Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai Hoa (Khóa luận tốt nghiệp)

106 9 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:44

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai HoaHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai HoaHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai HoaHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai HoaHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai HoaHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai HoaHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai Hoa - ISO 9001:2008 NGÀNH: Sinh viên : - 2016 - CHÍNH QUY NGÀNH: Sinh viên Gi ng viên h : L ng Th H ng Nhung ng d n: Ths.Tr n Th Thanh Ph ng - 2016 1513401007 Mai Hoa - - , tính tốn - - Hoa Sinh viên - - - - thi L IM U NH NG V N V CƠNG TÁC K TỐN NGUN V T LI U TRONG DOANH NGHI P 1.1.Nh ng v chung v cơng tác k tốn nguyên v t li u Doanh nghi p 1.1.1.Khái ni m nguyên v t li u: t li u 1.1.2 Phân lo 1.1.2.1 Phân lo i nguyên v t li u nguyên v t li u 1.1.3.Nhi m v k toán nguyên v t li u doanh nghi p 1.1.4.S c n thi t ph i cơng tác k tốn ngun v t li u Doanh nghi p 1.2 N i dung cơng tác k tốn ngun v t li u doanh nghi p s n xu t 10 1.2.1 K toán chi ti t nguyên v t li u 10 song song 10 i chi u luân chuy n 12 s 13 1.2.2.K toán t ng h p nguyên v t li u doanh nghi p 16 1.2.2.1 K toán t ng h p nguyên v t li ng xuyên 16 1.2.2.2 K toán t ng h p nguyên v t li nh k 19 1.3 K tốn d phòng gi m giá hàng t n kho 21 1.4 T ch c v n d ng h th ng s sách k tốn vào cơng tác k toán nguyên v t li u doanh nghi p 23 1.4.1 Hình th c k tốn Nh t ký chung: 23 1.4.2 Hình th c k tốn Nh t ký S 25 1.4.3 Hình th c k tốn ch ng t ghi s 26 1.4.4.Hình th c k tốn Máy vi tính 27 H C TR NG CƠNG TÁC K TỐN NGUN V T LI U T I CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRI N CÔNG NGH I MAI HOA 29 NHI 2.1 Khái quát v công ty TNHH MTV Phát tri n công ngh t ng m i Mai Hoa 29 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a công ty 29 m s n xu t kinh doanh c a công ty 30 m công tác b máy qu n lý c a công ty TNHH MTV Phát tri n i Mai Hoa 32 Công ngh m cơng tác k tốn t i cơng ty TNHH MTV Phát tri n Công i Mai Hoa 33 ngh 2.1.4.1 T ch c b máy k toán 33 2.1.4.2 Ch k tốn, hình th c k tốn áp d ng t i công ty 35 2.2 Th c tr ng cơng tác k tốn ngun v t li u t i công ty TNHH MTV Phát tri n Công ngh i Mai Hoa 37 tv 2.2.1 K toán chi ti t nguyên v t li u t i công ty 37 2.2.1.1 Th th c nh p xu t 37 toán chi ti t nguyên v t li u t i Công ty 58 2.2.2 K toán t ng h p nguyên v t li u t i Mai Hoa 70 nhi t 2.2.2.1 Ch ng t s d ng 70 2.2.2.2 Tài kho n s d ng 70 2.2.2.3 Quy trình h ch tốn 70 2.2.3 Công tác t ch c ki m kê nguyên v t li u t i Công ty TNHH MTV Phát tri n công ngh M T S i Mai Hoa 77 Ý KI N HỒN THI N CƠNG TÁC K TỐN NGUN V T LI U T I CƠNG TY TNHH MTV PHÁT TRI N CÔNG NGH I MAI HOA 80 3.1 Nh n xét chung k toán nguyên v t li u t i công ty TNHH MTV phát i Mai Hoa 80 tri n Công ngh m 80 3.1.1.1.T ch c b máy qu n lý 80 3.1.1.2 T ch c cơng tác k tốn 80 3.1.1.3 T ch c k toán nguyên v t li u 82 3.1.2.H n ch 83 3.2 M t s xu t nh m hồn thi n cơng tác k tốn ngun v t li u t i Cơng ty TNHH MTV phát tri n Công ngh t TM Mai Hoa 84 3.2.1 S c n thi t c a vi c hồn thi n cơng tác k tốn c a Cơng ty TNHH MTV phát tri n Công ngh t TM Mai Hoa 84 3.2.2 Yêu c u hoàn thi n cơng tác k tốn ngun v t li u 84 3.2.3 Nguyên t c c a vi c hồn thi n cơng tác k tốn ngun v t li u 85 3.2.4 M t s ý ki n nh m hồn thi n cơng tác k tốn Ngun v t li u t i Cơng ty TNHH MTV phát tri n Công ngh t TM Mai Hoa 85 K T LU N 94 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 95 DANH M C B G BI Bi u s 40 Bi u s 2.2: Phi u chi 41 Bi u s 2.3: Biên b n bàn giao 42 Bi u s 2.4: Biên b n ki m nghi m v 42 Bi u s 2.5: Phi u nh p kho 44 Bi u s 46 Bi u s 2.7: Biên b n bàn giao 47 Bi u s 2.8: Biên b n ki m nghi m v 47 Bi u s 2.9: Phi u nh p kho 49 Bi u s 2.10: Gi ngh xu t v 53 Bi u s 2.11: Phi u xu t kho 54 Bi u s 2.12: Gi ngh 56 Bi u s 2.13: Phi u xu t kho 57 Bi u s 2.14: Th kho 61 Bi u s 2.15: Th kho 62 Bi u s 2.16: Th kho 63 Bi u s 2.17: Th kho 64 Bi u s 2.18: Trích s chi ti t v t li u, d ng c s n ph m hàng hóa c a ng thép phi 51 tháng 12/ 2015 65 Bi u s 2.19: Trích s chi ti t v t li u, d ng c s n ph m hàng hóa c a ng thép phi 34 tháng 12/ 2015 66 Bi u s 2.20: Trích s chi ti t v t li u, d ng c s n ph m hàng hóa c a ng thép 42 tháng 12/ 2015 67 Bi u s 2.21: Trích s chi ti t v t li u, d ng c s n ph m hàng hóa c a Inox SuS 304 tháng 12/ 2015 68 Bi u s 2.22: Trích b ng T ng H p Nh p Xu t T n 69 Bi u s 2.23: B ng kê phi u xu t kho 74 Bi u s 2.24 :Trích s Nh 75 Bi u s 2.25 :Trích s nguyên li u, v t li 76 Bi u s 2.26: Biên b n ki m kê v 79 Bi u s 3.1: S giao nh n ch ng t 88 Bi u s 3.2 : S mv 90 Bi u s 3.3: S chi ti t d phòng gi m giá nguyên v t li u 93 - Page 81 3.1.1.3 Công tác xác 02 Nguyên v t li c v n chuy n v kho c a công ty T i kho, th kho nhân viên phòng kinh doanh s ki m tra ch t ng, s ng NVL l p biên b n ki m nghi m v c ti n hành nh p kho - Th t c xu vào h ng kinh t ng có nhu c u s d ng NVL s vi t gi ngh xu t v n xu t ký, giám c toán kho l p phi u xu t, l p xong k toán kho Page 82 k i nh n phi u xu ng kho l y v v ho hoàn thi b u nh - xu t kho, cơng ty xây d quy trình t c n c ghi s phù h v chu m k toán ng 3.1.2.H n ch Vi c cơng tác k tốn nói chung cơng tác k tốn ngun v t li u nói riêng t i cơng ty TNHH MTV Mai Hoa v n m t s h n ch c n kh c ph c : Th nh t: V cơng tác ghi chép s sách k tốn: Kh ng cơng vi c k tốn t i cơng ty l toán v c th c hi n th cơng M c dù phòng k c trang b máy tính i ch áp d t k m u b ng th ng nh ng k thu n l i cho vi c theo dõi nghi p v kinh t nên vi c cung c p báo cáo s li u có lúc b h n ch thi u tính k p th i, làm n hi u qu làm vi c c a công ty.V y nên, công ty nên xem xét t i vi c mua ph n m m k toán phù h p v i tình hình cơng ty Th hai: V Công ty áp d k m n kho: n c k nên cu i c xu t v c công ty s d s có kh ng ghi chép v ckp th i tình hình bi ng c a v sinh tháng Th ba: V vi c luân chuy n ch ng t V vi c luân chuy n ch ng t gi a phòng kinh doanh, phòng k toán th kho di ng xuyên, nhiên gi a b ph u khơng có biên b n giao nh n, d x y tình tr ng m t mát ch ng t Th V vi c l p s mv Công ty TNHH MTV Mai Hoa m t công ty chuyên s n xu t nên kh i l ng nguyên v t li u s d ng r t nhi u V m s n xu t nguyên v t li u nh hi n ta , theo em, công ty nên xây d ng m t h th ng danh m v t t th ng nh t toàn công ty s d m nguyên v t li cu Th : V công tác ki m kê nguyên v t li u: Công tác ki m kê nguyên v t li c th c hi ng xuyên, i ti n hành công tác ki m tra nên không phát hi n k p th c Page 83 s m ng nguyên v t li ch c ki m kê nguyên v t li x lý k p th i Vì v y mà cơng ty c n t phát hi n x lý k p th i Th sáu: V cơng tác trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho: T i công ty hi c hi n vi c trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho m t hàng v t li n cu n ng gi m vi ó th gây r i ro làm n tình hình tài c a công ty 3.2 M t s xu t nh m hồn thi n cơng tác k tốn ngun v t li u t i Công 3.2.1 S c n thi t c a vi c hồn thi n cơng tác k tốn c a Cơng ty TNHH Page 84 cơng tác cơng tác Cơng ty TNHH MTV p hình thành ph Page 85 - có Page 86 Gi tốn m nhi t g lên s k toán n kho cơng s kh ph c d tính tốn ghi chép c ph ng pháp công ty s d ph m máy tính vào cơng tác = = x Page 87 Khi S giao nh ch t Ký STT tên Ngày 15 5/12 PN 109 Phòng TC51 16 6/12 PN 110 Phòng TC- 17 7/12 PX 075 Phòng TC34 26 18/12 PN 124 Phòng TC- 32 26/12 PX 098 Phòng TC- Page 88 - - nhóm - : TK 1522V : Van Page 89 S DANH I V T Ghi Nhóm 1521 Nguyê 1521OT 1521OTP51 Kg 1521OTP34 Kg 1521OTP27 Kg 1521OT42 Kg 1522 1522V Van 1522VD50 Van an toàn D50 Cái 1522VR20 Van ren gang 20 Cái 1523 Kg 1523MC Kg 1523DDO kg Page 90 hàng ó hàng t cơng /2009/TT- - = hàng hóa x - báo cáo tài Page 91 Tài - phòn minh cho s , g tính Cơng ty có th s d ng m u b tính d phòng gi m giá hàng t Page 92 : : Công ty TNHH MTV PTCN CN TM Mai Hoa a ch u , P.Thanh Bình , TP H STT A S Tên v Chênh Thành ng B Thành giá ti n giá ti n 3=1x2 5=1x4 6=5-3 -BTC) -BTC) án Page 93 Hoàn n - - Sinh viên Page 94 iang, Toàn NXB Tài Chính Phòng Trang web w.w.w.moj.gov.vn Trang web w.w.w.ketoanthienung.net Trang web w.w.w.webketoan.com -BTC Page 95 ... thành phát tri n c a công ty 29 m s n xu t kinh doanh c a công ty 30 m công tác b máy qu n lý c a công ty TNHH MTV Phát tri n i Mai Hoa 32 Công ngh m công tác k tốn t i cơng ty TNHH. .. tính 28 a cơng ty 31 2.1: Quy trình s n xu công tác b máy qu n lý c a Công ty TNHH MTV Phát tri n i Mai Hoa 32 Cơng ngh cơng tác b máy k tốn c a công ty TNHH MTV Phát tri n Công ngh... 2.2.3 Công tác t ch c ki m kê nguyên v t li u t i Công ty TNHH MTV Phát tri n công ngh M T S i Mai Hoa 77 Ý KI N HỒN THI N CƠNG TÁC K TỐN NGUN V T LI U T I CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRI N CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai Hoa (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai Hoa (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay