúy Hồng Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN - Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Chăm học hỏi, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho viết Nghiêm túc, cóý thức tốt q trình làmđề tài tốt nghiệp Luôn thực tốt yêu cầuđƣợc giáo viên hƣớng dẫn giao Đảm bảođúng tiếnđộ củađề tài theo thời gian quy định Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụĐ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): Kết cấu khóa luậnđƣợc tác giả xếp tƣơng đối hợp lý, khoa học bao gồm chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ doanh nghiệp - Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu công cụ dụng cụ Công ty CP Điện Hải Phòng - Chƣơng 3: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu công cụ dụng cụ Công ty CP Điện Hải Phòng Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): Bằng số: …………… Bằng chữ:………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn Ths Nguyễn Thị Thúy Hồng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ 1.1.4 Nguyên tắc hạch toán 1.1.5 Phân loại nguyên vật liệu: 1.1.5.1 Căn vào công dụng chủ yếu tính sử dụng: 1.1.5.2 Căn vào nguồn cung cấp vật liệu: 1.1.6 Phân loại công cụ dụng cụ: 1.1.7 Phƣơng pháp tính giá ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ 1.1.7.1 Đánh giá thực tế nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho 1.1.7.2 Đánh giá thực tế nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho 1.2 KẾ TỐN CHI TIẾT NGUN LIỆU VẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ 1.2.1 Phƣơng pháp thẻ song song 1.2.2 Phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển 1.2.3 Phƣơng pháp sổ số dƣ 1.3 KẾ TỐN TỔNG HỢP NGUN VẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ 10 1.3.1 Theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 10 1.3.1.1 Tài khoản sử dụng: 10 1.3.1.2 Phƣơng pháp hạch toán 12 1.3.2.Theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 15 1.4 Tổ chức sổ sách kế toán ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ theo hình thức kế toán 18 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 25 2.1.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 28 2.1.3 Một số đặc điểm kinh tế, kĩ thuật nhƣ thuận lợi, khó khăn cơng ty 31 2.1.3.1 Ngành nghề kinh doanh 31 2.1.3.2 Quy trình sản xuất sản phẩm 33 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn Cơng ty 34 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng 34 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 37 2.2.1 Những vấn đề chung kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty 37 2.2.1.1Đặc điểm 37 2.2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 37 2.2.1.3 Phƣơng pháp đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 38 2.2.2 Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng dụ công ty Cổ phần Điện Hải Phòng 39 2.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty cổ phần Điện Hải Phòng 52 2.2.3.1 kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 52 2.2.3.2 kế tốn tổng hợp cơng cụ dụng cụ 57 CHƢƠNG ỘT SỐ IỆN PH P HOÀN THIỆN C NG T C Ế TO N NGU N VẬT IỆU C NG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠHẢI PHÒNG 67 3.1 NHẬN XÉT 67 3.1.1 Nhận xét chung công tác quản lý 67 3.1.2 Nhận xét chung đặc điểm kế tốn Cơng ty 68 3.1.2.1 Về máy kế toán 68 3.1.2.2 Về hệ thống tài khoản 69 3.1.2.3 Về tình hình thu mua sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 70 3.2 Kiến nghị 71 3.2.1 Về công tác quản lý 71 3.2.2 Về máy kế toán 72 3.2.3 Về hệ thống tài khoản 72 3.2.4 Về tình hình thu mua, sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 73 KẾT LUẬN 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG LỜI MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài: Từ năm 2006, Việt Nam thức gia nhập WTO, đất nƣớc ta có hội mở rộng thị trƣờng tiêu thụ tiếp cận với thị trƣờng quốc tế rộng lớn Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nƣớc phải đứng trƣớc nhiều hội thách thức bƣớc đƣờng hội nhập phát triển mình.Trong thị trƣờng cạnh tranh gay gắt này, doanh nghiệp muốn tồn phát triển buộc phải ln nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật tìm phƣơng pháp để dần thích nghi phát triển lâu dài không tất yếu bị đào thải Trong thay đổi đó, cơng tác kế tốn lĩnh vực dành đƣợc nhiều quan tâm tất doanh nghiệp.Bởi làm tốt cơng tác hạch tốn kế toán đồng nghĩa với việc quản lý tốt đồng vốn, đảm bảo đồng vốn bỏ ln lợi nhuận doanh nghiệp.Nhận thức đƣợc tầm quan trọng cơng tác kế tốn, doanh nghiệp quan tâm đến máy kế toán, cách thức hạch toán, quản lý sử dụng Trong cơng tác kế tốn doanh nghiệp, đảm bảo việc hạch tốn xác, kịp thời chi phí ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ u cầu có tính xun suốt q trình hạch tốn Thơng qua thơng tin chi phí ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ kế toán cung cấp nhà quản lý đánh giá đƣợc thực trạng doanh nghiệp từ tìm cách đổi mới, đề phƣơng pháp quản lý kinh doanh, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành Mặt khác, hạch tốn chi phí ngun vật liệu khâu quan trọng yếu tố cấu thành sản phẩm Việc quản lý tốt chi phí ngun vật liệu q trình thu mua, bảo quản sử dụng tiết kiệm chi phí vật liệu làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận tạo đƣợc lợi cạnh tranh tranh doanh nghiệp thị trƣờng Hơn nữa, trình thu mua nguyên vật liệu đƣợc lên kế hoạch hợp lý giảm thiểu đƣợc rủi ro mua nguyên vật liệu giá cả, chất lƣợng từ ln đảm bảo sản xuất đƣợc sản phẩm với chất lƣợng cao ổn định giá Khi Sinh viên : Nguyễn Bảo Khánh – QT1807K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG doanh nghiệp quan tâm đến lợi ích ngƣời tiêu dùng tạo đƣợc tin tƣởng ngƣời tiêu dùng, tạo đƣợc chỗ đứng vững thị trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt Nhận thức đƣợc tầm quan trọng vấn đề này, đƣợc thực tập Cơng ty CP Điện Hải Phòng, em chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty CP Điện Hải Phòng”  Mục tiêu chọn đề tài Mục tiêu em chọn đề tài vận dụng lý luận kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ đƣợc học trƣờng vào nghiên cứu thực tiễn Cơng ty từ phân tích đƣa kiến nghị phù hợp nhằm hồn thiện thêm cơng tác kế tốn ởCơng ty  Phƣơng pháp nghiên cứu - Tham khảo tài liệu Cơng ty CP Điện Hải Phòng - Tham khảo ý kiến anh chị kế tốn Phòng kế tốn Cơng ty CP Điện Hải Phòng giáo viên hƣớng dẫn - Tham khảo sách, tài liệu, trang web có liên quan đến đề tài cần nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu Đề tài đƣợc thực Cơng ty CP Điện Hải Phòng, qua việc tìm hiểu tài liệu cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ Cơng ty  Khóa luận bao gồm chƣơng nhƣ sau: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ doanh nghiệp - Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ Cơng ty CP Điện Hải Phòng - Chƣơng 3: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ Cơng ty CP Điện Hải Phòng Sinh viên : Nguyễn Bảo Khánh – QT1807K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Ngày 19/11/2015, vào phiếu xuất kho số 925 Công ty xuất kho - công cụ mua ngày 12/11/2015 phục vụ cho Phòng kế tốn Kế tốn ghi nhận: Nợ TK 6423: 31.600.000 Có TK1533: 31.600.000 Phiếu xuất kho( Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Điện Hải Phòng) Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng Mẫu số 02 - VT Số 734 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Ban hành theoThông tƣ số 200/2014/TT-BTC Chân, Hải Phòng Ngày 22/12/2014của Bộ Tài chính) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 19 tháng 11 năm 2015 Số: 925 Nợ: 642 Có: 153 - Họ tên ngƣời nhận hàng: Lê Thị Lan Địa (bộ phận): Phòng kế tốn - Lý xuất kho:Xuất phục vụ sản xuất Xuất kho : Công ty Tên, STT quy nhãn hiệu, Mã số cách,phẩm chất vật tƣ, dụng Đơn Số lƣợng Đơn giá vị Yêu Thực tính cầu xuất Bộ 04 04 04 04 Thành tiền cụ,sản phẩm, hàng hoá Máy tính Acer Cộng 8.500.000 31.600.000 31.600.000 - Tổng số tiền (viết chữ): Ba mƣơi mốt triệu sáu trăm đồng chẵn uất, Ngày 19 tháng 11năm 2015 Ngƣời lập Ngƣời nhận phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Thủ kho (Ký,họ tên) ế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Page 64 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG Trích sổ nhật ký chung ( Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Điện Hải Phòng) Mẫu số S03a-DNN Đơn vị: cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng Ban hành theoThơng tƣ số 200/2014/TT Địa chỉ: số 734 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm BTC Ngày 22/12/2014của Bộ Tài chính) Lê Chân, Hải Phòng SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2015 Đơn vị tính: đồng Chứng từ Diễn giải TK ĐƢ SH NT …… PN 932 … … … 07/11/2015 Công ty nhập kho 50 153 quần áo bảo hộ lao động 133 112 … …… … 12/11/2015 Mua máy tính Acer 153 133 331 … …… … 15/11/2015 Xuất kho quần áo bảo 627 hộ lao động 153 … …… … 19/11/2015 Xuất kho máy tính Acer 642 cho PKT 153 … …… … Cộng phát sinh …… PN 935 …… PX921 …… PX925 …… Ngƣời lập biểu (Ký,ghi rõ họ tên) Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Số phát sinh Nợ Có …… …… 34.000.000 3.400.000 37.400.000 …… …… 31.600.000 3.160.000 34.760.000 …… …… 34.000.000 34.000.000 …… …… 31.600.000 31.600.000 …… …… 310.376.256.855 310.376.256.855 Kế toán trƣởng (Ký,ghi rõ họ tên) Ngày 30/11/2015 Giám đốc (Ký,ghi rõ họ tên) Page 65 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Sổ TK 153( Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Điện Hải Phòng) Cty CP Điện Cơ Hải Phòng SỔ CÁI Từ 01/11/2015 đến 30/11/2015 Tài khoản : 153 Chứng từ ghi sổ SH Ngày tháng Diễn giải TK ĐƢ Số tiền Nợ Có 5.241.487.800 … ………… Số dƣ đầu kỳ …… ……… PN 919 05/11/2015 Công ty nhập kho máy lạnh ……… … 07/11/2015 Công ty nhập kho 50 quần áo bảo hộ lao động ……… … 12/11/2015 Mua máy tính Acer ……… … 15/11/2015 Xuất kho CCCD ngày 07/11 …… PN 932 …… PN 935 …… PX 921 PX 925 19/11/2015 …… ……… ………………… 26.400.000 … 112 …… …… 34.000.000 … 331 … 627 …… …… 31.600.000 …… …… 34.000.000 Xuất kho CCCD 642 ngày 12/11 … … 31.600.000 …… Cộng số phát sinh 123.246.455.281 107.248.932.456 Số dƣ cuối kỳ Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 112 ……… …… 20.239.010.625 Page 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG CHƢƠNG ỘT SỐ IỆN PH P HỒN THIỆN C NG T C Ế TO N NGU N VẬT IỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠHẢI PHÒNG 3.1 NHẬN XÉT Qua thời gian thực tập Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng – Hapemco, đƣợc tìm hiểu nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh cơng tác kế tốn Phòng Kế tốn Cơng ty, em xin đƣa số nhận xét sau: 3.1.1 Nhận xét chung công tác quản lý Công ty Hapemco trải qua trình hình thành phát triển lâu đời, năm 1976 gồm Xí nghiệp nhỏ mở rộng sở, trung tâm nghiên cứu nhà máy trải rộng từ Bắc vào Nam Điều chứng minh khả lãnh đạo, quản lý tốt có hiệu Ban điều hành Cơng ty với nhiệt tình cán bộ, công nhân viên giúp Công ty vƣợt qua nhiều khó khăn ngày phát triển Ln năm bắt tìm hiểu thị trƣờng từ nghiên cứu sản xuất sản phẩm đáp ứng đƣợc yêu cầu ngƣời dân Công ty hƣớng đến mục tiêu “đơn vị sản xuất,sản phẩm chất lƣợng cao” nhƣng ln đảm bảo lợi ích ngƣời dân Để đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng Công ty không ngừng đầu tƣ xây dựng dây chuyền sản xuất theo công nghệ để sản xuất sản phẩm ngày đa dạng nhƣng đảm bảo chất lƣợng Hiện nay, Cơng ty Hapemco có đội ngũ cán kỹ thuật cơng nhân có tay nghề cao có kinh nghiệm ngành sản xuất Cơng ty ln nghiên cứu, tìm kiếm thị trƣờng tìm hiểu nhu cầu khách hàng vùng để cung cấp sản phẩm phù hợp với yêu cầu ngƣời tiêu dùng Đối với cán bộ, công nhân viên Cơng ty ln quan tâm tìm hiểu khả trình độ ngƣời để phân công công việc cụ thể phù hợp với khả nhƣ trình độ nhân viên để họ tự xử lý cơng việc cần thiết đạt kết tốt Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG Với sách hoạt động quản lý hợp lý Công ty bƣớc khẳng định với số lƣợng chất lƣợng sản phẩm ngày tăng, đạt đƣợc nhiều thành tựu có giá trị dành đƣợc tín nhiệm khách hàng Công ty (Trang web Hapemco.com.vn) 3.1.2 Nhận xét chung đặc điểm kế tốn Cơng ty 3.1.2.1 Về máy kế toán  Ƣu điểm: - Bộ máy kế tốn Cơng ty đƣợc xếp cách hợp lý, nhân viên đƣợc xếp phần hành kế toán riêng nhằm đánh giá lực ngƣời phân chia trách nhiệm ngƣời Từ đó, đề cao tinh thần tự giác, quyền lợi kèm với nghĩa vụ cán bộ, công nhân viên - Cơng ty sử dụng hình thức kế toán vừa tập trung vừa phân tán phù hợp với quy mô phạm vi hoạt động Công ty, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ cho Ban lãnh đạo - Cơng việc kế tốn đƣợc thực qua phần mềm kế toán, điều phù hợp với đặc điểm sản xuất Công ty phù hợp với xu hƣớng tin học hóa cơng tác kế tốn, làm giảm bớt cơng việc kế tốn, xử lý thơng tin cách nhanh chóng, hiệu - Q trình lƣu chuyển chứng từ qua phòng ban đƣợc tổ chức chặt chẽ theo quy định Bộ phận kế tốn có phối hợp với phòng ban khách nên ln kiểm tra, đối chiếu lẫn , tình trạng sai xót, gian lận khó xảy ra, có nhanh chóng phát có biện pháp xử lý kịp thời - Bộ phận kế tốn ln cập nhật liên tục quy định , thông tƣ, nghị định Chính phủ nên việc thực phần hành kế tốn ln tn theo quy định chế độ; mẫu biểu báo cáo đƣợc thiết lập theo quy định phù hợp với tình hình Cơng ty Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - Định kỳ hàng năm vào ngày 31/12 ngày 30/06 Công ty thực việc kiểm kê vật tƣ, hàng hóa, cơng cụ dụng cụ đột xuất kiểm kê theo yêu cầu quản lý Khi phát có chênh lệch sai sót đề hƣớng giải khắc phục  Nhƣợc điểm: Ngoài ƣu điểm trên, máy kế tốn Cơng ty gặp số nhƣợc điểm sau: - Do Cơng ty có mạng lƣới hoạt động trải dài từ Bắc vào Nam với nhiều chi nhánh, sở, nhà máy đơn vị trực thuộc nên số lƣợng chứng từ phát sinh nhiều gây khó khăn việc luân chuyển, lƣu trữ chứng từ phát sinh Các chi nhánh, sở xa hàng tháng phải chuyển chứng từ trụ sở Công ty, điều gây tốn trở ngại cho việc quản lý lƣu kho chứng từ số lƣợng chứng từ nhiều thời gian lƣu giữ chứng từ dài (thông thƣờng từ 5-10 năm) - Theo định kỳ tháng lần, Công ty tổ chức kiểm kê vật tƣ, hàng hóa, cơng cụ dụng cụ kho Nhƣng thời gian dài nhƣ xảy trƣờng hợp sai xót gian lận chủng loại vật tƣ, hàng hóa q nhiều khó bảo quản điều gây khó khăn việc quản lý nhƣ vấn đề bảo quản loại nguyên vật liệu đặc thù 3.1.2.2 Về hệ thống tài khoản  Ƣu điểm: - Do đặc điểm kinh doanh Cơng ty có nhiều sở, nhà máy, đại lý nên Công ty xây dựng hệ thống tài khoản hoàn chỉnh nhằm quản lý chi tiết tất đối tƣợng cách rõ ràng, xác đáp ứng yêu cầu quản lý Công ty  Nhƣợc điểm: Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 69 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - Tuy nhiên, tốc độ phát triển Công ty nhanh, nghiệp vụ phát sinh nhiều, số lƣợng sản phẩm sản xuất nhiều với chủng loại ngày đa dạng, số lƣợng khách hàng nhà cung cấp ngày tăng lên, nhà máy, đại lý ngày đƣợc mở rộng, chi phí phát sinh phức tạp nên dễ dẫn đến thiếu xót 3.1.2.3 Về tình hình thu mua sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  Ƣu điểm: - Quá trình thu mua sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty Hapemco đƣợc thực chặt chẽ khâu lập kế hoạch thu mua, nhập kho xuất sử dụng - Mọi nhu cầu mua vật tƣ, hàng hóa phải đƣợc lập kế hoạch trƣớc vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tình hình sử dụng phòng ban đảm bảo việc mua sắm mức, hạn chế lãng phí, không mua sắm thừa đƣợc quản lý theo dõi chặt chẽ - Mua sắm vật tƣ, hàng hóa ln có hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy định Bộ tài đƣợc xét duyệt trƣớc mua Cơng ty có Phòng KH vật tƣ có trách nhiệm khảo sát thị trƣờng tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp có đủ năng lực uy tín mang lại lợi ích cao cho Công ty Nguồn cung cấp nƣớc cho Công ty chủ yếu mua nhà cung ứng mà Cơng ty có góp vốn liên kết, ngun vật liệu đƣợc mua với giá ƣu đãi - Khâu nhập kho bảo quản vật tƣ hàng hóa đƣợc thực nghiêm ngặt tất chứng từ đƣợc ký duyệt trƣớc thực - Mọi vật tƣ, sản phẩm hàng hóa trƣớc xuất kho phải đƣợc chấp thuận ngƣời có trách nhiệm đƣợc thể văn bản, chứng từ Việc quản lý vật tƣ hàng hóa xuất cho đơn vị nội Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG đƣợc Cơng ty kiểm tra, theo dõi sát, tất trƣờng hợp có biên giao nhận có xác nhận bên liên quan làm hạch tốn Vì thế, cần dễ dàng kiểm tra đối chiếu  Nhƣợc điểm: - Tuy nhiên, nguồn ngun liệu Cơng ty chủ yếu nhập dẫn đến chi phí sản xuất cao, giá thành tăng gây khó khăn tình hình cạnh tranh ngày gay gắt - Về phần kế tốn cơng cụ dụng cụ chƣa đƣợc quan tâm mức, thu mua công cụ dụng cụ khơng có phân loại thức kế tốn phân loại theo nơi sử dụng cơng cụ dụng cụ xuất dùng không phân bổ mà xuất hết lần giá trị vào nơi chịu chi phí Vì việc quản lý sử dụng cơng cụ dụng cụ thuộc nơi mà công cụ dụng cụ xuất dùng nhƣ Tổ, Xƣởng, Phòng ban,… Kế toán theo dõi thủ tục ban đầu lúc mua sắm chứng từ có liên quan 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Về công tác quản lý - Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng - Hapemco Công ty lớn lâu đời, sản phẩm xản xuất với số lƣợng nhiều chủng loại ngày đa dạng đáp ứng nhu cầu đại đa số khách hàng Trong tình hình cạnh tranh gay gắt, Công ty cần phải đầu tƣ xây dựng trang thiết bị, dây chuyền công nghệ đại sản xuất nhiều sản phẩm với chất lƣợng ngày cao đặc biệt hƣớng tới mục tiêu sản phẩm tới tay ngƣời dân sản phẩm chất lƣợng - Cần quan tâm, tìm hiểu đến đời sống tinh thần cán công nhân viên, đánh giá khả năng lực họ Có kế hoạch hỗ trợ cho Cán cơng nhân viên có nhu cầu học nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc họ cam kết gắn bó với Công ty mang kiến thức học đƣợc phục vụ cho Cơng ty Nhƣ vậy, cơng ty có nhà quản Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG lý giỏi, ngƣời thợ có chun mơn cao ngƣời lao động phấn khởi, gắn bó với Cơng ty 3.2.2 Về máy kế toán - Đối với tình hình ln chuyển, lƣu trữ chứng từ Cơng ty: cần có phân loại chứng từ, chứng từ lƣu chi nhánh, sở…thì lƣu khơng thiết phải chuyển tất Cơng ty gây tốn bị thất lạc, chuyển Công ty chứng từ cần thiết Trƣờng hợp cần thiết phải lƣu kho phải xây dựng hệ thống kho chứng từ rộng rãi đƣợc quản lý chặt chẽ - Việc kiểm kê vật liệu, hàng hóa cơng cụ dụng cụ tồn kho cần phải đƣợc tăng cƣờng, kiểm kê theo tháng hay theo quý giúp cho việc kiểm tra đƣợc chặt chẽ tình hình tồn kho nguyên vật liệu Qua đó, Ban kiểm kê cần kiểm tra rõ số lƣợng, chất lƣợng nhƣ giá trị loại vật liệu, hàng hóa cách thận trọng để hạn chế việc sử dụng nguyên vật liệu sai mục đích, có sai sót dễ phát đề biện pháp xử lý kịp thời 3.2.3 Về hệ thống tài khoản - Cần phân loại nghiệp vụ phát sinh theo hƣớng nghiệp vụ có tính chất tƣơng đối giống xếp vào tài khoản không cần xây dựng thêm tài khoản mới, phức tạp quản lý theo dõi Đối với khách hàng, nhà cung cấp ta nên sử dụng mã phân cấp, mã nhóm… để quản lý chi tiết khách hàng, nhà cung cấp dễ dàng việc kiểm tra, đối chiếu sau  Đối với nhà cung cấp: ta quản lý theo địa điểm kinh doanh Đối với khách hàng, ta quản lý theo khu vực, vùng, kênh phân phối, số thứ tự khách Để phục vụ tốt cho yêu cầu quản ly chặt chẽ thống loại vật liệu các phận khác nhau, đặc biệt phục vụ cho u cầu xử lý thơng tin máy tính việc lập Sổ Danh Điểm Vật Tƣ cần Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG thiết Trên sở phân loại vật liệu theo công dụng chủ yếu phân loại kế toán xác lập điểm danh theo loại, nhóm, thứ vật liệu Bảng 3.1 Sổ danh điểm vật liệu SỔ DANH ĐIỂM VẬT LIỆU Ký hiệu Mã hàng hóa Tên vật liệu nhóm Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ) 1521.10 SGC Sơn gia cơng QT Hộp 61.500 1521.10 DEMAY01 Dây Emay 0,25 Kg 140.000 1521.10 DEMAY03 Dây Emay 0,17 Kg 136.000 1521.10 DEMAY04 Dây Emay 0,21 Kg 123.650 1521.10 DEMAY05 Dây Emay 0,18 Kg 135.000 1521.10 DEMAY06 Dây Emay 0,16 Kg 116.342 1521.10 NHOM01 Nhôm hợp kim Kg 16.090 1521.10 NHOM02 Nhôm A7 Kg 15.238 1522.10 NHOM06 Inox 304 Kg 284.000 1522.10 THEPP107 Phôi đế quạt HĐ Cái 261.000 1523.10 THEPP108 Phôi đế quạt ĐN Cái 265.000 1523.10 THEPP109 Phôi đế quạt HE Cái 212.000 1523.10 PHƠI230 Phơi thép Bộ 150.000 1523.10 SC2000Z Thân quạt Bộ 420.000 3.2.4 Về tình hình thu mua, sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ - Vì ngun vật liệu cơng ty khuôn, lồng với thời gian sử dụng định khơng có phế liệu thu hồi, dƣ phải hủy bỏ giải Công ty nên tìm kế hoạch tận dụng phế liệu Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 73 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG cách hữu ích Tiến hành xử lý cách khoa học để giảm đƣợc khối lƣợng phế liệu, phế phẩm tiết kiệm chi phí sản xuất - Cơng ty cần phải quan tâm đến khâu tìm kiếm, thu mua nguyên vật liệu Vì nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao chi phí sản xuất nên Cơng ty cần tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu nƣớc để thay nguồn nguyên vật liệu nhập nhƣng chất lƣợng đƣợc đảm bảo để giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành tạo cạnh tranh - Trong công tác bảo quản dự trữ nguyên vật liệu để chuẩn bị cho sản xuất cần đƣợc lƣu ý: nguyên vật liệu cần đƣợc dự trữ bảo quản mức hợp lý tối thiểu, không dự trữ vật liệu nhiều gây lãng phí, dễ dẫn đến hƣ hại, giảm chất lƣợng sản phẩm, ứ đọng vốn ảnh hƣởng đến tình hình tài Cơng ty; dự trữ thấp gây ảnh hƣởng đến trình sản xuất kinh doanh Vì vậy, Cơng ty cần xây dựng định mức dự trữ nguyên vật liệu hợp lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty - Đối với công cụ dụng cụ, mua công cụ cần thiết sử dụng, không dự trữ mua sắm thừa tránh gây lãng phí sử dụng sai mục đích Kế tốn cần tổ chức phân loại cơng cụ dụng cụ phù hợp với yêu cầu quản lý Công ty theo dõi, quản lý chặt chẽ việc xuất dùng sử dụng công cụ dụng cụ Đặc điểm công cụ dụng cụ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, kế tốn cần tiến hành phân bổ giá trị cơng cụ dụng cụ xuất dùng vào chi phí theo phƣơng pháp phân bổ thích hợp (phân bổ lần, phân bổ nhiều lần) để tính tốn xác giá trị cơng cụ dụng cụ chuyển dịch vào chi phí sản xuất Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Bảng phân bổ CCDC STT Tên CCDC Số lƣợng ĐVT Bộ phận sử dụng Thời gian phân bổ Máy tính Chiếc Phòng 18 kế tốn tháng Phòng 18 kế hoạch tháng Acer Ghế Xuân 10 Chiếc Hòa Giá trị ban đầu Mức phân bổ tháng Giá trị lại 31.600.000 1.755.556 29.844.444 18.000.000 1.000.000 17.000.000 …… Cộng 99.600.000 5.755.556 93.844.444 Định khoản: 1a) Nợ TK 242: 31.600.000 Có TK 153: 31.600.000 1b) Nợ TK 642: 1.755.556 Có TK 242: 1.755.556 2a) Nợ TK 242: 18.000.000 Có TK153: 18.000.000 2b) Nợ TK 642: 1.000.000 Có TK242: 1.000.000 Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG Trích sổ nhật ký chung ( Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Điện Hải Phòng) Mẫu số S03a-DNN Đơn vị: cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng Ban hành theoThông tƣ số 200/2014/TT Địa chỉ: số 734 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm BTC Ngày 22/12/2014của Bộ Tài chính) Lê Chân, Hải Phòng SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2015 Đơn vị tính: đồng Chứng từ Diễn giải TK ĐƢ SH NT …… PX925 … … … 19/11/2015 Xuất dùng máy tính 642 Acer cho PKT 153 Phân bổ CCDC 642 242 … …… … 23/11/2015 Xuất dùngbàn ghế cho 642 PKH 153 Phân bổ CCDC 642 242 … …… … Cộng phát sinh …… PX927 …… Số phát sinh Nợ Có …… …… 31.600.000 31.600.000 1.755.556 1.755.556 …… …… 18.000.000 18.000.000 1.000.000 1.000.000 …… …… 310.376.256.855 310.376.256.855 Ngày 30/11/2015 Ngƣời lập biểu (Ký,ghi rõ họ tên) Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Kế toán trƣởng (Ký,ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký,ghi rõ họ tên) Page 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KẾT LUẬN  Nhƣ vậy, dù công ty sản xuất, công ty thƣơng mại dịch vụ hay loại hình cơng ty kinh tế thị trƣờng tiêu đƣợc tất công ty quan tâm hàng đầu tiết kiệm chi phí, giảm giá thành tăng lợi nhuận Nhất tình hình nay, cạnh tranh ngày gay gắt, muốn tồn phát triển buộc Cơng ty phải đầu tƣ, nghiên cứu nâng cao chất lƣợng sản phẩm, sản phẩm sản xuất với nhiều mẫu mã chủng loại đa dạng, giá thành thấp nhƣng phải phù hợp với nhu cầu khách hàng Và Công ty CP Điện Hải Phòng khơng ngoại lệ Trƣớc tình hình này, Cơng ty phải nghiên cứu đƣa nhiều chiến lƣợc để phấn đấu đƣa sản phẩm vƣợt lên sản phẩm cạnh tranh khác Cùng với lãnh đạo Ban Giám đốc tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Cơng ty khẳng định vai trò vị trí kinh tế, góp phần vào việc tăng ngân sách Nhà nƣớc Nhận thức đƣợc tầm quan trọng này, em sâu nghiên cứu vào cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ Cơng ty CP Điện Hải Phòng có đƣa vài ý kiến nhận xét theo hiểu biết Tuy nhiên, thực tế đa dạng ln thay đổi khóa luận em khó tránh khỏi thiếu sót, mong đƣợc góp ý thầy để em hồn thiện Cuối em xin chân thành cản ơn Ths Nguyễn Thị Thúy Hồng tồn thể cán nhân viên phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Điện Hải Phòng giúp em hồn thành đề tài Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Bảo Khánh Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Nguyễn Bảo Khánh – QT1807 Page 78 ... Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp vừa nhỏ  Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ cơng ty cổ phần Điện Hải Phòng  Đánh... loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 37 2.2.1.3 Phƣơng pháp đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 38 2.2.2 Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng dụ công ty Cổ phần. .. TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHỊNG 37 2.2.1 Những vấn đề chung kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty 37 2.2.1.1Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay