Hoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiện (Khóa luận tốt nghiệp)

105 9 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:41

Hoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiệnHoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiệnHoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiệnHoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiệnHoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiệnHoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiệnHoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiện BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Lê Thị Thúy Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TỐN CHU KỲ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AN PHÁT AFC THỰC HIỆN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Lê Thị Thúy Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Thị Thúy Lớp: QT1702K Mã SV: 1312401159 Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kiểm tốn chu kỳ tài sản cố định kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu lý luận chung cơng tác kiểm tốn chu kỳ tài sản cố định kiểm tốn BCTC - Mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kiểm tốn chu kỳ tài sản cố định kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tốn chu kỳ tài sản cố định kiểm toán BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC thực Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Số liệu thực trạng cơng tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định kiểm toán BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC 245 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Phương Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kiểm tốn khoản mục tài sản cố định hữu hình kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC thực Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 10 tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chịu khó học hỏi, nghiêm cứu tài liệu phục vụ cho trình thực đề tài nghiên cứu - Tuân thủ nghiêm túc yêu cầu thời gian nội dung nghiên cứu Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): - Về mặt lý luận: tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận đối tượng nghiên cứu - Về mặt thực tế: tác giả phản ánh thực trạng đối tượng nghiên cứu - Những phương pháp mà tác giả đề xuất gắn với thực tiễn có tính khả thi Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KIỂM TỐN CHU KỲ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Những vấn đề tài sản cố định doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại tài sản cố định 1.1.2 Đánh giá TSCĐ 1.1.2.1 Nguyên giá TSCĐ 1.1.2.2.Giá trị hao mòn khấu hao tài sản cố định 1.1.2.3.Giá trị lại TSCĐ: 1.1.3 Tổ chức kế toán TSCĐ doanh nghiệp 1.2 Nội dung công tác kiểm tốn chu kỳ TSCĐ hữu hình kiểm tốn Báo cáo tài 15 1.2.1 Khái quát chung kiểm toán Báo cáo tài 15 1.2.1.1 Khái niệm kiểm tốn Báo cáo tài 15 1.2.1.2 Mục tiêu kiểm tốn Báo cáo tài 15 1.2.2 Mục tiêu kiểm toán chu kỳ Tài sản cố định 16 1.2.2.1 Mục tiêu kiểm toán chu kỳ Tài sản cố định 16 1.2.2.2 Căn kiểm toán chu kỳ Tài sản cố định 17 1.2.3 Quy trình kiểm tốn chu kỳ Tài sản cố định 18 1.2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 18 1.2.3.2 Thực kiểm toán 24 1.2.3.3 Kết thúc kiểm toán 32 1.3 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán sử dụng kiểm toán BCTC 34 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM TỐN CHU KỲ TSCĐ TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AN PHÁT AFC THỰC HIỆN 37 2.1 Khái quát chung cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 37 2.1.1.2 Định hướng phát triển tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm gần 38 2.1.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 39 2.1.1.4 Cơ cấu, tổ chức máy quản lý công ty 40 2.1.1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn cơng ty 41 2.1.2 Chế độ kế toán áp dụng: 41 2.2 Thực trạng cơng tác kiểm tốn chu kỳ TSCĐ Kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Cơng nghiệp Diamond Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC thực 43 2.2.1 Giới thiệu chung khách hàng 43 2.2.1.1 Giới thiệu chung 43 2.2.1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn 43 2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 44 2.2.2.1 Xem xét chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng 44 2.2.2.2 Lập hợp đồng kiểm toán lựa chọn nhóm kiểm tốn 44 2.2.2.3 Thu thập thơng tin khách hàng 46 2.2.2.4 Phân tích sơ BCTC 51 2.2.2.5 Đánh giá mức trọng yếu 51 2.2.2.6 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội cấp độ doanh nghiệp 52 2.2.2.7 Lập kế hoạch thiết kế chương trình kiểm tốn 58 2.2.3 Thực kiểm tốn chu kỳ TSCĐ Cơng ty TNHH Công nghiệp Diamond 63 2.2.3.1 Thực thủ tục chung 64 2.2.3.2 Thực thủ tục phân tích 64 2.2.3.4 Thực thủ tục kiểm tra chi tiết 66 2.2.4 Kết thúc kiểm toán 79 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TỐN CHU KỲ TSCĐ TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AN PHÁT AFC THỰC HIỆN 82 3.1 Định hướng phát triển công ty 82 3.2 Đánh giá cơng tác kiểm tốn chu kỳ Tài sản cố định kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC thực 83 3.2.1 Kết đạt 83 3.2.1.1 Giai đoạn lập kế hoạch 83 3.2.1.2 Giai đoạn thực kiểm toán 84 3.2.1.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 84 3.2.2 Hạn chế 85 3.3 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm tốn chu kỳ tài sản cố định công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC 86 3.3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kiểm tốn chu kỳ tài sản cố định 86 3.3.2 Những yêu cầu hồn thiện cơng tác kiểm tốn chu kỳ Tài sản cố định 86 3.3.3 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm toán chu kỳ Tài sản cố định 87 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Hạch toán số nghiệp vụ tăng TSCĐ 11 Sơ đồ 1.1 Hạch toán số nghiệp vụ tăng TSCĐ (tiếp theo) 12 Sơ đồ 1.2 Hạch toán số nghiệp vụ giảm TSCĐ 13 Sơ đồ 1.3 Hạch toán khấu hao TSCĐ 14 Sơ đồ 2.1:Bộ máy quản lý Công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC 40 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC 41 Sơ đồ 2.3: Chu trình Kiểm tốn 42 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp cho trưởng nhóm kiểm tốn, trưởng nhóm người chịu trách nhiệm tổng hợp gửi kết kiểm toán cho KTV thể trang tổng hợp trường hợp thường bao gồm nội dung sau:Các sai phạm phát kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư tài khoản đánh giá mức độ sai phạm - Nguyên nhân sai lệch (nếu có) bút tốn điều chỉnh sai phạm Sau tổng hợp kết kiểm toán Trưởng nhóm kiểm tốn thực hiện, KTV đưa trao đổi với đơn vị kiểm tốn Cơng ty TNHH Công nghiệp Diamond Thực hướng dẫn CMKiT số 260, 265 450, KTV phải trao đổi phát q trình kiểm tốn (bao gồm sai sót phát hiện) với cấp quản lý phù hợp đơn vị kiểm toán.(Mẫu B411) Các ý kiến trao đổi với đơn vị kiểm tốn Cơng ty TNHH Cơng nghiệp Diamond khoản mục TSCĐ sau: Mã Vấn đề cần trao đổi Hướng xử lý Ý kiến khách hàng Do chênh lệch Khách hàng Nguyên giá ghi theo tỷ nhỏ mức sai không điều chỉnh giá ngày tài sản nhập kho, xót bỏ qua, chênh lệch nhỏ nhiên, tài sản nhập đơn vị ý vấn ghi nhận ngày đề để tránh vận đơn (B/L) Tính lại ngun mắc sai sót cho giá tài sản theo tỷ giá ngày kỳ kế toán vận đơn (B/L)  Chuẩn bị dự thảo Báo cáo kiểm toán Thư quản lý Trên sở chứng phát thu thập giấy tờ làm việc nhóm kiểm tốn thực hiện, KTV tiến hành lập Bảng tổng hợp kết kiểm toán lập dự thảo Báo cáo kiểm toán Thư quản lý Trước hồn thành kiểm tốn, Hồ sơ kiểm tốn phải trải qua soát xét lần cuối BGĐ Hồ sơ kiểm toán trước phát hành Báo cáo kiểm tốn thức  Cơng bố báo cáo kiểm toán Sinh viên: Lê Thị Thúy 80 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sau tiến hành thảo luận với khách hàng đến thống kết kiểm toán, theo Hợp đồng ký kết, An Phát lập công bố Báo cáo kiểm tốn thức Trong báo cáo gồm: - Báo cáo Ban giám đốc - Báo cáo Kiểm toán viên - Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - Thuyết minh Báo cáo tài năm 2015 Sinh viên: Lê Thị Thúy 81 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TỐN CHU KỲ TSCĐ TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AN PHÁT AFC THỰC HIỆN 3.1 Định hƣớng phát triển công ty Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC cơng ty kiểm tốn thành lập Hải Phòng Sự đời An Phát góp phần phát triển loại dịch vụ vô quan trọng kinh tế Qua 10 năm hoạt động, An Phát không ngừng vươn lên đáp ứng tốt dịch vụ cho khách hàng, liên tục tăng trưởng doanh thu ngày đa dạng hóa dịch vụ Với kinh nghiệm thực tiễn chuyên ngành, gần gũi với khách hàng, tận tình thơng thạo nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tế Việt Nam, hiểu rõ yêu cầu kinh doanh khó khăn gặp phải kinh doanh, Cơng ty tư vấn cho khách hàng giải vấn đề cách hiệu Chính lẽ đó, phương châm hoạt động Cơng ty đảm bảo chất lượng dịch vụ lĩnh vực Các Kiểm toán viên tuân thủ nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan bảo mật thông tin Hoạt động Công ty tuân thủ quy định Nhà nước chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế chấp nhận chung Với nỗ lực Ban Giám đốc Cơng ty tồn thể đội ngũ cán công nhân viên công ty, Công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC ngày nỗ lực khẳng định trở thành công ty hàng đầu nước, khu vực giới Công ty đề số phương thức phát triển sau: Thứ nhất, nâng cao lực, trình độ đội ngũ nhân viên cơng ty, khuyến khích lòng u nghề, sức sáng tạo cống hiến nhân viên công ty sách, quy định của, chế độ đãi ngộ hợp lý Thứ hai, đảm bảo thực phát huy vai trò phận quản lý, phận quản lý chất lượng q trình kiểm tốn Thứ ba, nâng cao chất lượng kiểm toán cách sử dụng phương pháp kiểm toán phù hợp với đặc điểm cụ thể khách hàng Sinh viên: Lê Thị Thúy 82 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Đánh giá cơng tác kiểm tốn chu kỳ Tài sản cố định kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC thực 3.2.1 Kết đạt Về đội ngũ nhân viên, An Phát có đội ngũ KTV trẻ động, đào tạo quy, có kiến thức chuyên sâu kế toán, kiểm toán pháp luật Mặt khác, đội ngũ kiểm toán viên phân theo mực độ trình độ chun mơn số năm kinh nghiệm Việc phân chia giúp cho việc xếp công việc tốt Những người có trình độ cao phân cơng phụ trách công việc hay khoản mục phức tạp Như vừa đảm bảo cho kiểm toán tiến hành nhanh chóng, vừa đảm bảo chất lượng kiểm tốn Về quy trình kiểm tốn, An Phát xây dựng tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam chuẩn mực kiểm toán quốc tế chấp nhận rộng rãi Việt Nam Với bước quy trình chung lập kế hoạch, thực kiểm tốn kết thúc kiểm tốn báo cáo tài chính, cơng ty vận dụng chương trình kiểm tốn cách linh hoạt để hồn thiện quy trình, từ nâng cao chất lượng kiểm tốn tạo thành thứ mang tính “cơng nghệ” mang chất riêng An Phát Đi sâu vào giai đoạn quy trình kiểm tốn Tài sản cố định nhận thấy số ưu điểm Công ty sau: 3.2.1.1 Giai đoạn lập kế hoạch Là cơng ty kiểm tốn có uy tín từ thành lập đến số lượng khách hàng công ty ngày phat triển đa dạng Đó phần lớn nhờ cơng ty có đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp Ban lãnh đạo luôn áp dụng linh hoạt chương trình kiểm tốn cơng ty mở rộng quan hệ với khách hàng Do vậy, việc tiếp cận với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ công ty tiến hành nhanh chóng tiết kiệm chi phí Sau ký hợp đồng kiểm tốn với khách hàng, cơng ty tiến hành lập kế hoạch kiểm toán Tuân thủ Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam(VSA) số 300Lập kế hoạch kiểm tốn – KTV thu thập thơng tin cần thiết liên quan đến khách hàng Kế hoạch kiểm toán An Phát thiết kế đầy đủ chi tiết Nhờ việc lập kế hoạch kiểm toán Ban Giám đốc Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC đạo thực kỹ lưỡng nên tạo điều kiện thuận lợi cho KTV q trình kiểm tốn Sinh viên: Lê Thị Thúy 83 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Để đảm bảo việc thực công việc hợp lý tránh đươc rủi ro, giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán sau thu thập thơng tin khách hàng công ty tiến hành tiếp thủ tục đánh giá tổng quan hệ thống KSNB; thủ tục phân tích sơ bộ; đánh giá tính trọng yếu rủi ro xảy sai sót BCTC khách hàng Bươcs cơng việc công ty đưa vào thực có tầm quan trọng với chất lượng kiểm tốn Căn vào Thơng tư, Quyết định, Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam Bộ tài ban hành Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, thêm vào kinh nghiệm có q trình cơng tác tích lũy được, cơng ty xây dựng chương trình kiểm tốn theo mẫu sẵn áp dụng cho kiểm tốn Chương trình kiểm toán xây dựng hướng dẫn cho KTV thủ tục cần thực kiểm toán 3.2.1.2 Giai đoạn thực kiểm toán Khi thực kiểm tốn, KTV An Phát ln tn thủ chương trình kiểm tốn xây dựng đồng thời tn thủ chuẩn mực kiểm toán quốc tế áp dụng rộng rãi Việt Nam, Quyết định, sách Bộ tài ban hành Mặc dù thời gian thực cho kiểm toán ngắn KTV vận dụng linh hoạt phương pháp kỹ thuật kiểm toán để thu thập đầy đủ chứng kiểm toán đủ để đưa kết luận kiểm toán 3.2.1.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán Kết thúc kiểm toán giai đoạn cuối kiểm tốn nhằm tổng hợp cơng việc kiểm tốn phát hành báo cáo kiểm tốn Cơng ty ln trọng cơng tác kiểm sốt chất lượng kiểm tốn tồn kiểm tốn đặc biệt giai đoạn kết thúc kiểm toán Việc kiểm soát chất lượng kiểm toán triển khai bản, tuân thủ theo quy định chung ngành kiểm toán độc lập quy định chung công ty Cụ thể, cuối ngày làm việc, giấy tờ làm việc nộp cho trưởng nhóm kiểm tốn để sốt xét nắm bắt tiến độ cơng việc,từ điều chỉnh kế hoạch kiểm tốn cho phù hợp với thực tế hoạt động Ngồi ra, Cơng ty thực soát xét lại báo cáo tài trước phát hành báo cáo kiểm tốn cuối Chính nhờ phương pháp cách thức làm việc có kỷ luật khoa học trên, tất cơng việc giao kiểm tốn cho Cơng ty TNHH Cơng nghiệp Diamond hồn thành kế hoạch Các giấy tờ làm việc kiểm Sinh viên: Lê Thị Thúy 84 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp tốn viên trình bày khoa học hợp lý theo hồ sơ kiểm toán Các kiểm tốn viên khơng ngừng nâng cao hiệu công việc giao, giảm thời gian làm việc mức tối đa đảm bảo thu thập chứng kiểm tốn có chất lượng Nhờ đó, kết kiếm tốn khoản mục Tài sản cố định nói riêng tồn BCTC nói chung Cơng ty TNHH Công nghiệp Diamond phản ánh trung thực hợp lý thông tin khách hàng 3.2.2 ạn chế Trải qua 10 năm hoạt động, dù khẳng định vị thị trường kiểm tốn Việt Nam song Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC gặp nhiều khó khăn, thách thức q trình phát triển hội nhập  Về đội ngũ nhân viên Về chất lượng nhân viên: Tất nhân viên tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành kế tốn, kiểm tốn, tài – ngân hàng có số nhân viên có chứng Kiểm tốn viên có nhiều nhân viên tốt nghiệp đại học chưa có kinh nghiệm Về số lượng nhân viên: Sự thiếu hụt nhân viên An Phát đặc biệt KTV dẫn đến tình trạng khối lượng công việc người nhiều thời gian ngắn khó đảm bảo độ xác cao cơng việc kiểm tốn, đồng thời dẫn đến tình trạng nhân viên phải làm việc ngồi nhiều Sự thiêu hụt nhân lực dẫn đến hạn chế số lượng khách hàng  Về thủ tục hảo sát hệ thống KSNB chu ỳ TSCĐ Trong giai đoạn thực kiểm toán công ty đánh giá chung hệ thống KSNB khách hàng mà chưa đánh giá cho chu kỳ, khoản mục Trong việc thực khảo sát hệ thống KSNB chu kỳ, khoản mục giúp KTV nhận diện, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hệ thống KSNB Trên sở KTV hình dung khối lượng, độ phức tạp công việc, đánh giá sơ rủi roi kiểm sốt Từ , KTV xác định phương hướng, phạm vi kiểm tra, thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp Tại cơng ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC chưa thực hệ thống KSNB khoản mục, chu kỳ nên khách hàng nhiều trường hợp khác KTV phải sử dụng thủ tục thay khơng có sở tin tưởng vào hệ thống KSNB khách hàng, điều làm tốn thời gian chi phí kiểm tốn  Về việc áp dụng thủ tục phân tích Sinh viên: Lê Thị Thúy 85 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Hiện công ty chưa trọng thủ tục phân tích nên khó phát biến động bất thường làm sở xác định thủ tục kiểm tốn chi tiết 3.3.Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm tốn chu kỳ tài sản cố định cơng ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC 3.3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác iểm tốn chu kỳ tài sản cố định TSCĐ phận tư liệu sản xuất, giữ vai trò tư liệu lao đơng chủ yếu q trình sản xuất Chúng coi sở vật chất kỹ thuật có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh,là điều kiện tăng suất lao động xã hội phát triển kinh tế quốc dân Từ góc độ vi mơ, máy móc thiết bị, quy trình cơng nghệ sản xuất yếu tố để xác định quy mô lực sản xuất doanh nghiệp Từ góc độ vĩ mơ, đánh giá sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật toàn kinh tế quốc dân có thực lực vững mạnh hay khơng? Chính vậy, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung, TSCĐ sở vật chất có vai trò quan trọng Việc cải tiến, hoàn thiện, đổi sử dụng hiệu TSCĐ nhân tố định tồn phát triển doanh nghiệp nên kinh tế Xuất phát từ đặc điểm TSCĐ nói chung, TSCĐ hữu hình nói riêng mà công tác quản lý TSCĐ phải quản lý cách chặt chẽ số lượng, chủng loại va giá trị TSCĐ theo nguyên giá giá trị lại Mặt khác phải quản lý trạng tình hình sử dụng TSCĐ Chỉ quản lý tốt TSCĐ doanh nghiệp sử dụng cách hiệu TSCĐ 3.3.2 Những yêu cầu hoàn thiện cơng tác iểm tốn chu ỳ Tài sản cố định Để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước hoạt động kiểm toán nói chung kiểm tốn BCTC nói riêng kiểm tốn Tài sản cố định phải hồn thiện cho phù hợp Muốn đảm bảo cho việc hoàn thiện kiểm tốn vốn tiền kiểm tốn BCTC có tính khả thi cao nội dung đưa phải đáp ứng yêu cầu sau: - Phải phù hợp với sách, chế độ quản lý kinh tế hành Nhà nước, chuẩn mực kế tốn, kiểm tốn ban hành thơng lệ, chuẩn mực kiểm toán quốc tế phổ biến Sinh viên: Lê Thị Thúy 86 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp - Phải phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước mà trực tiếp Bộ Tài hoạt động kiểm toán - Phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm Cơng ty kiểm tốn có ảnh hưởng tích cực đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm tốn Cơng ty 3.3.3 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác iểm tốn chu ỳ Tài sản cố định Giải pháp 1: Nâng cao chất lƣợng tăng cƣờng số lƣợng đội ngũ nhân viên Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên: Đội ngũ nhân viên đảm bảo chất lượng không hướng tới hiệu cao kiểm tốn mà tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán chung thừa nhận Chuẩn mực kiểm toán chung nêu rõ “q trình kiểm tốn phải thực nhiều người đào tạo đầy đủ TV” Theo điều 13 nghị định 105/2004/NĐ-CP, tiêu chuẩn kiểm tốn viên là: “Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; Có cử nhân chuyên ngành inh tế - Tài – Ngân hàng chuyên ngành ế tốn – iểm tốn thời gian cơng tác thực tế tài chính, kế tốn từ năm trở lên có thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán doanh nghiệp kiểm toán từ năm trở lên; Có khả sử dụng tiếng nước ngồi thơng dụng sử dụng thành thạo máy vi tính; Có Chứng kiểm tốn viên Bộ trưởng Bộ Tài cấp” Hiện nay, đội ngũ nhân viên công ty chủ yếu nhân viên trẻ, vừa tốt nghiệp đại học nên chưa có kinh nghiệm chưa đạt chuẩn mực kiểm toán Vì vậy, hàng năm cơng ty cần tăng cường đợt thi, sát hạch nhằm đánh giá trình độ lực KTV trợ lý KTV Từ đó, có kế hoạch để bồi dưỡng, Cơng ty cần tạo điều kiện cho nhân viên tham gia khóa huấn luyện nâng cao trình độ, tham gia học thi để đạt Chứng kiểm toán viên Bộ trưởng Bộ Tài cấp Ngồi ra, cơng ty nên tạo điều kiện cho nhân viên có lực tốt để học lớp đào tạo chuyên sâu kiểm tốn nước ngồi Trình độ ngoại ngữ KTV hạn chế gây khó khăn cho KTV việc tiếp cận tài liệu chuyên mơn băng tiếng nước ngồi tham gia khóa học đào tạo KTV nước ngồi Điều gây khó khăn việc mở rộng thị trường kiểm tốn Cơng ty vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Do vậy, Cơng ty cần tạo điều kiện khuyến khích KTV tham Sinh viên: Lê Thị Thúy 87 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp gia khóa học đào tạo tiếng Anh đặc biệt khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán Giải pháp tăng cường số lượng TV Hiện nay, Việt Nam có nhiều trường Đại học đào tạo kiểm tốn, Cơng ty kết hợp với trường đại học nhằm phát sinh viên ưu tú thu hút họ trở thành nhân viên Công ty tương lai họ ngồi ghế nhà trường Việc thực thơng qua việc liên kết đào tạo với trường đại học Công ty cử kiểm tốn viên có kinh nghiệm trực tiếp tham gia giảng dạt cho sinh viên giúp sinh viên có kiến thức sát với thực tế tạo điều kiện cho sinh viên giai đoạn thực tập tham gia thực tập Cơng ty, từ phát sinh viên có lực giữ lại làm việc Cơng ty Hơn nữa, giai đoạn nay, với sức hút hấp dẫn từ lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khốn thay đổi nguồn nhân lực cơng ty kiểm tốn dần trở thành vấn đề mà nhà quản lý cơng ty kiểm tốn quan tâm hàng đầu Do đó, để tránh tình trạng nhân thay đổi thu hút nhiều nhân tài bên cạnh chế độ lương, sách khuyến khích, hỗ trợ có cơng ty cần tạo mơi trường làm việc tích cực, có hoạt động, quy định khen thưởng phù hợp cải thiện chế độ lương hấp dẫn nhằm tạo cho đội ngũ nhân viên thấy yên tâm gắn bó lâu dài với phát triển lớn mạnh công ty Giải pháp 2: Xây dựng bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội khoản mục Tài sản cố định KTV sử dụng “Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB Tài sản cố định” thông qua thực vấn kế toán Tài sản cố định Bảng: Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB khoản mục Tài sản cố định Công ty TNHH Công nghiệp Diamond Câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB Việc mua sắm, đầu tư TSCĐ có kế hoạch Đề nghị mua phận có nhu cầu sử dụng cấp có thẩm quyền phê duyệt hay khơng? Có Khơng Ghi Bộ phận chịu trách nhiệm mua sắm TSCĐ có độc lập với phận sử dụng và/hoặc Sinh viên: Lê Thị Thúy 88 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp phận kế tốn khơng? Doanh nghiệp có lập Biên giao nhận TSCĐ có tham gia nhà cung cấp phận liên quan hay không? [Bộ phận chịu trách nhiệm] có lập hồ sơ TSCĐ với đầy đủ chứng từ liên quan cập nhật có thay đổi hay khơng? [Định kỳ] Có tổ chức kiểm kê TSCĐ với tham gia cá nhân độc lập với phận quản lý, sử dụng không? Doanh nghiệp có phân cơng [bộ phận chịu trách nhiệm] tập hợp chi phí liên quan đến TSCĐ khơng? 7.Hồ sơ, chứng từ liên quan đến TSCĐ tăng/giảm có chuyển phận kế toán để cập nhật kịp thời vào sổ kế tốn khơng? Các TSCĐ di chuyển khỏi phận quản lý, sử dụng có Phiếu điều chuyển có phê duyệt cấp có thẩm quyền khơng? Kế tốn có đối chiếu số liệu báo giá, hợp đồng, hóa đơn để đảm bảo tính xác nguyên giá TSCĐ ghi nhận sổ kế tốn khơng? 10 Các TSCĐ có trích khấu hao phù hợp với quy định DN thời gian sử dụng hữu ích loại TSCĐ khơng? 11 Kế tốn có kiểm tra để đảm bảo thời điểm bắt đầu/ngừng trích khấu hao thời điểm bắt đầu/dừng sử dụng TSCĐ không? Giải pháp 3: Hồn thiện thủ tục phân tích Thủ tục phân tích giúp KTV có nhìn tổng qt khoản mục này, cho đánh giá sơ Tài sản cố định từ có kế hoạch kiểm toán chi tiết, phù hợp với đặc điểm đơn vị kiểm toán, giúp cho KTV giảm thử nghiệm chi tiết, tiết kiệm thời gian tăng hiệu kiểm toán Sinh viên: Lê Thị Thúy 89 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Đối với khoản mục Tài sản cố định, KTV nên vận dụng thủ tục phân tích khoản mục Tài sản cố định, công cụ hữu ích để KTV thấy nguyên nhân biến động Tài sản cố định năm so với năm trước Tại Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC việc thực thủ tục phân tích chưa trọng Việc làm cho cơng ty kiểm tốn gặp phải rủi ro cao q trình thực kiểm tốn,điều làm cho trình thực thủ tục chi tiết diễn phức tạp không tiết kiệm chi phí kiểm tốn Theo chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam số 520- Thủ tục phân tích: “ Trong q trình kiếm tốn, nhằm giảm bớt rủi ro phát liên quan đến sở dẫn liệu BCTC, TV phải thực quy trình phân tích kiểm tra chi tiết kết hợp hai Nhằm xác định thủ tục kiểm tốn thích hợp cho mục tiêu kiểm toán cụ thể, TV phải xét đoán hiệu thủ tục kiểm toán” Như để nâng cao chất lương kiểm toán giảm thiếu khối lượng công việc kiểm tra chi tiết, KTV cần vận dụng triệt để thủ tục phân tích giai đọan kiểm tốn sau: Phân tích ngang (Phân tích xu hướng) để thấy biến động TSCĐ bảng sau: Biến động Nội dung 01/01/2015 31/12/2015 VND Ngun giá TSCĐ 63.935.739.377 hữu hình Hao mòn lũy kế TSCĐ 18.281.085.765 % 65.862.412.712 1.926.673.335 3% 23.649.499.252 5.368.413.487 29% Qua bảng ta thấy, nguyên giá TSCĐ tăng 1.926.673.335 cơng ty mua sắm cơng trình chống nóng trạm điện nhập máy móc 2.654.128.405 giảm số máy móc thiết bị với nguyên giá 836.959.570 Hao mòn lũy kế tăng nguyên giá TSCĐ tăng - Phân tích dọc (phân tích tỷ suất) KTV tính tỷ trọng tổng doanh thu tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế tổng tài sản tự tàitrợ Tỷ Sinh viên: Lê Thị Thúy 90 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp suất tự tài trợ cho biết nguồn vốn chủ sở hữu dùng vào đầu tư TSCĐ bao nhiêu… Ngồi ra, KTV phân tích tích hợp lý chi phí khấu hao kỳ cách so sánh tỷ suất tổng chi phí khấu hao với tổng nguyên giá năm trước với năm nay, so sánh tỷ suất tổng khấu hao lũy kế Điều giúp KTV có nhìn khái quát khoản mục toàn chu trình kiểm tốn Đặc biệt, KTV nên sử dụng phần mềm EXCEL để vẽ đồ thị trình phân tích như: vẽ đồ thị hình cột để biểu thị xu hướng, đồ thị hình tròn để biểu tỷ suất… Với số liệu thu thu thập Công ty TNHH Công Nghiệp Diamond em xin phân tích sau: Biến động Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 +/- Tổng TSCĐ 52.841.112.002 56.570.100.762 % 3.728.988.760 6.59% Vốn chủ sở hữu 117.883.379.985 135.476.406.011 17.593.026.026 14.92% Doanh thu 231.540.142.972 251.410.965.628 19.870.822.656 Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ = VCSH/Tổng TSCĐ 26.576.106.336 41.622.005.874 8.58% 15.045.899.538 56.61% 208.38% 256.38% 48% 409.03% 475.79% 66.49% 46.98% 78.77% 31.79% Doanh thu thuần/Tổng TSCĐ Lợi nhuận sau thuế/Tổng TSCĐ Qua tính tốn ta thấy Tổng TSCĐ năm 2015 tăng 6.59% so với năm 2014 Điều cho thấy đơn vị có nhu cầu tăng thêm tài sản cố định để Sinh viên: Lê Thị Thúy 91 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất Tuy nhiên trình kiểm tra chi tiết KTV nên xem xét kỹ việc ghi nhận Tài sản cố định có hợp lý phù hợp với quy định hành Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ phản ánh tỷ lệ TSCĐ đầu tư vốn chủ sở hữu Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ năm 2015 tăng 48% so với năm 2014, điều chứng tỏ Doanh nghiệp có khả tài lành mạnh vững vàng Tỷ suất Tổng doanh thu tổng tài sản cố định phản ánh hiệu sử dụngTSCĐ Hệ số Công ty TNHH Công nghiệp Diamond năm 2015 tăng 66.49% so với năm 2014, điều chứng to Doanh nghiệp sử dụng có hiệu Tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh Tỷ suất Tổng lợi nhuận sau thuế tổng tài sản cho biết đồng TSCĐ sinh đồng Lợi nhuận sau thuế Tại Công ty TNHH Công nghiệp Diamond, tỷ suất Tổng lợi nhuận sau thuế tổng tài sản năm 2015 tăng 31.79% so với năm 2014 Diều cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm mang lại hiệu cho Doanh nghiệp Sinh viên: Lê Thị Thúy 92 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế nước ta, nghành dịch vụ kiểm tốn nói chung cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC nói riêng khơng ngừng phát triển, nâng cao chất lượng, khẳng định vị uy tín thị trường, lựa chọn hàng đầu doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu kiểm tốn Qua thời gian thực tập công ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC em tìm hiểu lịch sử hình thành phát triển cơng ty, máy tổ chức, q trình kiểm tốn phần hành đặc biệt tiếp xúc, học hỏi cơng việc kỹ kiểm tốn – kiến thức bổ ích giúp em trau dồi thêm kinh nghiệm, hiểu biết nghề nghiệp, chuẩn bị hành trang trước trường Song hạn chế thời gian nhận thức, số lượng khách hàng tìm hiểu khơng nhiều nên ý kiến em đưa mang tính lý thuyết nhiều Emmong nhận bảo, góp ý thầy cô khoa để viết em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn Th.s Trần Thị Thanh Phương, anh chị cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực tập q trình em hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2016 Sinh viên Lê Thị Thúy Sinh viên: Lê Thị Thúy 93 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) Đậu Ngọc Châu, Lưu Đức Tuyền, Thực hành kiểm toán số phận báo cáo tài chính, Nhà xuất tài Hồ sơ kiểm tốn Cơng ty TNHH Cơng nghiệp Diamond năm 2015 Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC thực Nguyễn Quang Quynh –Ngơ Trí Tuệ,Giáo trình Kiểm tốn tài ,Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân Sinh viên: Lê Thị Thúy 94 ... chu kỳ tài sản cố định kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tốn chu kỳ tài sản cố định kiểm toán BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn An Phát AFC. .. tác kiểm tốn chu kỳ tài sản cố định 86 3.3.2 Những yêu cầu hoàn thiện cơng tác kiểm tốn chu kỳ Tài sản cố định 86 3.3.3 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm tốn chu kỳ Tài sản cố định. .. - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TỐN CHU KỲ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AN PHÁT AFC THỰC HIỆN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiện (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiện (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay