Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan Việt (Khóa luận tốt nghiệp)

86 15 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:47

Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan ViệtMột số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan ViệtMột số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan ViệtMột số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan ViệtMột số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan ViệtMột số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan ViệtMột số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan ViệtMột số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan Việt BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : NGÔ DUY THIỆU Giảng viên hƣớng dẫn: TH.S LÃ THỊ THANH THỦY TS HỒNG CHÍ CƢƠNG HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐAN VIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : NGÔ DUY THIỆU Giảng viên hƣớng dẫn: TH.S LÃ THỊ THANH THỦY TS HỒNG CHÍ CƢƠNG HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Ngô Duy Thiệu Mã SV: 1212402024 Lớp: QT1601N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty tnhh thƣơng mại Đan Việt NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Cơ sở lý luận marketing hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Khái quát phân tích hoạt động marketing công ty tnhh thƣơng mại Đan Việt Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty tnhh thƣơng mại Đan Việt Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sơ đồ tổ chức Cơng ty TNHH thƣơng mại Đan Việt Báo cáo kết kinh doanh năm 2014-2015 Công ty TNHH thƣơng mại Đan Việt Chiến lƣợc marketing, báo cáo hoạt động marketing năm 2014-2015 công ty TNHH thƣơng mại Đan Việt Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH thƣơng mại Đan Việt CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lã Thị Thanh Thủy Học hàm, học vị: Thạc Sỹ Cơ quan cơng tác: Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty tnhh thƣơng mại Đan Việt Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 18 tháng năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 09 tháng năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một vài khái niệm marketing 1.2 Vai trò Marketing hoạt động kinh doanh DN 1.2.1 Hệ thống hoạt động Marketing 1.2.2 Phân tích hội Marketing 1.3 Phân đoạn lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 1.3.1 Phân đoạn thị trường 1.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 1.4 Thiết lập chiến lƣợc marketing 1.4.1 Hoạch định chương trình Marketing 1.4.2 Tổ chức thực kiểm tra nỗ lực Marketing 1.4.3 Nội dung hoạt động Marketing – Mix 10 1.5 Chính sách sản phẩm 12 1.5.1 Khái niệm sản phẩm 12 1.5.2 Cấp độ yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm 12 1.6 Chính sách giá 13 1.6.1 Khái niệm giá 13 1.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá 14 1.6.3 Một số chiến lược giá 16 1.7 Chính sách kênh phân phối 18 1.7.1 Khái niệm kênh phân phối 18 1.7.2 Vai trò chức trung gian 19 1.7.3 Chức kênh phân phối 19 1.7.4 Các kênh phân phối 20 1.7.5 Các phương thức kênh phân phối 21 1.8 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 22 1.8.1 Khái niệm xúc tiến hỗn hợp 22 1.8.2 Bản chất xúc tiến hỗn hợp 22 1.8.3 Các bước tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp 22 1.8.4 Một số dạng sách hỗn hợp 24 PHẦN II: KHÁI QT VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING VỀ CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐAN VIỆT 25 2.1 Qúa trình hình hành phát triển công ty TNHH thƣơng mại Đan Việt 25 2.1.1 Thông tin công ty TNHH thương mại Đan Việt 25 2.1.2 Chức hoạt động công ty 29 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 31 2.1.4 Sử dụng quản lý lao động công ty 34 2.1.5 Thuận lợi khó khăn cơng ty q trình hoạt động 35 2.2 Các hoạt động công ty tnhh thƣơng mại đan việt 36 2.2.1 Hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty 36 2.2.2 Hoạt động marketing 40 2.2.3 Hệ thống chiến lược marketing công ty TNHH thương mại Đan Việt 53 CHƢƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐAN VIỆT 68 3.1 Giải pháp 1: Đào tạo nâng cao lực cán nhân viên phòng kinh doanh 68 3.1.1 Cơ sở lý luận 68 3.1.2 Nội dung giải pháp 69 3.1.3 Lợi ích biện pháp 70 3.1.4 Tính hiệu biện pháp 71 3.2 Giải pháp 2: Biện pháp thúc đẩy hiệu kênh phân phối trực tiếp 72 3.2.1 Cơ sở lý luận 72 3.2.2 Nội dụng thực 73 3.2.3 Lợi ích biện pháp 74 3.2.4 Tính hiệu biện pháp 75 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Sau nhập tổ chức thƣơng mại giới WTO, nƣớc ta hội nhập toàn diện với kinh tế giới Cùng với nhiều thuận lợi nhƣ thử thách cam go kinh tế động mang tính cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nỗ lực khơng ngừng để tìm chỗ đứng thị trƣờng Bằng nhiều cách khác doanh nghiệp phải có chiến lƣợc kinh doanh đắn sáng tạo cho phù hợp với khả doanh nghiệp thực tế thị trƣờng Một công cụ thƣờng đƣợc sử dụng marketing Maketing giúp doanh nghiệp xác định đƣợc vấn đề là: Doanh nghiệp cần sản xuất gì? Sản xuất cho ai? Đồng thời marketing giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lƣợc cạnh tranh có hiệu nhằm khẳng định đƣợc uy tín doanh nghiệp với khách hàng thị trƣờng Nhận thức đƣợc tầm quan trọng hoạt động nghiên cứu phân tích marketing doanh nghiệp, thời gian thực tập công ty TNHH TM Đan Việt, em chọn đề tài: “ Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH TM Đan Việt” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Kết cấu khóa luận nhƣ sau: Chƣơng I: Cơ sở lý luận Marketing hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Chƣơng II: Thực trạng hoạt động Marketing công ty TNHH TM Đan Việt Chƣơng III: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH TM Đan Việt Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô khoa Quản trị kinh doanh trang bị cho em nhiều kiến thức ngành học, đặc biệt giáo NGƠ DUY THIỆU – QT1601N Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH DL Hải Phòng hƣớng dẫn – Th.S Lã Thị Thanh Thủy tận tình giúp đỡ bảo em suốt thời gian làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Do lực kiến thức có hạn nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy giúp đỡ xem xét góp ý để khóa luận tốt nghiệp em đƣợc hồn thiện Sinh viên Ngơ Duy Thiệu NGƠ DUY THIỆU – QT1601N Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu đồ thể biến động giá trị kênh phân phối 65% 70% 60% Giá trị phần trăm 60% 51% 50% 40% 35% 40% 49% Giá trị Nhóm I 30% Giá trị Nhóm II 20% 10% 0% Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Qua bảng thống kê giá trị tỷ trọng doanh thu hai nhóm khách hàng đến tổng doanh thu công ty cho thấy: Năm 2013 giá trị nhóm I (nhóm khách hàng trực tiếp) có doanh thu 215.717.318.250 đồng chiếm 60% tổng doanh thu, nhóm II(nhóm khách hàng gián tiếp) có giá trị 143,831,544,833 đồng chiếm tỷ trọng 40% Năm 2014 doanh nhóm I 79.277.726.408 đồng chiếm tỷ trọng 30%, nhóm nhóm II có giá trị 147.230.063.330 đồng chiếm tỷ trọng 65% Năm 2015 nhóm khách hàng I có giá trị 155.376.469.978 đồng chiếm tỷ lệ 51%, nhóm II có giá trị 149.283.275.076 đồng chiếm tỷ lệ 49% Thơng q số xét yếu tố giá trị tỷ lệ nhóm I(nhóm khách hàng trực tiếp) có biến động lớn qua năm tính chất đặc thù nhóm khách hàng này, nhiên qua cho thấy ảnh hƣởng nhóm khách hàng khơng thƣờng xun có tác động lớn đến doanh thu công ty, đặc biệt có năm chiếm tỷ trọng doanh thu đến 60% nhiên giá trị nhóm khách hàng có biến động lớn cơng ty khó kiểm sốt Đối với nhóm khách hàng II(nhóm khách hàng gián tiếp) xét mặt tỷ lệ qua năm gần 2013,2014, 2015 cho thấy doanh thu nhóm khách hàng có biến động lớn ảnh hƣởng đến tổng doanh thu năm khác nhau, NGÔ DUY THIỆU – QT1601N 64 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH DL Hải Phòng nhiên xét mặt giá trị qua năm ổn định có tăng nhẹ Qua bảng thống kê phân tích giúp cho cơng ty TNHH thƣơng mại thấy tầm quan trọng ảnh hƣởng nhóm khách hàng đến doanh thu công ty khác với đặc tính khác giúp cho cơng ty đƣa sách marketing phân phối hợp lý cho nhóm khách hàng d Xúc tiến Bên cạnh chuyên nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Đan Việt trọng hoạt động xúc tiến bán hàng hàng năm Đan Việt ln đầu tƣ cho hoạt động xây dựng quảng bá hình ảnh công ty nhà phân phối chuyên nghiệp, hoạt động thành công đồng thời quan tâm hoạt động xã hội đất nƣớc nhƣ: Trong thi “Quyền Năng Phái Đẹp”: Suốt hai tháng diễn chƣơng trình Women Leaders – Quyền Năng Phái Đẹp, chủ tịch hội đồng quản trị công ty bà Bùi Thị Thanh Nhàn xuất sắc vƣợt qua 20 ứng viên tài khác để đoạt danh hiệu Nữ hoàng Women Leaders - Quyền Năng Phái Đẹp 2015 Trong thi với việc dành đƣợc danh hiệu quyền phái đẹp với phần thƣởng 850.000.000đ , điều quan trọng hơn, giúp cho công ty đƣợc viết với nội dung tốt nhiều trang nhật báo nhƣ: báo phụ nữ, báo doanh nhân, nhƣ trang báo điện tử nhƣ: Dantri.com, 24h.com, thuonghieuviet.org.vn Điều giúp cho khách hàng công ty thêm tin tƣởng vào công ty nhiều hơn, khách hàng tiềm biết đƣợc đến công ty nhiều hơn, thông tin cơng ty đƣợc nhiều ngƣời biết đến nhìn cơng ty với hình ảnh đẹp, doanh nghiệp thành cơng NGƠ DUY THIỆU – QT1601N 65 Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Hoạt động xúc tiến TT Ý nghĩa Chi phí Nhằm quảng bá hình ảnh cơng ty để nhiều Quảng cáo: đƣa thơng tin, hình ảnh cơng ty lên trang facebook website công ty ngƣời biết đến Đan Việt Những hình ảnh chuyên nghiệp với đội ngũ cán bộ, nhân viên 2.500.000 đ Tác phong làm việc chun nghiệp tạo hình ảnh đẹp trƣớc ngƣời Cơng ty quan tâm đến việc gửi thƣ chúc mừng năm mới, ngày quốc khánh, gửi danh thiếp vào dịp lễ đến khách hàng truyền thống Vào dịp lễ, đặc biệt vào dịp năm mới, ngày lễ truyền thống quan trọng đƣợc gia đình quan tâm Món q thƣ chúc 100.000.000 đ mừng công ty đến khách hàng tạo cho khách hàng thấy quan tâm, ấm cúng Hoạt động đơn vị gắn liền với công tác xã hội: Các hoạt động từ thiện, ủng hộ, đóng góp cho tổ chức địa phƣơng hàng năm:  Lễ hội truyền thống thành phố Hải Phòng: Lễ hội đền Nghè  Hội cựu chiến binh thành phố Tạo hình ảnh đẹp mang tính xã hội cộng đồng công ty đất nƣớc Đặc biệt giúp cho cơng ty có uy tín việc đấu thầu phân phối cơng trình thành phố nhà nƣớc  Chƣơng trình Trăng rằm cho em HP NGÔ DUY THIỆU – QT1601N 66 50.000.000 đ Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH DL Hải Phòng 2.2.3.3 Đánh giá chiến lược marketing công ty TNHH TM Đan Việt a Ưu điểm: - Với phƣơng châm “ Khách hàng tài sản” Đan Việt mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lƣợng tốt nhanh - Nhân viên Đan Việt phục vụ khách hàng với tâm thoải mái, thân thiện chuyên nghiệp nghiệp vụ - Có sách chiết khấu ƣu đãi hợp lý kích thích tăng trƣởng tạo hài lòng với khách hàng - Với sách quan tâm đến khách hàng, điều giúp cho mối quan hệ khách hàng với Đan Việt thân thiết gần gũi, khách hàng gắn bó với cơng ty - Chính sách lựa chọn kênh phân phối hợp lý giúp cho công ty đảm bảo đƣợc doanh thu ổn định cao b Nhược điểm: Tuy đạt đƣợc thành tựu trình sản xuất kinh doanh nhƣng công ty TNHH TM Đan Việt hạn chế sau: - Dù cơng ty ln quan tâm đến chuyên nghiệp nhân viên, đặc biệt nhân viên kinh doanh nhiên công ty chƣa có trọng nâng cao lực, nhƣ kỹ nhân viên, môi trƣờng kinh doanh biến đổi với điều - Công ty chƣa quan tâm nhiều đẩy mạnh đến sách chăm sóc khách hàng sau bán hàng khách hàng tiềm năng, đặc biệt khách hàng tiềm nhóm khách khơng thƣờng xun Đây nhóm khách hàng có thị trƣờng mức tăng trƣởng cao năm NGÔ DUY THIỆU – QT1601N 67 Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐAN VIỆT Giải pháp 1: Đào tạo nâng cao lực marketing cho cán nhân viên phòng kinh doanh Giải pháp 2: Biện pháp thúc đẩy hiệu kênh phân phối trực tiếp 3.1 Giải pháp 1: Đào tạo nâng cao lực cán nhân viên phòng kinh doanh 3.1.1 Cơ sở lý luận Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, phát triển thị trƣờng Công ty cần phải tăng cƣờng hoạt động Marketing Muốn có hoạt động đƣợc thực có hệ thống, đẹm lại hiệu cao cán bộ, nhân viên cơng ty phòng kinh doanh cần có chun nghiệp từ hình ảnh, tác phong, sáng tạo chuyên môn nghiệp vụ Các cá nhân kết hợp với ăn ý, hoàn hảo hơn, đặc biệt ln làm hài lòng khách hàng, cho khách hàng cảm giác chuyên nghiệp, thoải mái, dễ chịu muốn đƣợc hợp tác với công ty Hiện phận kinh doanh công ty tồn ƣu nhƣợc điểm sau: Ƣu điểm: - Thâm niên làm việc lâu năm năm - Đều tốt nghiệp khoa quản trị, chuyên ngành quản trị doanh nghiệp - Năng động, sáng tạo Nhƣợc điểm: - Thiếu kiến thức hính sách marketing đại chiến lƣợc kinh doanh: Chƣa đƣợc công ty tổ chức đào tạo nâng cao kĩ marketing hàng năm - Chƣa trọng chăm sóc khách hàng sau bán hàng NGƠ DUY THIỆU – QT1601N 68 Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp - Chƣa năm bắt tốt tâm lý khách hàng, tác phong chăm sóc khách hàng chƣa hồn tồn tạo đƣợc thiện cảm hài lòng khách hàng từ: cử chỉ, ánh mắt, giao tiếp - Nhân viên kinh doanh hội gặp mặt tiếp xúc với chƣa hiểu rõ đời sống công việc nhiều điều cản trở đến tinh thần ăn ý công việc 3.1.2 Nội dung giải pháp Nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên phòng kinh doanh: Nhân viên kinh doanh đòi hỏi phải có thơng thạo sản phẩm dịch vụ Cơng ty, phải có tính sáng tạo, động ln ln tìm hiểu thị trƣờng nhƣ khách hàng Cơng ty Bên cạnh đó, thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp, tạo hài lòng tin tƣởng cho khách hàng Để nâng cao nghiệp vụ tiếp xúc với khách hàng cần phải đƣợc đào tạo TT Hình thức đào tạo Thời gian đào tạo Nội dung đào tạo Ghi Đạo tạo loại sản Công ty tổ chức bồi dƣỡng công ty giám đốc Bùi Thị Thanh Nhàn buổi: buổi thứ chủ nhật hàng tuần phẩm, sách, chiến lƣợc kinh doanh cơng ty, tác phong làm việc với khách hàng, chăm sóc trƣớc, sau bán hàng Đào tạo trung khóa: tâm đào tạo kỹ buổi: Chiến lƣợc kinh doanh, kinh doanh buổi thứ marketing, tâm lý khách (Ts.Lê Thẩm chủ nhật hàng Dƣơng) hàng tuần NGƠ DUY THIỆU – QT1601N 69 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH DL Hải Phòng 3.1.3 Lợi ích biện pháp Lợi ích từ việc cơng ty tổ chức bồi dưỡng đào tạo công ty Ƣu điểm: - Nâng cao hiểu biết nhân viên dòng sản phẩm, sách, nhƣ chiến lƣợc cơng ty, đặc biệt sản phẩm Sự tác động ý nghĩa loại sản phẩm đến cơng ty Qua nhân viên kinh doanh kiến thức tốt để tƣ vấn cho khách hàng - Tác phong chuyên nghiệp hơn, năm bắt tâm lý khách hàng tốt Qua tạo chuyên nghiệp làm hài lòng khách hàng với cơng ty - Nhân viên kinh doanh có kỹ chăm sóc khách hàng tốt trƣớc, sau bán hàng giúp cho khách hàng tin tƣởng, thiện cảm hài lòng với cơng ty Khách hàng có ƣu cho cơng ty có dự án, cơng trình - Thời gian đào tạo có chia sẻ đóng góp ý kiến bình đẳng giám đốc nhân viên Giúp giám đốc nhân viên hiểu rõ hơn, thu hẹp khoảng cách giám đốc nhân viên, tạo tâm lý làm việc tốt giám đốc với nhân viên nhân viên với nhân viên - Tiết kiệm chi phí đào tạo Nhƣợc điểm: - Giám đốc, nhân viên phải dành thời gian nghỉ ngơi cuối tuần cho việc đào tạo phần làm cho tâm lý căng thẳng mệt mỏi ảnh hƣởng đến chất lƣợng làm việc ngày hôm sau - Thời gian đào tạo ngắt quãng tốn thời gian đạo tạo liền mạch - Thời gian đào tạo ngắn chƣa thể đào tạo nhiều kiến thức khác Lợi ích từ việc đào tạo trung tâm đào tạo kỹ năng: Ƣu điểm: - Giúp nhân viên có thêm kiến thức, hiểu biết chiến lƣợc kinh doanh marketing tốt hơn, qua giúp cho hoạt động marketing nhân viên tốt hơn, xác hơn, hiệu NGƠ DUY THIỆU – QT1601N 70 Khóa luận tốt nghiệp - Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Nắm bắt tâm lý khách hàng tốt hơn, qua làm hài lòng khách hàng đặc biệt hội dành đƣợc hợp đồng cao khách hàng không thƣờng xuyên - Nhân viên có sáng tạo làm việc hiệu Nhƣợc điểm: - Thời gian nghỉ ngơi cuối tuần cho việc đào tạo phần làm cho tâm lý căng thẳng mệt mỏi ảnh hƣởng đến chất lƣợng làm việc ngày hôm sau - Tăng chi phí 3.1.4 Tính hiệu biện pháp Cơng ty tổ chức bồi dưỡng đào tạo công ty - Chi phí đào tạo: Chi phí cho giám đốc: 1.000.000đ/buổi*8 buổi= 8.000.000 đ Chi phí cho nhân viên đào tạo: 500.000đ/buổi*8 buổi* nhân viên = 12.00.000 đ Chi phí khác: 500.000đ/buổi*8 buổi = 4.000.000 đ  Chi phí đào tạo công ty là: 24.00.000 đ Công ty cử nhân viên đào tạo trung tâm đào tạo kỹ kinh doanh (Ts Lê Thẩm Dương) - Chi phí đào tạo:  Chi phí cho nhân viên đào tạo là: 6.000.000*3 = 18.000.000 đ  Tổng chi phí đào tạo, nâng cao lực cho cán bộ, nhân viên = 42.000.000 đ ( chiếm 0,041% tổng doanh thu) Hiệu mang lại: - Doanh thu dự kiến tăng hiệu hoạt động marketing là: tăng 5% doanh thu tƣơng đƣơng với 15.232.987.252,07đ ΔLN = ΔDT – ΔGV - ΔCP = 15.232.987.252,07 – 15.024.765.245 42.000.000đ = 166.222.007,07đ (bằng 0,055% doanh thu lợi nhuận tăng 24,86%) NGƠ DUY THIỆU – QT1601N 71 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH DL Hải Phòng 3.2 Giải pháp 2: Biện pháp thúc đẩy hiệu kênh phân phối trực tiếp 3.2.1 Cơ sở lý luận Thực tế trạng nghành thép nƣớc ta cầu cung, cầu ngành thép giai đoạn giảm trững lại Công suất thực tế nhà sản xuất 60% công suất kĩ thuật điều khiến cho cạnh tranh khốc liệt công ty thép nhà phân phối Chính nhà phân phối thận trọng, cố gắng trì thị trƣờng mình, đặc biệt nhà đại lý cấp dƣới Và công ty TNHH TM Đan Việt để tăng doanh thu cho công ty, từ năm 2011 cơng ty lựa chọn thêm kênh phân phối kênh phân phối trực tiếp cho cơng trình xây dựng: với kênh phân phối mang lại cho cơng ty doanh thu đáng kể, chí có năm doanh thu kênh phân phối chiếm 50% tổng doanh thu công ty Hơn thị trƣờng kênh phân phối ngày có nhu cầu cao phát triển kinh tế dần hồi phục, nhƣ sách nhà nƣớc đầu tƣ cho sở hạ tầng, Việt Nam tham gia WTO, TTP, FTA với hàng loạt sách mở cửa nhà nƣớc thúc đẩy cơng ty nƣớc ngồi đầu tƣ vào Việt Nam Việt Nam đƣợc nhiều cơng ty nƣớc ngồi đầu tƣ Là cơng ty thƣơng mại hoạt động marketing yếu tố định đến doanh thu công ty, hoạt động marketing tốt giúp cho doanh thu công ty tăng cao tăng trƣởng Ngƣợc lại hoạt động marketing không tốt không hiệu khiến cho doanh thu cơng ty thấp khó để tồn Trong cơng tác chăm sóc khách hàng trƣớc, trong, đặc biệt sau bán bàng quan trọng giúp cho khách hàng tin tƣởng an tồn cơng ty đối tác khách hàng Chính đề xuất cơng ty trích 1% doanh thu khách hàng trực tiếp năm 2015 để đầu tƣ cho hoạt động marketing: - Doanh thu khách hàng trực tiếp năm 2015 là: 155.376.469.978đ NGÔ DUY THIỆU – QT1601N 72 Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 1% doanh thu khách hàng trực tiếp đầu tƣ cho marketing là: - 155.376.469.978đ*1% = 155.376.470đ  Chính kênh phân phối có thị trƣờng mức tăng trƣởng cao năm mang lại doanh thu lớn cho công ty cần đẩy mạnh chiến lƣợc marketing cho kênh phân phối 3.2.2 Nội dụng thực Khách TT hàng trực Số lƣợng khách hàng Ghi Biện pháp thực tiếp - Tặng thẻ voucher đào tạo kĩ sống ngày cho con, cháu khách hàng: Khách Hiện công ty hàng có khách truyền hàng truyền thống thống khách hàng thẻ voucher - Tặng hoa cho khách hàng vào dịp sinh nhật - Tặng thực phẩm chức năng: đông trùng hạ thảo, nhân sâm bổ thận - Thực sách chăm sóc khách hàng trƣớc, sau bán hàng Trong danh sách khách hàng tiềm Khách hàng tiềm năng nhóm khách hàng trực tiếp: cơng ty có 10 khách hàng tiềm NGÔ DUY THIỆU – QT1601N - Tặng thiệp chúc mừng quà tết vào dịp năm - Tặng thẻ voucher đào tạo kĩ sống cho con, cháu khách hàng: khách hàng thẻ voucher - Lãnh đạo công ty đến khách hàng tiềm tặng quà vào dịp lễ nhƣ quốc khánh, quốc tế lao động: đồng thời đƣa sách chiết khấu 3% hợp đồng đầu tiền ngồi sách có chiến lƣợc marketing 73 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH DL Hải Phòng 3.2.3 Lợi ích biện pháp Đối với khách hàng truyền thống: Ưu điểm: - Cho thấy quan tâm công ty đến tƣơng lai em khách hàng - Sự quan tâm, lo lắng đến sức khỏe khách hàng, hoạt động mang lại ý nghĩa lớn khách hàng thuộc lớp thƣợng lƣu cần quan tâm lo lắng đến sức khỏe thân - Khách hàng thấy vui và đƣợc quan tâm, thiện cảm tốt với cơng ty nhận đƣợc bó hoa nhân ngày sinh nhật, thƣờng khách hàng bận lên không ý đến sinh nhật  Thay đổi mối quan hệ công ty khách hàng khơng đơn đối tác mà nhƣ bạn bè, ngƣời thân qua hành động quan tâm đến sức khỏe, sinh nhật nhƣ tƣơng lai em khách hàng Khi tạo đƣợc mối quan hệ thân thiết công ty khách hàng không đơn đối tác mà bạn bè, ngƣời thân, khách hàng ƣu cho công ty với hợp đồng thầu cơng trình Nhược điểm: - Cần dành thời gian để tìm hiểu tình trạng sức khỏe để qua tặng sản phẩm có giá trị thiết thực với khách hàng - Cần ghi nhớ ngày sinh nhật khách hàng - Nhân viên kinh doanh công ty số lƣợng ít, cần tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh Đối với khách hàng tiềm năng: Ưu điểm: - Tạo đƣợc mối quan hệ,cho khách hàng thấy quan tâm công ty khách hàng dù chƣa đối tác - Tạo nhìn tốt thiện cảm từ khách hàng tiềm thấy quan tâm công ty đến tƣơng lai con, cháu khách hàng tiềm - Khách hàng tiềm thấy đƣợc lợi ích giá trị thực tế hợp tác chọn công ty Đan Việt nhà phân phối sắt thép cho cơng trình cơng ty NGƠ DUY THIỆU – QT1601N 74 Khóa luận tốt nghiệp - Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Chi phí thấp dễ dàng thực Nhược điểm: - Cần lựa chọn xác khách hàng tiềm năng, lựa chọn sai gây lãng phí chiến lƣợc marketing hiệu - Việc tặng thẻ voucher bị động thời gian phụ thuộc vào trung tâm đào tạo kĩ 3.2.4 Tính hiệu biện pháp Chi phí thực với khách hàng truyền thống: - Tặng thẻ khách hàng khác hàng thẻ voucher đào tạo kỹ cho con, cháu: 2.000.000đ/2thẻ *5khách hàng =10.000.000 đ - Tặng hoa cho khách hàng vào dịp sinh nhật: 500.000đ/bó*5 khách hàng = 2.500.000 đ - Tặng thực phẩm chức (đông trùng hạ thảo, nhân sâm bổ thận), năm lần vào dịp quốc tế lao động (1/5) quốc khánh (2/9): 20.000.000đ/2 lần*5 khách hàng = 100.000.000đ - Thực sách chăm sóc khách hàng trƣớc, sau bán hàng nhân viên kinh doanh thực hiện: + Hỗ trợ điện thoại 300.000đ/tháng*3 nhân viên*12 tháng = 10.800.000đ  Tổng chi phí thực biện pháp marketing với khách hàng truyền thống là: 123.300.000đ Dự kiến doanh thu đạt đƣợc nhờ biện pháp marketing giúp công ty tăng 20% doanh thu nhóm khách hàng trực tiếp (mức tăng tăng cao năm doanh nghiệp tiếp tục trì): tƣơng đƣơng tăng 31.075.293.996đ Tính hiệu khách hàng trực tiếp: ΔLN1 = ΔDT – ΔGV – ΔCP + ΔLN(khác) = 31.075.293.996đ – 31.166.519.608đ - 123.500.000đ + 403.978.821,95đ = 189.253.209,95đ (bằng 28,31% lợi nhuận năm 2015) Chi phí thực khách hàng tiềm năng: NGƠ DUY THIỆU – QT1601N 75 Khóa luận tốt nghiệp - Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Tặng thiệp chúc mừng quà tết vào dịp năm mới: 1.000.000đ*10 khách hàng = 10.000.000đ - Tặng thẻ voucher đào tạo kĩ sống cho con, cháu khách hàng: khách hàng thẻ voucher: 1.000.000 đ*10 khách hàng = 10.000.000đ - Lãnh đạo công ty đến khách hàng tiềm tặng quà vào dịp lễ nhƣ quốc khánh, quốc tế lao động là: 1.000.000đ/2 lần*10 khách hàng = 10.000.000đ Kết hợp biện pháp marketing sách chiết khấu 3% hợp đồng đầu tiền ngồi sách có chiến lƣợc marketing: dự kiến sách mang lại doanh thu công ty 30.000.000.000đ: chi phí chiết khấu: 0,5%*30.000.000.000đ = 150.000.000đ Tính hiệu khách hàng tiềm KH trực tiếp ΔLN2 = ΔDT – ΔGV – ΔCP – ΔCP(chiết khấu) + ΔLN(khác) = 30.000.000.000đ – 30.125.345.798đ - 150.000.000đ – 30.000.000đ + 390.000.000đ = 84.654.202đ (tăng 12,66% lợi nhuận 2015) Tổng quan hiệu biện pháp marketing mang lại cho công ty: ΔLN = ΔLN1 + ΔLN2 = 189.253.209,95đ + 84.654.202đ = 273.907.411,95đ ( tăng 39% doanh thu năm 2015) NGÔ DUY THIỆU – QT1601N 76 Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua q trình thực tập cơng ty TNHH TM Đan Việt đƣợc tiếp xúc với ngƣời làm công tác quản lí, nhân viên cơng ty em hiểu rõ cần thiết phải đẩy mạnh khả sản xuất kinh doanh Mỗi công ty muốn tồn phát triển lâu dài đòi hỏi phải giải tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hay đầu doanh nghiệp Chính vấn đề Marketing công cụ quan trọng cần đƣợc quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Để tăng cƣờng công tác sản xuất kinh doanh , giải pháp đƣợc giới thiệu là: tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng ; tăng cƣờng hoạt động quảng cáo giới thiệu dịch vụ giữ vững thị trƣờng khách hàng có phát triển thị trƣờng khách hàng mới, tăng cƣờng hoạt động chăm sóc khách hàng Có nhƣ đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh đƣa công ty phát triển vững mạnh Trong tƣơng lai, công ty TNHH TM Đan Việt cần cố gắng phát huy mặt tích cực có, phát huy mạnh đồng thời ln nhạy bén trƣờng hợp trƣớc biến động phức tạp thị trƣờng nhằm đƣa công ty ngày vững mạnh Báo cáo muốn đƣa số giải pháp Marketing nhằm tăng hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH TM Đan Việt Do thời gian học tập tìm hiểu thực tế Công ty ngắn kiến thức hiểu biết em có hạn nên khố luận em khó tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót Rất mong đƣợc thầy giáo bạn góp ý Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Th.S Lã Thị Thanh Thủy hƣớng dẫn em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp, cám ơn cơng ty TNHH TM Đan Việt tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu cần thiết giúp em hồn thành luận văn này! NGƠ DUY THIỆU – QT1601N 77 Trƣờng ĐH DL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình marketing : GS.TS Trần Minh Đạo – Đại Học kinh tế Quốc dân [2] Marketing đại : Philip Kotler [3] Mạng internet: - http://langmaster.edu.vn/ts-le-tham-duong-ky-nang-mem-chiem-75-suthanh-bai-cua-cac-ban-a12i737.html (1) - http://iliving.edu.vn/ (2) - http://hoatuoihaiphong.iri.vn/ (3) - http://samyenviet.com/san-pham/dong-trung-ha-thao.htm (4) NGÔ DUY THIỆU – QT1601N 78 ... qt phân tích hoạt động marketing cơng ty tnhh thƣơng mại Đan Việt Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty tnhh thƣơng mại Đan Việt Các số liệu cần thiết để thiết... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐAN VIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... phân tích marketing doanh nghiệp, thời gian thực tập công ty TNHH TM Đan Việt, em chọn đề tài: “ Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH TM Đan Việt làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan Việt (Khóa luận tốt nghiệp), Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty tnhh thương mại Đan Việt (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay