Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí Chung (Khóa luận tốt nghiệp)

94 11 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:46

Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí ChungHoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí ChungHoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí ChungHoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí ChungHoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí ChungHoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí ChungHoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí ChungHoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí Chung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN-KIỂM TỐN Sinh viên : Lƣơng Thị Hồng Vân Giảng viên hƣớng dẫn:Th.S Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI CHÍ CHUNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THƠNG NGÀNH: KẾ TỐN-KIỂM TOÁN Sinh viên : Lƣơng Thị Hồng Vân Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lương Thị Hồng Vân Mã SV: 1513401008 Lớp: QTL902K Ngành : Kế tốn-Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn hàng hóa Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí Chung NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) - Về mặt lý luận: Hệ thống vấn đề lý luận tổ chức kế tốn hàng hóa doanh nghiệp - Về mặt thực tế:Mơ tả phân tích thực trạng tổ chức kế tốn hàng hóa Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Chí Chung - Đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH TM Chí Chung Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Các số liệu cần thiết để thiết kế,tính tốn lấy phòng Tài chínhKế tốn cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Chí Chung - Các số liệu lấy từ số liệu tháng 12 năm 2015 công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Tên đơn vị: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Chí Chung - Địa chỉ: Số 1-Hồ Sen-Phường Trại Cau-Quận Lê Chân-TP Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên :Trần Thị Thanh Phƣơng Học hàm, học vị:Thạc Sĩ Cơ quan công tác:Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện tổ chức kế tốn hàng hóa Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Chí Chung Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 10 tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chịu khó học hỏi , nghiên cứu tài liệu phục vụ cho trình thực đề tài nghiên cứu - Tuân thủ nghiêm túc yêu cầu thời gian nội dung nghiên cứu Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): - Về mặt lý luận: tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận đối tượng nghiên cứu - Về mặt thực tế: tác giả phản ánh thực trạng đối tượng nghiên cứu - Những giải pháp mà tác giả đề xuất dã gắn với thực tiễn có tính khả thi Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Th.S Trần Thị Thanh Phương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1:Những vấn đề chung tổ chức kế tốn hàng hóa doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1:Khái niệm ,đặc điểm hàng hóa doanh nghiệp thương mại 1.1.2:Phân loại đánh giá hàng hóa 1.1.2.1:Phân loại hàng hóa: 1.1.2.2:Đánh giá hàng hóa: 1.1.3:Nhiệm vụ kế tốn hàng hóa doanh nghiệp thương mại 1.1.4:Sự cần thiết phải tổ chức kế tốn hàng hóa doanh nghiệp thương mại 10 1.2 Nội dung tổ chức kế toán hàng hoá doanh nghiệp thƣơng mại 10 1.2.1: Kế toán chi tiết hàng hoá doanh nghiệp thương mại 10 1.2.1.1 Phương pháp thẻ song song 10 1.2.1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 12 1.2.1.3 Phương pháp sổ số dư 14 1.2.2: Kế toán tổng hợp hàng hoá doanh nghiệp thương mại 16 1.2.2.1 Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên 16 1.2.2 Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ 20 1.3:Kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho 22 1.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán hàng hoá doanh nghiệp thƣơng mại 24 1.4.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung: 24 1.4.2: Hình thức kế toán Nhật ký-Sổ 25 1.4.3:Hình thức kế tốn chứng từ ghisổ: 26 1.4.4:Hình thức kế tốn máy vi tính 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN HÀNG HỐ TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI CHÍ CHUNG 29 2.1 Khái quát chung cơng ty TNHH TM Chí Chung 29 2.1.1: Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2: Đặc điểm sản xuất kinh doanh 30 2.1.3:Đặc điểm tổ chức máy quản lý cơng ty TNHH TM Chí Chung 30 2.1.4: Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty TNHH TM Chí Chung 31 2.1.4.1:Tổ chức máy kế toán 31 2.1.4.2 Chế độ kế toán áp dụng doanh nghiệp 33 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán hàng hố cơng ty TNHH TM Chí Chung 35 2.2.1: Kế toán chi tiết hàng hố cơng ty TNHH TM Chí Chung 35 2.2.1.1 Thủ tục nhập xuất 35 2.2.1.2 Phương pháp kế tốn chi tiết hàng hố cơng ty TNHH TM Chí Chung 46 2.2.2: Kế toán tổng hợp hàng hoá cơng ty TNHH TM Chí Chung 56 2.2.3 Cơng tác tổ chức kiểm kê hàng hố cơng tyTNHH TM Chí Chung 60 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN HÀNG HỐ TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CHÍ CHUNG 63 3.1 Nhận xét chung tổ chức kế toán hàng hoá cơng ty TNHH Thƣơng mại Chí Chung 63 3.1.1 Ưu điểm 63 3.1.1.1 Tổ chức máy quản lý 64 3.1.1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn 64 3.1.1.3 Tổ chức kế toán hàng hoá 65 3.1.2 Nhược điểm 67 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn hàng hố cơng ty TNHH TM Chí Chung 69 3.2.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện tổ chức kế tốn hàng hố cơng ty.69 3.2.2 u cầu việc hồn thiện tổ chức kế tốn hàng hố 70 3.2.3 Nguyên tắc việc hồn thiện kế tốn hàng hố 71 3.2.4 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn hàng hố cơng ty TNHH Thương mại Chí Chung 72 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2.1 Hoá đơn GTGT 38 Biểu số 2.2 Biên giao nhận hàng hoá 39 Biểu số 2.3 Phiếu nhập kho 40 Biểu số 2.4: Hoá đơn giá trị gia tăng 43 Biểu số 2.5: Phiếu xuất kho 44 Biểu số 2.6 Biên giao nhận hàng hoá 44 Biểu số 2.7: Trích thẻ kho Bệt GC909VRN 49 Biểu số 2.8: trích thẻ kho Gƣơng 45x60 50 Biểu số 2.9: trích thẻ kho Vòi LFV 4000S 51 Biểu số 2.10:Trích sổ chi tiết Bệt GC909VRN 52 Biểu số 2.11:Trích sổ chi tiết Gƣơng KF 45x60 53 Biểu số 2.12:Trích sổ chi tiết Vòi LFV 4000S 54 Biểu số 2.13:Trích bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa 55 Biểu số 2.14: Sổ nhật ký chung 58 Biểu số 2.15: Trích sổ TK 156 59 Biểu số 3.1: Sổ giao nhận chứng từ 79 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hoá theo phƣơng pháp ghi thẻ song song 12 Sơ đồ 1.2: Kế toán chi tiết hàng hoá theo phƣơng pháp ghi sổ đối chiếu 14 luân chuyển 14 Sơ đồ 1.3: Kế toán chi tiết hàng hoá theo phƣơng pháp ghi sổ số dƣ 16 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán hàng hoá theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 26 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ hạch toán hàng hoá theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 21 Sơ đồ 1.6 Trình tự ghi sổ kế tốn hàng tồn kho theo hình thức kế tốn Nhật ký chung 25 Sơ đồ 1.7 Trình tự ghi sổ kế tốn hàng hóa theo hình thức kế tốn Nhật ký- Sổ Cái 37 Sơ đồ 1.8 Trình tự ghi sổ kế tốn hàng hóa theo hình thức kế toán 27 chứng từ ghi sổ 27 Sơ đồ 1.9 Trình tự ghi sổ kế tốn hàng hố theo hình thức kế tốn máy vi tính 28 Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức máy quản lý cơng ty TNHH Thƣơng Mại Chí Chung 30 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 31 Sơ đồ 2.3:Trình tự ghi sổ kế tốn Cơng ty TNHH Thƣơng MạiChí Chung 34 Sơ đồ 2.4 Q trình hạch tốn theo phƣơng pháp thẻ song song 46 Sơ đồ 2.5 Trình tự hạch toán hàng tồn kho 53 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG - Việc hồn thiện giúp cho phòng kế toán làm việc hiểu hơn, khai thác tốt tiềm người - Việc hoàn thiện giúp kế toán hàng hoá nắm bắt số lượng, giá trị hàng hoá: đảm bảo chất lượng hàng chất lượng hàng bán chậm… để kịp thời đưa hướng giải 3.2.2 Yêu cầu việc hoàn thiện tổ chức kế toán hàng hoá Kế toán doanh nghiệp nói chung kế tốn hàng hóa nói riêng công cụ đắc lực doanh nghiệp quản lý kinh doanh nên đòi hỏi phải ln hướng tới hồn thiện.Tuy nhiên cơng việc kế tốn lại thay đổi thường xuyên,liên tục tùy theo đặc điểm kinh doanh công ty giái đoạn theo sách chế độ quản lý kế tốn tài Nhà nước.Chính mà q trình tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu sau: Tôn trọng nguyên tắc,chế độ,chuẩn mực kế tốn mà Bộ tài ban hành.Đây yêu cầu bắt buộc ,là sở,nền tảng cho việc quản lý,điều hành thống hoạt động kinh doanh tất doanh nghiệp.Mỗi doanh nghiệp khác áp dụng hình thức,phương pháp kế tốn khác phải đảm bảo tuân thủ chế độ,chuẩn mực kế tốn Nhà nước.Đó hành lang pháp lý cơng tác kế tốn tạo sở để so sánh ,đối chiếu thuận tiện cho việc kiểm tra đạo,đào tạo đội ngũ cán kế toán Tổ chức kế toán phải phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh công tác quản lý Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh khác chọn cho hình thức kế tốn, phương pháp kế toán khác (phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp tính giá vốn xuất kho…) đảm bảo phù hợp Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức, phương pháp kế tốn khơng thích hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp tạo bất hợp lý hạch tốn khơng đem lại hiệu cơng tác hạch toán kế toán mong muốn Tuy việc lựa chọn dù linh động đến đâu phải đảm bảo chế độ chuẩn mực Nhà Nước + Cơng tác kế tốn phải đảm bảo cung cấp thơng tin đầy đủ, kịp thời, xác u cầu vô quan trọng việc đưa định Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 70 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG nhà quản trị doanh nghiệp Hơn thơng tin kế tốn cung cấp tình hình doanh nghiệp Nó để thuyết phục chủ đầu tư, ngân hàng… thơng tin kế tốn cung cấp định thắng lợi doanh nghiệp cạnh tranh kinh tế thị trường + Hồn thiện kế tốn hàng hóa tồn kho phải mối quan hệ thống với phần hành kế toán khác nhau, kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, kế toán tài kế tốn quản trị, kế tốn hàng tồn kho phần hành kế toán khác biện pháp tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp Giữa chúng có mối quan hệ mật thiết, khăng khít với nhau, khơng thể thiếu phận Vì phần hành kế toán yếu ảnh hưởng tới phần hành kế tốn khác tác động tới tất hệ thống kế toán doanh nghiệp  Chỉ có sở đảm bảo yêu cầu kế tốn hàng hóa thực tốt vai trò trở thành cơng cụ quản lý hữu ích doanh nghiệp 3.2.3 Nguyên tắc việc hồn thiện kế tốn hàng hố Thơng tin kế tốn thơng tin quan trọng cần thiết cho công tác quản lý nay, kinh tế thị trường nước ta Trong điều kiện cạnh tranh để tìm chỗ đứng thị trường, doanh nghiệp cần phải có thơng tin thật xác tình hình tài để đề biện pháp thích hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do đòi hỏi kế tốn doanh nghiệp nói chung kế tốn hàng tồn kho nói riêng cần phải hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu cao quản lý + Để đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hóa doanh nghiệp tốt khơng phải làm thay đổi để phù hợp với điều kiện doanh nghiệp mà cần phải dựa nguyên tắc sau: -Hoàn thiện phải tn thủ chế độ tài kế tốn hành, văn pháp luật Nhà nước có liên quan Cơng ty vận dụng chế độ linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình kinh doanh Công ty phải tuân thủ theo nguyên tắc chung chế độ kế toán Việt Nam Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG - Hồn thiện phải dựa sở phù hợp với đặc điểm kinh doanh Cơng ty Mỗi cơng ty có đặc điểm khác tổ chức sản xuất kinh doanh, loại hình kinh doanh, trình độ yêu cầu quản lý Do việc vận dụng hệ thống chế độ, thể lệ tài kế tốn doanh nghiệp phải hợp lý, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm riêng doanh nghiệp - Hồn thiện kế tốn hướng tới làm tốt vai trò cung cấp thơng tin cho cấp quản trị doanh nghiệp người quan tâm biết tình hình tài Cơng ty - Để đáp ứng yêu cầu kế tốn hàng tồn kho phải tiến hành hồn thiện mặt theo phương hướng sau: + Trước hết, thơng tin phải nhanh chóng, kịp thời xác phục vụ cho người quản lý nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, từ có định đắn nhằm nâng cao sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp đạt hiệu cao + Củng cố tăng cường vai trò cung cấp thơng tin tổng hợp tình hình nhập xuất tồn kho hàng hóa từ sổ kế tốn tổng hợp Cơng ty + Phản ánh giá trị hàng hóa cách xác thực phù hợp với giá hàng hóa thời điểm sử dụng + Phản ánh nội dung kinh tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ, tạo điều kiện cung cấp xác hạch tốn kế tốn + Hồn thiện song phải dựa nguyên tắc tiết kiệm hiệu 3.2.4 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn hàng hố cơng ty TNHH Thương mại Chí Chung Bên cạnh mặt tích cực mà cơng tác kế toán hàng hoá đạt trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH TM Chí Chung bộc lộ số hạn chế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu tổ chức kế toán Xuất phát từ hạn chế này, em xin đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện thêm tổ chức kế tốn hàng hố công ty Thứ nhất: Về việc áp dụng phần mềm kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn thủ cơng làm giảm tiến độ cơng việc Vì doanh nghiệp nên áp dụng hình thức kế toán máy để việc hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc quản lý số liệu thực Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 72 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG nhanh chóng, gọn nhẹ hiệu hơn.Trong thời đại hầu hết cơng ty áp dụng hình thức kế tốn máy nên cơng ty nên tiếp thu tiến để giúp cho việc quản lý nghiệp vụ kinh tế phận kế tốn ban lãnh đạo cơng ty dễ dàng Để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu cơng tác quản lý đóng vai trò quan trọng Trước áp dụng phần mềm kế tốn cơng ty cử nhân viên đào tạo để tiếp cận với phần mềm kế tốn, có kiến thức phần mềm kế toán để áp dụng cơng ty Nếu cơng ty hồn thiện máy kế toán áp dụng phương pháp kế toán máy hiệu cơng việc cao hơn, việc cung cấp thơng tin số liệu xác nhanh chóng giúp nhà quản lý đưa phương pháp lãnh đạo công ty tốt làm cho công ty đạt lợi nhuận cao Sau em xin đưa số phần mềm phổ biến nay: * Phần mềm kế toán MISA (Phiên MISA SME.NET 2016) Là giải pháp cho loại hinh doanh nghiệp vừa nhỏ áp dụng trường hợp như: Doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp thương mại đơn giản, mức độ quản lý khơng q phức tạp, doanh nghiệp có u cầu quản trị cao mơ hình hoạt động lớn mức tương đối, doanh nghiệp thực kinh doanh nhiều lĩnh vực Phần mềm kế tốn Misa có ưu điểm dễ sử dụng giao diện trực quan thân thiện với người dùng, người bắt đầu sử dụng phần mềm cảm thấy thoải mái, không nhức mắt, cho phép cập nhật liệu nhiều hóa đơn phiếu chi cách linh hoạt, mẫu giấy tờ chứng từ tuân theo quy định ban hành Và điểm trội Misa chức thao tác lưu ghi sổ liệu quan trọng công nghệ bảo mật liệu cao phần mềm Misa chạy sở liệu Sql tính xác việc xử lý số liệu tính tốn xác Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 73 TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP * Phần mềm kế tốn FAST ACCOUNTING Là giải pháp cho loại hình doanh nghiệp có quy mơ từ nhỏ đến lớn điển hình doanh nghiệp lớn phải cần báo cáo việc quản lý, hay doanh nghiệp xây dựng xây lắp nên dùng phầm mềm fast Và chắn Fast có nhiều ưu điểm như: giao diện dễ làm việc, cập nhật thay đổi sách điều khoản thuế, thơng tư nghị định Bộ tài chính, bám sát chế độ kế toán hành, xử lý liệu số liệu cách nhanh Cho phép kết xuất báo cáo Excel với mẫu biểu xếp đẹp Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG Giờ việc hạch tốn sổ sách tay khơng nhiều người áp dụng thay vào phần mềm kế tốn chuyên dụng giúp tiết kiệm thời gian công sức làm việc cho người kế tốn Do bạn sinh viên trường hay người làm nên trang bị trước kiến thức kỹ thành thạo phần mềm kế toán để tiện cho công việc Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 75 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG *Phần mềm kế toán LinkQ Là phần mềm xây dựng cơng cụ lập trình tiên tiến C#.NET, sở liệu SQL Server tích hợp Font chuẩn Unicode - Mơ hình cấp liệu cho phép tập hợp quản lý theo sơ đồ Tổng công ty công ty thành viên- chi nhánh - Tính linh động, dễ chỉnh sửa: cho phép người dùng khai báo thêm trường thông tin để theo dõi - Theo dõi hạch toán song song nhiều loại tiền tệ - Cho phép làm việc nhiều cửa sổ thời điểm, di chuyển nhanh đến danh mục hay chứng từ nhiều phân hệ khác - Giao diện báo cáo tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa ngôn ngữ khác người dùng tự định nghĩa.- Kết xuất liệu office dễ dàng, kết xuất trực iếp qua HTTK, iHTKK, TaxOnline - Tích hợp nhiều hệ điều hành như: Winxp, Vista, Win 7, - Có thể kết nối liệu từ xa (trường hợp bán hàng có showroom, chi nhánh, cơng ty ) Thứ hai: Về cơng tác bảo quản hàng hóa Hàng hóa cơng ty có nhiều chủng loại khác đặc biệt loại có giá trị két liền,bệt két rời,lavabo, vòi bếp, vòi chậu… nên cơng tác Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG bảo quản hàng hóa cơng ty quan trọng Vì mà công ty cần trọng đến kho bãi để việc bảo quản hàng hóa đảm bảo Cơng ty nên lắp đặt quạt thơng gió để kho ln khơ tránh ẩm thấp tạo điều kiện cho côn trùng xâm nhập,các khu vực dễ có nước mưa hắt mưa lớn phải để hàng hóa palet Khơng xếp hàng hóa ngồi trời - Hàng hóa sau xuất xong phải thu xếp gọn gàng, tạo không gian cho loại hàng hóa khác, loại hàng hóa dư phải để vào khu vực riêng Thủ kho chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc xếp dỡ bảo quản hàng hoá kho Thủ kho phải bảo đảm công cụ cách thức xếp dỡ sử dụng phù hợp không làm tổn hại đến sản phẩm xếp dỡ - Trước nhập hàng, kho có trách nhiệm xếp mặt ngăn nắp gọn gàng - Bảo quản hàng hóa q trình xếp dỡ, di chuyển phải nhẹ nhàng tránh va chạm, đổ vỡ méo thùng cartons, bảo quản hàng hóa tránh hư hỏng gây thiệt hại cho cơng ty Ngồi kho xây dựng lâu năm công ty phải kiểm tra tu sửa lại cho đảm bảo giữ gìn bảo quản hàng hóa tốt Khi hệ thống kho đảm bảo an toàn,kho giúp cho việc bảo quản hàng hóa tốt hơn, hàng hóa khơng bị hư hỏng mát tránh tổn thất kinh tế cho công ty Thứ ba: Về công tác tổ chức kiểm kê hàng hoá - Doanh nghiệp nên hồn thiện cơng tác kiểm kê kho, tiến hành kiểm kê thường xuyên hàng tháng để kịp thời phát loại hàng hóa bị thiếu hụt hay dư thừa, dùng cho sản xuất xuất bán để từ có biện pháp xử lý kịp thời đề biện pháp khắc phục định thu mua, xuất bán hàng hóa Cơng tác kiểm kê thường sử dụng thước đo vật để đo lường đo, đếm chỗ Khi phát thừa, thiếu hàng hóa kho, kế tốn phải xác định ngun nhân ghi sổ kế tốn Vì doanh nghiệp có nhiều loại hàng hóa có hàng hóa có giá trị nên cơng ty cần trọng vào việc kiểm tra hàng hóa kho tránh thất thoát, mát hàng hóa Hơn việc kiểm kê thường xuyên giúp doanh nghiệp phát xử lý kịp thời bị hay hư hỏng hàng hóa Trên thực tế đến cuối năm Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 77 TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP doanh nghiệp tiến hành cơng tác kiểm kê hàng hóa kho, có hàng hóa bị hư hỏng q trình lưu trữ doanh nghiệp khơng kịp thời xử lý dẫn đến tổn thất kinh tế, ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Như hàng tháng doanh nghiệp nên tiến hành việc kiểm kê Thứ tƣ: Về việc đánh danh diểm hàng hóa Nguồn hàng hóa cơng ty có nhiều chủng loại,qui cách, kích cỡ doanh nghiệp nên lập danh điểm hàng hóa để việc theo dõi kiểm sốt vật tư dễ dàng xác Để thuận tiện cho cơng tác quản lý hàng hóa chặt chẽ thống nhất, đối chiếu kiểm tra dễ dàng dễ phát sai sót thuận tiện cho việc muốn tìm kiếm thơng tin loại hàng hóa đó, trước hết cơng ty nên mở "Sổ danh điểm hàng hóa" Sổ danh điểm hàng hóa mở theo tên gọi, quy cách hàng hóa hệ thống chữ số, đơn vị tính.Muốn mở sổ trước hết công ty phải xác định số danh điểm hàng hóa thống tồn cơng ty xác định tuỳ ý kho phòng kế tốn Sổ danh điểm xây dựng theo mẫu sau: Kho Công ty Danh điểm hàng hố Mã hàng hóa Tên hàng hố Đơn vị tính 1561 BLK Bệt liền khối Bộ 15611 GC939VN Bệt GC 939 VN Bộ 15612 C939VN Bệt C939VN Bộ 15621 BFV903S Sen tắm BFV 903S Cái ……… ……… ………… …… 15631 HB3 Gạch HB-3 Hộp 15632 HB7 Gạch HB-7 Hộp Ghi … … … ……… … Mở sổ danh điểm hàng hóa phải có kết hợp nghiên cứu phòng kế tốn, sau trình lên quan chủ quản công ty để thống quản lý sử dụng tồn cơng ty Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 78 TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Thứ năm:Về việc luân chuyển chứng từ Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ luân chuyển chứng từ phòng ban.Mỗi luân chuyển chứng từ bên giao nhận chứng từ phải ký nhận vào sổ giao nhận chứng từ.Nếu xảy tình trạng chứng từ dễ quy trách nhiệm cho người, phận để có biện pháp xử lý Việc làm giúp quản lý chặt chẽ chứng từ Công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán công nhân viên việc quản lý chứng từ nói riêng cơng việc nói chung Ví dụ 1: Tình hình hàng hóa tháng 12 kho Cơng ty sau: Khi nhập – xuất kho hàng hóa, kế toán tiến hành viết phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; đồng thời chuyển cho thủ kho để vào thẻ kho, sau thủ kho lại chuyển lại cho kế toán để vào sổ sách kế toán, thủ kho kế toán phải ký vào sổ giao nhận chứng từ Công ty theo biểu số 3.1 Biểu số 3.1: Sổ giao nhận chứng từ SỔ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Tháng 12 năm 2015 Chứng từ STT Nội dung chứng từ Nơi nhận chứng từ Người nhận … …… Ngày Số … … … … 15 7/12 PN 3/12 Nhập Gạch HB-3 Phòng TC-Kế tốn Nguyễn Thanh Bình 16 10/12 PN 4/12 Nhập Bệt C108VT Phòng TC-Kế tốn Nguyễn Thanh Bình 17 14/12 PX 18/12 Xuất Vòi LFV 21S Phòng TC-Kế tốn Nguyễn Thanh Bình … …… 26 18/12 PX21/12 … … …… ………… Xuất Gương 45x60 25/12 PN 11/12 Nhập Sen BFV 212 … …… ……………… tên … …… … Phòng TC-Kế tốn Nguyễn Thanh Bình …… 29 …… …… Ký …… …… … Phòng TC-Kế tốn Nguyễn Thanh Bình …………… Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K …………… … Page 79 TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Thứ sáu: Về cơng tác trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dể đảm bảo nguyên tắc “thận trọng”trong kế tốn,tránh tổn thất xảy hoạt động sản xuất kinh doanh,phản ánh giá trị hàng hóa tồn kho sát hợp với giá thị trường thời điểm định,đồng thời góp phần phản ánh kết kinh doanh kỳ xác.Cơng ty nên tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Theo chuẩn mực điều 4-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ban hàng theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 Bộ tài Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm hàng tồn kho bị hư hỏng, phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển…), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (sau gọi tắt hàng tồn kho) mà giá gốc ghi sổ kế tốn cao giá trị thực đảm bảo điều kiện sau: - Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định Bộ Tài chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho - Là vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp tồn kho thời điểm lập báo cáo tài Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thực thấp so với giá gốc giá bán sản phẩm dịch vụ sản xuất từ nguyên vật liệu khơng bị giảm giá khơng trích lập dự phòng giảm giá ngun vật liệu tồn kho Phương pháp lập dự phòng: Mức trích lập dự phòng tính theo cơng thức sau: Lượng vật tư Mức dự phòng hàng hóa thực tế giảm giá vật tư = tồn kho thời hàng hóa Giá trị có x điểm lập báo cáo tài Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán - thể thực hàng tồn kho Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho địa điểm Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 80 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG trạng thái theo quy định Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính.Giá trị thực hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) giá bán (ước tính) hàng tồn kho trừ (-) chi phí để hồn thành sản phẩm chi phí tiêu thụ (ước tính) Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính cho loại hàng tồn kho bị giảm giá tổng hợp toàn vào bảng kê chi tiết Bảng kê để hạch tốn vào giá vốn hàng bán (giá thành tồn sản phẩm hàng hóa tiêu thụ kỳ) doanh nghiệp * Phương pháp kế toán - Tài khoản sử dụng: TK 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” Dùng để theo dõi tình hình trích lập sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Kết cấu: Bên nợ: Hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Bên có: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Số dƣ có: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Phương pháp hạch tốn: Xử lý dự phòng: Vào giá vốn hàng bán Cuối kỳ kế tốn năm lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần ghi: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK: 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cuối kỳ kế toán năm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế tốn năm trước phải trích lập thêm phần chênh lệch ghi tăng giá vốn hàng bán (Thông tư 228/2009/TT-BTC) Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế tốn năm trước phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm giá vốn hàng bán (Thông tư 228/2009/TT-BTC) Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 81 TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Nợ TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632: Giá vốn hàng bán Cơng ty sử dụng mẫu bảng kê dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: Đơn vị:…… Địa chỉ:…… BẢNG TÍNH DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO Năm… Theo sổ kế toán STT Tên vật tƣ Số lƣợng A B Theo thị trƣờng Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền 3=1x2 5=1x4 Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Chênh lệch 6=5-3 Page 82 TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu thực tế Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Chí Chung,em nhận thấy rõ tầm quan trọng ảnh hưởng tổ chức kế tốn hàng hóa tác động trực tiếp tới việc kinh doanh cơng ty.Hạch tốn hàng tồn kho công cụ đắc lực giúp cho lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình kinh doanh lập kế hoạch thu mua,tiêu thụ thích hợp,từ có ý nghĩa định đến việc tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Bài khố luận “Hồn thiện tổ chức kế tốn hàng hóa Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí Chung” đề cập vấn đề lý luận bản, tình hình thực tế đưa số biện pháp hồn thiện cơng tác Tuy nhiên, chưa có kinh nghiệm, chưa am hiểu kỹ thực tế nên biện pháp nặng lý thuyết, tính khả thi chưa cao song dù ý kiến để Công ty tham khảo Vì thời gian thực tập có hạn, kiến thức thân hạn chế, vấn đề nghiên cứu với nhiệt tình giúp đỡ ban lãnh đạo Cơng ty, anh chịtrong phòng kế tốn Cơng ty thầy giáo hướng dẫn em hồn thành khố luận Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, anh chị phòng kế tốn cơng ty giáo – Thạc sĩ Trần Thị Thanh Phƣơng tận tình giúp đỡ, hướng dẫn để em hồn thành khố luận Hải Phòng ,ngày tháng năm 2016 Sinh viên Lƣơng Thị Hồng Vân Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 83 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Phú Giang TS Nguyễn Trúc Lê, Lý thuyết thực hành Kế tốn tài chính,NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Khoá luận tốt nghiệp anh chị khoá Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Bộ Truởng BTC Tài liệu kế tốn Cơng ty TNHH TM Chí Chung năm 2015 Thư viện số truờng Đại học Dân lập Hải Phòng Và tài liệu mạng internet khác Sinh viên:Lương Thị Hồng Vân-QTL902K Page 84 ... kế tốn hàng hóa cơng ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại Chí Chung Chƣơng 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn hàng hóa cơng ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại Chí Chung Với kiến thức... hóa doanh nghiệp - Về mặt thực tế:Mô tả phân tích thực trạng tổ chức kế tốn hàng hóa Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Chí Chung - Đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn hàng hóa. .. nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn hàng hố cơng ty TNHH TM Chí Chung 69 3.2.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện tổ chức kế tốn hàng hố cơng ty. 69 3.2.2 u cầu việc hồn thiện tổ chức kế tốn hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí Chung (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí Chung (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay